IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Ukubhengezwa kwemiyalelo nemithetho

271UMosis ekunye namadoda amakhulu akwaSirayeli wathi: “Ze niyithobele yonke imiyalelo endininika yona namhlanje. 2Mhla nayiwela iJordan nangena kwelo lizwe niliphiwa *nguNdikhoyo uThixo wenu, ze nimise amatye amakhulu, niwatyabeke ngefutha, 3-4niwabhale kuwo onke amazwi alo mthetho. Xa seniwelile nangena kwelo lizwe lobisi nobusi nalithenjiswa nguNdikhoyo uThixo wooyihlo-mkhulu, la matye ze niwamise kwintaba iEbhali, niwatyabeke ngefutha ngokwalo myalelo ndininika wona namhlanje. 5Apho ke ze nakhele uNdikhoyo uThixo wenu iqonga lamadini ngamatye angaqingqwanga ngezixholo zentsimbi. 6Kaloku iqonga enilakhela uNdikhoyo uThixo wenu kufuneka libe lelamatye angaqingqwanga.Mfud 20:25 Kulapho ke ekufuneka ninikele ngamadini atshiswayo, 7ngokunjalo nenze namadini obudlelwana, nitye ninombulelo apho phambi koNdikhoyo uThixo wenu. 8Kuloo matye atyatyekwe ngefutha ke ze niwabhale ngokucacileyo onke amazwi alo mthetho.”Yosh 8:30-32

9UMosis ekunye nababingeleli babaLevi ke wabhekisa kumaSirayeli, wathi: “Khanindibolek' iindlebe, maSirayeli! Namhlanje nibe ngabantu bakaNdikhoyo ncakasana. Nguye iNkosi yenu. 10Ngoko ke ze niyithobele imiyalelo nemimiselo endininika yona.”

Isiqalekiso ngenxa yentswela-mbeko

11Ngaloo mini uMosis wawayalela amaSirayeli, wathi: 12“Xa seniyiwelile iJordan ezi zizwe zilandelayo ze zime kwintaba iGerizim xa kuthamsanqelwa amaSirayeli:Hlaz 11:29; Yosh 8:33-35 uSimon, uLevi, uJuda, uIsakare, uJosefu, noBhenjamin. 13Kanti ke nazi eziya kuma kwintaba iEbhali xa kuqalekiswa: uRubhen, uGadi, uAshere, uZebhulon, uDan, noNafetali.

14“Ke bona abaLevi baya kuvakalisa la mazwi bekhwaza besithi: 15‘Uqalekisiwe umntu oqingqa umfanekiso ngelitye, umthi, noba sisinyithi,Mfud 20:4; 34:17; Nqulo 19:4; 26:1; Hlaz 4:15-18; 5:8 aze awunqule emfihlakalweni. Into enjalo lisikizi kuNdikhoyo.’

“Ke bona abantu bophendula besithi: ‘Makube njalo!’Okanye: “Amen!”

16“ ‘Uqalekisiwe nabani na odela uyise noba ngunina.’Mfud 20:12; Hlaz 5:16

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

17“ ‘Uqalekisiwe nabani na oshenxisa umlimandlela wommelwane.’Hlaz 19:14

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

18“ ‘Uqalekisiwe nabani na olahlekisa imfama endleleni.’Nqulo 19:14

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

19“ ‘Uqalekisiwe nabani na ogqwetha inyaniso xa kuthethwa ityala labangeneleli neenkedama nabahlolokazi.’Mfud 22:21; 23:9; Nqulo 19:33-34; Hlaz 24:17-18

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

20“ ‘Uqalekisiwe umntu owambatha umka-yise, kuba unyelisa uyise.’Nqulo 18:8; Hlaz 22:30

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

21“ ‘Uqalekisiwe nabani na olala nesilwanyana.’Mfud 22:19; Nqulo 18:23; 20:15

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

22“ ‘Uqalekisiwe umntu owambatha udade wabo, nditsho intombi kayise nokuba yekanina.’Nqulo 18:9; 20:17

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

23“ ‘Uqalekisiwe umntu owambatha umkhwekazi.’Nqulo 18:17; 20:14

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

24“ ‘Uqalekisiwe umntu ogebenga umwabo engabonwa.’

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

25“ ‘Uqalekisiwe umntu othengwayo khon' ukuze agebenge abamsulwa.’

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

26“ ‘Uqalekisiwe nabani na ongazithobeliyo aziphumeze iimfundiso zalo mthetho.’Gal 3:10

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’ ”