IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Isohlwayo sâbo bayimilowo kaNdikhoyo

31Liveni eli lizwi alibhekisa kuni *uNdikhoyo, bantu bakwaSirayeli,

kuni nalo lonke usapho lwakhe awalukhuphayo eJiputa:

2“Nini kuphela abantu endabanyulayo kwizizwe zonke zehlabathi;

yiyo ke loo nto ndiza kunohlwaya ngenxa yobugwenxa benu bonke.”

3Bakha bahamba kunye na ababini bengavani?

4Kanene, ikhe igqume ehlathini ingonyama ingenalo ixhoba?

Khona, ikhe irgargame ingonyama entsha esikhundleni sayo ingabambanga nto?

5Yona intaka ikhe ingene kwisabatha apho kungabekwanga mgibe khona?

Sona isigu khe sifane sibambise nje, kungekho nto ibanjiweyo?

6Kanene, khe kubekho intlaba-mkhosi ingabothusi abantu esixekweni?

Hee, khe kuvele ishwangusha esixekweni lingasuki kuNdikhoyo?

7Ukanti ke yona iNkosi uNdikhoyo ayenzi nto ingathanga ilityhile icebo layo kwizicaka zayo *abashumayeli.

8Yakugquma ingonyama, ngubani ongakhwankqiyo?

Yakuthetha iNkosi uNdikhoyo, ngubani ongalayo ukushumayela?

9Luvakalise olu daba kumabhotwe aseAshdode;

luxele nakumabhotwe aseJiputa, uthi:

“Buthelani ezintabeni zaseSamariya,

niye kubona imbudumbudu ekweso sixeko,

niyijonge ingcinezelo elapho.”

10Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Abo bantu abazani tu nobulungisa;

amabhotwe abo azele zizinto abazizuze ngobugebenga nangokuxhaphaza.”

11Yiyo ke loo nto iNkosi uNdikhoyo itshoyo ukuthi:

“Umhlaba wenu uza kurhawulwa ziintshaba,

zinaphule iimpondo,

zithimbe naloo mabhotwe enu.”

12Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Kuloo maSirayeli athe zava kwezo sofa zaseSamariya,

ehleli kwezo zihlalo zitofo-tofo,

kosinda nje imbinana,

ngathi yimilenze yegusha

okanye isijungqe sendlebe

efane yaxhwilwa ngumalusi emlonyeni wengonyama.”

13Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo uThixo onamandla onke:

“Yivani, nize niyilumkise inzala kaYakobi.

14Kaloku ngaloo mini ndomohlwaya uSirayeli ngenxa yeziphoso zakhe,

ndiwadilize amaqonga aseBhetele,2 Kum 23:15

nezo mpondo zawo ndizinqumle ziwe phantsi.

15Ndozichitha izindlu zasebusika nezasehlotyeni,

ndiwatsho abe ngamabhodlo loo mabhotwe ahonjiswe ngamabamba eendlovu,

aphele amapomakazi alapho.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

4

Abafazi baseSamariya

41Liphulaphuleni eli lizwi, bafazindini basezintabeni zaseSamariya,

zintondini ezityebe okweemazi zeenkomo zaseBhashan,

nina nicinezela iindwayi, niwaxhaphaze amahlwempu,

ezi zinto zithi kumadoda azo: “Thungani sisele!”

2Ifunge ubungcwele bayo iNkosi *uNdikhoyo, yathi:

“Seyinifikele imini yokuqweqwediswa kwenu nirhuqwa ngamagwegwe,

abantwana benu betsalwa ngomlobothi.

3Niya kukhutshwa ngeemfanta zeendonga ezilungelelene nani;

niya kulahlwa kweziya ntaba zaseHarmon.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

Iinkani zamaSirayeli

4“Yiyani eBhetele, none;

niye naseGiligali, nigabadele ukona;

nivuke mihla le nisondeze amadini;

nizise izishumi qho ngosuku lwesithathu!

5Zitshiseni izonka ezinegwele zibe ngumnikelo wombulelo,

nibhengeze iminikelo yenu yokuqhutywa yintliziyo,

nihambe niqhayisa ngaloo nto.

Nantso ke into enikholwa yiyo, nina maSirayeli.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

6“Ndanizisela indlala ezixekweni zenu zonke,

akwabikho nesuntswana eli lesonka emizini yenu,

kodwa anibuyelanga kum.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

7“Ndim ozise imbalela iinyanga ezintathu phambi kwesivuno,

ndanisa imvula kule dolophu, ndayishiya leya;

yanetha kule intsimi, enye ndayishiya ibharhile.

8Basuka kule dolophu baya kuleya abantu,

befuna amanzi okusela,

suka akabanela.

Kodwa phezu koko anibuyelanga kum.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

9“Ndahlisa ulophu olutshisayo nomngundane,

zazitsho zee waca izityalo nezidiliya zenu,

iinkumbi zawanqunqutha amakhiwane enu nemithi yeminquma.

Phezu koko anibuyelanga kum.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

10“Ndanihlisela isibetho esifana nesaseJiputa,

oonyana benu bawa ngekrele edabini

kunye namadoda akhwela amahashe.

Zanuka phu iikampu zenu liphunga lezidumbu zabo,

suka nina anabuyela kum.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

11“Abanye benu ndababhubhisa ngalaa ndlela ndabhubhisa iSodom neGomora ngayo.ZiQalo 19:24

Nina nasinda ngathi sisikhuni sixwilwe emlilweni,

kodwa anifuni kude nibuyele kum.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

12“Ke ngoko, Sirayeli, ndophinda ndikwenze konke oku.

Ke, njengoko ndiza kwenjenjalo,

zilungiseleleni, maSirayeli, ukuhlangana noThixo wenu.”

13Ulodala iintaba, adal' umoya,

ulozityhilayo iinjongo zakhe eluntwini,

ulojik' umsobomvu kuvel' urhatyazo,

ulonyathela imimango ephakamileyo yomhlaba,

nguNdikhoyo uThixo onamandla onke igama lakhe.

5

Iwile intombi enguSirayeli

51Liveni ilizwi lam, ndlu kaSirayeli;

nditsho esi sililo ndisenzayo ngenxa yenu:

2“Iwile bhaxa, ayiyi kube ivuke intombi enguSirayeli!

Ithe qungqululu yodwa kumhlaba wakowayo,

kungekho bani wokuyiphakamisa.”

3Itsho kaloku iNkosi *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuya kusinda ikhulu kuloo dolophu ithumela iwaka edabini,

kusinde ishumi lamaSirayeli kuleyo ithumela ikhulu lamadoda.”

USirayeli makayifune iNkosi uNdikhoyo

4Utsho ke *uNdikhoyo kwindlu kaSirayeli ukuthi:

“Quqelani kum, niphile.

5Musani ukuquqela eBhetele,

ningayi naseGiligali,

ningatyeleli eBheshebha,

kuba abantu baseGiligali baza kuthinjwa,

iBhetele ingabi nto yanto.”

6Quqelani kuNdikhoyo, niphile,

kungenjalo uya kuza evutha,

ayitshise iphele indlu kaJosefu,

kungekho nabani eBhetele ongawucimayo loo mlilo.

7Nina nigqwetha ubulungisa bube krakra njengekhala,

nibukhahlele phantsi eluthulini.

8Ulomenzi woomakroza noozilimela,Yobi 9:9; 38:31

ulojik' isithokothoko sobumnyama sibe ngumsobomvu, nemini ibe yintsunguzi yobusuku,

ulovulela amanz' olwandle ankcenkceshe ngawo umhlaba,

nguNdikhoyo igama lakhe.

9Nguye umtshabalalisi wezigantsontso;

nguye umdilizi weenqaba zazo.

Quqelani kokulungileyo

10Niyamcaphukela umntu othanda ubulungisa ezinkundleni,

nilithiye ingqina elidandalazisa inyaniso.

11Njengoko niwacinezela amahlwempu,

niwarhumisa nangengqolowa ayivunileyo,

anisobe nizihlale ezo zindlu zenu zamatye aqingqiweyo,

ningasobe niyisele newayini evela kwezo zidiliya zenu zinqwenelekayo.

12Ndiyabazi kaloku ubuninzi bobugwenxa benu

nobukhulu bezono zenu.

Nitshutshisa abantu abamsulwa;

niyakuthanda nokunyotywa.

Amahlwempu niyawavala angeviwa ezinkudleni zenu.

13Yiyo ke loo nto zona izilumko zisuka ziwuvale owazo zingathethi,

kuba eli lixesha lezinto ezimanyumnyezi.

14Quqelani kokulungileyo, ingekuko okubi,

khon' ukuze niphile,

naye uNdikhoyo, uThixo onamandla onke, abe phakathi kwenu,

njengoko nizingca ngaloo nto.

15Inkohlakalo yithiyeni,

nithande ukwenza okuhle,

nivuselele ubulungisa ezinkundleni zenu,

mhlawumbi uNdikhoyo, uThixo onamandla onke, angaba nenceba kumasalela endlu kaJosefu.

16Ngoko ke utsho uNdikhoyo, uThixo onamandla onke, iNkosi, ukuthi:

“Koba sisijwili kwiindawo zonke zembutho;

ezitalatweni zonke ibe ngooyoo-yoo zizikhalo.

Kobizwa kwanabalimi ukuza kulila,

kumenywe nabazili ukuza kubhomboloza.

17Koba seso sijwili nakwizidiliya zenu,

kuba ndobe ndize kunohlwaya.”

Utsho uNdikhoyo.

Imini kaNdikhoyo

18Mawoo kwabo balangazelela imini *kaNdikhoyo!

Ngaba kanene kuni loo mini yoba yimini enjani?

Imini kaNdikhoyo yoba sisithokothoko sobumnyama, ingabi kukukhanya.

19Koba ngathi umntu ubaleka ingonyama,

aye kugagana nebhere.

Koba ngathi umntu ungena endlwini, abambelele eludongeni,

suka alunywe yinyoka kweso sandla.

20Imini kaNdikhoyo iya kuba bubumnyama, ingabi kukukhanya.

Yoba sisithokothoko sentsunguzi engenalitha.

21“Ndiwathiyile, ndiwacekisa amatheko enu,

andinamdla konke yimisitho yenu.

22Loo madini atshiswayo niwenzayo, kunye naloo minikelo yenu yeenkozo, andiyi kuyamkela;

andiyi kuyisa so konke iminikelo yenu yobudlelane yeenkomo ezityetyisiweyo.Isaya 1:11-14

23Niyandifundekela ngezo ngoma zenu;

andifuni nokusiva isandi sezo hapu zenu.

24Makuqukuqele ukunyaniseka njengomlambo,

nobulungisa njengomsinga ongatshiyo.

25“Ndlu kaSirayeli, yayingendim enanimxhelela,

nimenzela amadini iminyaka emashumi mane entlango.

26Ngoku ke niza kuyithwala loo mifanekiso kaSikuti, loo kumkani wenu,

kunye nokaKiyuni, inkwenkwezi yothixo wenu enazenzelayo,

27kuba ndizimisele ukunigxothela kude lee ngaphaya kweDamasko,

apho niya kuba ngabathinjwa khona.”Mseb 7:42-43

Utsho uNdikhoyo.

NguThixo onamandla onke igama lakhe.