IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Amacebo empumelelo

111Kusebenzise oko unako;

ngokuhamba kwexesha uya kufumana inzuzo.

2Indyebo yakho yigcinise kwiindawo ezisixhenxe –

ewe, noba zide zasibhozo –

kuba kaloku akuyazi intlekele enokulihlela ihlabathi.

3Amafu xa anemvula ayithulula emhlabeni;

noba umthi uwela ngasezantsi okanye ngasentla,

kodwa uhlala uthi ncwaba kuloo ndawo uwe kuyo.

4Ukuba ujonge imo ethile yezulu soze ulime;

kanti ke ukuba uqwalasela amafu soze uvune.

5Njengoko ungayazi indlela yomoya,

ungamazi nokuba wenziwa njani na umntu esizalweni sonina,

kananjalo soze ukuqonde nokusebenza kukaThixo onguMdali weento zonke.

6Imbewu yihlwayele kusasa,

nangokuhlwa ungasiphumzi isandla sakho.

Kaloku akuyazi eya kuphumelela:

isenokuba yile okanye leya,

ukanti zisenokuphumelela zombini.

7Kuyanambitheka ukukhanya;

kulungile emehlweni ukulibona ilanga.

8Yixhamle ngokobungakanani bayo iminyaka yokudla kwakho ubomi,

ukhumbule ukuba imihla yobumnyama xa ungasekhoyo iya kuba mininzi.

Ewe, yonke into ezayo ingamampunge.

Icebiso kulutsha

9Wena mntu osemtsha, yonwaba ngethuba lobutsha bakho,

intliziyo yakho ichwayite lo gama uselula.

Yenze loo nto isentliziyweni yakho,

nditsho leyo ibonwa ngamehlo akho,

kambe ke ukhumbule ukuba uza kuziphendulela enkundleni kaThixo ngayo yonke into oyenzileyo.

10Ngoko ke ligxothe ixhala entliziyweni yakho,

ukuphephe okunokwenzakalisa umzimba wakho.

Kaloku ubutsha namandla awo ngamampunge.