IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Amagqabantshintshi ngobulumko

71Igama elihle lilungile

ngaphezu kwamafutha aqholiweyo.Zaf 22:1

Umhla wokufa ulungile kunomhla wokuzalwa.

2Kungcono uye emzini onesililo kunokuya emzini onetheko,

kuba kaloku ukufa sisiphelo sabantu bonke.

Ngoko ke abantu ngebeyithathela ingqalelo le nto.

3Kubhetele kwaiinzingo kunokuhleka,

kuba ubuso obuthe rhubaxa buyayomeleza intliziyo.

4Intliziyo yesilumko isendlwini yesijwili,

ke intliziyo yesiyatha isendlwini yeziyolo.

5Kulungile ukuva ukukhalinyelwa sisilumko

kunokuphulaphula ukombelelwa sisityhakala.

6Ukuhleka kwesityhakala kufana nqwa nokunqanqaza komlilo wameva phantsi kwembiza.

Nale ke into ngamampunge!

7Isilumko esiphantsi kwezoyikiso silahlekelwa ziingqondo;

umntu onyotywayo wonakala ingqiqo.

8Isiphelo somcimbi sibhetele kunesiqalo sawo.

Umonde ungcono kunekratshi.

9Musa ukukhawuleza ucaphuke ngaphakathi kwakho;Yak 1:19

kaloku umsindo yinto yezityhakala.

10Musa ukuthi: “Bekungani ukuba imihla yamandulo ibe ngcono kunale yangoku?”

Kaloku ayibubo ubulumko ukubuza umbuzo onjalo.

11Ubulumko nqwa nelifa ngokulunga;

bululutho kubo bonke abaphilayo;

12umntu bumenza akhuseleke njengokuba nemali isenjenjalo.

Ewe, naku ukubalasela kolwazi: ubulumko buyabukhusela ubomi balowo unabo.

13Khawucamngce ngemisebenzi kaThixo:

Ngubani ongayolulayo into ayenze goso?

14Ngamathuba obumnandi yonwaba;

ngemihla yobubi qonda kakuhle ukuba kwale njengaleya yenziwe nguThixo.

Ngoko ke akukho mntu uyaziyo into eza kwenzeka kamva.

15Kobu bomi bam bungamampunge ndizibonile zonke ezi zinto:

Ndibone umntu olungileyo efela ebulungiseni bakhe,

ngokunjalo ndabona nomntu okhohlakeleyo ephila ubomi obude benkohlakalo.

16Ngani ukuba uzenzakalise ngokusuka uzenze uchwenene welungisa,

okanye ingcaphephe yesilumko?

17Ngani ukuba ufe phambi kwexesha lakho ngokusuka ubalasele ngenkohlakalo,

okanye ugqwese ngobutyhakala?

18Bambelela kwezi zinto zombini, kungabikho oyiyekelelayo.

Umntu omoyikayo uThixo uya kuwaphepha omabini la macala.

19Ubulumko bumenza onabo abe namandla

ngaphezu kwabalawuli besixeko abalishumi.

20Emhlabeni akukho mntu ulilungisa

owenza okuhle kuphela angoni.

21Musa ukuphulaphula yonke into ethethwa ngabantu,

hleze ude uve isicaka sakho sikunyemba.

22Kaloku nawe ngokwakho uyazi

ukuba kukaninzi ubanyelisa abanye abantu.

23Ngobulumko bam ndayivavanya yonke le nto, ndaza ndathi:

“Ndizimisele ukuba sisilumko,”

kodwa ke andafikelela kubo.

24Oko kukude kakhulu –

ndithi oko kunzulu gqitha –

ngubani ongaze akubhaqe?

25Ndazinikezela ke ukuba ndiphande ndifune ulwazi,

ukuze ndibuzuze ubulumko bokubhaqa isizekabani sezinto,

ndibuqonde nobutyhakala benkohlakalo nokuphutha kobudenge.

26Ndifumanise ukuba eyona nto ikrakra nangaphezu kokufa ngumfazi oliqili,

ontliziyo inezabatha, ongalo zifana namakhamandela.

Ke yona indoda ekholisa uThixo iyasinda kuye,

kodwa ke yona engumoni uyayibambisa.

27“Khangel' apha,” itsho iNgqondi,

“nantsi into endiyibhaqileyo:

Ndakudibanisa enye nenye ukuze ndicacelwe zizinto –

28lo gama umoya wam wawusaphengulula ndingekafumani nto –

ndibhaqe indoda yanye kwiwaka ethe ngqo,

kodwa yena umfazi onjalo andimfumananga phakathi kwabo bonke.

29Kuphela kwendikufumeneyo kukuba uThixo uluntu waludala luthe ngqo,

kodwa ke abantu basuke bayila ubuqili phezu kobuqili.”