IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

Ingoma kaDavide yoloyiso

(Ndum 18)

221UDavide wabhekisa lo mhobe *kuNdikhoyo mhla wamkhulula kwiintshaba zakhe nasesandleni sikaSawule. 2Wathi:

NguNdikhoyo iliwa lam;

nguye inqaba yam;

nguye umkhuseli wam.

3Xa ndizimele ngoThixo wam ndihlala ndikhuselekile.

Nguye ikhaka lam;

nguye ondigcina ndifihlakele.

Nguye inqaba yam ephakamileyo;

nguye isikhundla sam sokuzimela.

Mhlanguli wam, nguwe ondisindisayo kumadoda anogonyamelo.

4Ndithi ndakukhala kuNdikhoyo,

asuke andithi hlasi kwiintshaba zam.

Ngenene, makabongwe uNdikhoyo!

5Bendintlithwa ngamaza abulalayo,

amaza arhaxayo endigubungele.

6Ukufa bekundirhangqile,

ingcwaba selivuleke lithe ng'aa.

7Ndazibika kuNdikhoyo ndikuloo ngxingongo;

ewe, ndabiza kuThixo wam.

Wandiva engqendeve kwibhotwe lakhe,

savakala kuye isikhalo sam.

8Suka wagungqa wanyikima umhlaba,

isibhakabhaka sangcangcazela,

kuba uThixo wayenomsindo.

9Kwathi phoko umsi emathatheni akhe,

walephuza amadangatye ngomlomo,

kuliqika amalahle avuthayo.

10Wasikrazula isibhakabhaka

wehla engqendeve phezu kwelifu elimnyama.

11Wandanda ngenqwelo *yezithunyw' ezimaphiko,

itshebeleza ngesantya emoyeni.

12Wayethiwe gqume sisithokothoko,

kumnyama thsu;

engqingwe ziingqimba zamafu anemvula,

13kutshawuza imibane ngaphambi kwakhe,

kunga kuvutha amalahle.

14Wazongoma esibhakabhakeni uNdikhoyo,

lavakala ilizwi loPhezukonke.

15Wadubula ngeentolo zakhe,

zee qhu saa iintshaba,

eziswantsulisa ngokugqekreza kwemibane.

16Watsho zoma qoko iilwandle,

kwatsho kwavela nezisekelo zelizwe,

akukhalima yena uNdikhoyo,

egragramela iintshaba enomsindo.

17Wehla, wandithi hlasi uNdikhoyo,

wandihlangula kumanzi enzonzobila.

18Wandihlangula kwiintshaba zam

nakwabo bandichasayo, bendivuyelela.

19Bandihlasela ndisengxingweni,

wandikhusela yena uNdikhoyo.

20Wandihlangula ndisengozini,

wandisindisa kuba ekholisekile ndim.

21Wandivuza uNdikhoyo kuba ndandilungisa;

wandithamsanqela kuba ndimsulwa.

22Umthetho kaNdikhoyo ndiyawuthobela;

andimfulathelanga uThixo wam.

23Yonke imiyalelo yakhe ndiyigcinile;

andayaphula imithetho yakhe.

24Uyandazi ukuba andonanga;

ndiyazilumla ekwenzeni ububi.

25Ngoko ke uyandivuza kuba ndisenza okulungileyo;

uyandivuza kuba akukho sikhwa kum.

26Uthembekile, Ndikhoyo, kwabo bathembekileyo;

ubenzela ububele abo bandlela zithe tse.

27Umsulwa kwabo bamsulwa;

uchasene nabo bangamatshijolo.

28Ungumsindisi wabathobekileyo,

obabone benekratshi ubathobe.

29Usisibane sokundikhanyisela, wena Ndikhoyo;

nguwe ondigxothela ubumnyama.

30Ewe, ngawe ndingawuchitha-chitha nomkhosi,

ngamandla akho ndilutsibe nongqameko lwawo.

31Hayi bo, zigqibelele izinto azenzayo lo Thixo!

Hayi ukuthembeka kwelizwi lakhe!

Uyabakhusela bonke abo bathembela ngaye.

32NguNdikhoyo yedwa uThixo;

nguye kuphela osikhuselayo;

33ewe, nguThixo oyinqaba yam;

nguye oyenza iphumelele indlela yam.

34Undicondobisa kuhle njengenxala,Habh 3:19

andichankcathise emaweni ndingatyibiliki.

35Undiqhelisa ukulwa edabini,

andifundise ukugoba isaphetha esomeleleyo.

36Ndikhoyo, undinike ikhaka lokuhlanganisa;

undibonelele ndatsho ndazimaseka.

37Undimise endaweni ephangaleleyo;

azinakutyibilika kuyo iinyawo zam.

38Ndizisukela ndizoyise iintshaba zam;

andijiki ndide ndizitshabalalise.

39Ndizithi ntshinte-ntshinte zingavuki tu,

ziqungquluze apha phambi kwam.

40Undinika amandla edabini,

undoyisele iintshaba zam.

41Ziyandoyika iintshaba zam;

abandithiyileyo ndibatshabalalisile.

42Ziba ngafuna uncedo zingancedwa bani;

ziba ngazibika kuNdikhoyo angaphenduli.

43Mna ndizicumza zibe njengothuli,

ndizinyhashe okodaka endleleni.

44Wena wandihlangula ekuvukelweni ngamawethu,

walimisa igunya lam elizweni,

ndada ndaphatha nabo bendingabazi.

45Ndikhahlelwa nangabasemzini abantu;

bayandithobela bakuwuva umthetho wam.

46Baphuma kwiinqaba zabo begubha,

bephelelwe sisibindi xa bebonke.

47Huntshuu! Khul' ud' ukhokhobe, Ndikhoyo!

Mawubongwe wena mkhuseli wam,

Thixo ongumhlanguli wam!

48Wena undoyisela iintshaba zam;

wena ugoba iintlanga zindikhahlele;

49wena undihlangula kwabandichasayo!

Ewe, undoyisele iintshaba zam,

wandikhusela kubaphalazi-gazi.

50Ngoko ke ndiya kukubonga phakathi kwezizwe,

ndityibele ndivuma umbongo wakho, Ndikhoyo.Roma 15:9

51NguThixo omnika uloyiso ukumkani,

amenzele izibele umthanjiswa wakhe,

uDavide nayo yonke inzala yakhe kude kuse ephakadeni.

23

Umyolelo kaDavide

231Nanku ke umyolelo kaDavide:

Utsho uDavide unyana kaJese,

itsho indoda eyaphakanyiselwa phezulu,

umthanjiswa kaThixo kaYakobi,

iciko leengoma kwaSirayeli.

2UMoya *kaNdikhoyo uthetha ngomlomo wam;

ilizwi lakhe lisencakameni yolwimi lwam.

3Uthethile uThixo kaSirayeli;

iliwa lokhuselo likaSirayeli libhekise kum lathi:

“Lowo kumkani ulawula ngobulungisa,

lowo ulawula esoyika uThixo,

4uqaqamba ngokwelanga ngomsobomvu ngentsasa engenamafu,

lona liqaqambis' umhlaba emva kwemvula,

lintshulise ingca emhlabeni.”

5UThixo ukuzinzisile ukulawula kwenzala yam,

kub' undenzel' umnqophis' ongasoz' ujike,

umnqophis' ongayi kwaphulwa,

dinga elingagugiyo.

Uya kuluphumelelisa usindiso lwam,

awufezekise wonke umnqweno wam.

6Kodwa amatshijolo ngamev' alahliweyo;

ziinkuni ezingathezwayo ngokuhlaba.

7Wona abanjwa ngesixhobo sentsimbi,

okanye atyhalwe ngomphini womkhonto,

atshiselwe kuloo ndawo akuyo.

Amagorha kaDavide

(1 Gan 11:10-41)

8Ngawo la amagama amagorha omkhosi kaDavide: nguYoshebhe-bhashebhete waseTakemon kuqala, owayeyinkokheli yamagorha amathathu. Walwa namakhulu asibhozo amadoda eyedwa, wawabulala onke ngomkhonto wakhe kwidabi elinye.

9Olandelayo nguElazare unyana kaDodo umAhoyi. Engomnye wamagorha amathathu nje, yena wayekunye noDavide xa bacela umngeni kumaFilistiya awayeze edabini. Abuya umva amaSirayeli, 10kodwa yena wangena kuwo amaFilistiya, wabetha sada isandla sakhe sagogeka yinkantsi, watsho akabi nako ukuliyeka ikrele lakhe. *UNdikhoyo watshatshela edabini loo mini. Igalelo labalandeli bakaElazare kwelo dabi yaba kukuthimba impahla yabawileyo.

11Olandelayo nguShama unyana ka-Age waseHarari. Waqubisana namaFilistiya eLehi ngasentsimini yeentlumayo. Abaleka amaSirayeli, 12wema yena uShama, walwa ekhusela loo ntsimi, afa amaFilistiya, watshatshela uNdikhoyo.

13Kwakha kwathi kanye xa kusondela ixesha lokuvuna, kwasuka isithathu kuloo madoda angamashumi amathathu aziintloko zomkhosi kaDavide, saya kuye kumqolomba waseAdulam, lo gama wona umkhosi wamaFilistiya umise ngakwintili yamaRafa. 14Ngelo xesha uDavide wayesezintabeni kwindawo enqabileyo, kukho ibutho lamaFilistiya eBhetelehem. 15UDavide wanxanwa, waza wathi: “Akwaba bekungakho mntu undiphathela amanzi kwelaa qula lingasesangweni eBhetelehem.” 16Loo magorha mathathu ke atyhoboza apho kuloo maFilistiya, aya kukha amanzi apho kwelo qula lingasesangweni eBhetelehem, abuya nawo, awanika uDavide. Kambe ke uDavide wala ukuwasela, ndaweni yaloo nto wawachitha, esenza umnikelo ngawo kuNdikhoyo, esithi: 17“Andinakuze ndiwasele la manzi, Ndikhoyo. Loo nto ingafana nqwa nokusela igazi lala madoda abubeke esichengeni ubomi bawo.” UDavide wala ukuwasela loo manzi.

Zazinjalo ke izigigaba zaloo magorha mathathu.

18UAbhishayi, umntakwabo-Jowabhi, onina unguZeruya, yayinguye inkokheli yamashumi amathathu amagorha. Yena ngomkhonto wakhe walwa namadoda angamakhulu amathathu, wawabulala, watsho wabalasela njengaloo magorha mathathu. 19Ewe, waba yimbalasane njengaloo magorha mathathu, waba yinkokheli yelo qela lingamashumi amathathu, noxa engabandakanywanga kuloo magorha mathathu.

20Enye indoda eyayitshatshele ngemisebenzi yobugorha nguBhenaya unyana kaJoyada waseKabhezeli. Yena wabulala iintshatsheli zamaMowabhi ezimbini. Kwakhona ngemini ekwakukhithika ngayo waya kungena emhadini, wabulala khona ingonyama. 21Wabulala nesigantsontso somJiputa ophethe umkhonto. UBhenaya wamgqebha ngebhunguza, hlasi loo mkhonto, wamgwaza kwangawo loo mJiputa. 22Zazinjalo ke izigigaba zikaBhenaya unyana kaJoyada; naye wayedume njengaloo magorha mathathu. 23Wayebalasele phakathi kwaloo magorha angamashumi amathathu, kodwa wayengabandakanywanga kuloo magorha mathathu. UDavide wamenza inkokheli yabalindi bokumkani.

24Kuloo magorha angamashumi amathathu kwakukho aba:

YayinguAsayeli umntakwabo-Jowabhi,

uEl-hanani unyana kaDodo waseBhetelehem,

25uShama waseHarodi,

uElikana waseHarodi,

26uHeleze wasePeleti,

kunye noIra unyana kaIkeshe waseTekowa.

27Wayelapho uAbhiyezere waseAnatoti,

noMebhunayi waseHusha,

28uZalmon waseAhoyi,

kwakunye noMaharayi waseNetofa,

29uHelebhe unyana kaBhana waseNetofa,

noItayi unyana kaRibhayi waseGibheya kwaBhenjamin.

30Wayelapho uBhenaya wasePiraton,

uHidayi wamaxandeka aseGahashe,

31kunye noAbhiyalebhon waseBhete-arabha,

uAzemavete waseBhawurim,

32noEliyabha waseShalebhon.

Zazilapho iinto zikaYashene,

noJonatan 33unyana kaShama waseHarari,

kunye noAhiyam unyana kaSharare waseHarari,

34uElifelete, unyana ka-Ahasebhayi waseMahaka,

uEliyam unyana ka-Ahitofele waseGilo,

35uHezero waseKarmele,

uParayi waseArbhi,

36uIgali unyana kaNatan waseZobha,

uBhani wakwaGadi,

37uZeleki umAmon,

noNaharayi waseBheroti umphathi-zikrweqe zikaJowabhi, unyana kaZeruya.

38Wayelapho uIra waseItri,

noGarebhe waseItri,

39kunye noUriya umHeti.

Babengamashumi mathathu anesixhenxe xa bebonke.

24

UDavide wenza ubalo

(1 Gan 21:1-27)

241Wabuya wavutha umsindo *kaNdikhoyo ngakumaSirayeli, waza waxhokonxa uDavide ukuchasana nawo, esithi: “Yiya uwabale amaSirayeli namaJuda.”

2UDavide ukumkani uyalele uJowabhi umphathi-mkhosi owayekunye naye, wathi: “Zibale zonke izizwe zakwaSirayeli, ukususela kwaDan kuse eBheshebha, khon' ukuze ndilazi inani labantu.”

3Ke yena uJowabhi wathi kukumkani: “Ngamana uNdikhoyo uThixo wakho wabandisa kalikhulu abantu, aze amehlo enkosi yam ukumkani ayibone loo nto. Kodwa ke, nkosi yam mhlekazi, ngani ukuba ufune ukwenza into enje?”

4Kambe ke ilizwi likakumkani laboyisa ooJowabhi nabaphathi-mkhosi, baza ke bahamba bamshiya ukumkani, baya kubala uluntu lwakwaSirayeli.

5Bawuwela umlambo iJordan, baya kuqalisa emazantsi eArohere kwisixeko esasisembindini wentlambo kummandla wakwaGati. Besuka apho baya emantla weYazere, 6bedlulela eGiliyadi nakummandla waseTatim-hodeshe, baya kutsho kwaDan-yahan, benjenjeya ukusa eSidon. 7Besuka apho bajonga emazantsi kwidolophu yaseTire eyayinqatyisiwe, baya badlulela nakuzo zonke iidolophu zamaHivi namaKanana, baya kugqibela ngeBheshebha ekumzantsi welakwaJuda.

8Babuyela eJerusalem emva kweenyanga ezilithoba namashumi amabini eentsuku, sele belityhutyhile lonke elo lizwe. 9UJowabhi ke wamchazela ukumkani inani lamadoda akulungeleyo ukubhaliswa emkhosini. KwaSirayeli yaba ngamakhulu asibhozo amawaka amadoda akwaziyo ukusebenzisa ikrele, kwaza kwaJuda yaba ngamakhulu amahlanu amawaka.

10Kusuke kwathi akuba elwenzile olo balo uDavide wangenwa kukuba nomva-ndedwa. Waza ke wazibika kuNdikhoyo wathi: “Ndenze into embi gqitha ngesi senzo, Ndikhoyo. Ngoko ke ndiyakubongoza, bususe ubutyala bam, mna sicaka sakho. Ndenze into yobutyhakala.”

11Ekuvukeni kukaDavide ngentsasa elandelayo ilizwi likaNdikhoyo laliselifikile *kumshumayeli uGadi, imboni kaDavide, lisithi: 12“Hamba uye kuthi kuDavide: ‘Utsho uNdikhoyo ukuthi: Ndikubekela izinto ezintathu. Khetha ibe nye kuzo, ndize ke mna ndikwenze loo nto.’ ”

13UGadi ke waya kuDavide, wafika wamxelela esithi: “Khetha phakathi kweminyaka esixhenxe yendlala ezweni lakho, okanye iinyanga ezintathu ubalekana neentshaba zakho xa zona zikusukela, okanye iintsuku ezintathu kukho isibetho sikabhubhani ezweni lakho. Cingisisa ugqibe, undinike impendulo emandiyise kulowo undithumileyo.”

14UDavide waphendula wathi kuGadi: “Ndisengxakini enkulu. Kodwa ke kubhetele siwele ezandleni zikaNdikhoyo, kuba inkulu inceba yakhe. Ewe, andikunqweneli ukuwela ezandleni zabantu.”

15Ngoko ke uNdikhoyo wathumela isibetho sikabhubhani kwaSirayeli. Saqalisa kwangentsasa yangaloo mini, kwada kwaya kutsho kwelaa xesha wayelimisele. Kwafa amashumi asixhenxe amawaka abantu ukusukela kwaDan kuye kutsho eBheshebha. 16Kwathi xa isithunywa sikaNdikhoyo sasisolula isandla siza kutshabalalisa iJerusalem, uNdikhoyo wazijika iimbono zakhe ngenxa yaloo ntlekele, waza wathi kwisithunywa esasitshabalalisa abantu: “Kwanele! Sirhoxise isandla sakho.” Oku kwenzeke xa kanye isithunywa sasingakwisanda sokubhula sika-Aravena umJebhusi.

17Akusibona uDavide eso sithunywa sasibhubhisa abantu, wathi kuNdikhoyo: “Ndim owonileyo wenza ubugwenxa. Aba bantu bona banjengeegusha; akukho nto bayenzileyo. Isandla sakho masohlwaywe mna kunye nomzi kabawo.”

UDavide wakha iqonga lamadini

18Kwangaloo mini uGadi waya kuDavide, wathi kuye: “Hamba uye kwakhela uNdikhoyo iqonga lamadini esandeni sokubhula sika-Aravena umJebhusi.” 19Ngoko ke uDavide waya wayenza loo nto ayiyalelwe nguGadi ngokomlomo kaNdikhoyo.

20Wathi akukhangela uAravena, wabona ukumkani esiza kuye ehamba namaphakathi akhe. Waphuma uAravena, wakhahlela ejongise ubuso emhlabeni phambi kokumkani. 21Waza uAravena wathi: “Kungani ukuba ukumkani inkosi yam eze kwisicaka sakhe?”

Waphendula ukumkani uDavide wathi: “Ndize kuthenga esaa sanda sokubhula sakwakho, ndize ndakhele kuso uNdikhoyo iqonga lamadini, khon' ukuze isibetho sikabhubhani sinqamke ebantwini.”

22Wathi uAravena kuDavide: “Inkosi yam ukumkani mayithathe konke okukholekileyo kuyo, yenze idini. Naziya iinkabi zeenkomo zokwenza idini elitshiswayo. Naziya nezileyi zokubhula kunye needyokhwe zokwenziwa iinkuni. 23Zonke ezi zinto, mhlekazi, uAravena uzinika ukumkani.” Waza waqhuba uAravena wathi kukumkani: “Ubenga uNdikhoyo uThixo wakho angakwamkela.”

24Kambe ke ukumkani uphendule uAravena wathi: “Ngunotshe lowo! Ndiza kulihlawula ixabiso lazo. Andingekhe ndinikele kuNdikhoyo amadini atshiswayo ngento endingadlekanga ngayo.” UDavide wasithenga ke eso sanda sokubhula kunye neenkabi zeenkomo ngexabiso elingamashumi amahlanu eesiliva. 25UDavide ke wakhela uNdikhoyo iqonga lamadini apho, waza wenza amadini atshiswayo kunye nawobudlelwana. Wakuva uNdikhoyo ukuthandazelwa kwelizwe, satsho saphela isibetho sikabhubhani kwaSirayeli.