IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

KuLwandle oluBomvu

141*UNdikhoyo wayalela uMosis wathi: 2“Yitsho kumaSirayeli abuye umva, afike athi xha phambi kwePi-hahiroti phakathi kweMigdoli noLwandle oluBomvu ngaseBhali-zefon. 3Yena ukumkani waseJiputa uza kucinga ukuba niyabhadula, nivalelwe yintlango. 4Ndisaza kumqaqadekisa anisukele, ndize ndithi ndakumoyisa ndawonye nemikhosi yakhe ndizuze udumo. NamaJiputa aya kutsho aqonde ukuba ndinguNdikhoyo.” Okunene ke amaSirayeli enza ngokomyalelo lowo.

5Ukumkani ndawonye namaphakathi akhe bathi, bakuva ukuba ngenene amaSirayeli emkile, bajibilika. Ewe, suka bazisola, bathi: “Besingenwe yini kakade, ukuze senze into enje? Bekutheni ukuze siwayeke amakhoboka ethu emke?” 6Ngoko ke ukumkani waxhoba, wabopha iinqwelo zakhe zokulwa, waphuma nomkhosi wakhe. 7Wakhupha nezona nqwelo zithembekileyo zimakhulu omathandathu, zibhexeshwa ziingqwayi-ngqwayi ezaziwayo. Akashiyanga nanye kwiinqwelo zaseJiputa. 8UNdikhoyo wamenza waneenkani ukumkani waseJiputa, wawasukela amaSirayeli; aye wona phofu ehamba ngesibindi. 9Yaphuma imikhosi yamaJiputa, yasukela ngeenqwelo zamahashe. Yayiziinqwelo nabeenyawo. Yabafumana bephumle ngakuLwandle oluBomvu, kufutshane nePi-hahiroti neBhali-zefon.

10AmaSirayeli athi akubona umkhosi wokumkani waseJiputa ugaleleka, ankwantya, abhenela kuNdikhoyo. 11Abhekisa kuMosis athi: “Kungokuba kungekho mangcwaba na eJiputa, le nto usizisa entlango, ukuze sifele khona? Uyayibona ke into oyenzileyo ngokusikhupha eJiputa? Asiyiyo le nto sasiyithetha kuwe phambi kokuba sinduluke? 12Ewe, sasitshilo kuwe sathi siyeke sibe ngamakhoboka amaJiputa. Bekubhetele ukuba sibe ngamakhoboka awo endaweni yokuba size kufela kule ntlango!”

13Ke yena uMosis wathi kuwo: “Sanukoyika; qinani! Niza kubona; uNdikhoyo uza kunihlangula namhlanje! Ke wona la maJiputa niwabonayo namhlanje soze niphinde niwabone kwakhona! 14Zolani nina; uNdikhoyo uza kunilwela!”

15UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: “Sesani ke esi sikhalo nisenzayo? Yitsho amaSirayeli ahambele phambili. 16Wena yolula ingalo yakho, uphakamise induku phezu kolwandle. Amanzi aya kuhlukana kubini, aze amaSirayeli awele ehamba emhlabeni owomileyo. 17AmaJiputa ndiya kuwenza abe neenkani, atyhudise emva kwamaSirayeli. Ke mna olwam uloyiso luya kuqaqamba phezu kokumkani nemikhosi yakhe, ngokunjalo neenqwelo zakhe. 18Ndiya kuthi ndakumoyisa ukumkani wamaJiputa nomkhosi wakhe, abantu bakhe batsho bandazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

19Kwesi sithuba ke isithunywa sikaThixo esasiwakhokele amaSirayeli sajikela ngasemva salandela. Ngokunjalo nomqulu welifu owawuwakhokela 20wajika wema phakathi kwamaSirayeli namaJiputa. Ilifu elo lasitha kwatsho kwasebusuku kumaJiputa, kodwa kwakukhanya kumaSirayeli. Loo nto ke yatsho ayabi nakuhlangana loo mikhosi mibini bonke obo busuku.

21Ngenene ke uMosis wasolula isandla sakhe phezu kolwandle, waza uNdikhoyo wathumela umoya onzima wasempuma, walududula ulwandle, kwavela umhlaba owomileyo. Umoya lowo wabhudla ubusuku bonke, aza ahlukana kubini amanzi. 22AmaSirayeli awela emhlabeni owomileyo,1 Kor 10:1-2; Hebh 11:29 amanzi eziindonga ngapha nangapha. 23Ke kaloku amaJiputa xa ewonke, neenqwelo kunye namahashe okumkani, axhabasha angena elwandle esukela amaSirayeli. 24Ekuzeni kokusa uNdikhoyo ekwelo lifu neso sithatha somlilo wayijonga imikhosi yamaJiputa, yatsho yaphithizela. 25Amavili eenqwelo amomana, baza baba ngathini abaqhubi zaxinga. AmaJiputa akhala athi: “UNdikhoyo uyawalwela amaSirayeli; masiwayeke sisabe.”

26Ke kaloku uNdikhoyo wayalela uMosis wathi: “Yolula isandla sakho phezu kolwandle kwakhona, ukuze amanzi awagubungele amaJiputa kunye neenqwelo zawo.” 27UMosis wenza ngokomyalelo lowo, kwaza kwathi ke ngomsobomvu amanzi athi wayi-wayi abuyela endaweni yawo. Athi ke esaduntsuza ezama ukubaleka amaJiputa, uNdikhoyo wawagubungela ngolwandle. 28Ewe, amanzi adibanisa abuyela kwindawo yawo yesiqhelo, aza ke wona amaJiputa neenqwelo zawo nawo wonke umkhosi kakumkani owawuleqa amaSirayeli wantywiliselwa lulwandle, akwasala nomnqongo lo! 29Kanti ke wona amaSirayeli awela emhlabeni owomileyo, amanzi aludonga ngapha nangapha.

30Ngaloo mini ke uNdikhoyo wawasindisa amaSirayeli kumaJiputa. AmaSirayeli ayibona imizimba yamaJiputa iqungquluze elunxwemeni lolwandle. 31Athi amaSirayeli akukubona ukusebenza kwamandla kaNdikhoyo ngokoyisa amaJiputa, angenelwa luloyiko, amhlonela. Ewe, azinikela kuNdikhoyo, akholelwa kwisicaka sakhe uMosis.

15

Ingoma kaMosis

151Kwesi sithuba ke uMosis namaSirayeli bahlabela le ngoma,SiTyh 15:3 bedumisa *uNdikhoyo:

“Ndosuka ndintyiloze ndiculele uNdikhoyo;

kaloku yena woyise wada watshatshela.

Ihashe ngokunjalo nophezu kwalo

ulintywilisele phakath' elwandle.

2UNdikhoyo yinqaba negwijo lam;

ndinje-nje-nje ndisindiswe nguye.Ndum 118:14; Isaya 12:2

Nanko ke uThixo wam, ndiyamdumisa;

nguThixo woobawo, ndotshila ngaye.

3“*UMhlekazi yena ulijoni;

igama lakhe *nguNdikhoyo.

4Umkhosi wamaJiputa neenqwelo zawo

wasuka waziphos' elwandle;

iingqwayi-ngqwayi zomkhosi ezinamagama

uzigubungele ngoLwandl' oluBomvu.

5Ngoku zambathiswe yinzonzobila;

suka zazika ngathi lilitye.

6“Hayi kamb' isandla sakho, Ndikhoyo,

yingwanyalal' etshatsheleyo!

Ewe, isandla sakho, wena Ndikhoyo,

siyaluvikiva utshaba lwakho.

7Ngangamsh' engatshonelwa langa,

ezikhahlela phants' izibhoja;

umavulel' umsindo ozayo,

uzithi lenye ngathi kutsh' ingca!

8Ngokuphefumla kwakho nje qha

suka ulwandle lwaba ziingqimba,

amanzi asuka aba ludonga,

inzonzobila yolwandle yakhenkceza.

9Utshaba lwathi:

‘Mandisukele ndibabambe.

Ndiya kuxhaphaz' amaxhoba, ndizanelise.

Ndiya kuxhoba ndif' amacala,

nditshayele nditshabalalise ngekrele.’

10Suka ke uNdikhoyo wafutha,

kwaba kanye antywiliseleka amaJiputa.

Ewe, azika nywam emanzini,

kwanga kukweyela kwesinyithi.

11“Kodw' angavela ph' onjengawe, Ndikhoyo,

obalasele kangaka ngobunyulu,

omiqondiso ikhamnqisa kangaka,

ozenzo zimangalisa ngokuncamisayo?

12Wathi wakusolula esakho isandla,

umhlaba wazithi bimbilili iintshaba zethu.

13Thembekil' othando lungatshitshiyo,

uyabakhokel' abant' obahlawuleleyo;

ngobungangamsha bakho ubathundezile,

bagaleleka kwikhaya lakho elingcwele.

14Izizwe zithe zingeva zaphithizela liphaphu,

atshw' amaFilistiy' arhwaqela luvalo.

15Iinkosi zakwaEdom zibamb' ongezantsi;

izinxiba-mxhaka zakwaMowabhi ziyatyhwatyhwa.

Asisathethi ke ngezima-mhlaba zaseKanana,

kuba zona ziya kunyibilika.

16Suka zazibhija-bhija zinkwantya;

ngobungangamsha bakho zaw' isiduli.

Baz' abakaNdikhoyo bagqitha bengcambaza;

nditsho abakhululwa awabathengayo.

17Wabathatha wabemisa entabeni yakho,

ndawo leyo ilikhaya lakho, Ndikhoyo;

ewe, endlwini yakho, Ndikhoyo,

leyo wazakhela yona.

18Hayi ke bethu, yena uNdikhoyo

uya kulawula ngonaphakade kanaphakade.”

Ingoma kaMiriyam

19Kaloku kwathi esakungena elwandle amahashe okumkani neenqwelo nabaqhubi, *uNdikhoyo wawagubungela ngamanzi, atshona. Kanti ke wona amaSirayeli aluwela ulwandle ehamba emhlabeni owomileyo.

20Ke kaloku umshumayelikazi uMiriyam, udade boAron, waqubula igubu lakhe, baza bonke ababhinqileyo bamlandela namagubu abo, batsho ngentsholo bengqungqa. 21UMiriyam ke wahlabela ingoma wenjenje:

“Hoyina! Memelelani nitsholoze!

UNdikhoyo woyise wada watshatshela!

Ihashe ngokunjalo nophezu kwalo

ulintywilisele phakath' elwandle.”

Amanzi akrakrayo

22UMosis ke wawakhokela amaSirayeli, balushiya uLwandle oluBomvu, baya kungena kwintlango iShure. Baba ntsuku-ntathu behamba kuloo ntlango; bengafumani manzi. 23Ngelikade baya kufika kwindawo ekuthiwa yiMara. Apha ke bawafumana amanzi, koko ayekrakra engaseleki. Kungenxa yeso sizathu kwakusithiwa nguKrakrayoNgesiHebhere “yiMara” nje igama layo. 24Ke kaloku amaSirayeli amkhalazela uMosis, athi: “Uthi siza kusela ntoni ke?” 25UMosis wakhala *kuNdikhoyo, waza ke yena wathi makakhe ihlamvu lomthi othile, alifake emanzini apho. Akuba enjenjalo ke, baphela ubukrakra emanzini, aba nokuselwa.

Apha ke kulapho wabanika imimiselo yokuziphatha uNdikhoyo, wabavavanya. 26Wenjenje ukuthetha: “Ukuba nithe nandithobela ngokupheleleyo, nenza okuhle nokufanelekileyo ngokuhamba ngemimiselo yam, soze ndinohlwaye ngezibetho nezifo endaziwisela amaJiputa. Kaloku mna ndinguNdikhoyo, ugqirha wenu.”

27Kamva ke bafika e-Elim, apho kwakukho imithombo elishumi elinambini, nemithi yesundu engamashumi asixhenxe. Bahlala ke bakhe baphumla kufuphi naloo manzi.

16

Imana kunye nezagwityi

161Ke kaloku amaSirayeli anduluka e-Elim, aza athi ngenyanga yesibini kusuku lweshumi elinesihlanu andulukayo eJiputa, agaleleka kwintlango iSin. Yona ke iphakathi kwe-Elim neSinayi. 2Kanye ke apho kuloo ntlango amaSirayeli abakhalazela ooMosis noAron, 3athi kubo: “Akwaba *uNdikhoyo wayesibulalele eJiputa. Kaloku noko khona sasisitya inyama; kanti ke nokunye ukutya sasikutya side sikushiye. Kuba kucacile nisizise kule ntlango ukuze eli bandla xa lilonke nilichane ngendlala life.”

4UNdikhoyo wathetha noMosis wathi: “Uyabona ke ndiza kuthoba ukutyaYoh 6:31 kune njengemvula, ukuze nonke nitye. AmaSirayeli makaphume aye kuzicholela ukutya okulingene imini mihla le. Ndizimisele ukukhe ndiwavavanye ndiwaqonde ukuba azimisele na ukuwuthobela umyalelo wam. 5Kodwa ke ngomhla wesithandathu makaqokelele azilungiselele ukutya kwemihla emibini.”

6Ngoko ke uMosis noAron bathetha nawo amaSirayeli, bathi: “Ngokuhlwanje niza kuqonda ukuba nguNdikhoyo owanikhupha eJiputa, 7kuba ngomso kusasa niya kukubona ukuqaqamba kobukho bukaNdikhoyo. Kaloku yena uzivile izikhalazo zenu; gxebe besingoobani ukuba ningade nisikhalazele thina?” 8UMosis waqhuba wathi: “UNdikhoyo uza kunipha inyama, nitye ngokuhlwa, kanti nakusasa uza kunipha isonka, nitye nihluthe, kuba uzivile izikrokro zenu enimkhalazela ngazo. Kakade ke besingoobani thina? Hayi bo! Anikrokreli thina, nikrokrela uNdikhoyo!”

9UMosis wayalela uAron ukuba axelele amaSirayeli aphume aye kubonana noNdikhoyo njengoko ezivile izikhalazo zawo. 10Esathetha nje uAron, athe amaSirayeli akukhangela ngasentlango abubona ubuqaqawuli bukaNdikhoyo bubengezela efini. 11Wathi ke uNdikhoyo kuMosis: 12“Xelela amaSirayeli ukuba ndizivile izikhalazo zawo; ngoko ke ngokuhlwa ndiya kuwanika inyama atye, ndize ngentsasa elandelayo ndiwaphe intaphane yesonka, khon' ukuze andiqonde ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wawo.”

13Kwathi ke ngongcwalazi kwagaleleka igquba lwezagwityi, lwathi khakhalala kuyo yonke loo ndawo ayemise kuyo amaSirayeli. Kanti ke ngengomso kwasa kulele umbethe. 14Kuthe ke wakuvuthuluka umbethe lowo kwasala uqweqwe olungathi yiqabaka, lwawambathisa umhlaba. 15AmaSirayeli athe akuyibona le nto angayaziyo, abuzana athi: “Yintoni le?”

UMosis ke wathi kuwo: “Oku kukutya enikuphiwa nguNdikhoyo.1 Kor 10:3 16Uthe umntu ngamnye kuni makathathe kangangesisu sakhe. Lowo uthathela umzi wonke wolinganisela ukuba umntu ngamnye afumane iilitha ezimbini.”

17Ke kaloku amaSirayeli enza ngokomyalelo lowo, abanye bathatha kakhulu, baza bambi bathatha kancinci. 18Kodwa ke athe akukufaka emlinganisweni ukutya oko afumanisa ukuba othathe kakhulu akagqithisanga, kanti ke nothathe kancinci akalambathi.2 Kor 8:15 Umntu ngamnye wathatha ngokwentswelo yakhe. 19UMosis wayalela ukuba kungabikho mntu ushiya mbeko. 20Kambe ke abanye abamphulaphulanga bakubeka. Ngengomso ke kwasa kubolile kuneempethu, waza ke uMosis wakhathazeka. 21Ngazo zonke iintsasa babethatha kangangezisu zabo. Kwakusithi ke lakuba shushu ilanga kunyibilike kuphele oko kutya kwabo.

22Ngomhla wesithandathu ke ukutya bakuthatha ngokuphindwe kabini, umntu ngamnye waneelitha ezine. Ke iinkokheli le nto zayixela kuMosis 23owathi yena kuzo: “UNdikhoyo usiyale wathi ngomso ngumhla owodwa wokuphumla, lusuku oluphawulelwe yena.Mfud 20:8-11 Ngoko ke bhakani namhlanje xa nifuna, futhi nipheke kwanamhlanje, okuseleyo ke nikugcinele ingomso.” 24Okuseleyo ke bakugcinela ingomso ngokokutsho kukaMosis. Kona ke zange konakale. 25UMosis ke wathi kubo: “Yityani namhlanje, kuba olu lusuku lokuphumlaNgesiHebhere “yiSabatha” oluphawulelwe uNdikhoyo; ngalo aniyi kukufumana ukutya phandle phaya. 26Oku kutya ningakuqokelela iintsuku zibe ntandathu, kodwa ke ngolwesixhenxe *nguMhla wokuPhumla; ngawo ke akukho.”

27Kambe ke nangoMhla wokuPhumla bambi abantu baphuma baya kufuna ukutya, nto nje abakufumananga. 28UNdikhoyo wabhekisa kuMosis wathi: “Koda kube nini ningandithobeli, bantundini? 29Kaloku ndaninika uMhla wokuPhumla; kungenxa yaloo nto ke ndininika ukutya kweentsuku ezimbini nje ngomhla owandulela owokuphumla. NgoMhla wokuPhumla wonke umntu makangenzi nto, angaphumi ekhaya.” 30Ngenene ke abantu baphumla ngoMhla wokuPhumla.

31Oku kutya ke amaSirayeli akuthiya igama athi yimana.Eli gama lithetha ukuthi “yintoni” – Mfud 16:15 Yona ke yayifana nembewu yekoriyanda imhlophe, emlonyeni ingathi ngamaqebengwana enziwe ngobusi.Ntlango 11:7-8

32UMosis wabaxelela umyalelo kaNdikhoyo, wathi: “UNdikhoyo uthe: ‘Thathani iilitha zibe mbini zemana, nizigcinele izizukulwana ezizayo, ukuze nazo zikubone ukutya endanondla ngako entlango ukunikhupha kwam eJiputa.’ ” 33UMosis wayalela uAron wathi makathathe iilitha zibe mbini zemana, azifake engqayini,Hebh 9:4 azibeke *esibingelelweni phambi koNdikhoyo, ibe nokubonwa nazizizukulwana ezizayo. 34Ngokomyalelo kaNdikhoyo ke uAron wayithatha, wayibeka kwityesi yomnqophiso, ukuze igcinakale. 35Ke kaloku yaba yiminyaka emashumi mane amaSirayeli esitya imana leyo, ada afika eKanana, apho ema khona.Yosh 5:12 36(Umlinganiselo ovunyiweyo ke waloo maxesha wawuyiefa, engangamashumi amabini eelitha. Isishumi sayo yayiyioma, engangeelitha ezimbini.)