IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Umbono weenkumbi

71Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndabona idala umqikela weenkumbi xa kanye ingca yayiqala ukuntshula emva kokuba imfuyo kakumkani yayisikelwe utyani. 2Ndazibona xa seziza kulugqiba lonke uhlaza, ndathi: “Tarhu, Nkosi yam Ndikhoyo, baya kuphila yintoni kodwa abantu bakwaYakobi, beziindwayi nje?”

3UNdikhoyo wasijika isigqibo sakhe. “Ayiyi kuba senzeka loo nto,” utshilo uNdikhoyo.

Umbono womlilo

4Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndayibona ilungiselela ukohlwaya uluntu ngomlilo. Loo mlilo waqala ngokutshisa amanzi enzonzobila, wabuya usiza kubhubhisa umhlaba. 5Ndaza ndathi: “Nceda, Nkosi Ndikhoyo; pheza ngoku. Abantu bakwaYakobi baya kuphela, beziindwayi nje!”

6UNdikhoyo wasijika isigqibo sakhe malunga nalo mba. “Ayiyi kuba senzeka loo nto,” itshilo iNkosi uNdikhoyo.

Isixhobo sokulungelelanisa

7Naku eyandibonisa kona. INkosi yayimi ngaseludongeni olwalwakhiwe lumpuluswa, iphethe isixhobo sokulungelelanisa. 8Uthe ke kum *uNdikhoyo: “Amos, ubona ntoni?” Ndathi: “Ndibona isixhobo sokulungelelanisa.” Yathi iNkosi: “Uyabona, ndiza kubalinganisa ngesixhobo sokulungelelanisa abantu bam amaSirayeli. Ke andiyi kubuya ndijike ndingabohlwayanga. 9Zonke eziya ndawo ziphakamileyo banqula kuzo abendlu kaIsake ziza kubhanga. Ziza kuba ngamabhodlo zonke izibingelelo zamaSirayeli. Indlu kaJerobhowam ndiza kuyibhangisa ngekrele.”

UAmos noAmaziya

10UAmaziya owayengumbingeleli eBhetele wathumela kukumkani uJerobhowam wakwaSirayeli, wathi: “UAmos ukwenzela iyelenqe apha kanye kwaSirayeli. Ilizwe alingekhe liwanyamezele onke amazwi akhe. 11Kaloku uAmos uthi: ‘UJerobhowam uza kufa likrele, amaSirayeli wona athinjwe afuduswe emke kweli lizwe.’ ”

12Waza wabhekisa kuAmos uAmaziya, wenjenje: “Hamb' umke, mbonindini! Hamba ubuyele kwilizwe lakwaJuda, uphangele uzuze isonka sakho ngokushumayela apho. 13Uzungabuye uphinde ushumayele apha eBhetele. Le yindawo yokunqulela ukumkani; esi sisibingelelo sakomkhulu.”

14Wathi uAmos ukuphendula uAmaziya: “Mna andinguye umshumayeli, ndingenguye noweqela labashumayeli abahlawulwayo. Ndingumfuyi mna, ndaye ndilima amakhiwane. 15Ndisuswe *nguNdikhoyo koko kufuya. UNdikhoyo uthe kum: ‘Yiya ushumayele kubantu bam amaSirayeli.’ 16Phulaphula ke, ulive ilizwi likaNdikhoyo. Wena uthi: ‘Musa ukushumayela kuwo amaSirayeli, ungathethi lizwi lichaseneyo nendlu kaIsake.’ 17Ke yena uNdikhoyo utsho kuwe ukuthi: ‘Umkakho uza kuhamba ehenyuza esixekweni. Oonyana bakho neentombi zakho baza kufa likrele. Umhlaba wakho uza kwabelwa abanye abantu. Wena uza kufela ezweni elicekisekileyo. Andisathethi ke ngawo amaSirayeli; wona aza kususwa kowawo umhlaba, asiwe ekuthinjweni.’ ”

8

Ingobozi ezele ziziqhamo

81Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndabona ingobozi ezele ziziqhamo ezivuthiweyo. 2Yathi: “Amos, ubona ntoni?” Ndathi mna: “Ndibona ingobozi ezele ziziqhamo ezivuthiweyo.”

Uthe kum uNdikhoyo: “Sesifikile isiphelo kubantu bam amaSirayeli, oku kwesiqhamo esivuthiweyo, yaye andiyi kubuya ndiphinde ndibaxolele. 3Ngaloo mini iingoma zasebhotwe ziya kujika zibe sisijwili. Kuya kujuba izidumbu ngapha nangapha, kuthi nzwanga. Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.”

Intshabalalo yamaSirayeli

4Phulaphulani, nina niwacinezelayo amahlwempu,

nizama ukuzicim' igama iindwayi.

5Nina nithi: “Yaz'ba iya kuphela nini le misitho yentwasa-nyanga,

side size kuthengisa isivuno sethu?

Iya kuda idlule nini yona le mihla yokuphumla,

khon' ukuze sananise ngengqolowa?”

Ibe kanti umlinganiselo niza kuwucutha,

ixabiso lona nilinyuse,

nenze ubuqhetseba ngezikali ezinganyanisekanga.

6Amahlwempu niza kuwathenga ngesiliva,

abasweleyo nibafumane nokuba kungeembadada,

nithengise nkqu nangomdlungu wengqolowa.

7UNdikhoyo, iqhayiya likaYakobi, ufunge esithi:

“Ndikhonje, andisobe ndizilibale nanini na izenzo zabo!

8Aliyi kunyikima na ilizwe ngenxa yoku,

baze benze isijwili bonke abemi balo?

Awuyi kuphakama na umhlaba uxele iNayile,

uphinde uthothe njengaloo mlambo waseJiputa?”

9Nguwo lo umlomo weNkosi uNdikhoyo:

“Ngaloo mini ilanga liya kutshona emini emaqanda,

kube sisithokothoko emhlabeni ngexesha lasemini.

10Amatheko enu aya kujika abe yinzila,

iingoma zenu zibe sisililo.

Niya kuzibhijela amarhonya nizile,

iintloko zenu zibe nenkqayi.

Kuya kuba ngathi ningumntu ozilele umntwana okuphela kwakhe.

Loo mini yesiphelo iya kuba krakra.”

11Nguwo lo umlomo weNkosi uNdikhoyo:

“Seyisondele imihla yokuba ndihlise indlala ehlabathini,

ingabi kukulambela ukudla okanye ukunxanelwa amanzi,

koko ibe kukufuna ukuva amazwi kaNdikhoyo.

12Baya kubhadula abantu, bebheka ngapha nangapha,

bathi bengasentla babe bengasempumalanga,

bezingela ilizwi likaNdikhoyo.

Kambe ke abasayi kulifumana.

13“Ngaloo mini iinzwakazi neenzwana ziya kuyoba lunxano.

14Abo bafunga loo nto ilihlazo laseSamariya,

besithi: ‘Ekhonje uthixo wakho, Dan,’

besithi: ‘Ikhonje indlela abanyuka ngayo abantu ukuya kunqula eBheshebha,’

bona baya kuwa, bangabi sabuya bavuke.”

9

Isigwebo sikaNdikhoyo

91Ndayibona iNkosi imi ngaseqongeni lamadini, yaza yathi:

“Betha ezo ntsika phezulu kude kushukume umgubasi.

Zaphule, ziwele phezu kwabo bantu balapho.

Bonke abantu abaseleyo ndiza kubabulala ngekrele.

Akukho namnye uya kubaleka;

akukho bani uya kusinda konke.

2Nokuba bangade bazembele baye kutsho kwelabafileyo,

ndiya kubakhupha apho.

Nokuba bangade banyukele phezulu ezulwini,

ndiya kubathula nalapho.

3Ndithi nokuba bangade baye kuzimela phezu kwentaba iKarmele,

ndiya kubazingela nalapho, ndibakhuphe.

Bangade baye kuzimela ezantsi elwandle, bazifihle kum,

nalapho ndobathumela ngenyoka yaselwandle, ibadle.

4Nokuba bangade basiwe ekuthinjweni ziintshaba,

nalapho ndothi mababulawe ngekrele.

Ndowatsolisa amehlo am phezu kwabo,

kungenganjongo yakubenzela okuhle,

kodwa kungenjongo yokubenzela ububi.”

5Itsho linyibilike yakulichukumisa ihlabathi iNkosi uNdikhoyo onamandla onke,

kube sisijwili kubo bonke abemi balo.

Ihlabathi liya kuphakama lixele iNayile,

liphinde lithothe njengaloo mlambo waseJiputa.

6Ulobhotwe lakhe lakhiw' ezulwini,

amis' uphahla lwesibhakabhaka phezu komhlaba;

ulobiz' amanz' olwandle awagalele phezu komhlaba –

nguNdikhoyo igama lakhe.

7Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Kum nina maSirayeli anahlukanga nganto kumaKushe.Oko kukuthi “kumaTopiya”

Andithi kanene ndim lo wakhupha amaSirayeli eJiputa,

amaFilistiya ndawakhulula kumaKrete

namaSiriya eKire?

8Inene, ndiyiNkosi uNdikhoyo nje, ndibuqwalasele ubukumkani obonayo,

ndaye ndiza kubususa ehlabathini.

Phofu andiyi kuyicima kuphele indlu kaYakobi.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

9“Ukususela ngoku ndiza kuthi makahlukuhlwe ahlelwe amaSirayeli phakathi kwezizwe,

kanye njengokuba ingqolowa ihlukuhlwa ihlelwe esefini,

kambe akuyi kubakho lukhozo luwa emhlabeni.

10Bonke aboni phakathi kwabantu bam baza kufa ngekrele,

nditsho nkqu abo bathi: ‘Intlekele ayikusihlela; ewe, ngekhe isifikele.’ ”

Ukubuyiselwa kwamaSirayeli

11“Ngaloo mini ndiya kuwuvusa umzi kaDavide ongamanxiwa.

Ndozityabeka iimfanta zeendonga zawo,

ndiwavuse loo mabhodlo, abe njengoko ayenjalo ngaphambili.

12Abantu bam baya kuthatha umhlaba wamaEdom oseleyo,

nalowo wezizwe ezazikade zibizwa ngegama lam.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo,

yena oya kukwenza konke oku.Mseb 15:16-18

13Ewe, nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Kuza imihla ekuya kuthi kusavunwa kube sekulinywa kwakhona,

kuthi isatyalwa imbewu yediliya kube sekuxovulwa.

Ewe, iintaba ziya kuvuzisa incindi yeediliya,

iinduli zitsho zinyibilike.

14Ndiya kubabuyisa ekuthinjweni abantu bam amaSirayeli,

bawavuse amanxiwa ezixeko zabo, bahlale kuzo,

balime izidiliya, basele iwayini yazo,

balime izitiya, badle iziqhamo zazo.

15Ndiya kubazinzisa emhlabeni wabo,

bangabe babuye basuswe kuwo umhlaba endibanike wona.”

Utsho uNdikhoyo uThixo wenu.