IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

41Nina basemagunyeni, izicaka zenu ziphatheni kakuhle, ngobulungisa. Ze nikhumbule ukuba nani nineNkosi esezulwini.

Iziyalo

2Zingisani ukuthandaza, niphaphile, ninombulelo kuThixo. 3Nam nindikhumbule emthandazweni, ukuze uThixo andivulele ithuba lokushumayela, ndivakalise udaba olungoKrestu obelukade lungaziwa mntu. Ndikhonkxiwe nje kaloku yiloo nto. 4Ze nindithandazele ukuze ndiyithethe icace le mfihlelo, njengoko ndimelwe kukwenjenjalo.

5Yilumkeleni indlela eniziphatha ngayo phambi kwabo bangakholwayo, nilisebenzise kakuhle ithuba eninalo. 6Incoko yenu mayisoloko imnandi, inika umdla. Fundani ukucebisana kakuhle nomntu ngamnye enidibana naye.

Umbuliso

7Umwethu oyintanda, uTikikoMseb 20:4; 2 Tim 4:12 okholekileyo, umncedi nogxa wam emsebenzini weNkosi, uza kunibalisela ngemeko yam apha. 8Yiyo le nto ndimthumela kuni nje, ndifuna aze kunixelela ngempilo yethu, anivuselele. 9Uza kuba ehamba no-Onesimo,Filmon 10-12 ikholwa eliyintanda lakuni. Bonixelela ke zonke iindaba zalapha.

10Uyanibulisa uAristarkoMseb 19:29; 27:2; Filmon 24 ongumbanjwa kunye nam, kwanoMarkoMseb 12:12,25; 13:13; 15:37-39 umzala kaBharnabha. (Beseniwufumene umyalezo ngaye, ngoko ke xa athe wafika mamkeleni azive esekhaya.) 11NoYesu onguYusto uyabulisa. Ngâba kuphela kumakholwa amaJuda abândincedisáyo emsebenzini wokuvakalisa ulawulo lukaThixo. Futhi ke bayintuthuzelo kum. 12Uyabulisa uEpafraKol 1:7; Filmon 23, isicaka sikaKrestu Yesu, okwangowakuni. Uthe rhoqo ukunithandazela ukuba nime ningahexi, nikhule, nizinikele ngokupheleleyo ekwenzeni intando kaThixo. 13Nam ndiyangqina ukuba akaphumli esebenzela nina nabaseLawodike nabantu baseHirapoli. 14Nomhlobo wethu othandekayo ugqirha uLuka2 Tim 4:11; Filmon 24 uyabulisa, ngokunjalo noDemas.2 Tim 4:10; Filmon 24

15Ndibuliseleni kumawethu aseLawodike, nakuNimfa nebandla elo lihlanganela endlwini yakhe. 16Xa seniyifundile le leta yigqithiseleni kwibandla laseLawodike, ifundwe nakhona. Ngokukwanjalo ke nani ze niyifunde laa leta yaseLawodike. 17Gqithisani lo myalezo kuArkipo:Filmon 2 “Nakanjani na, umsebenzi owawunikwa yiNkosi wenze ngokufezekileyo.”

18Umbuliso lo ubhalwa ndim mna Pawulos. Khumbulani ukuba ndikhonkxiwe! Ubabalo lukaThixo malube nani.