IsiXhosa 1996 (XHO96)
13

Ukuphawulwa kwamazibulo

131*UNdikhoyo wabhekisa kuMosis wathi: 2“Ndiphawulele onke amazibulo azalwayo kwaSirayeli abe ngawam, nditsho awabantu nawemfuyo.”Ntlango 3:13; Luka 2:23

Umbhiyozo wezonka ezinganyuswanga

3UMosis wathetha nabantu wathi: “Ze ningaze niwulibale lo mhla wokukhululeka kwenu ebukhobokeni kwelaseJiputa. Kaloku nikhululwe bubungangamsha *bukaNdikhoyo. Ngawo makungatyiwa sonka sinyusiweyo. 4Lo mhla wale nyanga inguAbhibhi yimini yokunduluka kwenu. 5UNdikhoyo wabathembisa ookhokho benu ukuba uya kubanika ilizwe lamaKanana, amaHiti, ama-Amori, amaHivi, namaJebhusi. Nakufika kwelo lizwe lihle liyinzwakazi, livuza ubisi nobusi, ze nenze isikhumbuzo ngawo wona lo mhla wale nyanga minyaka le. 6Niya kutya isonka esinganyuswanga iintsuku zibe sixhenxe. Ngolu lwesixhenxe ke niya kwenza itheko lokuwonga uNdikhoyo. 7Niya kutya isonka esinganyuswanga iintsuku zibe sixhenxe; into evutyelweyo okanye igwele lingakhe lifumaneke kummandla wenu. 8Xa nisenza eli theko ke, ze nibaxelele abantwana benu, nithi: ‘Ngalo mhla siwonga uNdikhoyo ngokusikhupha kwakhe eJiputa.’ 9Lo mbhiyozo ke uya kufana nomqondiso osesandleni okanye ebunzi, ukuze ningalibali ukubalisa ngommiselo kaNdikhoyo. Kaloku kwaba ngesandla sakhe ukuphuma kwenu eJiputa. 10Ngoko ke eli siko lenzeni ngexesha lalo minyaka le.”

Amazibulo

11“Ke kaloku xa *uNdikhoyo ede wakufikisa kwelaseKanana njengoko wakuthembisayo wena nooyihlo, 12uze umphawulele onke amazibulo azalwayo.Luka 2:23 Onke amazibulo emfuyo yakho angamaduna ngakaNdikhoyo. 13Ke lona izibulo ledonki uya kulikhulula ngokulihlawulela ngexhwane; ungayenzanga loo nto uze ulophule ilungu lentamo. Nonyana wakho wamazibulo uze umkhulule ngentlawulo. 14Kuya kuthi ke xa oonyana bebuza ukuba lithetha ntoni na elo siko, uthi: ‘Sisikhumbuzo sokuba saphuma ebukhobokeni baseJiputa ngokusebenza kwamandla kaNdikhoyo. 15Kaloku wathi ukumkani waseJiputa akungavumi ukusikhulula, uNdikhoyo wawabulala amazibulo abantu nawemfuyo kwelaseJiputa. Ngesi sizathu ke amazibulo angamaduna kwimfuyo ndenzela ngawo uNdikhoyo idini. Ke wona amazibulo oonyana ndiwakhulula ngokuwahlawulela. 16Eli siko ke liya kufana nomqondiso osesandleni okanye ebunzi, lihlale lisikhumbuza ukuba kukusebenza kwamandla kaNdikhoyo okwasikhupha eJiputa.’ ”

Umqulu welifu nesithatha somlilo

17Wathi ukumkani waseJiputa akuwakhulula amaSirayeli, uThixo akawakhokela ngendlela ecanda kwelamaFilistiya, nakuba yayiyeyona imfutshane. Kaloku uThixo wathi: “AmaSirayeli akuzibona egaxeleka emfazweni, angafuna ukubuyela eJiputa.” 18Ngoko ke uThixo wawakhokela ngendlela yasentlango esinga kuLwandle oluBomvu. AmaSirayeli ke aphuma eJiputa exhobele imfazwe.

19Ke kaloku uMosis wawathatha wahamba nawo amathambo kaJosefu, kuba uJosefu wayethe kumaSirayeli: “Ngenye imini uThixo uya kuze anivelele, anikhuphe nimke apha; ngoko ke fungani ukuba niya kuhamba nawo amathambo am.”ZiQalo 50:25; Yosh 24:32

20AmaSirayeli ke anduluka eSukoti, aya kuphumla e-Etam enyeleni yentlango. 21Apho ke eluhambeni *uNdikhoyo wayewakhokela ngomqulu welifu emini, aze ebusuku awakhokele ngesithatha somlilo. 22Lo mqulu welifu ke wawuhlala uhamba phambi kwawo emini, nesithatha somlilo sisenjenjalo ebusuku.

14

KuLwandle oluBomvu

141*UNdikhoyo wayalela uMosis wathi: 2“Yitsho kumaSirayeli abuye umva, afike athi xha phambi kwePi-hahiroti phakathi kweMigdoli noLwandle oluBomvu ngaseBhali-zefon. 3Yena ukumkani waseJiputa uza kucinga ukuba niyabhadula, nivalelwe yintlango. 4Ndisaza kumqaqadekisa anisukele, ndize ndithi ndakumoyisa ndawonye nemikhosi yakhe ndizuze udumo. NamaJiputa aya kutsho aqonde ukuba ndinguNdikhoyo.” Okunene ke amaSirayeli enza ngokomyalelo lowo.

5Ukumkani ndawonye namaphakathi akhe bathi, bakuva ukuba ngenene amaSirayeli emkile, bajibilika. Ewe, suka bazisola, bathi: “Besingenwe yini kakade, ukuze senze into enje? Bekutheni ukuze siwayeke amakhoboka ethu emke?” 6Ngoko ke ukumkani waxhoba, wabopha iinqwelo zakhe zokulwa, waphuma nomkhosi wakhe. 7Wakhupha nezona nqwelo zithembekileyo zimakhulu omathandathu, zibhexeshwa ziingqwayi-ngqwayi ezaziwayo. Akashiyanga nanye kwiinqwelo zaseJiputa. 8UNdikhoyo wamenza waneenkani ukumkani waseJiputa, wawasukela amaSirayeli; aye wona phofu ehamba ngesibindi. 9Yaphuma imikhosi yamaJiputa, yasukela ngeenqwelo zamahashe. Yayiziinqwelo nabeenyawo. Yabafumana bephumle ngakuLwandle oluBomvu, kufutshane nePi-hahiroti neBhali-zefon.

10AmaSirayeli athi akubona umkhosi wokumkani waseJiputa ugaleleka, ankwantya, abhenela kuNdikhoyo. 11Abhekisa kuMosis athi: “Kungokuba kungekho mangcwaba na eJiputa, le nto usizisa entlango, ukuze sifele khona? Uyayibona ke into oyenzileyo ngokusikhupha eJiputa? Asiyiyo le nto sasiyithetha kuwe phambi kokuba sinduluke? 12Ewe, sasitshilo kuwe sathi siyeke sibe ngamakhoboka amaJiputa. Bekubhetele ukuba sibe ngamakhoboka awo endaweni yokuba size kufela kule ntlango!”

13Ke yena uMosis wathi kuwo: “Sanukoyika; qinani! Niza kubona; uNdikhoyo uza kunihlangula namhlanje! Ke wona la maJiputa niwabonayo namhlanje soze niphinde niwabone kwakhona! 14Zolani nina; uNdikhoyo uza kunilwela!”

15UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: “Sesani ke esi sikhalo nisenzayo? Yitsho amaSirayeli ahambele phambili. 16Wena yolula ingalo yakho, uphakamise induku phezu kolwandle. Amanzi aya kuhlukana kubini, aze amaSirayeli awele ehamba emhlabeni owomileyo. 17AmaJiputa ndiya kuwenza abe neenkani, atyhudise emva kwamaSirayeli. Ke mna olwam uloyiso luya kuqaqamba phezu kokumkani nemikhosi yakhe, ngokunjalo neenqwelo zakhe. 18Ndiya kuthi ndakumoyisa ukumkani wamaJiputa nomkhosi wakhe, abantu bakhe batsho bandazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

19Kwesi sithuba ke isithunywa sikaThixo esasiwakhokele amaSirayeli sajikela ngasemva salandela. Ngokunjalo nomqulu welifu owawuwakhokela 20wajika wema phakathi kwamaSirayeli namaJiputa. Ilifu elo lasitha kwatsho kwasebusuku kumaJiputa, kodwa kwakukhanya kumaSirayeli. Loo nto ke yatsho ayabi nakuhlangana loo mikhosi mibini bonke obo busuku.

21Ngenene ke uMosis wasolula isandla sakhe phezu kolwandle, waza uNdikhoyo wathumela umoya onzima wasempuma, walududula ulwandle, kwavela umhlaba owomileyo. Umoya lowo wabhudla ubusuku bonke, aza ahlukana kubini amanzi. 22AmaSirayeli awela emhlabeni owomileyo,1 Kor 10:1-2; Hebh 11:29 amanzi eziindonga ngapha nangapha. 23Ke kaloku amaJiputa xa ewonke, neenqwelo kunye namahashe okumkani, axhabasha angena elwandle esukela amaSirayeli. 24Ekuzeni kokusa uNdikhoyo ekwelo lifu neso sithatha somlilo wayijonga imikhosi yamaJiputa, yatsho yaphithizela. 25Amavili eenqwelo amomana, baza baba ngathini abaqhubi zaxinga. AmaJiputa akhala athi: “UNdikhoyo uyawalwela amaSirayeli; masiwayeke sisabe.”

26Ke kaloku uNdikhoyo wayalela uMosis wathi: “Yolula isandla sakho phezu kolwandle kwakhona, ukuze amanzi awagubungele amaJiputa kunye neenqwelo zawo.” 27UMosis wenza ngokomyalelo lowo, kwaza kwathi ke ngomsobomvu amanzi athi wayi-wayi abuyela endaweni yawo. Athi ke esaduntsuza ezama ukubaleka amaJiputa, uNdikhoyo wawagubungela ngolwandle. 28Ewe, amanzi adibanisa abuyela kwindawo yawo yesiqhelo, aza ke wona amaJiputa neenqwelo zawo nawo wonke umkhosi kakumkani owawuleqa amaSirayeli wantywiliselwa lulwandle, akwasala nomnqongo lo! 29Kanti ke wona amaSirayeli awela emhlabeni owomileyo, amanzi aludonga ngapha nangapha.

30Ngaloo mini ke uNdikhoyo wawasindisa amaSirayeli kumaJiputa. AmaSirayeli ayibona imizimba yamaJiputa iqungquluze elunxwemeni lolwandle. 31Athi amaSirayeli akukubona ukusebenza kwamandla kaNdikhoyo ngokoyisa amaJiputa, angenelwa luloyiko, amhlonela. Ewe, azinikela kuNdikhoyo, akholelwa kwisicaka sakhe uMosis.

15

Ingoma kaMosis

151Kwesi sithuba ke uMosis namaSirayeli bahlabela le ngoma,SiTyh 15:3 bedumisa *uNdikhoyo:

“Ndosuka ndintyiloze ndiculele uNdikhoyo;

kaloku yena woyise wada watshatshela.

Ihashe ngokunjalo nophezu kwalo

ulintywilisele phakath' elwandle.

2UNdikhoyo yinqaba negwijo lam;

ndinje-nje-nje ndisindiswe nguye.Ndum 118:14; Isaya 12:2

Nanko ke uThixo wam, ndiyamdumisa;

nguThixo woobawo, ndotshila ngaye.

3“*UMhlekazi yena ulijoni;

igama lakhe *nguNdikhoyo.

4Umkhosi wamaJiputa neenqwelo zawo

wasuka waziphos' elwandle;

iingqwayi-ngqwayi zomkhosi ezinamagama

uzigubungele ngoLwandl' oluBomvu.

5Ngoku zambathiswe yinzonzobila;

suka zazika ngathi lilitye.

6“Hayi kamb' isandla sakho, Ndikhoyo,

yingwanyalal' etshatsheleyo!

Ewe, isandla sakho, wena Ndikhoyo,

siyaluvikiva utshaba lwakho.

7Ngangamsh' engatshonelwa langa,

ezikhahlela phants' izibhoja;

umavulel' umsindo ozayo,

uzithi lenye ngathi kutsh' ingca!

8Ngokuphefumla kwakho nje qha

suka ulwandle lwaba ziingqimba,

amanzi asuka aba ludonga,

inzonzobila yolwandle yakhenkceza.

9Utshaba lwathi:

‘Mandisukele ndibabambe.

Ndiya kuxhaphaz' amaxhoba, ndizanelise.

Ndiya kuxhoba ndif' amacala,

nditshayele nditshabalalise ngekrele.’

10Suka ke uNdikhoyo wafutha,

kwaba kanye antywiliseleka amaJiputa.

Ewe, azika nywam emanzini,

kwanga kukweyela kwesinyithi.

11“Kodw' angavela ph' onjengawe, Ndikhoyo,

obalasele kangaka ngobunyulu,

omiqondiso ikhamnqisa kangaka,

ozenzo zimangalisa ngokuncamisayo?

12Wathi wakusolula esakho isandla,

umhlaba wazithi bimbilili iintshaba zethu.

13Thembekil' othando lungatshitshiyo,

uyabakhokel' abant' obahlawuleleyo;

ngobungangamsha bakho ubathundezile,

bagaleleka kwikhaya lakho elingcwele.

14Izizwe zithe zingeva zaphithizela liphaphu,

atshw' amaFilistiy' arhwaqela luvalo.

15Iinkosi zakwaEdom zibamb' ongezantsi;

izinxiba-mxhaka zakwaMowabhi ziyatyhwatyhwa.

Asisathethi ke ngezima-mhlaba zaseKanana,

kuba zona ziya kunyibilika.

16Suka zazibhija-bhija zinkwantya;

ngobungangamsha bakho zaw' isiduli.

Baz' abakaNdikhoyo bagqitha bengcambaza;

nditsho abakhululwa awabathengayo.

17Wabathatha wabemisa entabeni yakho,

ndawo leyo ilikhaya lakho, Ndikhoyo;

ewe, endlwini yakho, Ndikhoyo,

leyo wazakhela yona.

18Hayi ke bethu, yena uNdikhoyo

uya kulawula ngonaphakade kanaphakade.”

Ingoma kaMiriyam

19Kaloku kwathi esakungena elwandle amahashe okumkani neenqwelo nabaqhubi, *uNdikhoyo wawagubungela ngamanzi, atshona. Kanti ke wona amaSirayeli aluwela ulwandle ehamba emhlabeni owomileyo.

20Ke kaloku umshumayelikazi uMiriyam, udade boAron, waqubula igubu lakhe, baza bonke ababhinqileyo bamlandela namagubu abo, batsho ngentsholo bengqungqa. 21UMiriyam ke wahlabela ingoma wenjenje:

“Hoyina! Memelelani nitsholoze!

UNdikhoyo woyise wada watshatshela!

Ihashe ngokunjalo nophezu kwalo

ulintywilisele phakath' elwandle.”

Amanzi akrakrayo

22UMosis ke wawakhokela amaSirayeli, balushiya uLwandle oluBomvu, baya kungena kwintlango iShure. Baba ntsuku-ntathu behamba kuloo ntlango; bengafumani manzi. 23Ngelikade baya kufika kwindawo ekuthiwa yiMara. Apha ke bawafumana amanzi, koko ayekrakra engaseleki. Kungenxa yeso sizathu kwakusithiwa nguKrakrayoNgesiHebhere “yiMara” nje igama layo. 24Ke kaloku amaSirayeli amkhalazela uMosis, athi: “Uthi siza kusela ntoni ke?” 25UMosis wakhala *kuNdikhoyo, waza ke yena wathi makakhe ihlamvu lomthi othile, alifake emanzini apho. Akuba enjenjalo ke, baphela ubukrakra emanzini, aba nokuselwa.

Apha ke kulapho wabanika imimiselo yokuziphatha uNdikhoyo, wabavavanya. 26Wenjenje ukuthetha: “Ukuba nithe nandithobela ngokupheleleyo, nenza okuhle nokufanelekileyo ngokuhamba ngemimiselo yam, soze ndinohlwaye ngezibetho nezifo endaziwisela amaJiputa. Kaloku mna ndinguNdikhoyo, ugqirha wenu.”

27Kamva ke bafika e-Elim, apho kwakukho imithombo elishumi elinambini, nemithi yesundu engamashumi asixhenxe. Bahlala ke bakhe baphumla kufuphi naloo manzi.