IsiXhosa 1996 (XHO96)
31

UYoshuwa uthatha indawo kaMosis

311Waqhubela phambili uMosis ukuthetha nawo onke amaSirayeli, 2wathi: “Ngoku sendinekhulu mashumi mabini eminyaka. Andisenako ukunikhokela. Kaloku *uNdikhoyo wandazisa ukuba andiyi kuyiwela iJordan. 3NguNdikhoyo ngokwakhe oza kunikhokela niwele, azivuthulule zitshabalale iintlanga zelaa lizwe, ukuze ke nina ningene nime kulo. Ngokomlomo kaNdikhoyo nguYoshuwa oza kunikhokela niwele iJordan. 4UNdikhoyo uya kuzitshabalalisa ezo ntlanga kwanjengokuba wenzayo kookumkani bama-Amori, uSihon no-Ogi, awabatshabalalisayo kunye nomhlaba wabo. 5UNdikhoyo uza kuninceda nizoyise. Ngoko ke kufuneka niziphathe kanye ngale ndlela ndiniyalele yona. 6Qinani nikhaliphe, ningaxhali, ningabi nayo nedyudyu. Kaloku uNdikhoyo uThixo wenu ungakuni; soze arhoxe okanye anilahle.”

7UMosis wabiza uYoshuwa, wathetha naye phambi kwawo onke amaSirayeli, wathi: “Qina ukhaliphe! Kaloku nguwe oza kukhokela aba bantu, uye kubadlisa ilifa labo kwelo lizwe uNdikhoyo wabathembisa ngalo ngesifungo ooyise-mkhulu. 8NguNdikhoyo ngokwakhe oza kunikhokela, ahambe nani. Soze arhoxe, engasoze anilahle; ngoko ke yomelelani ningoyiki.”

Isiyalo mayela nokufundwa komthetho

9Lo mthetho ke uMosis wawubhala, wawunikezela kubabingeleli bakwaLevi ababejongene netyesi yomnqophiso *kaNdikhoyo, ngokunjalo nakumadoda amakhulu akwaSirayeli. 10Wabayala wathi: “Njalo xa kuphela unyaka wesixhenxe, kusondela unyaka wokucinywa kwamatyala, lo mthetho mawufundwe kumsitho wamaphempe. 11Mawufundelwe amaSirayeli xa ewonke mhla eze kunqula uNdikhoyo uThixo wenu kuloo ndawo yalathwe nguye. 12Makuqokelelwe bonke abantu – amadoda, abafazi, nabantwana, ngokunjalo nabangeneleli abalapho phakathi kwenu – khon' ukuze bawuve, bafunde ukumhlonela uNdikhoyo uThixo wenu, bazithobele bazenze ngondileko iimfundiso zalo mthetho. 13Ngale ndlela ke nabantwana benu abangekawazi lo mthetho baya kuwuva. Ngoko ke baya kufunda ukumthobela bamhlonele uNdikhoyo uThixo wenu ngalo lonke ithuba nihleli kwelo lizwe niza kungena kulo phesheya kweJordan.”

Iziyalo zokugqibela zikaNdikhoyo kuMosis

14*UNdikhoyo wabhekisa kuMosis, wathi: “Ngoku sekumbovu ukuba ufe. Ngoko ke biza uYoshuwa, uye naye *esibingelelweni, khon' ukuze ndimyale.” Ngenene ke uMosis noYoshuwa baya esibingelelweni, 15waza ke uNdikhoyo wazibonakalisa kubo ngomqulu welifu elisuka lime apho esangweni lesibingelelo.

16UNdikhoyo wathi kuMosis: “Wena uza kufa ngoku. Wakuba ufile, aba bantu baza kukreqa, bandilahle, banqule *oothixo abanqulwa kwelo lizwe baza kuma kulo ngoku, bawutyeshele umnqophiso endawenza nabo. 17Yakwenzeka loo nto ndiya kuvutha ngumsindo, ndibalahle, ndibafulathele, batshabalale. Baya kuhlelwa ziinzingo bahlupheke. Ngaloo mini baya kuvakala besithi: ‘Kunje nje nje kungenx' enokuba uThixo wethu engasekho ngakuthi.’ 18Inene, ngaloo mini ndiya kubafulathela ngenxa yabo bonke ububi ababenzileyo ngokubhenela kwabanye oothixo.

19“Ngoko ke bhala le ngoma, uyifundise amaSirayeli, ayicule, ibe lingqina lomnqophiso wam kunye nawo. 20Kaloku ndiza kuwangenisa kuloo mhlaba wobisi nobusi ndathembisa ngawo ooyise-mkhulu. Akuxhamla loo ntlala-kahle osuka akreqe, anqule thixo bambi, andidele, awutyeshele umnqophiso wam. 21Kweso sithuba ke aya kuhlelwa yintlekele nentlupheko. Ke yona le ngoma iya kuba isaculwa sisizukulwana, ibe lingqina elidandalazisa isono samaSirayeli. Andithi na kaloku, kanye ngoku ndingekawangenisi nokuwangenisa kwelo lizwe ndawathembisa ngalo, sendiyibona imikhwa yawo.”

22Kwangaloo mini ke uMosis wayibhala ingoma leyo, wayifundisa amaSirayeli.

23UNdikhoyo ke wamyalela wenjenje noYoshuwa unyana kaNune: “Qina ukhaliphe, kuba nguwe oza kukhokela amaSirayeli, uye kuwangenisa kwelo lizwe ndawathembisa ngalo ngesifungo; ibe ke mna ndiza kuba nawe.”

24Ke kaloku uMosis wawabhala encwadini amazwi alo mthetho, akashiyelela nento le. 25Akuba egqibile ke wayalela ababingeleli babaLevi ababejongene netyesi yomnqophso kaNdikhoyo, wathi: 26“Thathani, nantsi ke incwadi yomthetho. Yibekeni ecaleni letyesi yomnqophiso kaNdikhoyo uThixo wenu, khon' ukuze ibe lingqina likaNdikhoyo ngamaSirayeli. 27Kaloku ndiyanazi ukuba nizizibhoja ezinenkani. Ngexesha lokudla kwam ubomi benivukelana naye uNdikhoyo; nobeka phi na ukumvukela xa ndingasekhoyo? 28Ngoko ke khanihlanganise amadoda amakhulu ezizwe zakowenu neenduna zenu, ukuze ndiwaxelele ezi zinto. Ndiza kubiza amazulu nehlabathi, ukuze andingqinele. 29Kaloku ndiyazi ukuba xa ndingasekho niya kuba ziinjubaqa, niphambuke kule ndlela ndiniyalele yona. Kananjalo ke, kumaxesha ezayo, niya kuhlelwa ziintlekele ngenxa yokuba nixhokonxa uNdikhoyo ngobubi bezithixo ezenziwe zizandla zenu.”

Umbongo kaMosis

30Ke kaloku uMosis yena wawucengceleza wonke lo mbongo, amaSirayeli wona ephulaphule:

32

321Khanibek' iindlebe, mazulu, ndithethe;

khawuthi cwaka, mhlab', uphulaphule.

2Imfundiso yam iza kuchaphaza njengemvula,

itshone njengombeth' emhlabeni,

amazwi am awe njengomkhumezelo phezu kohlaza,

abe njengomvimbi phezu kotyani.

3Kaloku ndiza kulibhengez' igama *likaNdikhoyo;

ke nina bubabazeni ubukhulu bukaThixo wethu.

4YiNgxondorha emsebenz' ufezekileyo;

iindlela zakhe bubulungisa bodwa;

uThixo othembekileyo enyanisekile,

yena lilungisa elingenakumbi.

5Kambe ke nina nigwenxa,

ngoko ke ngenxa yokubhatyaza kwenu

aniselulo usapho lwakhe,

sizukulwanandini sigoso sinxaxhileyo!

6Ngani ukuba nimphathe kanj' uNdikhoyo,

zidengendini zabantu ezingaqiqiyo?

Kaloku yena nguYihlo noMdali wenu;

nguye owanenzayo waza wanibonelela.

7Khanibuzise niqonde ngezamandulo;

khaniphande nive ngezizukulwana ezadlulayo.

Amanyange wona aya kunibalisela;

amadod' amakhulu aya kunichubela.

8Xenikweni uPhezukonke wazabela ilifa izizwe;

yena wabahlula-hlula oonyana babantu,

waza izizwe wazimisela imida yazo

ngokobungakanani boonyana bakaSirayeli.

9Ke yona inxaxheba kaNdikhoyo luhlanga lwakhe.

Ewe, uYakobi sisabelo sakhe.

10Wambhaqa kwimpengempenge yentlango,

kwinkangala egxwala amarhamncwa,

waza wamchola, wampelesa,

wamkhusel' okokhozo lweliso lakhe,

11njengokhozi lukhusela amantshontsho alo,

lundanda luwathwale ngaloo maphiko alo,

xa luwakhupha endlwini yalo.

12Ewe, uNdikhoyo wamkhokela yedwa

kungekho *thixo ungomnye umncedisayo.

13Wamqabelisa imimango enyukayo,

wayixhamla imveliso yelizwe;

watya ubusi emaweni,

waza umnquma wavelisa elulwalweni.

14Iimazi zeenkomo nezeebhokhwe yayiziintsengwanekazi;

oozinkomo, zibhokhwe, neegusha yayingamateke-teke,

nditsho oku kweenkomo zaseBhashan.

Ingqolowa ingachum' iliphupha;

asisathethi ke ngediliya naloo wayini ingayiwayo.

15Kambe ke uYeshurun suka wahlutha wada wakhabalaza;

ewe, wakhula wakhukhumala wada waxhathisa.

Waza ke wamfulathela uThixo adalwe nguye,

wayibukula eyona Ngxondorha imsindisayo.

16Wamkhweletisa ngokunqula izithixo;

wamxhokonxa ngemikhwa emanyumnyezi.

17Suka waxhelel' iindimoni ezingengoThixo;

izithixo awayengazazi ngaphambili,

izinto ezingazange zinqulwe nangamanyange.

18Akayikhathalelanga eyona Ngxondorha aphuma kuyo;

suka wamlibala uThixo azelwe nguye.

19Waza ke yena uNdikhoyo wakruquka,

exhokonkxwa ngoonyana neentombi zakhe nje.

20Wathi: “Ubuso bam ndiza kubufihla,

ndibone ukuba loba yintoni ikamva labo;

kuba basisizukulwana esigwenxa,

abantwana abangathembekanga.

21Ngezi zithixo bayandikhweletisa;

ngale mifanekiso bayandixhokonxa.

Nam ke ndobakhweletisa ngohlanga olungebantu bam;

ndobaxhokonxa ngohlanga olungenangqondo.

22Kaloku umsindo wam uvutha njengomlilo,

udangazela kuye kuthi gaa kwelabafileyo;

utshisa umhlaba nemveliso yawo,

ude ulenye neziseko zeentaba.

23“Ndobahlisela ngemfumba yezibetho,

iintolo zam ndizifohlele phezu kwabo.

24Baya kuthi shuu yindlala nephango,

bacikidwe ngubhubhani nezifo-yifo,

amarhamncwa abaqwenge

ngezo ngxavula zawo,

bathi nca bubuhlungu bezirhubuluzayo.

25Ezindleleni ikrele lishiy' izigede,

nasemagumbini bankwantye barhwaqele.

Abafana neentombi itshoba lilal' umbethe;

iintsana neengwevu nazo zithi dwe.

26Ngendibatshabalalise kwathi tu,

ababi sakhunjulwa naluluntu,

27nto nje kuthi qath' iintshaba zabo,

hleze zigcolode zide zizincome,

zithi namhla zibuye noloyiso,

ukanti ikwandim obathe vithe-vithe.”

28Kwezo ntshaba umqondo tu;

kwabo bantu ingqondo ti!

29Ukuba nje bebelumkile ngebeyazi le nto,

beliqonda nekamva labo.

30Iwaka lingaze loyiswe ngumntu omnye;

ishumi lamawaka libalek' ababini,

ukanti abaphoxwanga yiNgxondorha yabo,

mhlawumbi bayekelwe nguNdikhoyo?

31Ingxondorha yezinye izizwe ayifani neyethu,

nkqu neentshaba zethu ziyayiqonda loo nto.

32Kuba isidiliya sazo sesaseSodom;

ngumdiliya wamasimi aseGomora.

Idiliya yazo inetyhefu,

izikhinkci zayo ziyakrakra.

33Eyazo iwayini bubuhlungu benyoka;

ngengcwangu nqwa nobuhlungu bephimpi.

34“Kambe ke isiphelo sazo ndisasibambile;

ndisasivalele koovimba bam.

35Ke yona impindezelo nokubuyekeza kokwam;

ngokuhamba kwexesha zode zityibilike.

Imini yazo isemnyango;

izingqi zentshabalalo ziza zikhawulezile.”

36Kaloku uNdikhoyo wobavelela abantu bakhe,

avelane nazo izicaka zakhe,

akuba eqonda ukuba baphelelwe,

kungasekho mahluko phakathi kwenkosi nesicaka.

37Wosuka ke athi: “Baphi ke abo thixo benu?

Iye ngaphi kaloku ingxondorha yenu?

38Abo batye amanqatha amadini enu,

baza basela neminikelo yewayini,

mabeze kuninceda kaloku;

mabavele kaloku, banikhusele.

39“Niyabona ke, ndim, ewe ndim ndedwa uThixo;

akukho thixo wumbi ngaphandle kwam.

Ndiyabulala, ndidlisa ubomi;

ndiyenzakalisa, ndiyanyanga futhi;

tu ohlangulayo esandleni sam.

40NdinguThixo ophilayo nje

inene ndiyafunga, ndithi:

41‘Ndiza kulilol’ ikrele lam elidangazelayo;

ndihlasele kutsho kuvele ubulungisa.

Ke zona iintshaba zam ndozohlwaya,

abandithiyileyo ndibaphindezele.

42Iintolo zam ziza kuxhaph' igazi;

ikrele lam liza kudl' enyameni;

nditsho igazi labaxatyelweyo nabathinjwa,

nkqu negazi leentloko ezinesihlwitha zeentshaba.”

43Hoyina, zizwe, dumisani ngenxa yabantu bakaNdikhoyo!

Kalok' uyalibuyekeza igazi lezicaka zakhe.

Zidliwe yimpindezelo iintshaba zakhe;

kambe ke uyazicamagushela izono zabantu bakhe nelizwe lakhe.

44Ke kaloku uMosis noYoshuwa unyana kaNune bawucengceleza wonke lo mbongo, khon' ukuze amaSirayeli awuve.

Umyolelo kaMosis

45Akuba ke egqibile uMosis ukuwathetha la mazwi kumaSirayeli 46wathi kuwo: “Wathatheleni ingqalelo onke la mazwi endiwabhekise kuni namhlanje. Ze niwayalele abantwana benu, khon' ukuze bafunde ukuyithobela ngenyameko yonke imfundiso yalo mthetho. 47Kaloku le mfundiso ayikuko ukulavuza nje, koko bubomi kuni. Ngoko ke yithobeleni niyenze, khon' ukuze nibe nokuma ixesha elide kwelo lizwe niya kulo phesheya kweJordan.”

48Kwangaloo mini uNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: 49“Yiya kwiintaba zeAbharim kwelaseMowabhi malunga neJeriko. Nyuka intaba iNebho, ulibheke elo lizwe laseKanana ndiza kuwangenisa kulo amaSirayeli. 50Wena ke uya kufela apho entabeni njengomkhuluwa wakho uAron owafela kwintaba iHori. 51Kaloku nina nobabini naningathembekanga kum phakathi kwamaSirayeli. Ewe, ngokuya naniseMeribha ngakwidolophu iKadeshe kwintlango iZin nasithoba isidima sam phambi kwamaSirayeli. 52Ke wena elo lizwe uya kulibuka ukude; soze uye kungena kwelo lizwe ndilinika amaSirayeli.”

33

UMosis uthamsanqela amaSirayeli

331Phambi kokuba afe, uMosis, umfo wakwaThixo, amaSirayeli wawathi jize ngezi zithamsanqeliso:

2“Kwintaba iSinayi gqi qhaphu *uNdikhoyo;

njengelanga wathi gqi kwaEdom.

Wabengezela evela kwiintaba zeParan;

wavela enamawaka-waka ezithunywa zakhe,

kudangazela okomlilo ngasekunene kwakhe.

3Hayi ukubathanda kwakho abantu bakho!

Ewe, uyabafumbatha bonke abalibango lakho.

Kungoko basuka bathi guqaqa ezinyaweni zakho,

bethobela umnwe wakho,

4mhla uMosis wabanika umthetho,

olibango lebandla likaSirayeli.

5Wena Ndikhoyo waba ngukumkani kaYeshurun,

zakuba zihlanganisene iinkokheli zabantu,

zakuba ziqukene izizwe zakwaSirayeli.”

6Wasuka ke uMosis wathetha ngoRubhen, wenjenje:

“URubhen makahlal' ehleli angaze atshitshe,

nakuba engengakanani ngamanani.”

7NgoJuda wathi:

“Kambe ke, wena Ndikhoyo,

bek' iindlebe umphulaphule uJuda,

ubuye ummanye namawabo.

Yena wazilwela ngezo zandla zakhe, Ndikhoyo,

ke ngoko msize ezintshabeni zakhe.”

8NgoLevi wathi:

“Ndikhoyo, *iiurim neethumim otyhila intando yakho ngazo,

zezentandane yakho uLevi,

yena lowo wamvavanyayo eMasa,

owabambana naye emanzin' aseMeribha.

9Ngoyise nonina wathi: ‘Andiseva ngani.’

Ngabantakwabo wathi: ‘Andinazi.’

Ngabantwana bakhe wathi: ‘Andisenanto nani.’

Ewe, yena wanonophela ilizwi lakho,

wanyaniseka kumnqophiso wakho.

10Uya kufundisa uSirayeli imimiselo yakho,

ayale abantu ngomyalelo wakho.

Uya kwenza isiqhumiso phambi kwakho,

anikele namadini atshiswayo eqongeni lakho.

11Ndikhoyo, nceda umthi jize ngokomelela,

waneliseke ngumsebenzi awenzayo.

Ke bona abamvukelayo bavikive;

abamthiyayo mabangaze babuye bavele.”

12NgoBhenjamin wathi:

“UNdikhoyo uyamthanda uBhenjamin;

yena usoloko emalusile.

Uhlala ekhuselekile imini yonke;

yena umi phantsi kwephiko lakhe.”

13NgoJosefu wathi:

“Ke lona ithamsanqa likaNdikhoyo likwaJosefu;

umhlaba wakhe mawunyakamiswe yimvula

nangamanzi emithombo ampompoza phantsi komhlaba.

14Ilanga nenyanga mazimchumise,

ziwulize ngeyona-yona mveliso.

15Iintaba zamandulo mazivathe iziqhamo;

iinduli zamhlamnene maziphuphume imveliso.

16Umhlaba wakhe mawuvelise eyona-yona;

uthamsanqelwe kukulunga kukaNdikhoyo

owayekho etyholweni elivuthayo.

La mathamsanqa makavele kwaJosefu,

yena olitshawe phakathi kwabantakwabo.

17UJosefu nkunzi yakwabani ukomelela,

emise okwenyathi –

mpondo ezo zizezamawaka akwaManase

namashumi amawaka akwaEfrayim.

Ngazo uhlabanisela izizwe;

ewe, nezo ziseziphelweni zehlabathi.”

18NgoZebhulon noIsakare wathi:

“KwaZebhulon makube yimihlali ukucanda elwandle;

kwaIsakare makube yimivuyo ukuhlala ekhaya.

19Izizwe bozimemela entabeni yabo,

bawenzele apho amadini afanelekileyo.

Bona bamfimfitha indyebo yaselwandle,

ubutyebi babo babubhaqe elunxwemeni.”

20NgoGadi wathi:

“Makabongwe owandisa uGadi.

UGadi ubuthuma njengengonyama

ukuze aqwenge ingalo noba lukhakhayi.

21Yena uzikhethela ezona-zona elizweni,

kuba wabelwa inxaxheba yengqwayi-ngqwayi.

Umela ubulungisa nemimiselo kaNdikhoyo,

zakuba zihlanganisene iinkokheli zakwaSirayeli.”

22NgoDan wathi:

“Ke yena uDan ligatyana lengonyama

elithi tsi liphuma eBhashan.”

23NgoNafetali wathi:

“Yena uNafetali wamkelekile;

uphuphuma intsikelelo kaNdikhoyo.

Ilifa lakhe lisuka elwandle lihle.”

24NgoAshere wathi:

“UAshere yena unoyolo kunabo bonke;

makabe yintandane kubantakwabo,

umhlaba wakhe uchume ngumnquma.

25Imivalo yakhe mayibe yintsimbi nobhedu;

angaze aswele mandla esaphila.”

26“Yeshurun, akakho onjengoThixo wakho,

ophalisa isibhakabhaka eze kukusiza,

ngobungangamsha bakhe aphalise amafu.

27Kwamandulo uThixo yena waba likhaya;

waba soloko ekuxhasa ngezo ngalo zakhe.

Iintshaba zakho waziswantsulisa,

wathi: ‘Mazitshatyalaliswe!’

28Ngoko ke uSirayeli uhleli ngenzolo,

umthombo kaYakobi uthe geqe,

uthe gcobho kwelengqolowa newayini,

apho izulu lifefeza umbethe.

29Hay' uyolo onalo wena, Sirayeli!

Nguban' ongad' afike kuwe, sizwendini sasindiswa nguNdikhoyo,

okwalikhakha nekrele lakho,

okuhlanganiselayo akuthi jize ngoloyiso?

Neentshaba zakho zitsho zikubongoze,

wena uthimbe iindawo zazo eziphakamileyo.”