IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Ukuxhonywa kukaHaman

71Ngoko ke ukumkani kunye noHaman baya ethekweni likakumkanikazi uEstere. 2Bathe ke besasela iwayini ngolo suku lwesibini, ukumkani waphinda wathi kuEstere: “Khawutsho, sithini na isicelo sakho, kumkanikazi Estere? Loo nto uyicelayo woyinikwa. Ucela ntoni ke? Woyenzelwa nantoni na, kude kuthi xhaxhe ngesiqingatha sombuso wam.”

3Ke ukumkanikazi uEstere waphendula wathi: “Ukuba ndiyamkeleka kuwe, kumkani, ukuba kukholekile kuwe, ndincede usindise ubomi bam, uhlangule nabantu bakowethu, ndiyakucela. 4Kaloku mna ndawonye nabantu bakowethu kuthengisiwe ngathi ukuze sitshatyalaliswe, sibulawe, sicinywe igama. Ukuba bekuthengiswe ngathi ukuba sibe ngamakhoboka namakhobokazana ngendithe cwaka, kuba bekungayi kubakho ntlungu ingako inyanzelisa ukuba kude kuphazanyiswane nomhlekazi.”

5Ukumkani uAsuwerosi wabuza kukumkanikazi uEstere wathi: “Ngubani lowo? Uphi loo mntu ube nesibindi sokwenza into enjalo?”

6UEstere wathi: “Lo mtshutshisi ulutshaba sesi sikhohlakali singuHaman.”

Ke uHaman warhwaqela apho phambi kokumkani nokumkanikazi. 7Ukumkani wathi thwasu enomsindo, waphuma kwelo theko lewayini, wee gwiqi waya kutshona kumyezo wasebhotwe. Kambe ke uHaman waqonda ukuba ukumkani selenesigqibo ngesiphelo sakhe, ngoko ke yena wasala ecengana nokumkanikazi uEstere ngenxa yobomi bakhe.

8Kanye xa abuyayo ukumkani apho kumyezo wasebhotwe, ebuyela apho esidlweni, yena uHaman kwakuxa aziphosa kwisofa abe ekuyo uEstere.

Ukumkani wakhuza wathi: “Yini le! Ngoku ude aphazamisane nokumkanikazi kanye ngoku ahleli nam endlwini!”

Lithe nje ukuba liphume elo lizwi emlonyeni kakumkani, basuka bamgquma ubuso uHaman. 9Waza ke uHabhona, elinye lamaphakathi ajongene nokumkani, wathi: “Kambe ukhona umthi wokuxhoma phaya ngasendlwini kaHaman; uziimitha ezimashumi mabini anambini ukuphakama. Wakhiwe nguye, esenzela uModekayi lo wathethayo wamhlangula ukumkani.”

Ukumkani ke wathi: “Mxhomeni kuwo!” 10Ngoko ke uHaman waxhonywa kuloo mthi wayewulungiselele uModekayi; ke wona umsindo kakumkani watsho wathotha.