IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

UModekayi ucenga uEstere

41Ke kaloku akuyiva into ehlileyo uModekayi wazikrazula iimpahla awayezinxibile, wafaka ezirhwexayo, wazigalela ngothuthu, wangena esixekweni ehamba ebhomboloza kabuhlungu. 2Wahamba wee xhaxhe ngamasango asebhotwe, kuba wayengavumelekanga ukungena khona umntu onxibe ezirhwexayo. 3Kuwo onke amaphondo apho safikelela khona esi saziso somyalelo kakumkani amaJuda alila ezimathontsi, azila ukutya, atsho ngesingqala, enxibe ezirhwexayo, ezigalele ngothuthu.

4Zithe ke iimpelesi zikaEstere ndawonye namaphakathi zakumxelela ngoModekayi wasuka wabandezeleka. Wathumelela uModekayi iimpahla zokunxiba, koko yena wasuka wazimangala. 5Ke uEstere wathumela uHataki iphakathi likakumkani elalijongene naye ukuba liye kuqonda ukuba wayekhathazwe yintoni na uModekayi.

6UHataki lowo ke waya apho kuModekayi ebaleni lesixeko phambi kwesango lakomkhulu. 7UModekayi wamchubela konke okwakwenzekile, ndawonye nemali leyo yayiza kufakwa nguHaman koovimba bakomkhulu ukuze kutshatyalaliswe amaJuda. 8Kananjalo ke wamnika nekopi yaloo mthetho wawuyalela ukutshatyalaliswa kwamaJuda, lowo wawubhengezwe eSusa, ukuze awubonise uEstere, amchazele konke, futhi ambongoze ukuba azame ukuya kubonana nokumkani, amcenge abe nebuya-mbo mayela nabantu bakowabo.

9Ke uHataki wabuya wenza ingxelo kuEstere ngako konke okwakuthethwe nguModekayi. 10UEstere ke wayalela uHataki ukuba athi kuModekayi: 11“Onke amaphakathi kakumkani kunye nabantu bonke bezithili zakomkhulu bayazi ukuba xa indoda okanye umfazi engene phakathi kwibhotwe lokumkani, engakhange abe umenyiwe, umthetho kakumkani mnye qwaba: kukuba umntu lowo abulawe kuphele. Umntu onjalo usindiswa kukuba ukumkani asuke amkhombe ngentonga yakhe yolawulo yegolide. Kambe ke sezidlule iintsuku ezimashumi mathathu emva kokuba ndandikhe ndabizwa ngukumkani.”

12Akuba uModekayi exelelwe ngamazwi kaEstere, 13wabayalela ukuba bamphendule uEstere bathi: “Uze ungazikhohlisi ngokuthi kuba wena ulapho endlwini kakumkani, nguwe wedwa oya kusinda kumaJuda xa ewonke. 14Kaloku xa uthe wathula wee cwaka ngeli thuba lentlekele, hleze luvele lona usindiso lwamaJuda, kodwa ke luthi gqi ngankalo yimbi, ube ke phofu wena nendlu kayihlo uza kutshabalala. Kambe ke, ngubani owaziyo, mhlawumbi wabekwa kwesi sikhundla sasebukhosini khon' ukuze ujongane namaxesha anje.”

15Ke uEstere wathumela le mpendulo kuModekayi: 16“Hamba uye kuwaqokelela onke amaJuda alapha kwesi sixeko saseSusa, xa ninonke nenze inzila ngenxa yam. Ze nithathe iintsuku ezintathu ningatyi ningaseli imini nobusuku. Nam ndikunye neempelesi zam siza kuzila kwenjengani. Yakuba yenzekile ke le nto, ndiza kuya kukumkani, nakuba nje ndisazi ukuba loo nto kukwaphula umthetho. Noko ke, ukuba ndifile, ndifile ke!”

17Wemka ke uModekayi, waza wenza ngokwayo yonke loo miyalelo wayeyinikwe nguEstere.

5

Isicelo sikaEstere

51Kuthe ke ngosuku lwesithathu uEstere wavatha ezobukhosi, wangena phakathi enkundleni yasebhotwe, wema phambi kwendlu kakumkani. Ukumkani wayengqendeve esihlalweni sakhe sobukhosi apho kuloo ndlu, ejonge esangweni. 2Uthe ke ukumkani, akubona uEstere emi apho enkundleni, waziva anelisekile akumjonga, waza ke wamkhomba ngentonga yakhe yolawulo yegolide awayeyiphethe. Wasondela ke uEstere, waza ke wachukumisa incam yaloo ntonga.

3Ukumkani ke wathi kuye: “Ngaba ufuna ntoni, kumkanikazi Estere? Uze kucela ntoni? Nantoni na oyifunayo woyinikwa, kude kuthi xhaxhe ngesiqingatha sombuso wam.”

4UEstere uphendule ngelithi: “Xa kukholekile kuwe, kumkani, ndicela ukuba wena ndawonye noHaman niye ethekweni endinilungiselele lona namhlanje.”

5Ke ukumkani wathi: “Khawulezani nibize uHaman eze apha, ukuze senze ngokwesicelo sikaEstere.”

Ngoko ke ukumkani ekunye noHaman baya kwelo theko babelilungiselelwe nguEstere. 6Xa basela iwayini ke ukumkani wabuza kuEstere wathi: “Khawutsho, sithini isicelo sakho? Loo nto uyicelayo woyinikwa. Ufuna ndikwenzele ntoni? Woyenzelwa nantoni na, kude kuthi xhaxhe ngesiqingatha sombuso wam.”

7Ke uEstere uphendule ngelithi: “Nasi isicelo nesikhungo sam. 8Ukuba ngenene ndamkelekile kukumkani, ezimisele ukwenza ngokwesicelo sam, ukumkani ndawonye noHaman ngomso mabeze kwitheko endibalungiselele lona. Ngelo thuba ke ndowuphendula lo mbuzo awubuzayo ukumkani.”

UHaman ucaphukela uModekayi

9Ngaloo mini ke uHaman wagoduka echwayitile. Kambe ke uthe akubona uModekayi esangweni lokumkani, ephawula nokuba akakhange amkhathalele ashukume nokushukuma xa adlulayo kuye, suka wafutheka ngumsindo ngenxa yesimo sikaModekayi. 10Kambe ke noko uHaman wabuya wazithibaza, wagoduka.

Apho ekhaya ke waqokelela izihlobo zakhe ndawonye nomkakhe uZereshi, 11waza ke wabaqhayisela ngobutyebi bakhe nangoonyana abaninzi, ngokunjalo nangeendlela awayewongwe ngazo ngukumkani wada wamphakamisa kunazo zonke izikhulu namaphakathi akhe.

12Waqhuba uHaman wathi: “Akuphelelanga kwezo zinto, nangoku ndim ndedwa umntu omenywe ngukumkanikazi uEstere ukuba aye nokumkani kwitheko alenzileyo. Ewe, kwakhona undimemele kwitheko aza kuba nalo nokumkani ngomso. 13Kambe ke xa iyonke le nto ayindiniki konwaba ngakumbi nangakumbi xa ndisaphikele ukubona laa mJuda unguModekayi ehleli esangweni lakomkhulu.”

14Umkakhe uZereshi ndawonye nazo zonke izihlobo zikaHaman bathi kuye: “Makwakhiwe umthi wokuxhoma uphakame ube ziimitha ezimashumi mabini anambini, uze ke ngomso ucele ukumkani amxhome apho uModekayi. Hamba ke uye ethekweni kunye nokumkani uchwayitile.”

Eli cebiso lamkholisa uHaman, waza ke wawenza loo mthi wokuxhoma.

6

UModekayi uyawongwa

61Ke kaloku ngobo busuku ukumkani waphuthelwa, waza ke wathi makuziswe incwadi yeembali zeengcombolo zolawulo lwakhe. Yeziswa ke, yafundwa esiva ukumkani. 2Apho kuyo ke kwafunyaniswa ukuba uModekayi wadiza iyelenqe likaBhigetan noTereshi amaphakathi okumkani awayefuna ukubulala ukumkani uAsuwerosi. La maphakathi ayengabalindi bamasango.Est 2:21-22

3Ukumkani wabuza wathi: “Yeyiphi imbeko newonga uModekayi alenzelweyo ngenxa yesi senzo?”

Izicaka zikakumkani ezazimlungiselela zathi: “Zange enzelwe nto.”

4Ukumkani ke wathi: “Ngubani okhoyo ngoku apha ebhotwe?” Ke uHaman wayesandula ukungena kwinkundla engaphandle yasebhotwe apho, eze kuthetha nokumkani mayela nokuxhonywa kukaModekayi kuloo mthi wayewulungiselele ukumxhoma kuwo.

5Ke izicaka zikakumkani zathi kuye: “Nankuya uHaman emi enkundleni.”

Ukumkani wathi: “Mngeniseni.”

6Akungena ke uHaman ukumkani wathi kuye: “Uthi makwenziwe ntoni ngomntu aziva efuna ukumwonga ukumkani?”

Ke uHaman wacinga ngaphakathi kwakhe wathi: “Ngubani omnye ongawongwa ngukumkani ngaphandle kwam?” 7Ngoko ke uHaman waphendula ukumkani wathi: “Loo mntu afuna ukumwonga ukumkani 8makanxitywe umnweba wobukhosi owakhe wanxitywa ngukumkani, aze akhweliswe ihashe elisetyenziswa ngukumkani, elo lihonjisiweyo lada labekwa imbasa yakomkhulu entloko. 9Ke umnweba lowo nehashe elo malinikwe elinye lawona matshawe kakumkani aphambili. Mabamfake loo mnweba ke umntu afuna ukumwonga ukumkani, baze bamkhwelise kwelo hashe, bamkhokele ahamba-hambe kwizitalato zesixeko, bona bahambe bekhwaza besithi: ‘Nantsi ke into ayenzelwayo umntu athanda ukumwonga ukumkani!’ ”

10Ukumkani ke wathi kuHaman: “Khawuleza uthathe umnweba lowo kunye nehashe elo, wenze ngaloo ndlela kuModekayi umJuda ohlala esangweni likakumkani. Uze ukwenze konke oko ukuthethileyo, ungashiyi nento le.”

11Ngoko ke uHaman wawuthatha umnweba lowo nehashe elo, wamambathisa uModekayi, wamkhwelisa ehashini, wahamba phambi kwakhe, ekhwaza esithi: “Nantsi ke into ayenzelwayo umntu athanda ukumwonga ukumkani!”

12Kamva ke uModekayi wabuyela esangweni kwakumkani apho. Ke yena uHaman wagoduka ethe nxokotho edanile. 13Akufika ekhaya wabalisela umkakhe uZereshi kunye nezihlobo zakhe zonke ngako konke okwakumhlele ngaloo mini.

Ke abacebisi bakhe ndawonye nomkakhe uZereshi bathi kuye: “Ukuba ke lo mfo unguModekayi okuthobe kangaka engowohlanga lwamaJuda, akunako ukumelana naye – ngokuqinisekileyo wena uza kutshabalala!” 14Bathe besathetha naye njalo agaleleka amaphakathi kakumkani, aza ke emka naye ngokukhawuleza uHaman, amsa kwelo theko lalilungiswe nguEstere.