IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Akukho nto intsha ehlabathini

11Nanga amazwi eNgqondi, unyana kaDavide, ukumkani waseJerusalem:

2“Ngamampunge awo amampunge;” itsho iNgqondi,

“ewe, ngokupheleleyo ngamampunge;

yonk' into ngamampunge!”

3Kumnceda ntoni umntu ukuzabalaza esebenza?

Ude azuze ntoni ngokubulaleka kwakhe apha phantsi kwelanga?

4Izizukulwana ziyafika, izizukulwana ziyemka,

kodwa ke lona ihlabathi limi ngonaphakade.

5Ilanga liyaphuma, kanti ke ilanga libuya litshone,

lize ke likhawuleze liye apho liya kuphuma khona.

6Umoya ubhudla ubhekisa ngasezantsi, ubuye ubhekise ngasentla;

wenza loo njike-njike uthatha umjikelo wawo.

7Yonk' imilambo ingena elwandle, kodwa ke lona ulwandle aluzali;

amanzi abuyela apho ebevela khona, aphinde asinge apho ebesiya khona.

8Yonke into yindebelefele yendinisa engathethekiyo:

iliso liyabona, kodwa alaneli;

kanti nendlebe iyeva, kodwa ayihluthi.

9Into eyakha yakho yophinda ibe khona.

Le nto yenzekileyo iya kuphinda yenzeke kwakhona.

Akukho nto intsha phantsi kwelanga.

10Ungabeva besithi: “Uyabona ke, intsha le nto!”

Ukanti ke ibikho kakade, ntlandlolo kwangaphambili.

11Izinto zakudala azisakhunjulwa;

ukanti ke nezi zanamhlanje izinto aziyi kwaziwa sisizukulwana esizayo.

Ukuzama ukubalasela ngamampunge

12Ke mna Ngqondi ndandingukumkani wakwaSirayeli eJerusalem. 13Ndasuka ndazimisela ukuphicotha ndenze uphando ngobulumko ngazo zonke izinto ezenzekayo ehlabathini. Ewe, uThixo ubanike uxanduva lomzabalazo otyhafisayo abantu. 14Ndizibonile ke zonke izinto ezenziwayo phantsi kwelanga; zonke zingamampunge, nqwa nokusukelana nomoya.

15Kaloku into egoso-goso ayinakolulwa;

ukanti nento engekhoyo ayinakubalwa.

16Ndaziva sendisithi kum ngaphakathi: “Ngoku mna ndide ndabalasela ngobulumko kunaye nabani na owakhe walawula eJerusalem ngaphambi kwam. Ndinamava aphangaleleyo ngobulumko nolwazi.1 Kum 4:29-31 17Ndazimisela ukuzuza ulwazi nobulumko, ndibuqonde ubutyhakala nobudenge, kodwa ndafikelela kwelithi naleyo into ifana nokusukelana nomoya.”

18Ukukhula kobulumko kwandisa ukukhathazeka;

kanti ke nokukhula kolwazi kongeza iinzingo.

2

Iziyolo ngamampunge

21Ke kaloku ndagqiba kwelithi: “Makhe ndilinge iziyolo, ndizonwabise, ndive ukuba kunjani na!” Kodwa ke ndafumanisa ukuba naloo nto ngamampunge. 2Ukuhleka ndathi: “Bubuyatha;” iziyolo zona: “Ngaba zindizisela ntoni?” 3Ndacamanga entliziyweni yam ukuba mandithi lo gama ndifuna ubulumko khe ndizilahlele kwiwayini, ndiziphathe okwesityhakala, ndide ndibone ukuba yeyiphi into ebalungeleyo oonyana babantu ukuba bayenze apha emhlabeni ngemihla embalwa yobomi babo.

4Ndenza imisebenzi emikhulu: ndazakhela izindlu, ndatyala izidiliya, 5ndalima izitiya, ndenza nemiyezo, kuyo ndatyala zonke iintlobo-ntlobo zeziqhamo. 6Ndemba ndenza amadama ukuze ndinkcenkceshele loo mithi isahlumayo. 7Ndandizithengela amakhoboka angamadoda nabhinqileyo, kwada kwakho namakhoboka azalelwa emzini wam. Ndandinemihlambi emininzi yeenkomo nempahla emfutshane1 Kum 4:23 ngaphezu kweyabo bonke abakhe bahlala ngaphambi kwam eJerusalem. 8Ndaqokelela imfumba yesiliva negolide,1 Kum 10:10,14-22 ndiyithatha kwindyebo yookumkani abaphantsi kwam, namazwe endiwalawulayo. Ndandineekwayala zokundonwabisa – amadoda nabantu ababhinqileyo. Kananjalo ndandinabafazi abaninzi ngokomnqweno wentliziyo yam.1 Kum 10:23-27; 2 Gan 9:22-27 9Ewe, ndandisisikhulu,1 Gan 29:25 ndimkhulu kunabo bonke abakhe bema eJerusalem ngaphambi kwam. Ngalo lonke eli xesha bendincedwa bubulumko bam.

10Yonke into endandiyinqwenela ndandiyifumana,

kungekho nasiyolo sakha sandiphosa.

Ndandineqhayiya, ndizidla ngayo yonke imizabalazo yam;

lowo yaba ngumvuzo wam ngoko kubulaleka.

11Ndathi ke ndakuwuphonononga wonke umsebenzi wezandla zam nokubulaleka endibulaleke ngako,

ndafumanisa ukuba yonke loo nto ngamampunge nje,

yimfeketho enjengokusukelana nomoya.

Ewe, akukho nzuzo apha phantsi kwelanga.

Ubulumko nobutyhakala ngamampunge

12Ndaza ke ndaphicotha umahluko phakathi kobulumko kunye nobutyhakala nobudenge. Kakade yintoni anokuyenza ongena ezihlangwini zokumkani ebeyingasele yenziwa ngaphambili?

13Ndabona ukuba ubulumko buyakhetheka kunobutyhakala,

kwanjengokuba ukukhanya kungcono kunobumnyama.

14Umntu osisilumko uyabona apho aya khona,

kanti ke sona isityhakala sifathula emnyameni.

Kambe ke ndafumanisa ukuba bebonke isiphelo sinye.

15Ndagqiba kwelithi: “Nam ngokwam ndiya kufa kwanjengesityhakala, ibe yintoni ke endiyizuzileyo ngobulumko?” Ndaza ndagqiba kwelithi: “Nale ke into ikwangamampunge. 16Isilumko siyalityalwa, kanti nesityhakala asikhunjulwa. Ngemihla ezayo bobabini bayalityalwa, bangabi sakhunjulwa. Kukugqwesa ngantoni ke ukufa kwesilumko ukufa kwesityhakala?”

Ukubulaleka ngamampunge

17Ngoko ke ndatsho ndabucaphukela ubomi, kuba yonke into eyenziwa apha phantsi kwelanga yasuka yandiphathela inkxwaleko. Ewe, zonke izinto ngamampunge, nqwa nokusukelana nomoya. 18Ke kaloku ndasuka ndakucaphukela konke ukubulaleka kwam apha phantsi kwelanga, kuba ndisazi ukuba ndihlalelwe kukuzishiya kulowo undilandelayo zonke izinto endizenzileyo. 19Kwazi bani ke ukuba woba sisilumko okanye isityhakala? Ukanti ke noba kunjalo konke ukubulaleka nobuchule bam apha phantsi kwelanga buya kuba semandleni akhe. Hayi suka, ngamampunge lawo! 20Ngoko ke ndatsho ndazisola ngokubulaleka kwam konke apha phantsi kwelanga. 21Kaloku umntu ebesenokuwenza umsebenzi wakhe ngobulumko, ingqiqo, nobuchule, kanti yonke loo nto abulaleke ngayo uza kuyishiya emntwini ongayisebenzelanga mpela-mpela! Ngenene nale into ngamampunge; imbi kunene! 22Kodwa-kodwa uzuza ntoni umntu ngemizabalazo nokubulaleka kwakhe apha phantsi kwelanga? 23Yonke imihla yakhe yinkxwaleko, nokuzabalaza kwakhe ziinzingo.Yobi 5:7; 14:1 Nasebusuku uyaphuthelwa angaphumli. Ewe, yonke loo nto nayo ingamampunge.

24Ayikho enye into angayenzayo umntu ngaphandle kokuba atye asele,Mava 3:13; 5:18; 9:7; Isaya 56:12; Luka 12:19; 1 Kor 15:32 ahlale anelisekile kukubulaleka kwakhe. Phofu ke naleyo ndafumanisa ukuba iphuma kwasesandleni sikaThixo, 25kuba kaloku ngaphandle kwakhe akukho mntu ungatyayo okanye onwabe. 26Kaloku uThixo umnika ubulumko, ingqiqo,Yobi 32:8; Zaf 2:6 nokonwaba, loo mntu umkholisayo; kambe ke bona abagwenxa abanike uxanduva lokusebenza nzima, beqweba beqokelela ubutyebi, ukuze ke babunikezele kwabo bakholisa uThixo. Ngenene nale into ngamampunge, ifana nokusukelana nomoya.