IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

251“Xa amaSirayeli amabini exabene, aza asana enkundleni, omnye wawo ke wafunyaniswa engenatyala, waza ke wagwetywa omnye lo; 2ukuba ugwetywe ikatsi, umgwebi makatsho acanjalaliswe. Inani lemivumbo yakhe loxhomekeka kwelo tyala alenzileyo. 3Angákatswa ukuya kwimivumbo emashumi mane, kodwa ke ingadluli apho.2 Kor 11:24 Kaloku xa inokuba ngaphezu kwaleyo wòba umthobile umwenu.

4“Xa usebenzisa inkabi yenkomo ekubhuleni ingqolowa, musa ukuyifaka isicheme.”1 Kor 9:9; 1 Tim 5:18

Uxanduva kwabazalanayo

5“Ukuba oonyana bomntu omnye bahlala mzini-mnye, aze omnye lo asweleke engenanyana, umhlolokazi lowo kamfi akufuneki athathwe ndoda yamzi wumbi; kaloku luxanduva lomntakwabo-mfi ukumthatha amenze umfazi. 6Ke unyana wokuqala abaya kumzala bobabini woba ngunyana kamfi, khon' ukuze umlibo wakhe ungatshitshi kwaSirayeli.Mat 22:24; Marko 12:19; Luka 20:28 7Kambe ke ukuba umntakwabo-mfi lo akafuni kumthatha, umka-mfi makaye kuxelela amadoda amakhulu edolophu leyo, athi: ‘Umntakwabo-mfi akavumi kuwenza umsebenzi wakhe; uyala ukuvelisela umfi inzala phakathi kwamaSirayeli.’ 8Ke wona amadoda amakhulu aya kumbiza athethe naye.

“Ukuba ke uphikelela ukwala, 9umka-mfi lowo makaye kuye ekho namadoda amakhulu edolophu leyo, afike akhulule isihlangu sakhe, amtshicele ebusweni, athi: ‘Nantso ke into eyenziwayo kumntu ongafuniyo ukuvelisela umntakwabo inzala.’ 10Jikelele ke kwaSirayeli umzi wakhe uya kwaziwa njengomzi ondoda ikhululelwe isihlangu.”Rute 4:7-8

Izilumkiso

11“Ukuba amadoda amabini ayalwa, aze umfazi wenye azame ukuncedisa indoda yakhe ngokubamba le ilwa nayo ngobudoda, 12sukumenzela nceba, mnqumle isandla.

13-14“Xa usebenzisa isilinganiso sukwenza buqhophololo mayela nobunzima nobungakanani. Izilinganiso zakho mazibe zezizizo ngalo lonke ixesha. 15Sisebenzise ngokunyaniseka isilinganiso, khon' ukuze uhlale ithuba elide kwelo lizwe akunika lona uNdikhoyo uThixo wakho. 16Kaloku banezothe kuNdikhoyo abantu abanobuqhophololo.Nqulo 19:35-36

17“Ungaze uyilibale into enayenziwa ngama-Amaleki ngokuya nanivela eJiputa. 18Wona ahlangana nani nidiniwe, niphelelwe ngamandla, aza ababulala bonke abo baberhuqeka ngasemva. Kaloku ayengamoyiki uThixo. 19Ngoko ke akuba uNdikhoyo ekuhlangule kuzo zonke iintlanga ezikungqongileyo, waza wawuma umhlaba akunika wona ukuba ube lilifa lakho, uze uwabulale uwatshayele ama-Amaleki atsho alibaleke. Uyabona ke, uze ungaphazami!”Mfud 17:8-14; 1 Sam 15:2-9

26

Iminikelo yesivuno

261“Wakuba ungenile wema kwelo lizwe uliphiwa *nguNdikhoyo uThixo wakho, 2umntu ngamnye aze athathe ibhaskiti, afake ulibo lwento nganye ayilimileyo, aye nayo kuloo ndawo yonqulo yalathwe nguNdikhoyo uThixo wakho ukuzinzisa igama lakhe.Mfud 23:19 3Akufika ke uya kuya kumbingeleli osesikhundleni ngelo xesha, afike athi kuye: ‘Ngoku ndivakalisa kuNdikhoyo uThixo wam ukuba ndingenile kwelo lizwe wayethembise ngesifungo ukusinika lona koobawo-mkhulu.’

4“Ke yena umbingeleli lowo uya kuyithatha ibhaskiti leyo, ayibeke phambi kweqonga lamadini kaNdikhoyo uThixo wakho. 5Apho ke phambi koNdikhoyo uThixo wakho wena uya kucengceleza la mazwi, uthi: ‘Ubawo-mkhulu wayesisibhadu-bhadu esiphaleleyo somAram esafuduka saya kuphambukela kwelaseJiputa. Ewe, babembalwa ukuya kwabo, kodwa babuya sebesisizwe esikhulu esomeleleyo. 6AmaJiputa asiphatha gadalala, asinyanzela ukuba sisebenze sibulaleka. 7Ke thina sazibika kuNdikhoyo uThixo woobawo-mkhulu. Yena wasiva isikhalo sethu, wakubona oko kubandezeleka, naloo hambo-nzima, ngokunjalo nengcinezelo esasikuyo. 8Ngobo bungangamsha naloo mandla akhe ke wasikhupha kwelaseJiputa. Wenza imiqondiso nemimangaliso, wabetha kwehla izinto ezirhwaqelisayo. 9Wasithatha ke waza kusibeka apha, wasinika eli lizwe lobisi nobusi. 10Ngoko ke ngoku, Ndikhoyo, ndikuphathele olu libo lwesivuno somhlaba ondiphe wona.’

“Wakuba utshilo ke, ibhaskiti leyo uya kuyibeka phantsi apho phambi koNdikhoyo uThixo wakho, umnqule. 11Ewe, vuya, ube nemincili ngenxa yendyebo wena nendlu yakho akunike yona uNdikhoyo uThixo wakho. NabaLevi kunye nabangeneleli abahlala apho phakathi kwenu mababe nenxaxheba apho kulo msitho.

12“Njalo kunyaka wesithathu, ongunyaka wezishumi, khupha isishumi sesivuno sakho, usinike abaLevi, nabangeneleli, neenkedama, nabahlolokazi, khon' ukuze bathi xa bebonke, kuzo zonke izixeko, batye banele.Hlaz 14:28-29 Wakuba wenjenjalo ke 13thetha noNdikhoyo uThixo wakho, uthi: ‘Ngoku ke ndiyikhuphile inxaxheba yakho; ndiyiphe abaLevi, nabangeneleli, neenkedama, nabahlolokazi, ngokomyalelo owandinika wona. Ewe, andiphambukanga okanye ndilibale namnye kwimiyalelo yakho ngesishumi. 14Andityanga nento le kuso xa ndandizilile; andakhupha nento le kuso kowam umzi xa *ndandinomlaza; futhi andithathanga nento le kuso ndenza idini labangasekhoyo. Ndikuthobele, Ndikhoyo Thixo wam. Ewe, ndenze konke obundiyalele kona mayela nesishumi. 15Ngoko ke khawondele ezantsi ukwelo khaya lakho likhethekileyo – izulu – ujonge usapho lwakho amaSirayeli, uwathi jize ngamathamsanqa, ngokunjalo nalo mhlaba usiphe wona. Ewe, yenza ngokwesifungo sakho koobawo-mkhulu – nditsho eso selizwe eliphuphuma ubisi nobusi.’ ”

Abantu bakaNdikhoyo

16“Namhlanje ke *uNdikhoyo uThixo wenu uniyalela ukuba niyithobele yonke imimiselo nemithetho yakhe. Ewe, nyanisekani niyithobele ngomxhelo wenu uphela.

17“Ngokunjalo ke namhlanje niyivakalisile into yokuba uNdikhoyo nguThixo wenu; futhi nithembisile ukuba niya kumthobela, niyenze imimiselo nemiyalelo nemithetho yakhe. 18Kunamhlanje nje ke uNdikhoyo uyivakalisile into yokuba unamkele naba ngabantu bakhe ncakasanaMfud 19:5; Hlaz 4:20; 7:6; 14:2; Tito 2:14; 1 Pet 2:9 ngokwesithembiso sakhe; ngoko ke uyaniyala, uthi yithobeleni imiyalelo yakhe. 19Ke yena uya kuniphakamisa, nibe ngaphezu kwazo zonke izizwe awazidalayo, khon' ukuze nityibele nibonga nilizisele udumo nesithozela igama lakhe. Ngenene niya kuba ngabantu bakaNdikhoyo uThixo wenu ngokomlomo wakhe.”

27

Ukubhengezwa kwemiyalelo nemithetho

271UMosis ekunye namadoda amakhulu akwaSirayeli wathi: “Ze niyithobele yonke imiyalelo endininika yona namhlanje. 2Mhla nayiwela iJordan nangena kwelo lizwe niliphiwa *nguNdikhoyo uThixo wenu, ze nimise amatye amakhulu, niwatyabeke ngefutha, 3-4niwabhale kuwo onke amazwi alo mthetho. Xa seniwelile nangena kwelo lizwe lobisi nobusi nalithenjiswa nguNdikhoyo uThixo wooyihlo-mkhulu, la matye ze niwamise kwintaba iEbhali, niwatyabeke ngefutha ngokwalo myalelo ndininika wona namhlanje. 5Apho ke ze nakhele uNdikhoyo uThixo wenu iqonga lamadini ngamatye angaqingqwanga ngezixholo zentsimbi. 6Kaloku iqonga enilakhela uNdikhoyo uThixo wenu kufuneka libe lelamatye angaqingqwanga.Mfud 20:25 Kulapho ke ekufuneka ninikele ngamadini atshiswayo, 7ngokunjalo nenze namadini obudlelwana, nitye ninombulelo apho phambi koNdikhoyo uThixo wenu. 8Kuloo matye atyatyekwe ngefutha ke ze niwabhale ngokucacileyo onke amazwi alo mthetho.”Yosh 8:30-32

9UMosis ekunye nababingeleli babaLevi ke wabhekisa kumaSirayeli, wathi: “Khanindibolek' iindlebe, maSirayeli! Namhlanje nibe ngabantu bakaNdikhoyo ncakasana. Nguye iNkosi yenu. 10Ngoko ke ze niyithobele imiyalelo nemimiselo endininika yona.”

Isiqalekiso ngenxa yentswela-mbeko

11Ngaloo mini uMosis wawayalela amaSirayeli, wathi: 12“Xa seniyiwelile iJordan ezi zizwe zilandelayo ze zime kwintaba iGerizim xa kuthamsanqelwa amaSirayeli:Hlaz 11:29; Yosh 8:33-35 uSimon, uLevi, uJuda, uIsakare, uJosefu, noBhenjamin. 13Kanti ke nazi eziya kuma kwintaba iEbhali xa kuqalekiswa: uRubhen, uGadi, uAshere, uZebhulon, uDan, noNafetali.

14“Ke bona abaLevi baya kuvakalisa la mazwi bekhwaza besithi: 15‘Uqalekisiwe umntu oqingqa umfanekiso ngelitye, umthi, noba sisinyithi,Mfud 20:4; 34:17; Nqulo 19:4; 26:1; Hlaz 4:15-18; 5:8 aze awunqule emfihlakalweni. Into enjalo lisikizi kuNdikhoyo.’

“Ke bona abantu bophendula besithi: ‘Makube njalo!’Okanye: “Amen!”

16“ ‘Uqalekisiwe nabani na odela uyise noba ngunina.’Mfud 20:12; Hlaz 5:16

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

17“ ‘Uqalekisiwe nabani na oshenxisa umlimandlela wommelwane.’Hlaz 19:14

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

18“ ‘Uqalekisiwe nabani na olahlekisa imfama endleleni.’Nqulo 19:14

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

19“ ‘Uqalekisiwe nabani na ogqwetha inyaniso xa kuthethwa ityala labangeneleli neenkedama nabahlolokazi.’Mfud 22:21; 23:9; Nqulo 19:33-34; Hlaz 24:17-18

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

20“ ‘Uqalekisiwe umntu owambatha umka-yise, kuba unyelisa uyise.’Nqulo 18:8; Hlaz 22:30

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

21“ ‘Uqalekisiwe nabani na olala nesilwanyana.’Mfud 22:19; Nqulo 18:23; 20:15

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

22“ ‘Uqalekisiwe umntu owambatha udade wabo, nditsho intombi kayise nokuba yekanina.’Nqulo 18:9; 20:17

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

23“ ‘Uqalekisiwe umntu owambatha umkhwekazi.’Nqulo 18:17; 20:14

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

24“ ‘Uqalekisiwe umntu ogebenga umwabo engabonwa.’

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

25“ ‘Uqalekisiwe umntu othengwayo khon' ukuze agebenge abamsulwa.’

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’

26“ ‘Uqalekisiwe nabani na ongazithobeliyo aziphumeze iimfundiso zalo mthetho.’Gal 3:10

“Ke bona abantu bophendula bathi: ‘Makube njalo!’ ”