IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

61Nabu obunye ububi endibubonileyo apha phantsi kwelanga, yaye buthe zinzi phezu kwabantu: 2nditsho into yokuba umntu anikwe ubutyebi nguThixo, aze abe ngumfo omi kakuhle nohlonelwayo, ade angasweli nto ayinqwenelayo, kambe ke uThixo angamniki ithuba lokuzixhamla, ndaweni yaloo nto kuvele owasemzini azixhamle ezo zinto. Ewe, ngamampunge le nto; iyimeko ebuhlungu.

3Umntu noba anganekhulu labantwana, aphile imihla emininzi, phofu angabuxhamli ubumnandi bobomi, angènzelwa umngcwabo onguwo, mna ndithi akunani kwaumntwana ovele engasekho kunaye. 4Kaloku ukuzalwa akumphathelanga nto loo mntwana, usuke aduke ebumnyameni, negama lakhe ligutyungelwe bubumnyama. 5Nakuba lo mntwana engazange walibona ilanga, futhi engazange wazi nto, kodwa ke yena ukufumene ukuphumla kunaloo mntu. 6Ewe, umdlula kude lee umntu ongaxhamlanga luyolo ebomini, noba angade aphile iwaka eliphindwe kabini leminyaka. Andithi na kaloku bonke baya ndaweni-nye?

7Kuyo yonke imizabalazo yakhe umntu usebenzela emlonyeni,

kodwa akaze anele.

8Umntu osisilumko usigqitha ngani isityhakala?

Kulinceda ntoni ihlwempu ukuyazi indlela yokuziphatha phakathi kwabantu?

9Masanele zezo zinto sinazo

endaweni yokuzikhathaza ngokunqwenela le naleya.

Hayi bo, ngamampunge lawo, nqwa nokusukelana nomoya!

10Yonke into ekhoyo sekukudala ithiywe igama layo,

nento ayiyo umntu selisaziwa kakade;

umntu akanako ukumelana nalowo womeleleyo kunaye.

11Okukhona intetho iba nde kokukhona iye ilambatha intsingiselo yayo,

ize ke incede bani loo nto?

12Umntu angayazi njani eyona nto imfaneleyo umntu kobu bomi bufutshane buphuthe kangaka? Ewe, obu bomi buthi phinzi njengesithunzi. Ngubani onokumxelela into eya kwenzeka apha phantsi kwelanga akuba engasekho yena?

7

Amagqabantshintshi ngobulumko

71Igama elihle lilungile

ngaphezu kwamafutha aqholiweyo.Zaf 22:1

Umhla wokufa ulungile kunomhla wokuzalwa.

2Kungcono uye emzini onesililo kunokuya emzini onetheko,

kuba kaloku ukufa sisiphelo sabantu bonke.

Ngoko ke abantu ngebeyithathela ingqalelo le nto.

3Kubhetele kwaiinzingo kunokuhleka,

kuba ubuso obuthe rhubaxa buyayomeleza intliziyo.

4Intliziyo yesilumko isendlwini yesijwili,

ke intliziyo yesiyatha isendlwini yeziyolo.

5Kulungile ukuva ukukhalinyelwa sisilumko

kunokuphulaphula ukombelelwa sisityhakala.

6Ukuhleka kwesityhakala kufana nqwa nokunqanqaza komlilo wameva phantsi kwembiza.

Nale ke into ngamampunge!

7Isilumko esiphantsi kwezoyikiso silahlekelwa ziingqondo;

umntu onyotywayo wonakala ingqiqo.

8Isiphelo somcimbi sibhetele kunesiqalo sawo.

Umonde ungcono kunekratshi.

9Musa ukukhawuleza ucaphuke ngaphakathi kwakho;Yak 1:19

kaloku umsindo yinto yezityhakala.

10Musa ukuthi: “Bekungani ukuba imihla yamandulo ibe ngcono kunale yangoku?”

Kaloku ayibubo ubulumko ukubuza umbuzo onjalo.

11Ubulumko nqwa nelifa ngokulunga;

bululutho kubo bonke abaphilayo;

12umntu bumenza akhuseleke njengokuba nemali isenjenjalo.

Ewe, naku ukubalasela kolwazi: ubulumko buyabukhusela ubomi balowo unabo.

13Khawucamngce ngemisebenzi kaThixo:

Ngubani ongayolulayo into ayenze goso?

14Ngamathuba obumnandi yonwaba;

ngemihla yobubi qonda kakuhle ukuba kwale njengaleya yenziwe nguThixo.

Ngoko ke akukho mntu uyaziyo into eza kwenzeka kamva.

15Kobu bomi bam bungamampunge ndizibonile zonke ezi zinto:

Ndibone umntu olungileyo efela ebulungiseni bakhe,

ngokunjalo ndabona nomntu okhohlakeleyo ephila ubomi obude benkohlakalo.

16Ngani ukuba uzenzakalise ngokusuka uzenze uchwenene welungisa,

okanye ingcaphephe yesilumko?

17Ngani ukuba ufe phambi kwexesha lakho ngokusuka ubalasele ngenkohlakalo,

okanye ugqwese ngobutyhakala?

18Bambelela kwezi zinto zombini, kungabikho oyiyekelelayo.

Umntu omoyikayo uThixo uya kuwaphepha omabini la macala.

19Ubulumko bumenza onabo abe namandla

ngaphezu kwabalawuli besixeko abalishumi.

20Emhlabeni akukho mntu ulilungisa

owenza okuhle kuphela angoni.

21Musa ukuphulaphula yonke into ethethwa ngabantu,

hleze ude uve isicaka sakho sikunyemba.

22Kaloku nawe ngokwakho uyazi

ukuba kukaninzi ubanyelisa abanye abantu.

23Ngobulumko bam ndayivavanya yonke le nto, ndaza ndathi:

“Ndizimisele ukuba sisilumko,”

kodwa ke andafikelela kubo.

24Oko kukude kakhulu –

ndithi oko kunzulu gqitha –

ngubani ongaze akubhaqe?

25Ndazinikezela ke ukuba ndiphande ndifune ulwazi,

ukuze ndibuzuze ubulumko bokubhaqa isizekabani sezinto,

ndibuqonde nobutyhakala benkohlakalo nokuphutha kobudenge.

26Ndifumanise ukuba eyona nto ikrakra nangaphezu kokufa ngumfazi oliqili,

ontliziyo inezabatha, ongalo zifana namakhamandela.

Ke yona indoda ekholisa uThixo iyasinda kuye,

kodwa ke yona engumoni uyayibambisa.

27“Khangel' apha,” itsho iNgqondi,

“nantsi into endiyibhaqileyo:

Ndakudibanisa enye nenye ukuze ndicacelwe zizinto –

28lo gama umoya wam wawusaphengulula ndingekafumani nto –

ndibhaqe indoda yanye kwiwaka ethe ngqo,

kodwa yena umfazi onjalo andimfumananga phakathi kwabo bonke.

29Kuphela kwendikufumeneyo kukuba uThixo uluntu waludala luthe ngqo,

kodwa ke abantu basuke bayila ubuqili phezu kobuqili.”

8

81Yaz'ba ngubani eso silumko singaziqondayo ezi zinto?

Ngubani ongayichazayo intsingiselo yezi zinto?

Kaloku ubulumko buyabuswabulula ubuso bomntu,

atsho ayeke ukumatsheka.

Makathotyelwe ukumkani

2Mna ndithi mthobele ukumkani; kaloku wènze isifungo phambi koThixo. 3Musa ukungxama ukumka kukumkani. Futhi ke sukumela ububi, kuba kaloku yena angenza nantoni na athanda ukuyenza. 4Ekubeni ilizwi lokumkani litshatshele akukho bani unokuthi kuye: “Yintoni le uyenzayo?”

5Lowo ugcina umthetho akayi kuhlelwa bububi;

onobulumko uyakwazi amakakwenze ngexesha elifanelekileyo.

6Kaloku yonke into inexesha layo nendlela emayenziwe ngayo;

kambe buninzi ububi obunokumhlela umntu –

7akazi ukuba kuya kwenzeka ntoni.

Kakade ngubani onokuxela okuya kubakho?

8Umntu akanalo igunya phezu komoya ukuba awuthintele;

akukho bani uyilawulayo imini yokufa kwakhe.

Njengokuba kungekho ukuphuncula emfazweni,

kananjalo inkohlakalo ayibayeki abo bayenzayo.

Inkohlakalo nobulungisa

9Yonke le nto ndiyibone xa bendiphicotha izinto ezenziwa apha phantsi kwelanga – nditsho into yokuba umntu abe negunya phezu komnye, kube buhlungu kuye. 10Ewe, ndibabonile abantu abakhohlakeleyo bengcwatywa, bathi shwaka, kanti ke nâbo bangena bephuma endlwini kaThixo besenza ubulungisa, kwanabo bayalityalwa esixekweni. Ewe, kwanaloo nto ngamampunge!

11Xa isohlwayo setyala singàphunyezwa msinya abantu baqhubela phambili ukwenza ububi. 12Nakuba isikhohlakali singona nakalikhulu, siphile ixesha elide, noko ndiyazi ukuba izinto ziya kuhamba kakuhle kwabo bamoyikayo uThixo, abo bamhlonelayo. 13Phofu ke, ngenxa yokuba izikhohlakali zingamoyiki uThixo, izinto aziyi kuzilungela, nemihla yazo ingòlulwa oku kwesithunzi.

14Ewe, ikho into engamampunge eyenzekayo kweli hlabathi: maxa wambi amalungisa azuza isohlwayo sezikhohlakali, zize zona izikhohlakali zifumane indwe yamalungisa! Ndithi kwanaloo nto ngamampunge! 15Ngoko ke mna ndithi masonwabe, kuba ayikho enye into emfaneleyo umntu apha phantsi kwelanga ngaphandle kokuba atye asele azonwabele. Loo nto ke únokuyenza phakathi kwemizabalazo yakhe kobu bomi abuphiwe nguThixo kulo mhlaba.

16Xa ndandizikisa ukucinga, ndifuna ukubazi ubulumko, ndiqwalasela ukubulaleka komntu kulo mhlaba – nditsho le nto yokuba amehlo akhe angabonani nokulala imini nobusuku – 17ndide ndakubona konke akwenzayo uThixo. Akukho bani onako ukukuqonda okwenzekayo apha phantsi kwelanga; noba selesenza yonke imigudu yokuphengulula akangeze akufumane. Nezilumko noba zingade zithi ziyaqonda, azazi nto tu!