IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ukutshatyalaliswa kwamaSirayeli

61Mawoo! Lusizi okwenu, nina bantundini bathe zava eZiyon,

nina nizicingelayo ukuba nikhuselekile kwintaba yaseSamariya –

nditsho nina, zindwalutho zesizwe,

nina kuziwa kuni ngabantu bakwaSirayeli.

2Khanenjenjeya niye kuvelela iKalene,

nidlule apho niye kwesaa sixekokazi iHamati,

nihle nibheke eGati isixeko samaFilistiya.

Ngaba loo mimandla iyidlula ngantoni eyenu?

Ngaba kanene loo mihlaba mikhulu kuneyenu na?

3Nina niwubekela kude umhla weshwangusha,

kanti nisondeza ukulawulwa lugonyamelo.

4Nithe zukumfa kwiibhedi ezihonjiswe ngamabamba eendlovu,

nee ngqendevu kwezo sofa zenu,

nisitya eyona nyama ikhethiweyo yegusha nenkomo.

5Nivukwa yinkenkqe yakutsho ihapu,

niqambe ingoma nixelise uDavide.

6Nizibetha zichuchumale iindebe yiwayini,

niziqhole ngawexabiso amafutha,

ningabi nantlungu ngokutshabalala kwendlu kaJosefu.

7Ngoko ke kuya kuqala kuthinjwe nina,

aphele loo matheko enithe zava kuwo.

8INkosi *uNdikhoyo ifunge igama layo;

ewe, nguwo lo umlomo kaNdikhoyo, uThixo onamandla onke,

uthi: “Ndiyalicekisa ikratshi lenzala kaYakobi;

ndithiye nkqu loo mabhotwe bahlala kuwo.

Ke ngoko isixeko nako konke okukuso ndiza kusinikela kwiintshaba.”

9Kumzi ekukho ishumi lamadoda kuwo, aya kufa. 10Siya kuthi isizalwana esingcwabayo xa siphakamisa isidumbu sisikhuphela ngaphandle ukuze sitshise amathambo, sakubiza umntu osengontsini yendlu sisithi: “Ngaba uwedwa apho?” aze athi: “Ndindedwa!” isizalwana eso sithi: “Yithi cwaka; igama likaNdikhoyo malingakhankanywa kule nto.”

11Niyabona, uthethile uNdikhoyo;

umzi omkhulu uwudiliza ube ngamabhodlo

nomncinane ube ziintanda.

12Akhe aphale na amahashe emaweni?

Ngaba ukho olima apho ngeenkabi zeenkomo?

Kodwa nina ubulungisa nibujike baba yityhefu,

nokunyaniseka nakutsho kwaba likhala elikrakrayo.

13Nivuyiswa kukuthimba iLodabhare,NgesiHebhere igama elithi iLodabhare livakala lisondele kwelithi ilize

futhi niqhayisa ngokuthi iKarnayimIKarnayim ligama elithetha iimpondo, zona ke ezalatha amandla nayoyisa ngamandla enu.

14Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo, uThixo onamandla onke,

uthi: “MaSirayeli, ndinizisela isizwe!

Siza kuniphatha gadalala ukususa kulaa ngxingwa yaseHamati

kude kuye kutsho kulaa ntili ingaseArabha.”

7

Umbono weenkumbi

71Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndabona idala umqikela weenkumbi xa kanye ingca yayiqala ukuntshula emva kokuba imfuyo kakumkani yayisikelwe utyani. 2Ndazibona xa seziza kulugqiba lonke uhlaza, ndathi: “Tarhu, Nkosi yam Ndikhoyo, baya kuphila yintoni kodwa abantu bakwaYakobi, beziindwayi nje?”

3UNdikhoyo wasijika isigqibo sakhe. “Ayiyi kuba senzeka loo nto,” utshilo uNdikhoyo.

Umbono womlilo

4Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndayibona ilungiselela ukohlwaya uluntu ngomlilo. Loo mlilo waqala ngokutshisa amanzi enzonzobila, wabuya usiza kubhubhisa umhlaba. 5Ndaza ndathi: “Nceda, Nkosi Ndikhoyo; pheza ngoku. Abantu bakwaYakobi baya kuphela, beziindwayi nje!”

6UNdikhoyo wasijika isigqibo sakhe malunga nalo mba. “Ayiyi kuba senzeka loo nto,” itshilo iNkosi uNdikhoyo.

Isixhobo sokulungelelanisa

7Naku eyandibonisa kona. INkosi yayimi ngaseludongeni olwalwakhiwe lumpuluswa, iphethe isixhobo sokulungelelanisa. 8Uthe ke kum *uNdikhoyo: “Amos, ubona ntoni?” Ndathi: “Ndibona isixhobo sokulungelelanisa.” Yathi iNkosi: “Uyabona, ndiza kubalinganisa ngesixhobo sokulungelelanisa abantu bam amaSirayeli. Ke andiyi kubuya ndijike ndingabohlwayanga. 9Zonke eziya ndawo ziphakamileyo banqula kuzo abendlu kaIsake ziza kubhanga. Ziza kuba ngamabhodlo zonke izibingelelo zamaSirayeli. Indlu kaJerobhowam ndiza kuyibhangisa ngekrele.”

UAmos noAmaziya

10UAmaziya owayengumbingeleli eBhetele wathumela kukumkani uJerobhowam wakwaSirayeli, wathi: “UAmos ukwenzela iyelenqe apha kanye kwaSirayeli. Ilizwe alingekhe liwanyamezele onke amazwi akhe. 11Kaloku uAmos uthi: ‘UJerobhowam uza kufa likrele, amaSirayeli wona athinjwe afuduswe emke kweli lizwe.’ ”

12Waza wabhekisa kuAmos uAmaziya, wenjenje: “Hamb' umke, mbonindini! Hamba ubuyele kwilizwe lakwaJuda, uphangele uzuze isonka sakho ngokushumayela apho. 13Uzungabuye uphinde ushumayele apha eBhetele. Le yindawo yokunqulela ukumkani; esi sisibingelelo sakomkhulu.”

14Wathi uAmos ukuphendula uAmaziya: “Mna andinguye umshumayeli, ndingenguye noweqela labashumayeli abahlawulwayo. Ndingumfuyi mna, ndaye ndilima amakhiwane. 15Ndisuswe *nguNdikhoyo koko kufuya. UNdikhoyo uthe kum: ‘Yiya ushumayele kubantu bam amaSirayeli.’ 16Phulaphula ke, ulive ilizwi likaNdikhoyo. Wena uthi: ‘Musa ukushumayela kuwo amaSirayeli, ungathethi lizwi lichaseneyo nendlu kaIsake.’ 17Ke yena uNdikhoyo utsho kuwe ukuthi: ‘Umkakho uza kuhamba ehenyuza esixekweni. Oonyana bakho neentombi zakho baza kufa likrele. Umhlaba wakho uza kwabelwa abanye abantu. Wena uza kufela ezweni elicekisekileyo. Andisathethi ke ngawo amaSirayeli; wona aza kususwa kowawo umhlaba, asiwe ekuthinjweni.’ ”

8

Ingobozi ezele ziziqhamo

81Naku eyandibonisa kona iNkosi *uNdikhoyo. Ndabona ingobozi ezele ziziqhamo ezivuthiweyo. 2Yathi: “Amos, ubona ntoni?” Ndathi mna: “Ndibona ingobozi ezele ziziqhamo ezivuthiweyo.”

Uthe kum uNdikhoyo: “Sesifikile isiphelo kubantu bam amaSirayeli, oku kwesiqhamo esivuthiweyo, yaye andiyi kubuya ndiphinde ndibaxolele. 3Ngaloo mini iingoma zasebhotwe ziya kujika zibe sisijwili. Kuya kujuba izidumbu ngapha nangapha, kuthi nzwanga. Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.”

Intshabalalo yamaSirayeli

4Phulaphulani, nina niwacinezelayo amahlwempu,

nizama ukuzicim' igama iindwayi.

5Nina nithi: “Yaz'ba iya kuphela nini le misitho yentwasa-nyanga,

side size kuthengisa isivuno sethu?

Iya kuda idlule nini yona le mihla yokuphumla,

khon' ukuze sananise ngengqolowa?”

Ibe kanti umlinganiselo niza kuwucutha,

ixabiso lona nilinyuse,

nenze ubuqhetseba ngezikali ezinganyanisekanga.

6Amahlwempu niza kuwathenga ngesiliva,

abasweleyo nibafumane nokuba kungeembadada,

nithengise nkqu nangomdlungu wengqolowa.

7UNdikhoyo, iqhayiya likaYakobi, ufunge esithi:

“Ndikhonje, andisobe ndizilibale nanini na izenzo zabo!

8Aliyi kunyikima na ilizwe ngenxa yoku,

baze benze isijwili bonke abemi balo?

Awuyi kuphakama na umhlaba uxele iNayile,

uphinde uthothe njengaloo mlambo waseJiputa?”

9Nguwo lo umlomo weNkosi uNdikhoyo:

“Ngaloo mini ilanga liya kutshona emini emaqanda,

kube sisithokothoko emhlabeni ngexesha lasemini.

10Amatheko enu aya kujika abe yinzila,

iingoma zenu zibe sisililo.

Niya kuzibhijela amarhonya nizile,

iintloko zenu zibe nenkqayi.

Kuya kuba ngathi ningumntu ozilele umntwana okuphela kwakhe.

Loo mini yesiphelo iya kuba krakra.”

11Nguwo lo umlomo weNkosi uNdikhoyo:

“Seyisondele imihla yokuba ndihlise indlala ehlabathini,

ingabi kukulambela ukudla okanye ukunxanelwa amanzi,

koko ibe kukufuna ukuva amazwi kaNdikhoyo.

12Baya kubhadula abantu, bebheka ngapha nangapha,

bathi bengasentla babe bengasempumalanga,

bezingela ilizwi likaNdikhoyo.

Kambe ke abasayi kulifumana.

13“Ngaloo mini iinzwakazi neenzwana ziya kuyoba lunxano.

14Abo bafunga loo nto ilihlazo laseSamariya,

besithi: ‘Ekhonje uthixo wakho, Dan,’

besithi: ‘Ikhonje indlela abanyuka ngayo abantu ukuya kunqula eBheshebha,’

bona baya kuwa, bangabi sabuya bavuke.”