IsiXhosa 1996 (XHO96)
32

321Khanibek' iindlebe, mazulu, ndithethe;

khawuthi cwaka, mhlab', uphulaphule.

2Imfundiso yam iza kuchaphaza njengemvula,

itshone njengombeth' emhlabeni,

amazwi am awe njengomkhumezelo phezu kohlaza,

abe njengomvimbi phezu kotyani.

3Kaloku ndiza kulibhengez' igama *likaNdikhoyo;

ke nina bubabazeni ubukhulu bukaThixo wethu.

4YiNgxondorha emsebenz' ufezekileyo;

iindlela zakhe bubulungisa bodwa;

uThixo othembekileyo enyanisekile,

yena lilungisa elingenakumbi.

5Kambe ke nina nigwenxa,

ngoko ke ngenxa yokubhatyaza kwenu

aniselulo usapho lwakhe,

sizukulwanandini sigoso sinxaxhileyo!

6Ngani ukuba nimphathe kanj' uNdikhoyo,

zidengendini zabantu ezingaqiqiyo?

Kaloku yena nguYihlo noMdali wenu;

nguye owanenzayo waza wanibonelela.

7Khanibuzise niqonde ngezamandulo;

khaniphande nive ngezizukulwana ezadlulayo.

Amanyange wona aya kunibalisela;

amadod' amakhulu aya kunichubela.

8Xenikweni uPhezukonke wazabela ilifa izizwe;

yena wabahlula-hlula oonyana babantu,

waza izizwe wazimisela imida yazo

ngokobungakanani boonyana bakaSirayeli.Mseb 17:26

9Ke yona inxaxheba kaNdikhoyo luhlanga lwakhe.

Ewe, uYakobi sisabelo sakhe.

10Wambhaqa kwimpengempenge yentlango,

kwinkangala egxwala amarhamncwa,

waza wamchola, wampelesa,

wamkhusel' okokhozo lweliso lakhe,

11njengokhozi lukhusela amantshontsho alo,

lundanda luwathwale ngaloo maphiko alo,

xa luwakhupha endlwini yalo.

12Ewe, uNdikhoyo wamkhokela yedwa

kungekho *thixo ungomnye umncedisayo.

13Wamqabelisa imimango enyukayo,

wayixhamla imveliso yelizwe;

watya ubusi emaweni,

waza umnquma wavelisa elulwalweni.

14Iimazi zeenkomo nezeebhokhwe yayiziintsengwanekazi;

oozinkomo, zibhokhwe, neegusha yayingamateke-teke,

nditsho oku kweenkomo zaseBhashan.

Ingqolowa ingachum' iliphupha;

asisathethi ke ngediliya naloo wayini ingayiwayo.

15Kambe ke uYeshurunOko kukuthi “uSirayeli” suka wahlutha wada wakhabalaza;

ewe, wakhula wakhukhumala wada waxhathisa.

Waza ke wamfulathela uThixo adalwe nguye,

wayibukula eyona Ngxondorha imsindisayo.

16Wamkhweletisa ngokunqula izithixo;

wamxhokonxa ngemikhwa emanyumnyezi.

17Suka waxhelel' iindimoni ezingengoThixo;1 Kor 10:20

izithixo awayengazazi ngaphambili,

izinto ezingazange zinqulwe nangamanyange.

18Akayikhathalelanga eyona Ngxondorha aphuma kuyo;

suka wamlibala uThixo azelwe nguye.

19Waza ke yena uNdikhoyo wakruquka,

exhokonkxwa ngoonyana neentombi zakhe nje.

20Wathi: “Ubuso bam ndiza kubufihla,

ndibone ukuba loba yintoni ikamva labo;

kuba basisizukulwana esigwenxa,

abantwana abangathembekanga.

21Ngezi zithixo bayandikhweletisa;

ngale mifanekiso bayandixhokonxa.1 Kor 10:22

Nam ke ndobakhweletisa ngohlanga olungebantu bam;

ndobaxhokonxa ngohlanga olungenangqondo.Roma 10:19

22Kaloku umsindo wam uvutha njengomlilo,

udangazela kuye kuthi gaa kwelabafileyo;

utshisa umhlaba nemveliso yawo,

ude ulenye neziseko zeentaba.

23“Ndobahlisela ngemfumba yezibetho,

iintolo zam ndizifohlele phezu kwabo.

24Baya kuthi shuu yindlala nephango,

bacikidwe ngubhubhani nezifo-yifo,

amarhamncwa abaqwenge

ngezo ngxavula zawo,

bathi nca bubuhlungu bezirhubuluzayo.

25Ezindleleni ikrele lishiy' izigede,

nasemagumbini bankwantye barhwaqele.

Abafana neentombi itshoba lilal' umbethe;

iintsana neengwevu nazo zithi dwe.

26Ngendibatshabalalise kwathi tu,

ababi sakhunjulwa naluluntu,

27nto nje kuthi qath' iintshaba zabo,

hleze zigcolode zide zizincome,

zithi namhla zibuye noloyiso,

ukanti ikwandim obathe vithe-vithe.”

28Kwezo ntshaba umqondo tu;

kwabo bantu ingqondo ti!

29Ukuba nje bebelumkile ngebeyazi le nto,

beliqonda nekamva labo.

30Iwaka lingaze loyiswe ngumntu omnye;

ishumi lamawaka libalek' ababini,

ukanti abaphoxwanga yiNgxondorha yabo,

mhlawumbi bayekelwe nguNdikhoyo?

31Ingxondorha yezinye izizwe ayifani neyethu,

nkqu neentshaba zethu ziyayiqonda loo nto.

32Kuba isidiliya sazo sesaseSodom;

ngumdiliya wamasimi aseGomora.

Idiliya yazo inetyhefu,

izikhinkci zayo ziyakrakra.

33Eyazo iwayini bubuhlungu benyoka;

ngengcwangu nqwa nobuhlungu bephimpi.

34“Kambe ke isiphelo sazo ndisasibambile;

ndisasivalele koovimba bam.

35Ke yona impindezelo nokubuyekeza kokwam;Roma 12:19; Hebh 10:30

ngokuhamba kwexesha zode zityibilike.

Imini yazo isemnyango;

izingqi zentshabalalo ziza zikhawulezile.”

36Kaloku uNdikhoyo wobavelela abantu bakhe,

avelane nazo izicaka zakhe,Ndum 135:14

akuba eqonda ukuba baphelelwe,

kungasekho mahluko phakathi kwenkosi nesicaka.

37Wosuka ke athi: “Baphi ke abo thixo benu?

Iye ngaphi kaloku ingxondorha yenu?

38Abo batye amanqatha amadini enu,

baza basela neminikelo yewayini,

mabeze kuninceda kaloku;

mabavele kaloku, banikhusele.

39“Niyabona ke, ndim, ewe ndim ndedwa uThixo;

akukho thixo wumbi ngaphandle kwam.

Ndiyabulala, ndidlisa ubomi;

ndiyenzakalisa, ndiyanyanga futhi;

tu ohlangulayo esandleni sam.

40NdinguThixo ophilayo nje

inene ndiyafunga, ndithi:

41‘Ndiza kulilol’ ikrele lam elidangazelayo;

ndihlasele kutsho kuvele ubulungisa.

Ke zona iintshaba zam ndozohlwaya,

abandithiyileyo ndibaphindezele.

42Iintolo zam ziza kuxhaph' igazi;

ikrele lam liza kudl' enyameni;

nditsho igazi labaxatyelweyo nabathinjwa,

nkqu negazi leentloko ezinesihlwitha zeentshaba.”

43Hoyina, zizwe, dumisani ngenxa yabantu bakaNdikhoyo!Roma 15:10

Kalok' uyalibuyekeza igazi lezicaka zakhe.Sityh 19:2

Zidliwe yimpindezelo iintshaba zakhe;

kambe ke uyazicamagushela izono zabantu bakhe nelizwe lakhe.

44Ke kaloku uMosis noYoshuwa unyana kaNune bawucengceleza wonke lo mbongo, khon' ukuze amaSirayeli awuve.

Umyolelo kaMosis

45Akuba ke egqibile uMosis ukuwathetha la mazwi kumaSirayeli 46wathi kuwo: “Wathatheleni ingqalelo onke la mazwi endiwabhekise kuni namhlanje. Ze niwayalele abantwana benu, khon' ukuze bafunde ukuyithobela ngenyameko yonke imfundiso yalo mthetho. 47Kaloku le mfundiso ayikuko ukulavuza nje, koko bubomi kuni. Ngoko ke yithobeleni niyenze, khon' ukuze nibe nokuma ixesha elide kwelo lizwe niya kulo phesheya kweJordan.”

48Kwangaloo mini uNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: 49“Yiya kwiintaba zeAbharim kwelaseMowabhi malunga neJeriko. Nyuka intaba iNebho, ulibheke elo lizwe laseKanana ndiza kuwangenisa kulo amaSirayeli. 50Wena ke uya kufela apho entabeni njengomkhuluwa wakho uAron owafela kwintaba iHori. 51Kaloku nina nobabini naningathembekanga kum phakathi kwamaSirayeli. Ewe, ngokuya naniseMeribha ngakwidolophu iKadeshe kwintlango iZin nasithoba isidima sam phambi kwamaSirayeli. 52Ke wena elo lizwe uya kulibuka ukude; soze uye kungena kwelo lizwe ndilinika amaSirayeli.”Ntlango 27:12-14; Hlaz 3:23-27

33

UMosis uthamsanqela amaSirayeli

331Phambi kokuba afe, uMosis, umfo wakwaThixo, amaSirayeli wawathi jize ngezi zithamsanqeliso:

2“Kwintaba iSinayi gqi qhaphu *uNdikhoyo;

njengelanga wathi gqi kwaEdom.

Wabengezela evela kwiintaba zeParan;

wavela enamawaka-waka ezithunywa zakhe,

kudangazela okomlilo ngasekunene kwakhe.

3Hayi ukubathanda kwakho abantu bakho!

Ewe, uyabafumbatha bonke abalibango lakho.

Kungoko basuka bathi guqaqa ezinyaweni zakho,

bethobela umnwe wakho,

4mhla uMosis wabanika umthetho,

olibango lebandla likaSirayeli.

5Wena Ndikhoyo waba ngukumkani kaYeshurun,Oko kukuthi “wamaSirayeli”

zakuba zihlanganisene iinkokheli zabantu,

zakuba ziqukene izizwe zakwaSirayeli.”

6Wasuka ke uMosis wathetha ngoRubhen, wenjenje:

“URubhen makahlal' ehleli angaze atshitshe,

nakuba engengakanani ngamanani.”

7NgoJuda wathi:

“Kambe ke, wena Ndikhoyo,

bek' iindlebe umphulaphule uJuda,

ubuye ummanye namawabo.

Yena wazilwela ngezo zandla zakhe, Ndikhoyo,

ke ngoko msize ezintshabeni zakhe.”

8NgoLevi wathi:

“Ndikhoyo, *iiurim neethumimMfud 28:30 otyhila intando yakho ngazo,

zezentandane yakho uLevi,

yena lowo wamvavanyayo eMasa,Mfud 17:7

owabambana naye emanzin' aseMeribha.Mfud 17:7; Ntlango 20:13

9Ngoyise nonina wathi: ‘Andiseva ngani.’

Ngabantakwabo wathi: ‘Andinazi.’

Ngabantwana bakhe wathi: ‘Andisenanto nani.’

Ewe, yena wanonophela ilizwi lakho,

wanyaniseka kumnqophiso wakho.

10Uya kufundisa uSirayeli imimiselo yakho,

ayale abantu ngomyalelo wakho.

Uya kwenza isiqhumiso phambi kwakho,

anikele namadini atshiswayo eqongeni lakho.

11Ndikhoyo, nceda umthi jize ngokomelela,

waneliseke ngumsebenzi awenzayo.

Ke bona abamvukelayo bavikive;

abamthiyayo mabangaze babuye bavele.”

12NgoBhenjamin wathi:

“UNdikhoyo uyamthanda uBhenjamin;

yena usoloko emalusile.

Uhlala ekhuselekile imini yonke;

yena umi phantsi kwephiko lakhe.”

13NgoJosefu wathi:

“Ke lona ithamsanqa likaNdikhoyo likwaJosefu;

umhlaba wakhe mawunyakamiswe yimvula

nangamanzi emithombo ampompoza phantsi komhlaba.

14Ilanga nenyanga mazimchumise,

ziwulize ngeyona-yona mveliso.

15Iintaba zamandulo mazivathe iziqhamo;

iinduli zamhlamnene maziphuphume imveliso.

16Umhlaba wakhe mawuvelise eyona-yona;

uthamsanqelwe kukulunga kukaNdikhoyo

owayekho etyholweni elivuthayo.

La mathamsanqa makavele kwaJosefu,

yena olitshawe phakathi kwabantakwabo.

17UJosefu nkunzi yakwabani ukomelela,

emise okwenyathi –

mpondo ezo zizezamawaka akwaManase

namashumi amawaka akwaEfrayim.

Ngazo uhlabanisela izizwe;

ewe, nezo ziseziphelweni zehlabathi.”

18NgoZebhulon noIsakare wathi:

“KwaZebhulon makube yimihlali ukucanda elwandle;

kwaIsakare makube yimivuyo ukuhlala ekhaya.

19Izizwe bozimemela entabeni yabo,

bawenzele apho amadini afanelekileyo.

Bona bamfimfitha indyebo yaselwandle,

ubutyebi babo babubhaqe elunxwemeni.”

20NgoGadi wathi:

“Makabongwe owandisa uGadi.

UGadi ubuthuma njengengonyama

ukuze aqwenge ingalo noba lukhakhayi.

21Yena uzikhethela ezona-zona elizweni,

kuba wabelwa inxaxheba yengqwayi-ngqwayi.

Umela ubulungisa nemimiselo kaNdikhoyo,

zakuba zihlanganisene iinkokheli zakwaSirayeli.”

22NgoDan wathi:

“Ke yena uDan ligatyana lengonyama

elithi tsi liphuma eBhashan.”

23NgoNafetali wathi:

“Yena uNafetali wamkelekile;

uphuphuma intsikelelo kaNdikhoyo.

Ilifa lakhe lisuka elwandle lihle.”

24NgoAshere wathi:

“UAshere yena unoyolo kunabo bonke;

makabe yintandane kubantakwabo,

umhlaba wakhe uchume ngumnquma.

25Imivalo yakhe mayibe yintsimbi nobhedu;

angaze aswele mandla esaphila.”

26“Yeshurun,Oko kukuthi “Sirayeli” akakho onjengoThixo wakho,

ophalisa isibhakabhaka eze kukusiza,

ngobungangamsha bakhe aphalise amafu.

27Kwamandulo uThixo yena waba likhaya;

waba soloko ekuxhasa ngezo ngalo zakhe.

Iintshaba zakho waziswantsulisa,

wathi: ‘Mazitshatyalaliswe!’

28Ngoko ke uSirayeli uhleli ngenzolo,

umthombo kaYakobi uthe geqe,

uthe gcobho kwelengqolowa newayini,

apho izulu lifefeza umbethe.

29Hay' uyolo onalo wena, Sirayeli!

Nguban' ongad' afike kuwe, sizwendini sasindiswa nguNdikhoyo,

okwalikhakha nekrele lakho,

okuhlanganiselayo akuthi jize ngoloyiso?

Neentshaba zakho zitsho zikubongoze,

wena uthimbe iindawo zazo eziphakamileyo.”

34

Ukufa kukaMosis

341Ke kaloku uMosis wesuka kuloo mathafa aseMowabhi, wenyuka intaba iNebho, waya kutsho kuloo ncopho kuthiwa yiPisga imalunga neJeriko. Wathi elapho ke *uNdikhoyo wambonisa lonke elo lizwe: ummandla waseGiliyadi ukunyuka ukuya kutsho kwaDan; 2nawo wonke umhlaba wakwaNafetali; imimandla yakwaEfrayim nakwaManase, nowakwaJuda ukuya kuthi xhaxhe ngolwandle; 3ngokunjalo namazantsi akwaJuda; neso sithabazi samathafa ukusuka eZoware ukuya kuma ngeJeriko isixeko samasundu. 4UNdikhoyo wathi kuMosis: “Nanko ke umhlaba endathembisa ngawo ngesifungo uAbraham, uIsake, noYakobi,ZiQalo 12:7; 26:3; 28:13 ndisithi ndakuze ndiwunike abazukulwana babo. Ndifuna uwubone nje, kuba wena ngokwakho awuzukuya kungena kuwo.”

5Ngenene ke uMosis isicaka sikaNdikhoyo wafela apho kumhlaba waseMowabhi ngokomlomo kaNdikhoyo. 6UNdikhoyo wamngcwaba apho kwiintili zaseMowabhi malunga nedolophu iBhete-pehore. Kambe ke akukho bani uyazi ncam indawo elikuyo ingcwaba lakhe unanamhla. 7Ukufa kwakhe uMosis wayenekhulu elinamashumi amabini eminyaka, kodwa esomelele, engabikwa hlaba, namehlo akhe engekabi nalo norhatyazo. 8AmaSirayeli amzilela iintsuku ezimashumi mathathu apho kuloo mathafa aseMowabhi. Zaba ke zifezekile iintsuku zokuzila.

9UYoshuwa unyana kaNune wazaliswa bubulumko nokuqonda, kuba kaloku uMosis wambeka izandla emngenisa ezihlangwini zakhe. NamaSirayeli ke amthobela uYoshuwa, enza ngokwemiyalelo eyanikwa uMosis nguNdikhoyo.

10KwaSirayeli ke akuphindanga kuvele *mshumayeli unjengoMosis, owazana noNdikhoyo ubuso ngobuso.Mfud 33:11 11Akukho mshumayeli wumbi wakha wenza imiqondiso nemimangaliso enjengaleyo uMosis wayethunywa nguNdikhoyo ukuba ayenze kwelaseJiputa kukumkani wakhonaOkanye “kuFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani eJiputa namaphakathi akhe, 12kungekho namshumayeli wakha wabonakalisa imisebenzi yamandla ngendlela erhwaqelisa njengaleyo wasebenza ngayo uMosis phakathi kwamaSirayeli jikelele.