IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Iwile intombi enguSirayeli

51Liveni ilizwi lam, ndlu kaSirayeli;

nditsho esi sililo ndisenzayo ngenxa yenu:

2“Iwile bhaxa, ayiyi kube ivuke intombi enguSirayeli!

Ithe qungqululu yodwa kumhlaba wakowayo,

kungekho bani wokuyiphakamisa.”

3Itsho kaloku iNkosi *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuya kusinda ikhulu kuloo dolophu ithumela iwaka edabini,

kusinde ishumi lamaSirayeli kuleyo ithumela ikhulu lamadoda.”

USirayeli makayifune iNkosi uNdikhoyo

4Utsho ke *uNdikhoyo kwindlu kaSirayeli ukuthi:

“Quqelani kum, niphile.

5Musani ukuquqela eBhetele,

ningayi naseGiligali,

ningatyeleli eBheshebha,

kuba abantu baseGiligali baza kuthinjwa,

iBhetele ingabi nto yanto.”

6Quqelani kuNdikhoyo, niphile,

kungenjalo uya kuza evutha,

ayitshise iphele indlu kaJosefu,

kungekho nabani eBhetele ongawucimayo loo mlilo.

7Nina nigqwetha ubulungisa bube krakra njengekhala,

nibukhahlele phantsi eluthulini.

8Ulomenzi woomakroza noozilimela,Yobi 9:9; 38:31

ulojik' isithokothoko sobumnyama sibe ngumsobomvu, nemini ibe yintsunguzi yobusuku,

ulovulela amanz' olwandle ankcenkceshe ngawo umhlaba,

nguNdikhoyo igama lakhe.

9Nguye umtshabalalisi wezigantsontso;

nguye umdilizi weenqaba zazo.

Quqelani kokulungileyo

10Niyamcaphukela umntu othanda ubulungisa ezinkundleni,

nilithiye ingqina elidandalazisa inyaniso.

11Njengoko niwacinezela amahlwempu,

niwarhumisa nangengqolowa ayivunileyo,

anisobe nizihlale ezo zindlu zenu zamatye aqingqiweyo,

ningasobe niyisele newayini evela kwezo zidiliya zenu zinqwenelekayo.

12Ndiyabazi kaloku ubuninzi bobugwenxa benu

nobukhulu bezono zenu.

Nitshutshisa abantu abamsulwa;

niyakuthanda nokunyotywa.

Amahlwempu niyawavala angeviwa ezinkudleni zenu.

13Yiyo ke loo nto zona izilumko zisuka ziwuvale owazo zingathethi,

kuba eli lixesha lezinto ezimanyumnyezi.

14Quqelani kokulungileyo, ingekuko okubi,

khon' ukuze niphile,

naye uNdikhoyo, uThixo onamandla onke, abe phakathi kwenu,

njengoko nizingca ngaloo nto.

15Inkohlakalo yithiyeni,

nithande ukwenza okuhle,

nivuselele ubulungisa ezinkundleni zenu,

mhlawumbi uNdikhoyo, uThixo onamandla onke, angaba nenceba kumasalela endlu kaJosefu.

16Ngoko ke utsho uNdikhoyo, uThixo onamandla onke, iNkosi, ukuthi:

“Koba sisijwili kwiindawo zonke zembutho;

ezitalatweni zonke ibe ngooyoo-yoo zizikhalo.

Kobizwa kwanabalimi ukuza kulila,

kumenywe nabazili ukuza kubhomboloza.

17Koba seso sijwili nakwizidiliya zenu,

kuba ndobe ndize kunohlwaya.”

Utsho uNdikhoyo.

Imini kaNdikhoyo

18Mawoo kwabo balangazelela imini *kaNdikhoyo!

Ngaba kanene kuni loo mini yoba yimini enjani?

Imini kaNdikhoyo yoba sisithokothoko sobumnyama, ingabi kukukhanya.

19Koba ngathi umntu ubaleka ingonyama,

aye kugagana nebhere.

Koba ngathi umntu ungena endlwini, abambelele eludongeni,

suka alunywe yinyoka kweso sandla.

20Imini kaNdikhoyo iya kuba bubumnyama, ingabi kukukhanya.

Yoba sisithokothoko sentsunguzi engenalitha.

21“Ndiwathiyile, ndiwacekisa amatheko enu,

andinamdla konke yimisitho yenu.

22Loo madini atshiswayo niwenzayo, kunye naloo minikelo yenu yeenkozo, andiyi kuyamkela;

andiyi kuyisa so konke iminikelo yenu yobudlelane yeenkomo ezityetyisiweyo.Isaya 1:11-14

23Niyandifundekela ngezo ngoma zenu;

andifuni nokusiva isandi sezo hapu zenu.

24Makuqukuqele ukunyaniseka njengomlambo,

nobulungisa njengomsinga ongatshiyo.

25“Ndlu kaSirayeli, yayingendim enanimxhelela,

nimenzela amadini iminyaka emashumi mane entlango.

26Ngoku ke niza kuyithwala loo mifanekiso kaSikuti, loo kumkani wenu,

kunye nokaKiyuni, inkwenkwezi yothixo wenu enazenzelayo,

27kuba ndizimisele ukunigxothela kude lee ngaphaya kweDamasko,

apho niya kuba ngabathinjwa khona.”Mseb 7:42-43

Utsho uNdikhoyo.

NguThixo onamandla onke igama lakhe.