IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Impatheko-mbi yamaSirayeli eJiputa

11Nanga amagama oonyana bakaSirayeli abâfuduka kunye naye baya eJiputa nezindlu zabo: 2uRubhen, uSimon, uLevi, noJuda; 3uIsakare, uZebhulon, noBhenjamin; 4uDan, uNafetali, uGadi, noAshere.ZiQalo 46:8-27 5Bebonke abayinzala kaYakobi babengamashumi asixhenxe. Kaloku yena uJosefu wayeseleseJiputa kakade. 6Ekuhambeni kwexesha wafa uJosefu nabantakwabo, naso sonke eso sizukulwana. 7Kambe ke yona inzala yabo, amaSirayeli, yaqhama yanda kakhulu. Ewe, yanda yaphinda-phindana, yakhula nangamanani, futhi iluqilima, yada yalizalisa elaseJiputa.

8Ke kaloku kwavela kumkani wumbi owayengazi nto ngoJosefu, wangumlawuli kwelaseJiputa. 9Wabhekisa kubantu bakhe, wathi: “Niyawabona na ukwanda kwawo la maSirayeli, niqonda na ukuba aluqilima? 10Ngoko ke masihlale sivundlile, hleze athi akwanda ngaphezu koku adibane neentshaba zethu ngexesha lemfazwe, asihlasele, afumane ithuba lokubaleka emke kweli lizwe.”Mseb 7:17-19 11Ngoko ke, ukuwaphul' iimpondo amaSirayeli, amaJiputa awamisela iinduna, khon' ukuze asetyenziswe nzima. Zakhiwa ngolu hlobo ke izixeko zokumkani,Apha nakwizahluko ezilandelayo ukumkani waseJiputa kuthiwa nguFaro, igama elithetha ukuthi “uNdlunkulu” ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa iPitom neRamesi, ezazingoovimba. 12Kambe ke, okukhona bawatshutshisayo amaSirayeli, yaba kokukhona andayo, alizalisa lonke ilizwe. Le meko ke yawenza ahlala exhaleni elingathethekiyo amaJiputa ngenxa yamaSirayeli. 13-14Ngoku ke aphatheka kabuhlungu amaSirayeli, akhohlakalelwa, enziwa amakhoboka ngamaJiputa. Latsho laxubayela ke ngakumaSirayeli, kuba asetyenziswa ekwenzeni izitena, nasemasimini, nakuyo yonke imisebenzi enzima. Aye ke ebhexeshwa kungekho lusini tu!

15Ukumkani waseJiputa wathetha noShifra noPuwa ababelekisi bamaHebhere, wathi: 16“Xa ninceda amaHebherekazi, aze afumane abantwana abangamakhwenkwe, babulaleni; kanti ke ningabayeka abangamantombazana baphile.” 17Kodwa ke ababelekisi abo yayingabafazi abamoyikayo uThixo. Basuka bawaphula umyalelo kakumkani, àbawabulala amakhwenkwe lawo. 18Ukumkani ke wababiza ababelekisi abo, wababuza wathi: “Ngani ukuba nibayeke abantwana bamaHebhere abangamakhwenkwe ningababulali?”

19Ababelekisi baphendula bathi: “AmaHebherekazi akafani namaJiputakazi; wona akufikelwa yinimba abeleka lula, singekafiki nokufika thina.” 20-21Ngenxa yokuba ababelekisi bemoyika uThixo, uThixo wabavuza ngeentsapho. Ke wona amaSirayeli aya esanda ngokwanda, aba luqilima. 22Ekugqibeleni ke ukumkani wayalela bonke abantu bakhe wathi zonke iintsana ezingamakhwenkwe zamaHebhere maziphoswe emlanjeni iNayile,Mseb 7:19 ke zona ezingamantombazana ziyekwe.

2

Ukuzalwa kukaMosis

21Ke kaloku indoda ethile yendlu kaLevi yathatha umfazi ezintombini zamawayo, 2waza wanzima wayizalela unyana. Umfazi lowo ke wathi akubona indlela olwaluthandeka ngayo olo sana, walufihla lwada lwaneenyanga ezintathu.Mseb 7:20; Hebh 11:23 3Uthe akuba engasenako ukulufihla, walwenzela ibhaskiti ngemizi, waza wayityabeka ngetha, walufaka kuyo usana olo, waya kulubeka phakathi kweengcongolo elunxwemeni lomlambo. 4Ke yena udade walo wayemi mganyana elugcinile.

5Yesuka ke intombi kakumkani yeza kuhlamba apho emlanjeni. Ngeli thuba ke zona iintombi ezaziziimpelesi zenkosazana leyo zazizula-zula apho elunxwemeni lomlambo. Ithe ke, isahlamba njalo, yabona ibhaskiti eyayiphakathi kweengcongolo. Kwangoko yathuma enye yezo ntombi ukuba iye kuyithatha ize nayo. 6Ifikile ke nayo ibhaskiti leyo, inkosazana yayivula. Tyhini! Kuthe kanti lusana! Ngeli xesha ke usana lona lwalulila. Ithe ke yakuba ilondele usana olo inkosazana leyo, kwatsho kwasika kuyo, yathi: “Olu sana luya kuba ngomnye wabantwana bamaHebhere.”

7Udade bosana olo wadanduluka wabhekisa apho kwinkosazana wathi: “Akungethandi na ndiye kukufunela ineniNgesiHebhere “umfazi owanyisayo” phakathi kwabafazi bamaHebhere izokukugcinela olu sana?”

8Ithe ke inkosazana: “Kulungile; hamba uze nayo.” Ke yona intombazana leyo yaya kubiza unina wosana olo. 9Uthe ke akufika inkosazana yathetha naye yathi: “Ndigcinele olu sana; ndokunika isondlo.” Bavumelana ke; waza umfazi lowo wamkhulisa loo mntwana. 10Akuba ekhulile umntwana lowo, unina wambuyisela kwinkosazana apho, yaza ke yona yamenza unyana wayo. Yamthiya igama elinguMosis,Oko kukuthi “uMlanjeni” kuba isithi: “Ndimonyule emanzini.”

UMosis ubalekela eMidiyan

11UMosis uthe akuba mdala wakhe watyelela amawabo, wawabukela esebenza nzima eqhutywa. Kwangelo xesha wabona umJiputa elimaza umwabo umHebhere. 12Akuba elaqazile waqonda ukuba akukho mntu ubukeleyo, wahlasela umJiputa lowo, wambulala, waza wamngcwaba entlabathini.

13Ngemini elandelayo wabona amaHebhere amabini esilwa, waza wathi kulo uvuyelela omnye: “Kutheni na nisilwa, nizalana nje?”

14Ke yena wambuza wathi: “Sekungathi uyinduna nomgwebi nje, umiselwe ngubani? Ucinga ukuba ndingulaa mJiputa umbuleleyo – nam uza kundigebenga?”

Akuweva la mazwi uMosis woyika, wathetha yedwa esithi: “Ithe kanti le nto iyaziwa!”

15-16Akuyiva le nto ukumkani watsho wafuna ukumbulala uMosis. Kambe ke yena uMosis wasaba, waya kuhlala kwelaseMidiyan.Mseb 7:21-29; Hebh 11:24,27

Ke kaloku umbingeleli waseMidiyan wayeneentombi ezisixhenxe. Ngenye imini wathi uMosis esahleli ngasequleni, zafika zize kuthutha amanzi, ziwagalela emikhumbini ezaziselela kuyo iigusha zikayise. 17Kusenjalo kwafika abanye abelusi, bazigxotha iintombi ezo, kodwa ke uMosis waba ngakuzo iintombi ezo, wazilungiselela zasela iigusha zakowazo. 18Zithe ke zakufika ekhaya iintombi ezo, uyise uRuweliOgama limbi nguJetro – Mfud 3:1 wabuza wathi: “Kutheni nikhawuleze kangaka nje namhlanje?”

19Ke zona zaphendula zathi: “Kukho umJiputa osihlanguleyo kubelusi. Ude wasikhelela namanzi, waziseza iigusha zakuthi.”

20Kwakhona wabuza uyise wathi: “Uphi? Kungani na ukuba ningezi naye? Yizani naye, aze afumane into etyiwayo.”

21UMosis waba selehlala apho kwambingeleli, owada wendisela intombi yakhe uZipora kuye. 22Yona ke yazala unyana, waza uMosis wamthiya igama elinguGershom,Oko kukuthi “uBhacela” okanye “uDingezweni” esithi: “Ndiyimbacu kwelasemzini.”

23Emva kwexesha elide ukumkani waseJiputa wafa. AmaSirayeli ayesancwina phantsi kwedyokhwe yobukhoboka. Isimbonono sawo, ecela ukukhululwa ebukhobokeni, sada saya kufikelela kuThixo. 24Ewe, wasiva isingqala sawo, wawukhumbula umnqophiso wakheZiQalo 15:13-14 noAbraham noIsake noYakobi. 25UThixo wayibona imeko yamaSirayeli, wawavelela.