IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Iziyolo ngamampunge

21Ke kaloku ndagqiba kwelithi: “Makhe ndilinge iziyolo, ndizonwabise, ndive ukuba kunjani na!” Kodwa ke ndafumanisa ukuba naloo nto ngamampunge. 2Ukuhleka ndathi: “Bubuyatha;” iziyolo zona: “Ngaba zindizisela ntoni?” 3Ndacamanga entliziyweni yam ukuba mandithi lo gama ndifuna ubulumko khe ndizilahlele kwiwayini, ndiziphathe okwesityhakala, ndide ndibone ukuba yeyiphi into ebalungeleyo oonyana babantu ukuba bayenze apha emhlabeni ngemihla embalwa yobomi babo.

4Ndenza imisebenzi emikhulu: ndazakhela izindlu, ndatyala izidiliya, 5ndalima izitiya, ndenza nemiyezo, kuyo ndatyala zonke iintlobo-ntlobo zeziqhamo. 6Ndemba ndenza amadama ukuze ndinkcenkceshele loo mithi isahlumayo. 7Ndandizithengela amakhoboka angamadoda nabhinqileyo, kwada kwakho namakhoboka azalelwa emzini wam. Ndandinemihlambi emininzi yeenkomo nempahla emfutshane1 Kum 4:23 ngaphezu kweyabo bonke abakhe bahlala ngaphambi kwam eJerusalem. 8Ndaqokelela imfumba yesiliva negolide,1 Kum 10:10,14-22 ndiyithatha kwindyebo yookumkani abaphantsi kwam, namazwe endiwalawulayo. Ndandineekwayala zokundonwabisa – amadoda nabantu ababhinqileyo. Kananjalo ndandinabafazi abaninzi ngokomnqweno wentliziyo yam.1 Kum 10:23-27; 2 Gan 9:22-27 9Ewe, ndandisisikhulu,1 Gan 29:25 ndimkhulu kunabo bonke abakhe bema eJerusalem ngaphambi kwam. Ngalo lonke eli xesha bendincedwa bubulumko bam.

10Yonke into endandiyinqwenela ndandiyifumana,

kungekho nasiyolo sakha sandiphosa.

Ndandineqhayiya, ndizidla ngayo yonke imizabalazo yam;

lowo yaba ngumvuzo wam ngoko kubulaleka.

11Ndathi ke ndakuwuphonononga wonke umsebenzi wezandla zam nokubulaleka endibulaleke ngako,

ndafumanisa ukuba yonke loo nto ngamampunge nje,

yimfeketho enjengokusukelana nomoya.

Ewe, akukho nzuzo apha phantsi kwelanga.

Ubulumko nobutyhakala ngamampunge

12Ndaza ke ndaphicotha umahluko phakathi kobulumko kunye nobutyhakala nobudenge. Kakade yintoni anokuyenza ongena ezihlangwini zokumkani ebeyingasele yenziwa ngaphambili?

13Ndabona ukuba ubulumko buyakhetheka kunobutyhakala,

kwanjengokuba ukukhanya kungcono kunobumnyama.

14Umntu osisilumko uyabona apho aya khona,

kanti ke sona isityhakala sifathula emnyameni.

Kambe ke ndafumanisa ukuba bebonke isiphelo sinye.

15Ndagqiba kwelithi: “Nam ngokwam ndiya kufa kwanjengesityhakala, ibe yintoni ke endiyizuzileyo ngobulumko?” Ndaza ndagqiba kwelithi: “Nale ke into ikwangamampunge. 16Isilumko siyalityalwa, kanti nesityhakala asikhunjulwa. Ngemihla ezayo bobabini bayalityalwa, bangabi sakhunjulwa. Kukugqwesa ngantoni ke ukufa kwesilumko ukufa kwesityhakala?”

Ukubulaleka ngamampunge

17Ngoko ke ndatsho ndabucaphukela ubomi, kuba yonke into eyenziwa apha phantsi kwelanga yasuka yandiphathela inkxwaleko. Ewe, zonke izinto ngamampunge, nqwa nokusukelana nomoya. 18Ke kaloku ndasuka ndakucaphukela konke ukubulaleka kwam apha phantsi kwelanga, kuba ndisazi ukuba ndihlalelwe kukuzishiya kulowo undilandelayo zonke izinto endizenzileyo. 19Kwazi bani ke ukuba woba sisilumko okanye isityhakala? Ukanti ke noba kunjalo konke ukubulaleka nobuchule bam apha phantsi kwelanga buya kuba semandleni akhe. Hayi suka, ngamampunge lawo! 20Ngoko ke ndatsho ndazisola ngokubulaleka kwam konke apha phantsi kwelanga. 21Kaloku umntu ebesenokuwenza umsebenzi wakhe ngobulumko, ingqiqo, nobuchule, kanti yonke loo nto abulaleke ngayo uza kuyishiya emntwini ongayisebenzelanga mpela-mpela! Ngenene nale into ngamampunge; imbi kunene! 22Kodwa-kodwa uzuza ntoni umntu ngemizabalazo nokubulaleka kwakhe apha phantsi kwelanga? 23Yonke imihla yakhe yinkxwaleko, nokuzabalaza kwakhe ziinzingo.Yobi 5:7; 14:1 Nasebusuku uyaphuthelwa angaphumli. Ewe, yonke loo nto nayo ingamampunge.

24Ayikho enye into angayenzayo umntu ngaphandle kokuba atye asele,Mava 3:13; 5:18; 9:7; Isaya 56:12; Luka 12:19; 1 Kor 15:32 ahlale anelisekile kukubulaleka kwakhe. Phofu ke naleyo ndafumanisa ukuba iphuma kwasesandleni sikaThixo, 25kuba kaloku ngaphandle kwakhe akukho mntu ungatyayo okanye onwabe. 26Kaloku uThixo umnika ubulumko, ingqiqo,Yobi 32:8; Zaf 2:6 nokonwaba, loo mntu umkholisayo; kambe ke bona abagwenxa abanike uxanduva lokusebenza nzima, beqweba beqokelela ubutyebi, ukuze ke babunikezele kwabo bakholisa uThixo. Ngenene nale into ngamampunge, ifana nokusukelana nomoya.

3

Yonke into inexesha layo

31Yonke into inexesha layo;

umbandela ngamnye unethuba lawo apha emhlabeni.

2Ukuzalwa kunexesha lako,

nokufa kunexesha lako.

Likho ixesha lokutyala,

likwakho nexesha lokuncothula.

3Likho ixesha lokubulala,

kanti likho nexesha lokunyanga.

Ukuchitha kunexesha lako,

nokwakha kunexesha lako.

4Ukulila kunexesha lako,

nokuhleka kunexesha lako.

Likho ixesha lokuzila,

likwakho nexesha lemihlali.

5Ukusarhaza amatye kunexesha lako,

nokuqokelela amatye kunexesha lako.

Likho ixesha lokuwolana,

likwakho nexesha lokuyeka ukuwolana.

6Ukufuna kunexesha lako,

nokuncama kunexesha lako.

Ukugcina kunexesha lako,

nokulahla kunexesha lako.

7Likho ixesha lokukrazula,

likwakho nexesha lokuthunga.

Ukuthi cwaka kunexesha lako,

kanti nokuthetha kunexesha lako.

8Uthando lunexesha lalo,

nokucaphukela kunexesha lako.

Likho ixesha lemfazwe,

kanti likwakho nexesha loxolo.

9Umntu uzuza ntoni ke ngemizabalazo yakhe? 10Ndilubonile uxanduva alunike uluntu uThixo. 11Into yonke uyimisele ixesha layo. Umntu yena umnike ulangazelelo lokuqonda nangamaxesha angamiselwanga. Kodwa ke umntu akafikeleli ekuyazini into eyenziwa nguThixo ukususela ekuqaleni kuye esiphelweni. 12Ndifumanise ukuba akukho nto iyenye angayenzayo umntu ngaphandle kokuba ahlale onwabile, enze okulungileyo lo gama esaphila, 13kwanokuba wonke umntu atye asele aneliseke yimigudu yakhe. Kaloku sisipho esivela kuThixo eso. 14Ndiyazi ukuba yonke into eyenziwa nguThixo iya kuhlala ihleli; akukho nto inokongezwa kuyo, kungekho nto inokususwa kuyo. UThixo uyakwenza oku ukuze ahlonelwe ngabantu.

15Into ekhoyo ibiselikho kakade,

nento eya kubakho ibikho ngaphambili.

UThixo uyakubuyisela obekusele kudlule.

Inkohlakalo ehlabathini

16Ngaphezu koko ke ndifumanise ukuba apha phantsi kwelanga usuka ufumane inkohlakalo endaweni yokugweba ngokufanelekileyo, nditsho inkohlakalo endaweni yobulungisa. 17Ndagqiba kwelithi: “UThixo uza kugweba bonke, abalungileyo nabakhohlakeleyo, kuba umise ixesha layo yonke imicimbi nazo zonke izenzo.”

18Ndagqiba ngelithi: “UThixo uyaluvavanya uluntu, efuna ukuba luqonde ukuba alwahluke kuya phi ezilwanyaneni. 19Kaloku isiphelo somntu siyafana nesesilwanyana. Ukufa kubabopha ngentambo enye ngokufanayo. Ewe, umoya mnye emntwini nasesilwanyaneni. Ke umntu akasidluli nganto isilwanyana. Yonke into ingamampunge. 20Umntu ndawonye nesilwanyana baya ndaweni-nye; njengoko bephuma emhlabeni, babuyela kwasemhlabeni. 21Ngubani owaziyo ukuba umoya womntu uyenyuka ubheke phezulu, ingubani owaziyo ukuba umoya wesilwanyana uyehla ubheke emhlabeni?”

22Ke kaloku ndabona ukuba into emfaneleyo umntu kukwanela, axhamle imigudu yakhe, kuba kambe eso sisabelo sakhe. Kakade ngubani onokumbonisa oko kuza kwenzeka za sele engekho?

4

Ngubani endibulalekela yena?

41Kwakhona ke ndathi ndakukhangela ndayibona ingcinezelo ekhoyo apha phantsi kwelanga.

Awu, iinyembezi zabo bacinezelweyo;

ibe ke kungekho namthuthuzeli!

Ewe, akukho mntu ubathuthuzelayo,

ibe ke bona abacinezeli baxhaswa ligunya.

2Ndafumanisa ukuba abo bangasekhoyo, abasele befile kakade,

bakwimeko engcono kunabo baphilayo, abasahleliyo nangoku.

3Kambe ke oyena ukwimeko engcono ngulowo ungekabikho,

engekayiboni le nkohlakalo yenziwayo apha phantsi kwelanga.

4Ndafumanisa ukuba into eyenza abantu babulaleke bazabalaze kangaka kukuxhalela abamelwane. Kambe ke naleyo ngamampunge, nqwa nokusukelana nomoya.

5Isiyatha sisonga izandla,

sizitshabalalise ngokwaso.

6Phofu ke akunani kwaintwana engephi, oyifumana wonwabile,

kunentabalala ezuzwa ngembulaleko kusukelwana nomoya.

7Kwakhona ndawabona amampunge alapha phantsi kwelanga:

8Nanko umntu ohlala yedwa, kungekho owesibini:

akananyana namntakwabo,

kodwa uxhabashile, uyasebenza engaphezi;

noxa kunjalo amehlo akhe akaneliswa bubutyebi bakhe.

Ude athi: “Ngubani endibulalekela yena,

ndide ndizivimbe ulonwabo kangaka?”

Ewe, nale into ngamampunge;

ngumzamo ophuthileyo!

Intsontelo ephindwe kathathu iqhawuka nzima

9Kungcono abasebenzi babe babini kunokuba abe mnye, kuba baba nengeniso eyiyo ngomsebenzi wabo.

10Kaloku xa omnye ethe wawa omnye unokuphakamisa ugxa wakhe. Mawoo ke lowo uyedwa xa athe wawa! Akukho bani unokumphakamisa. 11Ewe, xa ababini belala ngangubo-nye abagodoli. Kodwa ke kunzima ukufudumala xa ulele wedwa. 12Oyedwa uyagaganyelwa, kodwa ababini banako ukumelana nohlaselo. Intsontelo ephindwe kathathu iqhawuka nzima.

Izikhundla ngamampunge

13Endaweni yokumkani owalupheleyo osisityhakala esingeva nacebiso lilunge kanye igatyana lomfana olihlwempu xa enobulumko, 14nangona angade abe wazalelwa ebuhlwempini phantsi kwaloo kumkani. Ewe, usenokuphuma nasentolongweni abe ngukumkani alawule. 15Ndibone ukuba bonke abadla ubomi besihla benyuka apha phantsi kwelanga basuke bamlandela umfana lowo ungene esikhundleni sokumkani lowo walupheleyo. 16Ewe, baba baninzi kakhulu abantu abamlandelayo kangangokuba bangabi nakubalwa. Kambe ke sona isizukulwana esilandelayo asibi saba namdla kuye. Ngenene nale ke into ikwangamampunge nokusukelana nomoya.