IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Intshayelelo

11La ngamazwi ka-Amos, owayengomnye wabafuyi baseTekowa, abhekiselele koko wakubonayo ngokuphathelele kumaSirayeli, ngexesha u-Uziya2 Kum 15:1-7; 2 Gan 26:1-23 wayengukumkani kwaJuda, yena uJerobhowam2 Kum 14:23-29 unyana kaJowashe engukumkani kwaSirayeli, iminyaka emibini phambi kwenyikima.

2Wathetha wenjenje uAmos:

“*UNdikhoyo angabharhumla kwintab' iZiyon,

iziwi lakhe lingazongoma livela ngaseJerusalem,Jow 3:16

amadlelo atsho abharhe,

yona incopho yentaba iKarmele itshaze.”

Isigwebo sikaThixo kubamelwane bamaSirayeli: Ama-Aram

3Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba iDamaskoIsaya 17:1-3; Jer 49:23-27; Zakar 9:1 yayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke yagqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku ibhule iGiliyadi ngesileyi sokubhula esimazinyo ayintsimbi.

4Ngoko ke ndiza kulintumeka ngomlilo ibhotwe likaHazayeli,

zitshe ziphele nqu iinqaba zikaBhenadadi.

5Ndiza kuwadiliza amasango aseDamasko,

ndibasiphule neengcambu abemi bentili yaseAven

kunye nezo ziphathamandla zaseBhete-eden.

Ama-AramOko kukuthi “amaSiriya” aya kuthinjwa, asiwe eKire.”

Utsho uNdikhoyo.

AmaFilistiya

6Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba iGaza yayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke yagqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku bona bathimba isizwe siphela,

basithengisa saba ngamakhoboka kwaEdom.

7Ngoko ke ndiza kuluntumeka ngomlilo udonga lwaseGaza,

zitshe ziphele nqu iinqaba zalapho,

8ndibasiphule neengcambu abemi baseAshdode

kunye nezo ziphathamandla zaseAshkelon,

ndiziphanzise iidolophu zase-Ekron,

kungasali nempunde le kumaFilistiya.”Isaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7

Itsho iNkosi uNdikhoyo.

AmaTire

9Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba iTireIsaya 23:1-18; Hez 26:1 – 28:19; Jow 3:4-8; Zakar 9:1-4; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14 yayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke yagqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku bona bathimba isizwe siphela,

basithengisa saba ngamakhoboka kwaEdom,

suka bawutyeshela umnqophiso wobuzalwana.

10Ngoko ke ndiza kuluntumeka ngomlilo udonga lwaseTire,

zitshe ziphele nqu iinqaba zalapho.”

AmaEdom

11Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba amaEdomIsaya 34:5-17; 63:1-6; Jer 49:7-22; Hez 25:12-14; 35:1-15; Obhad 1-14; Mal 1:2-5 ayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke agqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku wona awaqweqwedisa ngekrele amawabo,

ayitsho yaphela tu imfobe yokuzalana,

awaqwenga enomsindo ongapheliyo,

umsindo ongathibazekiyo.

12Ngoko ke ndiza kuyintumeka ngomlilo iTeman,

zitshe ziphele nqu iinqaba zaseBhozera.”

Ama-Amon

13Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba ama-AmonJer 49:1-6; Hez 21:28-32; 25:1-7; Zefan 2:8-11 ayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke agqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku wona aqangqulula abafazi abakhulelweyo baseGiliyadi

ukuze bandise imida yabo.

14Ngoko ke ndiza kuluntumeka ngomlilo udonga lwaseRabha,

zitshe ziphele nqu iinqaba zalapho.

Kovakala intlaba-mkhosi mhla ngedabi,

kuvuthuze umoyakazi ngemini yesaqhwithi.

15Uya kuthinjwa ukumkani wawo,

yena kunye namaphakathi akhe.”

Utsho uNdikhoyo.

2

AmaMowabhi

21Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba amaMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Zefan 2:8-11 ayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke agqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku wona awatshisa aluthuthu amathambo kakumkani wase-Edom.

2Ngoko ke ndiza kulintumeka ngomlilo elakwaMowabhi,

zitshe ziphele nqu iinqaba zaseKeriyoti.

Aya kufa kuloo mbodamo amaMowabhi,

kuvakala intsholo yentlaba-mkhosi nezigodlo.

3Ndiya kuzicim' igama iziphathamandla zalapho,

nezinxiba-mxhaka zabo zife kunye nabo.”

Utsho uNdikhoyo.

AmaJuda

4Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba amaJuda ayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke agqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku wona awulahlile umyalelo kaNdikhoyo,

akayigcina imimiselo yakhe,

suka alahlekiswa ngamampunge,

nditsho amampunge awayelandelwa ngooyise.

5Ngoko ke ndiza kulintumeka ngomlilo elakwaJuda,

zitshe ziphele nqu iinqaba zaseJerusalem.”

Isigwebo sikaThixo kumaSirayeli

6Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nokuba amaSirayeli ayone izihlandlo zazithathu

ngendingasirhoxisanga isohlwayo sam.

Kambe ke suke agqithisa ngokona isihlandlo sesine.

Kaloku wona azuza imali ngokuthengisa ngabantu abathembekileyo,

ihlwempu lona ananise ngalo ngeembadada.

7Iindwayi azinyhasha iintloko zibe luthuli,

zona iimpula-kalujaca azitsho ziphume endleleni.

Unyana noyise babolekisana ngenkazana enye,

benyelisa igama lam elingcwele.

8AmaSirayeli ahamba ezandlala kumaqonga ngamaqonga,

etsho ngezambatho azithimbileyo,

endlwini yothixo wawo asele iwayini ayithathe kubantu abadliweyo.

9“Ndim kaloku owawatshabalalisayo ama-Amori phambi kwamaSirayeliHlaz 3:8-11

nditsho eziya ngxilimbela zibude bunga ngumthi womsedare,

nokomelela kunga ngum-oki,

ndazitshabalalisa iziqhamo zawo phezulu,

ndazisiphula iingcambu ezantsi.

10Ndim owanikhupha eJiputa,

ndanikhapha amashumi amane eminyaka nisentlango,

nada naya kuhlutha umhlaba wama-Amori.

11Ndim owenza abanye boonyana benu baba *ngabashumayeli,

abanye baba ngamalolo kaNdikhoyo?Ntlango 6:1-8

Akunjalo yini na, bonyana bakaSirayeli?”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

12“Loo malolo nina niwangxale iwayini,

*kubashumayeli nathi: ‘Musani ukushumayela.’

13“Mna ke ndiza kunenza nixinge apho nikhoyo,

oku kwenqwelo exinga kukuzala zizithungu.

14Akuyi kusinda noyena unamendu umntu,

nezigantsontso ziya kutsho ziphelelwe ngamandla,

ikroti lingabi nako ukusindisa ubomi balo,

15kunkwantye nkqu neencutshe zeentolo,

imbaleki ingabi nakuphuncuka,

kungasindi nokhwele ehashini.

16Ewe, nelona laziwayo igorha liya kuswantsula zé ngaloo mini.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.