IsiXhosa 1996 (XHO96)
33

UMosis uthamsanqela amaSirayeli

331Phambi kokuba afe, uMosis, umfo wakwaThixo, amaSirayeli wawathi jize ngezi zithamsanqeliso:

2“Kwintaba iSinayi gqi qhaphu *uNdikhoyo;

njengelanga wathi gqi kwaEdom.

Wabengezela evela kwiintaba zeParan;

wavela enamawaka-waka ezithunywa zakhe,

kudangazela okomlilo ngasekunene kwakhe.

3Hayi ukubathanda kwakho abantu bakho!

Ewe, uyabafumbatha bonke abalibango lakho.

Kungoko basuka bathi guqaqa ezinyaweni zakho,

bethobela umnwe wakho,

4mhla uMosis wabanika umthetho,

olibango lebandla likaSirayeli.

5Wena Ndikhoyo waba ngukumkani kaYeshurun,Oko kukuthi “wamaSirayeli”

zakuba zihlanganisene iinkokheli zabantu,

zakuba ziqukene izizwe zakwaSirayeli.”

6Wasuka ke uMosis wathetha ngoRubhen, wenjenje:

“URubhen makahlal' ehleli angaze atshitshe,

nakuba engengakanani ngamanani.”

7NgoJuda wathi:

“Kambe ke, wena Ndikhoyo,

bek' iindlebe umphulaphule uJuda,

ubuye ummanye namawabo.

Yena wazilwela ngezo zandla zakhe, Ndikhoyo,

ke ngoko msize ezintshabeni zakhe.”

8NgoLevi wathi:

“Ndikhoyo, *iiurim neethumimMfud 28:30 otyhila intando yakho ngazo,

zezentandane yakho uLevi,

yena lowo wamvavanyayo eMasa,Mfud 17:7

owabambana naye emanzin' aseMeribha.Mfud 17:7; Ntlango 20:13

9Ngoyise nonina wathi: ‘Andiseva ngani.’

Ngabantakwabo wathi: ‘Andinazi.’

Ngabantwana bakhe wathi: ‘Andisenanto nani.’

Ewe, yena wanonophela ilizwi lakho,

wanyaniseka kumnqophiso wakho.

10Uya kufundisa uSirayeli imimiselo yakho,

ayale abantu ngomyalelo wakho.

Uya kwenza isiqhumiso phambi kwakho,

anikele namadini atshiswayo eqongeni lakho.

11Ndikhoyo, nceda umthi jize ngokomelela,

waneliseke ngumsebenzi awenzayo.

Ke bona abamvukelayo bavikive;

abamthiyayo mabangaze babuye bavele.”

12NgoBhenjamin wathi:

“UNdikhoyo uyamthanda uBhenjamin;

yena usoloko emalusile.

Uhlala ekhuselekile imini yonke;

yena umi phantsi kwephiko lakhe.”

13NgoJosefu wathi:

“Ke lona ithamsanqa likaNdikhoyo likwaJosefu;

umhlaba wakhe mawunyakamiswe yimvula

nangamanzi emithombo ampompoza phantsi komhlaba.

14Ilanga nenyanga mazimchumise,

ziwulize ngeyona-yona mveliso.

15Iintaba zamandulo mazivathe iziqhamo;

iinduli zamhlamnene maziphuphume imveliso.

16Umhlaba wakhe mawuvelise eyona-yona;

uthamsanqelwe kukulunga kukaNdikhoyo

owayekho etyholweni elivuthayo.

La mathamsanqa makavele kwaJosefu,

yena olitshawe phakathi kwabantakwabo.

17UJosefu nkunzi yakwabani ukomelela,

emise okwenyathi –

mpondo ezo zizezamawaka akwaManase

namashumi amawaka akwaEfrayim.

Ngazo uhlabanisela izizwe;

ewe, nezo ziseziphelweni zehlabathi.”

18NgoZebhulon noIsakare wathi:

“KwaZebhulon makube yimihlali ukucanda elwandle;

kwaIsakare makube yimivuyo ukuhlala ekhaya.

19Izizwe bozimemela entabeni yabo,

bawenzele apho amadini afanelekileyo.

Bona bamfimfitha indyebo yaselwandle,

ubutyebi babo babubhaqe elunxwemeni.”

20NgoGadi wathi:

“Makabongwe owandisa uGadi.

UGadi ubuthuma njengengonyama

ukuze aqwenge ingalo noba lukhakhayi.

21Yena uzikhethela ezona-zona elizweni,

kuba wabelwa inxaxheba yengqwayi-ngqwayi.

Umela ubulungisa nemimiselo kaNdikhoyo,

zakuba zihlanganisene iinkokheli zakwaSirayeli.”

22NgoDan wathi:

“Ke yena uDan ligatyana lengonyama

elithi tsi liphuma eBhashan.”

23NgoNafetali wathi:

“Yena uNafetali wamkelekile;

uphuphuma intsikelelo kaNdikhoyo.

Ilifa lakhe lisuka elwandle lihle.”

24NgoAshere wathi:

“UAshere yena unoyolo kunabo bonke;

makabe yintandane kubantakwabo,

umhlaba wakhe uchume ngumnquma.

25Imivalo yakhe mayibe yintsimbi nobhedu;

angaze aswele mandla esaphila.”

26“Yeshurun,Oko kukuthi “Sirayeli” akakho onjengoThixo wakho,

ophalisa isibhakabhaka eze kukusiza,

ngobungangamsha bakhe aphalise amafu.

27Kwamandulo uThixo yena waba likhaya;

waba soloko ekuxhasa ngezo ngalo zakhe.

Iintshaba zakho waziswantsulisa,

wathi: ‘Mazitshatyalaliswe!’

28Ngoko ke uSirayeli uhleli ngenzolo,

umthombo kaYakobi uthe geqe,

uthe gcobho kwelengqolowa newayini,

apho izulu lifefeza umbethe.

29Hay' uyolo onalo wena, Sirayeli!

Nguban' ongad' afike kuwe, sizwendini sasindiswa nguNdikhoyo,

okwalikhakha nekrele lakho,

okuhlanganiselayo akuthi jize ngoloyiso?

Neentshaba zakho zitsho zikubongoze,

wena uthimbe iindawo zazo eziphakamileyo.”