IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Amacebo empumelelo

111Kusebenzise oko unako;

ngokuhamba kwexesha uya kufumana inzuzo.

2Indyebo yakho yigcinise kwiindawo ezisixhenxe –

ewe, noba zide zasibhozo –

kuba kaloku akuyazi intlekele enokulihlela ihlabathi.

3Amafu xa anemvula ayithulula emhlabeni;

noba umthi uwela ngasezantsi okanye ngasentla,

kodwa uhlala uthi ncwaba kuloo ndawo uwe kuyo.

4Ukuba ujonge imo ethile yezulu soze ulime;

kanti ke ukuba uqwalasela amafu soze uvune.

5Njengoko ungayazi indlela yomoya,

ungamazi nokuba wenziwa njani na umntu esizalweni sonina,

kananjalo soze ukuqonde nokusebenza kukaThixo onguMdali weento zonke.

6Imbewu yihlwayele kusasa,

nangokuhlwa ungasiphumzi isandla sakho.

Kaloku akuyazi eya kuphumelela:

isenokuba yile okanye leya,

ukanti zisenokuphumelela zombini.

7Kuyanambitheka ukukhanya;

kulungile emehlweni ukulibona ilanga.

8Yixhamle ngokobungakanani bayo iminyaka yokudla kwakho ubomi,

ukhumbule ukuba imihla yobumnyama xa ungasekhoyo iya kuba mininzi.

Ewe, yonke into ezayo ingamampunge.

Icebiso kulutsha

9Wena mntu osemtsha, yonwaba ngethuba lobutsha bakho,

intliziyo yakho ichwayite lo gama uselula.

Yenze loo nto isentliziyweni yakho,

nditsho leyo ibonwa ngamehlo akho,

kambe ke ukhumbule ukuba uza kuziphendulela enkundleni kaThixo ngayo yonke into oyenzileyo.

10Ngoko ke ligxothe ixhala entliziyweni yakho,

ukuphephe okunokwenzakalisa umzimba wakho.

Kaloku ubutsha namandla awo ngamampunge.

12

121Mkhumbule uMdali wakho ngemihla yobutsha bakho,

ngoku ingekafiki imihla yeenkathazo,

ingekasondeli neminyaka apho uya kuthi: “Akukho nto imnandi ekudleni ubomi.”

2Ngelo thuba ke ukukhanya kwelanga, inyanga, neenkwenkwezi, kosuka kufiphale kuwe,

nezulu lihlale lisibekele ngathi kungemva kwemvula.

3Iingalo zakho ebezikukhusela ziya kuba nomkhinkqi;

ngokunjalo nale milenze yakho yomeleleyo okwangoku iya kuba nengevane.

Uya kuba ungasenako ukuhlafuna, kuba amazinyo embalwa,

namehlo selemfiliba, ungasaboni kakuhle.

4Iindlebe ziya kuba sezixinene, ungabi sayiva nengxolo esesitalatweni,

nditsho nesandi selitye lokusila.

Uya kuvuka kusasa zisantyiloza iintaka,

noxa kungasekho nayiphi na ingoma onokuyiva.

5Ngelo xesha uya kuzoyika iindawo eziphakamileyo,

ngokunjalo uziphephe iingozi ezitalatweni.

Iinwele zakho zosuka zibe mhlophe oku kom-amangile otyatyambileyo,

nasekuhambeni ungabi nako nokuzirhuqa oku,

ke yona iminqweno ingabi nako ukuvuseleleka.

Kaloku umntu uhlalelwe kukuhamba

aye ekhayeni lakhe laphakade,

abazili behle benyuka ezitalatweni.

6Ewe kaloku, umxokelelwana wesiliva uya kushunquka,

nesibane segolide siwe saphuke;

ukanti ke nentambo phaya equleni iya kuqhawuka,

nomphanda utsho ukroboke.

7Ke lona uthuli lwethu luya kubuyela emhlabeni, apho lwaluvele khona kakade,

umoya ubuyele kuThixo njengoko wawuvela kuye.

8Ewe, itsho iNgqondi ukuthi: “Ngamampunge akwampunge! Yonke into ngamampunge!”

Mhlonele uThixo, uyithobele imimiselo yakhe

9Ke yona iNgqondi le ayibugcinanga nje ubulumko bayo, koko yathi rhoqo ukubaphakela abantu kubo. Yazikisa ukucinga, yenza uphando, yayila izafobe ezininzi. 10INgqondi yazimisela ukufumana awona mazwi achanekileyo, inyaniso iyidandalazise njengoko injalo.

11Amazwi ezilumko abukhali oku kwentonga enodalo, kanti ke yona ingqokelela yezafobe itshona lè oku kwesikhonkwane. Zizonke nje zivela kuThixo onguyena Malusi wethu sonke.

12Ngaphezu koko, lutsha, nasi isilumkiso: Ukubhala iincwadi ezininzi yinto engaphele ndawo, kanti ke nokusoloko ufunda kuyawuqoba umzimba.

13Ngoko ke ngoku nasi isishwankathelo salo mbandela: Mhlonele uThixo, uyithobele imimiselo yakhe, kuba oko luxanduva lomntu ngamnye. 14Kaloku uThixo usaza kusimisa enkundleni ngenxa yazo zonke izinto esizenzayo, ngokunjalo nezo zifihlakeleyo, nokuba zilungile, nokuba zimbi.