IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

Ingobozi ezele ziziqhamo

81Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndabona ingobozi ezele ziziqhamo ezivuthiweyo. 2Yathi: “Amos, ubona ntoni?” Ndathi mna: “Ndibona ingobozi ezele ziziqhamo ezivuthiweyo.”

Uthe kum uNdikhoyo: “Sesifikile isiphelo kubantu bam amaSirayeli, oku kwesiqhamo esivuthiweyo, yaye andiyi kubuya ndiphinde ndibaxolele. 3Ngaloo mini iingoma zasebhotwe ziya kujika zibe sisijwili. Kuya kujuba izidumbu ngapha nangapha, kuthi nzwanga. Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.”

Intshabalalo yamaSirayeli

4Phulaphulani, nina niwacinezelayo amahlwempu,

nizama ukuzicim' igama iindwayi.

5Nina nithi: “Yaz'ba iya kuphela nini le misitho yentwasa-nyanga,

side size kuthengisa isivuno sethu?

Iya kuda idlule nini yona le mihla yokuphumla,

khon' ukuze sananise ngengqolowa?”

Ibe kanti umlinganiselo niza kuwucutha,

ixabiso lona nilinyuse,

nenze ubuqhetseba ngezikali ezinganyanisekanga.

6Amahlwempu niza kuwathenga ngesiliva,

abasweleyo nibafumane nokuba kungeembadada,

nithengise nkqu nangomdlungu wengqolowa.

7UNdikhoyo, iqhayiya likaYakobi, ufunge esithi:

“Ndikhonje, andisobe ndizilibale nanini na izenzo zabo!

8Aliyi kunyikima na ilizwe ngenxa yoku,

baze benze isijwili bonke abemi balo?

Awuyi kuphakama na umhlaba uxele iNayile,

uphinde uthothe njengaloo mlambo waseJiputa?”

9Nguwo lo umlomo weNkosi uNdikhoyo:

“Ngaloo mini ilanga liya kutshona emini emaqanda,

kube sisithokothoko emhlabeni ngexesha lasemini.

10Amatheko enu aya kujika abe yinzila,

iingoma zenu zibe sisililo.

Niya kuzibhijela amarhonya nizile,

iintloko zenu zibe nenkqayi.

Kuya kuba ngathi ningumntu ozilele umntwana okuphela kwakhe.

Loo mini yesiphelo iya kuba krakra.”

11Nguwo lo umlomo weNkosi uNdikhoyo:

“Seyisondele imihla yokuba ndihlise indlala ehlabathini,

ingabi kukulambela ukudla okanye ukunxanelwa amanzi,

koko ibe kukufuna ukuva amazwi kaNdikhoyo.

12Baya kubhadula abantu, bebheka ngapha nangapha,

bathi bengasentla babe bengasempumalanga,

bezingela ilizwi likaNdikhoyo.

Kambe ke abasayi kulifumana.

13“Ngaloo mini iinzwakazi neenzwana ziya kuyoba lunxano.

14Abo bafunga loo nto ilihlazo laseSamariya,

besithi: ‘Ekhonje uthixo wakho, Dan,’

besithi: ‘Ikhonje indlela abanyuka ngayo abantu ukuya kunqula eBheshebha,’

bona baya kuwa, bangabi sabuya bavuke.”