IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

101Iimpukane ezifileyo zingasonakalisa isiqholo sitsho sibile sinuke,

ngokunjalo nentwana nje yobutyhakala ingabutshabhisa ubulumko ndawonye nesidima.

2Intliziyo yesilumko isitsho sibe namandla;

kanti ke eyesityhakala isitsho sibe buthathaka.

3Noba isityhakala sesihamba ngendlela, sibonakala kubo bonke ukuba simuncu.

Umntu onjalo uzicacisa nakubani na ukuba usisiyatha.

4Xa ekhathazekile umlawuli wakho musa ukurhoxa esikhundleni sakho –

kaloku kukuzola into ewulungisayo umonakalo.

5Apha phantsi kwelanga kukho ububi endibubonileyo,

impazamo eyenziwa ngophetheyo.

6Izikhundla ezininzi eziphezulu zinikwa izityhakala,

zize ke zona izityebi zinikwe ezisezantsi.

7Ndiwabonile amakhoboka ekhwele amahashe,

kodwa zona izikhulu zibhadaza ngeenyawo ngathi ngamakhoboka.

8Umntu owomba umngxuma usenokweyela kuwo;Ndum 7:15; Zaf 26:27

otyhoboza eludongeni usenokulunywa yinyoka.

9Umntu owomba amatye usenokwenzakaliswa ngawo,

nocanda iinkuni usenokuba sengozini.

10Xa izembe libuthuntu, lingalolwanga,

kufuneka ubethe ngamandla ngalo.

Kodwa ke bubuchule into enika impumelelo.

11Inyoka kufuneka ilalaniswe ngaphambi kokuba imlume umntu,

kuba xa seyimlumile akusancedi lutho kumlalanisi wayo.

12Anendili amazwi aphuma emlonyeni wesilumko,

ukanti ke sona isityhakala sizitshabalalisa ngemilebe yaso.

13Siqala ngokulavuza,

size sigqibele sesiwanqa impambano.

14Ewe, isityhakala sithetha singayeki.

Akukho mntu uyaziyo into eza kwehla,

kungekho namntu unokuyixela into eya kwenzeka kamva.

15Umntu ongenangqondo uzidinisa ngomsebenzi,

aze ke akhohlwe nayindlela egodukayo isiya esixekweni.

16Mawoo kwilizwe elikumkani ebesakuba likhoboka,Okanye “uyimveku”

elimatshawe enza amatheko kusekusasa.

17Kambe ke linoyolo ilizwe elikumkani uzalwa zizikhulu,

elimatshawe atya ngexesha elililo, efuna amandla, ingekuko ukunxila.

18Ngobuvila iyawa imiqadi;

kozandla ziqhokriweyo indlu iyanetha.

19Isidlo simenza onwabe umntu,

ke yona iwayini iyabudlamkisa ubomi;

kambe ke kuyo yonke into yimali ethethayo.

20Ungaze umnyembe ukumkani, nditsho nangeengcinga;

nesityebi sukusinyelisa, noba sewusesililini sakho,

hleze kubekho ntakazana iphuma namazwi akho,

into enamaphiko iyixele loo ntetho.

11

Amacebo empumelelo

111Kusebenzise oko unako;

ngokuhamba kwexesha uya kufumana inzuzo.

2Indyebo yakho yigcinise kwiindawo ezisixhenxe –

ewe, noba zide zasibhozo –

kuba kaloku akuyazi intlekele enokulihlela ihlabathi.

3Amafu xa anemvula ayithulula emhlabeni;

noba umthi uwela ngasezantsi okanye ngasentla,

kodwa uhlala uthi ncwaba kuloo ndawo uwe kuyo.

4Ukuba ujonge imo ethile yezulu soze ulime;

kanti ke ukuba uqwalasela amafu soze uvune.

5Njengoko ungayazi indlela yomoya,

ungamazi nokuba wenziwa njani na umntu esizalweni sonina,

kananjalo soze ukuqonde nokusebenza kukaThixo onguMdali weento zonke.

6Imbewu yihlwayele kusasa,

nangokuhlwa ungasiphumzi isandla sakho.

Kaloku akuyazi eya kuphumelela:

isenokuba yile okanye leya,

ukanti zisenokuphumelela zombini.

7Kuyanambitheka ukukhanya;

kulungile emehlweni ukulibona ilanga.

8Yixhamle ngokobungakanani bayo iminyaka yokudla kwakho ubomi,

ukhumbule ukuba imihla yobumnyama xa ungasekhoyo iya kuba mininzi.

Ewe, yonke into ezayo ingamampunge.

Icebiso kulutsha

9Wena mntu osemtsha, yonwaba ngethuba lobutsha bakho,

intliziyo yakho ichwayite lo gama uselula.

Yenze loo nto isentliziyweni yakho,

nditsho leyo ibonwa ngamehlo akho,

kambe ke ukhumbule ukuba uza kuziphendulela enkundleni kaThixo ngayo yonke into oyenzileyo.

10Ngoko ke ligxothe ixhala entliziyweni yakho,

ukuphephe okunokwenzakalisa umzimba wakho.

Kaloku ubutsha namandla awo ngamampunge.

12

121Mkhumbule uMdali wakho ngemihla yobutsha bakho,

ngoku ingekafiki imihla yeenkathazo,

ingekasondeli neminyaka apho uya kuthi: “Akukho nto imnandi ekudleni ubomi.”

2Ngelo thuba ke ukukhanya kwelanga, inyanga, neenkwenkwezi, kosuka kufiphale kuwe,

nezulu lihlale lisibekele ngathi kungemva kwemvula.

3Iingalo zakho ebezikukhusela ziya kuba nomkhinkqi;

ngokunjalo nale milenze yakho yomeleleyo okwangoku iya kuba nengevane.

Uya kuba ungasenako ukuhlafuna, kuba amazinyo embalwa,

namehlo selemfiliba, ungasaboni kakuhle.

4Iindlebe ziya kuba sezixinene, ungabi sayiva nengxolo esesitalatweni,

nditsho nesandi selitye lokusila.

Uya kuvuka kusasa zisantyiloza iintaka,

noxa kungasekho nayiphi na ingoma onokuyiva.

5Ngelo xesha uya kuzoyika iindawo eziphakamileyo,

ngokunjalo uziphephe iingozi ezitalatweni.

Iinwele zakho zosuka zibe mhlophe oku kom-amangile otyatyambileyo,

nasekuhambeni ungabi nako nokuzirhuqa oku,

ke yona iminqweno ingabi nako ukuvuseleleka.

Kaloku umntu uhlalelwe kukuhamba

aye ekhayeni lakhe laphakade,

abazili behle benyuka ezitalatweni.

6Ewe kaloku, umxokelelwana wesiliva uya kushunquka,

nesibane segolide siwe saphuke;

ukanti ke nentambo phaya equleni iya kuqhawuka,

nomphanda utsho ukroboke.

7Ke lona uthuli lwethu luya kubuyela emhlabeni, apho lwaluvele khona kakade,

umoya ubuyele kuThixo njengoko wawuvela kuye.

8Ewe, itsho iNgqondi ukuthi: “Ngamampunge akwampunge! Yonke into ngamampunge!”

Mhlonele uThixo, uyithobele imimiselo yakhe

9Ke yona iNgqondi le ayibugcinanga nje ubulumko bayo, koko yathi rhoqo ukubaphakela abantu kubo. Yazikisa ukucinga, yenza uphando, yayila izafobe ezininzi. 10INgqondi yazimisela ukufumana awona mazwi achanekileyo, inyaniso iyidandalazise njengoko injalo.

11Amazwi ezilumko abukhali oku kwentonga enodalo, kanti ke yona ingqokelela yezafobe itshona lè oku kwesikhonkwane. Zizonke nje zivela kuThixo onguyena Malusi wethu sonke.

12Ngaphezu koko, lutsha, nasi isilumkiso: Ukubhala iincwadi ezininzi yinto engaphele ndawo, kanti ke nokusoloko ufunda kuyawuqoba umzimba.

13Ngoko ke ngoku nasi isishwankathelo salo mbandela: Mhlonele uThixo, uyithobele imimiselo yakhe, kuba oko luxanduva lomntu ngamnye. 14Kaloku uThixo usaza kusimisa enkundleni ngenxa yazo zonke izinto esizenzayo, ngokunjalo nezo zifihlakeleyo, nokuba zilungile, nokuba zimbi.