IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

UModekayi uyawongwa

61Ke kaloku ngobo busuku ukumkani waphuthelwa, waza ke wathi makuziswe incwadi yeembali zeengcombolo zolawulo lwakhe. Yeziswa ke, yafundwa esiva ukumkani. 2Apho kuyo ke kwafunyaniswa ukuba uModekayi wadiza iyelenqe likaBhigetan noTereshi amaphakathi okumkani awayefuna ukubulala ukumkani uAsuwerosi. La maphakathi ayengabalindi bamasango.Est 2:21-22

3Ukumkani wabuza wathi: “Yeyiphi imbeko newonga uModekayi alenzelweyo ngenxa yesi senzo?”

Izicaka zikakumkani ezazimlungiselela zathi: “Zange enzelwe nto.”

4Ukumkani ke wathi: “Ngubani okhoyo ngoku apha ebhotwe?” Ke uHaman wayesandula ukungena kwinkundla engaphandle yasebhotwe apho, eze kuthetha nokumkani mayela nokuxhonywa kukaModekayi kuloo mthi wayewulungiselele ukumxhoma kuwo.

5Ke izicaka zikakumkani zathi kuye: “Nankuya uHaman emi enkundleni.”

Ukumkani wathi: “Mngeniseni.”

6Akungena ke uHaman ukumkani wathi kuye: “Uthi makwenziwe ntoni ngomntu aziva efuna ukumwonga ukumkani?”

Ke uHaman wacinga ngaphakathi kwakhe wathi: “Ngubani omnye ongawongwa ngukumkani ngaphandle kwam?” 7Ngoko ke uHaman waphendula ukumkani wathi: “Loo mntu afuna ukumwonga ukumkani 8makanxitywe umnweba wobukhosi owakhe wanxitywa ngukumkani, aze akhweliswe ihashe elisetyenziswa ngukumkani, elo lihonjisiweyo lada labekwa imbasa yakomkhulu entloko. 9Ke umnweba lowo nehashe elo malinikwe elinye lawona matshawe kakumkani aphambili. Mabamfake loo mnweba ke umntu afuna ukumwonga ukumkani, baze bamkhwelise kwelo hashe, bamkhokele ahamba-hambe kwizitalato zesixeko, bona bahambe bekhwaza besithi: ‘Nantsi ke into ayenzelwayo umntu athanda ukumwonga ukumkani!’ ”

10Ukumkani ke wathi kuHaman: “Khawuleza uthathe umnweba lowo kunye nehashe elo, wenze ngaloo ndlela kuModekayi umJuda ohlala esangweni likakumkani. Uze ukwenze konke oko ukuthethileyo, ungashiyi nento le.”

11Ngoko ke uHaman wawuthatha umnweba lowo nehashe elo, wamambathisa uModekayi, wamkhwelisa ehashini, wahamba phambi kwakhe, ekhwaza esithi: “Nantsi ke into ayenzelwayo umntu athanda ukumwonga ukumkani!”

12Kamva ke uModekayi wabuyela esangweni kwakumkani apho. Ke yena uHaman wagoduka ethe nxokotho edanile. 13Akufika ekhaya wabalisela umkakhe uZereshi kunye nezihlobo zakhe zonke ngako konke okwakumhlele ngaloo mini.

Ke abacebisi bakhe ndawonye nomkakhe uZereshi bathi kuye: “Ukuba ke lo mfo unguModekayi okuthobe kangaka engowohlanga lwamaJuda, akunako ukumelana naye – ngokuqinisekileyo wena uza kutshabalala!” 14Bathe besathetha naye njalo agaleleka amaphakathi kakumkani, aza ke emka naye ngokukhawuleza uHaman, amsa kwelo theko lalilungiswe nguEstere.

7

Ukuxhonywa kukaHaman

71Ngoko ke ukumkani kunye noHaman baya ethekweni likakumkanikazi uEstere. 2Bathe ke besasela iwayini ngolo suku lwesibini, ukumkani waphinda wathi kuEstere: “Khawutsho, sithini na isicelo sakho, kumkanikazi Estere? Loo nto uyicelayo woyinikwa. Ucela ntoni ke? Woyenzelwa nantoni na, kude kuthi xhaxhe ngesiqingatha sombuso wam.”

3Ke ukumkanikazi uEstere waphendula wathi: “Ukuba ndiyamkeleka kuwe, kumkani, ukuba kukholekile kuwe, ndincede usindise ubomi bam, uhlangule nabantu bakowethu, ndiyakucela. 4Kaloku mna ndawonye nabantu bakowethu kuthengisiwe ngathi ukuze sitshatyalaliswe, sibulawe, sicinywe igama. Ukuba bekuthengiswe ngathi ukuba sibe ngamakhoboka namakhobokazana ngendithe cwaka, kuba bekungayi kubakho ntlungu ingako inyanzelisa ukuba kude kuphazanyiswane nomhlekazi.”

5Ukumkani uAsuwerosi wabuza kukumkanikazi uEstere wathi: “Ngubani lowo? Uphi loo mntu ube nesibindi sokwenza into enjalo?”

6UEstere wathi: “Lo mtshutshisi ulutshaba sesi sikhohlakali singuHaman.”

Ke uHaman warhwaqela apho phambi kokumkani nokumkanikazi. 7Ukumkani wathi thwasu enomsindo, waphuma kwelo theko lewayini, wee gwiqi waya kutshona kumyezo wasebhotwe. Kambe ke uHaman waqonda ukuba ukumkani selenesigqibo ngesiphelo sakhe, ngoko ke yena wasala ecengana nokumkanikazi uEstere ngenxa yobomi bakhe.

8Kanye xa abuyayo ukumkani apho kumyezo wasebhotwe, ebuyela apho esidlweni, yena uHaman kwakuxa aziphosa kwisofa abe ekuyo uEstere.

Ukumkani wakhuza wathi: “Yini le! Ngoku ude aphazamisane nokumkanikazi kanye ngoku ahleli nam endlwini!”

Lithe nje ukuba liphume elo lizwi emlonyeni kakumkani, basuka bamgquma ubuso uHaman. 9Waza ke uHabhona, elinye lamaphakathi ajongene nokumkani, wathi: “Kambe ukhona umthi wokuxhoma phaya ngasendlwini kaHaman; uziimitha ezimashumi mabini anambini ukuphakama. Wakhiwe nguye, esenzela uModekayi lo wathethayo wamhlangula ukumkani.”

Ukumkani ke wathi: “Mxhomeni kuwo!” 10Ngoko ke uHaman waxhonywa kuloo mthi wayewulungiselele uModekayi; ke wona umsindo kakumkani watsho wathotha.

8

AmaJuda anikwa ilungelo lokuzikhusela

81Kwangaloo mini ke ukumkani uAsuwerosi wawunikela kukumkanikazi uEstere umzi kaHaman owayelutshaba lwamaJuda. Ke uModekayi weza kungena kwakumkani, kuba ukumkani wayexelelwe nguEstere indlela abazalana ngayo. 2Ukumkani wawukhulula emnweni wakhe umsesane wakhe wokunyathelisa, lowo wayebuye wawohlutha kuHaman, waza wawunika uModekayi. Ke uEstere wawunikezela kuModekayi umzi kaHaman.

3Ke kaloku uEstere wabuya wathetha nokumkani, eguqe ezinyaweni zakhe elila. Wambongoza ukuba alitshitshise iyelenqe lokutshabalalisa amaJuda elaliqulunqwe nguHaman um-Agagi. 4Waza ke ukumkani wathatha intonga yakhe yokulawula yegolide, wayolulela kuEstere, waza ke yena waphakama wema phambi kokumkani.

5UEstere wathi: “Xa kukholekile kuwe, kumkani, ukuba uyandamkela, ubona ukuba yinto entle le, ube nam undithakazelela, makukhutshwe isihlokomiso esitshitshisa esiya sikaHaman unyana kaHamedata um-Agagi, eso wayesibhalele ukutshabalalisa amaJuda kuzo zonke izithili zikakumkani. 6Uthi ndingathini kodwa ukusinyamezela isithwakumbe esinje phezu kwabantu bakowethu? Ndingathini ukubukela amawethu etshatyalaliswa?”

7Ke kaloku ukumkani uAsuwerosi wamphendula ukumkanikazi uEstere enoModekayi umJuda wathi: “Ngenxa yokuba uHaman ehlasele amaJuda, umzi wakhe ndiwunikezele kuEstere. Ke yena uHaman ndimxhome emthini olungiselelwe oko. 8Ngoko ke bhalani esinye isihlokomiso egameni likakumkani ngenxa yamaJuda, nithethe ngaloo ndlela iya kuthi ifaneleke kuni, nize nisinyathelise ngomsesane kakumkani. Kaloku yonke into ebhalwe egameni likakumkani yaza yanyatheliswa ngomsesane wakhe ayinakuze iguqulwe.”

9Ngoko nangoko oonobhala bakomkhulu babizwa ngomhla wamashumi mabini anantathu kwinyanga yesithathu uSivan. Babhala ngokwemiyalelo kaModekayi eyayibhekiswa kumaJuda neerhuluneli nabalawuli nezikhulu zaloo maphondo alikhulu mashumi mabini anesixhenxe, kuqalela kwelaseIndiya kuthi xhaxhe ngeKushe.Oko kukuthi “ngeTopiya” Ezi zihlokomiso zabhalwa ngobhalo nangolwimi lwephondo ngalinye, kananjalo zabhekiswa nakumaJuda ngobhalo nolwimi lwawo. 10UModekayi wabhala egameni likakumkani uAsuwerosi, wazinyathelisa izihlokomiso ezo ngomsesane kakumkani, waza wazithumela ngezigidimi ezikhwele amahashe anamendu aluhlobo olufuywa kwakumkani.

11Esi sihlokomiso sikakumkani amaJuda azo zonke izixeko sawanika ilungelo lokuba aqokelelane azikhusele, atshabalalise abulale ade atshitshise nabani na oxhobileyo noba ngowaluphi na uhlanga okanye ngowaliphi na iphondo, xa ewahlasela ndawonye nabafazi nabantwana bawo, aze ahluthe nantoni na eyeyotshaba lwawo. 12Usuku olwamiselwa amaJuda ukuba enze le nto kuwo onke amaphondo olawulo lukakumkani uAsuwerosi yaba ngumhla weshumi elinesithathu kwinyanga yeshumi elinambini uAdare. 13Ke ikopi yalo mthetho yayiza kukhutshelwa iphondo ngalinye, ibhengezwe kubantu bohlanga ngalunye, ukuze amaJuda alungele ukuziphindezela ngaloo mini kwiintshaba zawo.

14Zaphuma ke izigidimi zakomkhulu, zikhwele amahashe akomkhulu, zaphalisa ngeenjongo zokufezekisa umyalelo kakumkani. Kananjalo ke isihlokomiso eso sabhengezwa nasebhotwe eSusa.

15Ke kaloku uModekayi waphuma apho ebhotwe, evathe ezakomkhulu eziluhlaza nezimhlophe, etsho ngembasa yegolide nomnweba welinen ecikizekileyo emfusa ngebala. Isixeko saseSusa senza itheko lemivuyo. 16KumaJuda loo mini yayiyeyokonwaba nokuvuya, uchulumacho newonga. 17Kwiphondo ngalinye nakwisixeko ngasinye apho sahamba khona eso sihlokomiso, yaba yimincili nochulumanco kumaJuda, ebhiyoza ngezidlo. Ke into eninzi yabantu bezinye iintlanga yaba ngamaJuda ngaloo mini ngenxa yokuba ingenelwe kukuwoyika amaJuda.