IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

Intsikelelo yokubuyela kuNdikhoyo

301“Zakuba zifikile zonke ezi ntsikelelo endikuxelele ngazo, zaza zakuhlela neziqalekiso, kungenzeka ukuba uzithathele ingqalelo naphi na apho uNdikhoyo uThixo wakho athe wakusasaza khona phakathi kweentlanga. 2Kwakuba njalo ke, wena nabantwana bakho buyelani kuNdikhoyo uThixo wenu, nimthobele ngomxhelo wonke, nangomoya wenu uphela, ngokwale miyalelo ndikunika yona namhlanje. 3Wosuka ke yena uNdikhoyo uThixo wakho abe nemfesane ngakuwe, akubuyisele ubuncwane bakho. Uya kuniqokelela anibuyise kuloo mazwe anisasaze kuwo. 4Noba ningade nibe nisarhake naya kutsho empelazwe, yena uNdikhoyo uThixo wenu uya kuniqokelela anibuyise, 5khon' ukuze anibuyisele kumhlaba wooyihlo, ube ngowenu. Ngelo thuba uya kunithi jize ngengayiwayo yona inkqubela, futhi anandise ngokuthe kratya kooyihlo-mkhulu. 6UNdikhoyo uThixo wakho uya kuyalùsa intliziyo yakho neentliziyo zabazukulwana bakho, khon' ukuze nimthande ngomxhelo wonke nomoya uphela, nidle ubomi. 7Ke zona ezi ziqalekiso uya kubetha ngazo iintshaba zakho, ezo zazikutshutshisa, 8wena ke ubuyele ekumthobeleni nasekugcineni le miyalelo ndikunika yona namhlanje. 9UNdikhoyo uThixo wakho uya kukupha intlutha kuko konke okwenzayo; ùya kuphiwa inzala, ube nenyambalala yeenkomo, ngokunjalo namasimi akho achume. Kuya kuba luvuyo kuNdikhoyo ukukunika intlutha, kwanjengokuba kwakuluvuyo kuye ukwenjenjalo kooyihlo-mkhulu. 10Kambe ke kofuneka nilithobele ilizwi likaNdikhoyo uThixo wenu, nenze ngokwale miyalelo nale mimiselo ibhalwe apha kule ncwadi yomthetho wakhe. Ngenene kofuneka nibuyele kuye ngomxhelo wenu uphela.

11“Lo myalelo ndininika wona namhlanje ke, awunzima kakhulu, futhi ungekho ngaphaya kwamandla enu. 12Awukho phezulu esibhakabhakeni, ukuba ningade nikhale, nithi: ‘Yaz'ba ngubani na oya kunyuka aye esibhakabhakeni asithobele wona uze kuthi, khon' ukuze sibe nokuwuva siwenze?’ 13Kwangokunjalo awukho ngaphesheya kolwandle, ukuba ningade nikhale, nithi: ‘Yaz'ba ngubani na oya kuwela ulwandle, awuthathe awusondeze kuthi, ukuze siwuve siwenze?’ 14Hayi khona, nakanye! Kaloku lo myalelo awukude kuwe: uthetha ngawo qho, uyawuthanda, uwuthobela nokuwuthobela.Roma 10:6-8

15“Uyabona ke, zikhethele namhlanje; bukho ubomi nokuhle, ngokunjalo nokufa nobubi. 16Mna ndikuyalela namhlanje ukuba umthande uNdikhoyo uThixo wakho, uhambe ngeendlela zakhe, uyithobele uyenze imiyalelo nemimiselo nezithethe zakhe. Wakwenjenjalo uya kuphila wande, uNdikhoyo uThixo wakho akuthamsanqele kwelo lizwe ungenela ukuya kuma kulo.

17“Kambe ke ukuba uthe wajika, wala ukuphulaphula, wawexulwa ngabanye *oothixo, wakhahlela kubo, wabanqula, 18ndiyakuxelela ngayo yona le mini ukuba inene uya kutshabalala. Awuyi kuba nabomi bude kwelo lizwe liphesheya kweJordan ungenela ukuya kuma kulo ngoku. 19Amazulu nehlabathi ayangqina namhlanje ukuba ndithi khetha phakathi kobomi nokufa, naphakathi kweentsikelelo neziqalekiso. Kambe ke ndithi kheth' ubomi, khon' ukuze uphile, wena nenzala yakho. 20Mthande uNdikhoyo uThixo wakho, uliphulaphule ilizwi lakhe, uthi nca kuye. Kaloku nguye okunika ubomi noya kukolulela iminyaka kwelo lizwe wabathembisa ngalo ngesifungo ooyihlo-mkhulu, uAbraham noIsake noYakobi.ZiQalo 12:7; 26:3; 28:13

31

UYoshuwa uthatha indawo kaMosis

311Waqhubela phambili uMosis ukuthetha nawo onke amaSirayeli, 2wathi: “Ngoku sendinekhulu mashumi mabini eminyaka. Andisenako ukunikhokela. Kaloku *uNdikhoyo wandazisa ukuba andiyi kuyiwela iJordan.Ntlango 20:12 3NguNdikhoyo ngokwakhe oza kunikhokela niwele, azivuthulule zitshabalale iintlanga zelaa lizwe, ukuze ke nina ningene nime kulo. Ngokomlomo kaNdikhoyo nguYoshuwa oza kunikhokela niwele iJordan. 4UNdikhoyo uya kuzitshabalalisa ezo ntlanga kwanjengokuba wenzayo kookumkani bama-Amori, uSihon no-Ogi, awabatshabalalisayo kunye nomhlaba wabo.Ntlango 21:21-35 5UNdikhoyo uza kuninceda nizoyise. Ngoko ke kufuneka niziphathe kanye ngale ndlela ndiniyalele yona. 6Qinani nikhaliphe, ningaxhali, ningabi nayo nedyudyu. Kaloku uNdikhoyo uThixo wenu ungakuni; soze arhoxe okanye anilahle.”

7UMosis wabiza uYoshuwa, wathetha naye phambi kwawo onke amaSirayeli, wathi: “Qina ukhaliphe! Kaloku nguwe oza kukhokela aba bantu, uye kubadlisa ilifa labo kwelo lizwe uNdikhoyo wabathembisa ngalo ngesifungo ooyise-mkhulu. 8NguNdikhoyo ngokwakhe oza kunikhokela, ahambe nani. Soze arhoxe, engasoze anilahle;Yosh 1:5; Hebh 13:5 ngoko ke yomelelani ningoyiki.”

Isiyalo mayela nokufundwa komthetho

9Lo mthetho ke uMosis wawubhala, wawunikezela kubabingeleli bakwaLevi ababejongene netyesi yomnqophiso *kaNdikhoyo, ngokunjalo nakumadoda amakhulu akwaSirayeli. 10Wabayala wathi: “Njalo xa kuphela unyaka wesixhenxe,Hlaz 15:1 kusondela unyaka wokucinywa kwamatyala, lo mthetho mawufundwe kumsitho wamaphempe.Hlaz 16:13-15 11Mawufundelwe amaSirayeli xa ewonke mhla eze kunqula uNdikhoyo uThixo wenu kuloo ndawo yalathwe nguye. 12Makuqokelelwe bonke abantu – amadoda, abafazi, nabantwana, ngokunjalo nabangeneleli abalapho phakathi kwenu – khon' ukuze bawuve, bafunde ukumhlonela uNdikhoyo uThixo wenu, bazithobele bazenze ngondileko iimfundiso zalo mthetho. 13Ngale ndlela ke nabantwana benu abangekawazi lo mthetho baya kuwuva. Ngoko ke baya kufunda ukumthobela bamhlonele uNdikhoyo uThixo wenu ngalo lonke ithuba nihleli kwelo lizwe niza kungena kulo phesheya kweJordan.”

Iziyalo zokugqibela zikaNdikhoyo kuMosis

14*UNdikhoyo wabhekisa kuMosis, wathi: “Ngoku sekumbovu ukuba ufe. Ngoko ke biza uYoshuwa, uye naye *esibingelelweni, khon' ukuze ndimyale.” Ngenene ke uMosis noYoshuwa baya esibingelelweni, 15waza ke uNdikhoyo wazibonakalisa kubo ngomqulu welifu elisuka lime apho esangweni lesibingelelo.

16UNdikhoyo wathi kuMosis: “Wena uza kufa ngoku. Wakuba ufile, aba bantu baza kukreqa, bandilahle, banqule *oothixo abanqulwa kwelo lizwe baza kuma kulo ngoku, bawutyeshele umnqophiso endawenza nabo. 17Yakwenzeka loo nto ndiya kuvutha ngumsindo, ndibalahle, ndibafulathele, batshabalale. Baya kuhlelwa ziinzingo bahlupheke. Ngaloo mini baya kuvakala besithi: ‘Kunje nje nje kungenx' enokuba uThixo wethu engasekho ngakuthi.’ 18Inene, ngaloo mini ndiya kubafulathela ngenxa yabo bonke ububi ababenzileyo ngokubhenela kwabanye oothixo.

19“Ngoko ke bhala le ngoma, uyifundise amaSirayeli, ayicule, ibe lingqina lomnqophiso wam kunye nawo. 20Kaloku ndiza kuwangenisa kuloo mhlaba wobisi nobusi ndathembisa ngawo ooyise-mkhulu. Akuxhamla loo ntlala-kahle osuka akreqe, anqule thixo bambi, andidele, awutyeshele umnqophiso wam. 21Kweso sithuba ke aya kuhlelwa yintlekele nentlupheko. Ke yona le ngoma iya kuba isaculwa sisizukulwana, ibe lingqina elidandalazisa isono samaSirayeli. Andithi na kaloku, kanye ngoku ndingekawangenisi nokuwangenisa kwelo lizwe ndawathembisa ngalo, sendiyibona imikhwa yawo.”

22Kwangaloo mini ke uMosis wayibhala ingoma leyo, wayifundisa amaSirayeli.

23UNdikhoyo ke wamyalela wenjenje noYoshuwaNtlango 27:23 unyana kaNune: “Qina ukhaliphe,Yosh 1:6 kuba nguwe oza kukhokela amaSirayeli, uye kuwangenisa kwelo lizwe ndawathembisa ngalo ngesifungo; ibe ke mna ndiza kuba nawe.”

24Ke kaloku uMosis wawabhala encwadini amazwi alo mthetho, akashiyelela nento le. 25Akuba egqibile ke wayalela ababingeleli babaLevi ababejongene netyesi yomnqophso kaNdikhoyo, wathi: 26“Thathani, nantsi ke incwadi yomthetho. Yibekeni ecaleni letyesi yomnqophiso kaNdikhoyo uThixo wenu, khon' ukuze ibe lingqina likaNdikhoyo ngamaSirayeli. 27Kaloku ndiyanazi ukuba nizizibhoja ezinenkani. Ngexesha lokudla kwam ubomi benivukelana naye uNdikhoyo; nobeka phi na ukumvukela xa ndingasekhoyo? 28Ngoko ke khanihlanganise amadoda amakhulu ezizwe zakowenu neenduna zenu, ukuze ndiwaxelele ezi zinto. Ndiza kubiza amazulu nehlabathi, ukuze andingqinele. 29Kaloku ndiyazi ukuba xa ndingasekho niya kuba ziinjubaqa, niphambuke kule ndlela ndiniyalele yona. Kananjalo ke, kumaxesha ezayo, niya kuhlelwa ziintlekele ngenxa yokuba nixhokonxa uNdikhoyo ngobubi bezithixo ezenziwe zizandla zenu.”

Umbongo kaMosis

30Ke kaloku uMosis yena wawucengceleza wonke lo mbongo, amaSirayeli wona ephulaphule:

32

321Khanibek' iindlebe, mazulu, ndithethe;

khawuthi cwaka, mhlab', uphulaphule.

2Imfundiso yam iza kuchaphaza njengemvula,

itshone njengombeth' emhlabeni,

amazwi am awe njengomkhumezelo phezu kohlaza,

abe njengomvimbi phezu kotyani.

3Kaloku ndiza kulibhengez' igama *likaNdikhoyo;

ke nina bubabazeni ubukhulu bukaThixo wethu.

4YiNgxondorha emsebenz' ufezekileyo;

iindlela zakhe bubulungisa bodwa;

uThixo othembekileyo enyanisekile,

yena lilungisa elingenakumbi.

5Kambe ke nina nigwenxa,

ngoko ke ngenxa yokubhatyaza kwenu

aniselulo usapho lwakhe,

sizukulwanandini sigoso sinxaxhileyo!

6Ngani ukuba nimphathe kanj' uNdikhoyo,

zidengendini zabantu ezingaqiqiyo?

Kaloku yena nguYihlo noMdali wenu;

nguye owanenzayo waza wanibonelela.

7Khanibuzise niqonde ngezamandulo;

khaniphande nive ngezizukulwana ezadlulayo.

Amanyange wona aya kunibalisela;

amadod' amakhulu aya kunichubela.

8Xenikweni uPhezukonke wazabela ilifa izizwe;

yena wabahlula-hlula oonyana babantu,

waza izizwe wazimisela imida yazo

ngokobungakanani boonyana bakaSirayeli.Mseb 17:26

9Ke yona inxaxheba kaNdikhoyo luhlanga lwakhe.

Ewe, uYakobi sisabelo sakhe.

10Wambhaqa kwimpengempenge yentlango,

kwinkangala egxwala amarhamncwa,

waza wamchola, wampelesa,

wamkhusel' okokhozo lweliso lakhe,

11njengokhozi lukhusela amantshontsho alo,

lundanda luwathwale ngaloo maphiko alo,

xa luwakhupha endlwini yalo.

12Ewe, uNdikhoyo wamkhokela yedwa

kungekho *thixo ungomnye umncedisayo.

13Wamqabelisa imimango enyukayo,

wayixhamla imveliso yelizwe;

watya ubusi emaweni,

waza umnquma wavelisa elulwalweni.

14Iimazi zeenkomo nezeebhokhwe yayiziintsengwanekazi;

oozinkomo, zibhokhwe, neegusha yayingamateke-teke,

nditsho oku kweenkomo zaseBhashan.

Ingqolowa ingachum' iliphupha;

asisathethi ke ngediliya naloo wayini ingayiwayo.

15Kambe ke uYeshurunOko kukuthi “uSirayeli” suka wahlutha wada wakhabalaza;

ewe, wakhula wakhukhumala wada waxhathisa.

Waza ke wamfulathela uThixo adalwe nguye,

wayibukula eyona Ngxondorha imsindisayo.

16Wamkhweletisa ngokunqula izithixo;

wamxhokonxa ngemikhwa emanyumnyezi.

17Suka waxhelel' iindimoni ezingengoThixo;1 Kor 10:20

izithixo awayengazazi ngaphambili,

izinto ezingazange zinqulwe nangamanyange.

18Akayikhathalelanga eyona Ngxondorha aphuma kuyo;

suka wamlibala uThixo azelwe nguye.

19Waza ke yena uNdikhoyo wakruquka,

exhokonkxwa ngoonyana neentombi zakhe nje.

20Wathi: “Ubuso bam ndiza kubufihla,

ndibone ukuba loba yintoni ikamva labo;

kuba basisizukulwana esigwenxa,

abantwana abangathembekanga.

21Ngezi zithixo bayandikhweletisa;

ngale mifanekiso bayandixhokonxa.1 Kor 10:22

Nam ke ndobakhweletisa ngohlanga olungebantu bam;

ndobaxhokonxa ngohlanga olungenangqondo.Roma 10:19

22Kaloku umsindo wam uvutha njengomlilo,

udangazela kuye kuthi gaa kwelabafileyo;

utshisa umhlaba nemveliso yawo,

ude ulenye neziseko zeentaba.

23“Ndobahlisela ngemfumba yezibetho,

iintolo zam ndizifohlele phezu kwabo.

24Baya kuthi shuu yindlala nephango,

bacikidwe ngubhubhani nezifo-yifo,

amarhamncwa abaqwenge

ngezo ngxavula zawo,

bathi nca bubuhlungu bezirhubuluzayo.

25Ezindleleni ikrele lishiy' izigede,

nasemagumbini bankwantye barhwaqele.

Abafana neentombi itshoba lilal' umbethe;

iintsana neengwevu nazo zithi dwe.

26Ngendibatshabalalise kwathi tu,

ababi sakhunjulwa naluluntu,

27nto nje kuthi qath' iintshaba zabo,

hleze zigcolode zide zizincome,

zithi namhla zibuye noloyiso,

ukanti ikwandim obathe vithe-vithe.”

28Kwezo ntshaba umqondo tu;

kwabo bantu ingqondo ti!

29Ukuba nje bebelumkile ngebeyazi le nto,

beliqonda nekamva labo.

30Iwaka lingaze loyiswe ngumntu omnye;

ishumi lamawaka libalek' ababini,

ukanti abaphoxwanga yiNgxondorha yabo,

mhlawumbi bayekelwe nguNdikhoyo?

31Ingxondorha yezinye izizwe ayifani neyethu,

nkqu neentshaba zethu ziyayiqonda loo nto.

32Kuba isidiliya sazo sesaseSodom;

ngumdiliya wamasimi aseGomora.

Idiliya yazo inetyhefu,

izikhinkci zayo ziyakrakra.

33Eyazo iwayini bubuhlungu benyoka;

ngengcwangu nqwa nobuhlungu bephimpi.

34“Kambe ke isiphelo sazo ndisasibambile;

ndisasivalele koovimba bam.

35Ke yona impindezelo nokubuyekeza kokwam;Roma 12:19; Hebh 10:30

ngokuhamba kwexesha zode zityibilike.

Imini yazo isemnyango;

izingqi zentshabalalo ziza zikhawulezile.”

36Kaloku uNdikhoyo wobavelela abantu bakhe,

avelane nazo izicaka zakhe,Ndum 135:14

akuba eqonda ukuba baphelelwe,

kungasekho mahluko phakathi kwenkosi nesicaka.

37Wosuka ke athi: “Baphi ke abo thixo benu?

Iye ngaphi kaloku ingxondorha yenu?

38Abo batye amanqatha amadini enu,

baza basela neminikelo yewayini,

mabeze kuninceda kaloku;

mabavele kaloku, banikhusele.

39“Niyabona ke, ndim, ewe ndim ndedwa uThixo;

akukho thixo wumbi ngaphandle kwam.

Ndiyabulala, ndidlisa ubomi;

ndiyenzakalisa, ndiyanyanga futhi;

tu ohlangulayo esandleni sam.

40NdinguThixo ophilayo nje

inene ndiyafunga, ndithi:

41‘Ndiza kulilol’ ikrele lam elidangazelayo;

ndihlasele kutsho kuvele ubulungisa.

Ke zona iintshaba zam ndozohlwaya,

abandithiyileyo ndibaphindezele.

42Iintolo zam ziza kuxhaph' igazi;

ikrele lam liza kudl' enyameni;

nditsho igazi labaxatyelweyo nabathinjwa,

nkqu negazi leentloko ezinesihlwitha zeentshaba.”

43Hoyina, zizwe, dumisani ngenxa yabantu bakaNdikhoyo!Roma 15:10

Kalok' uyalibuyekeza igazi lezicaka zakhe.Sityh 19:2

Zidliwe yimpindezelo iintshaba zakhe;

kambe ke uyazicamagushela izono zabantu bakhe nelizwe lakhe.

44Ke kaloku uMosis noYoshuwa unyana kaNune bawucengceleza wonke lo mbongo, khon' ukuze amaSirayeli awuve.

Umyolelo kaMosis

45Akuba ke egqibile uMosis ukuwathetha la mazwi kumaSirayeli 46wathi kuwo: “Wathatheleni ingqalelo onke la mazwi endiwabhekise kuni namhlanje. Ze niwayalele abantwana benu, khon' ukuze bafunde ukuyithobela ngenyameko yonke imfundiso yalo mthetho. 47Kaloku le mfundiso ayikuko ukulavuza nje, koko bubomi kuni. Ngoko ke yithobeleni niyenze, khon' ukuze nibe nokuma ixesha elide kwelo lizwe niya kulo phesheya kweJordan.”

48Kwangaloo mini uNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: 49“Yiya kwiintaba zeAbharim kwelaseMowabhi malunga neJeriko. Nyuka intaba iNebho, ulibheke elo lizwe laseKanana ndiza kuwangenisa kulo amaSirayeli. 50Wena ke uya kufela apho entabeni njengomkhuluwa wakho uAron owafela kwintaba iHori. 51Kaloku nina nobabini naningathembekanga kum phakathi kwamaSirayeli. Ewe, ngokuya naniseMeribha ngakwidolophu iKadeshe kwintlango iZin nasithoba isidima sam phambi kwamaSirayeli. 52Ke wena elo lizwe uya kulibuka ukude; soze uye kungena kwelo lizwe ndilinika amaSirayeli.”Ntlango 27:12-14; Hlaz 3:23-27