IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Imihla yokugqibela

31Kucace mhlophe ukuba imihla yokugqibela iya kuba ngamaxesha anzima. 2Abantu baya kuba ngabathandi beziqu zabo, bathande imali, bezigwagwisa, bengoozwi-labo. Baya kunyelisa, bangathobeli bazali, bengabuleli, beluchasa unqulo, 3bengenabuntu, bengaxoleli mntu, behleba. Baya kuba nengcwangu, beziindlobongela, bayithiye into elungileyo. 4Baya kuba ngabangcatshi, bafane benze, benekratshi. Baya kuthanda iziyolo kunoThixo. 5Baya kulwamkela unqulo ngembonakalo, kodwa bewaphika amandla alo. Ke wena uze ungahambi nabantu abanjalo. 6Abanye babo bahamba bechwechwela imizi, bexhaphaza abafazi abangenazimilo, ababotshwe zizono zabo, beluthuzeliswa ziinkanuko. 7Aba ke bahlala befunda, kodwa abaze bafikelele ekuyazini inyaniso. 8Abantu abanje bayayichasa inyaniso kwanjengokuba uJanes noJambres bamchasayo uMosis.Mfud 7:11 Aba bantu abakwazi ukuqiqa, futhi ukholo lwabo luphuthile. 9Abasoze bahambele ndawo, kuba ububhanxa babo buya kubonakala nakubani na kwanjengokuba kwaba njalo nakubachasi bakaMosis.

Isiyalo

10Kodwa ke wena, nyana wam, uze uhambe rhoqo ekhondweni lam, ngeemfundiso, ngokuziphatha, ngeenjongo, ngokholo, ngomonde, nangothando, nangokunyamezela 11ngexesha leentshutshiso, nasebunzimeni. Izinto ezandihlelayo eAntiyokwe,Mseb 13:14-52 eIkoniyo,Mseb 14:1-7 naseListra,Mseb 14:8-20 uyazi ukuba ndazithwala, iNkosi indihlangula kuzo zonke. 12Kambe intshutshiso yomfikela nawuphi na umKrestu ofuna ukuhlala esoyika iNkosi. 13Kodwa zona izikhohlakali nezikrelemnqa ziya kuqhuba zisuka ebubini ziye kobungaphezulu ububi, zihamba zikhohlisa, zikhohliswa nazo. 14Ke wena yayamana rhoqo neenyaniso ozifundileyo waqinisekiswa ngazo. Khumbula ukuba uzifunde kubani na. 15Khumbula ukuba kwausengumntwana waqhelaniswa *neziBhalo eziNgcwele ezikunika ubulumko, khon' ukuze usindiswe ngokukholwa kuKrestu Yesu. 16Sonke isibhalo sinefuthe loMoya kaThixo. Siyanceda ekufundiseni inyaniso nokuchitha imposiso. Siyanceda ukulungisa isimilo, sinike ingqeqesho; 17ukuze lowo uzinikele kuThixo abe namandla okuwuphumeza nawuphi na umsebenzi omhle.

4

41Ndiyakuyala phambi koThixo noYesu Krestu oza kugweba abahleliyo nabafileyo, xa afikayo eze kulawula. 2Lushumayele udaba, zingisa ukuluvakalisa ngamathuba alungileyo naxakileyo. Baqononondise abantu, ukhalime, ubakhuthaze, ufundisa ngomonde. 3Liyeza lona ixesha lokuba abantu banganeliswa konke yimfundiso emsulwa. Bosuka balandele iingqiqo zabo, bazifunele abafundisi abaninzi bokubafundisa izinto abazilangazelelayo. 4Baya kuyifulathela inyaniso, baphulaphule iintsomi. 5Kodwa ke wena zola; ngamaxesha onke hlala ugcisile. Khalipha xa kunzima. Iindaba ezimnandi zihambise, uzenze zonke iimfanelo zobizo lwakho.

6Okokwam ke mna, ubomi bam sebuphalazwa njengedini; nexesha lam lokunduluka selisongekile. 7Ndizabalazile elugqatsweni olukhulu; ngoku ndifikile entanjeni; ke lona ukholo ndilugcinile. 8Ngoku ke sendilindelwe yimbasa, isithsaba esibonakalisa ubulungisa, eya kundithwesa sona ngaloo Mini inkulu iNkosi, uMgwebi ogweba engenaxanasi. Phofu ke asindim ndedwa olindelwe seso sithsaba, koko ngabo bonke abayithandayo iNkosi eza kufika.

Imiyalezo

9Zama kangangoko unako ukuba uze kundibona ngokukhawuleza. 10Kaloku uDemasKol 4:14; Filmon 24 undibalekile, waya eTesalonika ngenxa yokuthanda izinto zeli lizwe. UKreske yena useGalati, yena uTito2 Kor 8:23; Gal 2:3; Tito 1:4 useDalmati. 11NguLukaKol 4:14; Filmon 24 yedwa okhoyo apha kum. Xa uzayo uze ungamshiyi uMarko,Mseb 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; Filmon 24 kuba uluncedo olukhulu kum emsebenzini. 12UTikikoMseb 20:4; Efese 6:21-22; Kol 4:7-8 ndimthume e-Efese. 13Xa uzayo uze undiphathele ingubo yam endayishiya kuKarpo eTrowa,Mseb 20:6 kunye neencwadi, ingakumbi ezamanqaku.

14UAlesandire,1 Tim 1:20 ingcibi yezinto zekopolo, wandenza into embi. INkosi yondiphindezela kuye!Ndum 62:12; Roma 2:6 15Nawe kungakuhle umlumkele. Wayendiphikisa kakhulu kuyo yonke into endiyithethayo.

16Akuzanga kubekho namnye umntu oweza kundixhasa ukuqala kokuvavanywa kwetyala lam. Bonke bandishiya enyanyeni. Wanga akangebohlwayi ngaloo nto uThixo! 17INkosi yaba nam, yandomeleza phezu koko. Ndaba nako ukuzishumayela iindaba zayo ezimnandi, abantu beentlanga zonke bephulaphule. Yandihlangula emlonyeni wengonyama. 18Yondikhusela iNkosi kulo naliphi na ilinge lokundenzakalisa. Yondikhusela ndide ndifike kulawulo lwayo ezulwini.

Huntshu-u-u! Mayibongwe iNkosi ngonaphakade! *Amen.

Imibuliso

19Bulisa kuPriska nakuAkwila,Mseb 18:2 nakusapho lukaOnesiforo.2 Tim 1:16-17 20UErastoMseb 19:22; Roma 16:23 wasala eKorinte. Yena uTrofimoMseb 20:4; 21:29 ndamshiya eMileto kuba wayengaphilanga. 21Nceda ufike kungekabi sebusika. OoYubhulo noPudens noLino kunye noKlawudiya bayabulisa. Onke amakholwa ayabulisa ngokunjalo.

22INkosi mayibe nawe. Makanenzele isisa uThixo nonke.