IsiXhosa 1996 (XHO96)
21

Ukubulawa kwenzala kaSawule

211Kwabakho indlala enkulu eyathatha iminyaka emithathu ngexesha kulawula uDavide. UDavide wafuna ukuqonda *kuNdikhoyo, waza uNdikhoyo wathi: “Kungenxa kaSawule nokuphalaza kwendlu yakhe igazi mhla wababulalayo abantu baseGibheyon.”

2Abantu baseGibheyon bebengengawo amaSirayeli. Babeliqaqobana lama-Amori awathenjiswa ukukhuselwa ngamaSirayeli,Yosh 9:3-15 kodwa uSawule walinga ukuwatshabalalisa, kuba etshiseka ngenxa yenkqubela yamaSirayeli namaJuda. UDavide ke wawabiza amaGibheyon, 3waza wathi kuwo: “Ngaba nifuna ndinenzele ntoni? Ndinganixolisa njani ukuze nilithamsanqelise ilifa likaNdikhoyo?”

4Athi ukuphendula amaGibheyon: “Imbambano yethu noSawule nomzi wakhe ayinakuze ilungiswe ngegolide nesiliva, yaye asizimiselanga ukukhupha isixhiba ngokubulala namnye umSirayeli.”

Yena wathi: “Ke nifuna ndinenzele ntoni?”

5Athi kukumkani: “Indoda eyasitshabalalisayo, iceba ukusicima igama kwimida yakwaSirayeli, 6masinikwe amadoda abe sixhenxe kwinzala yayo, aye kuxhonywa phambi koNdikhoyo eGibheya, isixeko sikaSawule ukumkani owatyunjwa nguNdikhoyo.”

Ukumkani wathi: “Kulungile, ndiza kunikhululela.”

7UDavide wamsindisa uMefibhoshete, unyana kaJonatan unyana kaSawule, ngenxa yesifungo awasenza kunye noJonatan phambi koNdikhoyo.1 Sam 20:15-17; 2 Sam 9:1-7 8Kodwa ke wakhupha uArmoni kunye noMefibhoshete, oonyana ababini bakaRizpa intombi ka-Aya eyabazalela uSawule, kunye noonyana abahlanu bentombi kaSawule uMerabhiEli gama silifumana kwinguqulo yamandulo yesiGrike yeTestamente eNdala nakweyokuQala kaSamweli 18:9. IsiHebhere apha simbiza ngokuba nguMikali. eyabazalela uAdriyeli unyana kaBhazilayi waseMehola, 9wabanikela esandleni sabantu baseGibheyon. Bona baya kubaxhoma entabeni ngaphambi koNdikhoyo. Bafa bonke ngaxesha-nye. Ukufa kwabo kwakungexesha lokuqalisa ukuvuna, ekuqaleni kokuvunwa kwerhasi.

10Emva koko uRizpa intombi ka-Aya wazenzela indlu yamarhonya kwelo litye babefele kulo, wahlala apho ukususela ngexesha lokuvuna kwada kwalixesha leemvula. Emini wayedla ngokugxotha amaxhalanga, aze ngokuhlwa agxothe amarhamncwa afuna ukudla ezo zidumbu.

11Wathi uDavide, zakufika kuye ezo ndaba zento eyenziwa nguRizpa iqadi likaSawule, 12waya kuthatha amathambo kaSawule noJonatan kubantu baseJabheshe eGiliyadi. (Babewabe endaweni yembutho yaseBhete-shan apho yayixhonywe khona imizimba yabo ngamhla amaFilistiya abulala uSawule kwintaba iGilibhowa.1 Sam 31:8-13) 13Wemka nawo uDavide amathambo kaSawule noJonatan kwakunye nawabo basixhenxe babexhonywe apho. 14Bawafaka engcwabeni likaKishe uyise kaSawule amathambo kaSawule noJonatan eZela kummandla wakwaBhenjamin njengokomthetho kakumkani. Emva koko uThixo wayiva imithandazo yabo bethandazela ilizwe.

Amadabi kunye neengxilimbela zamaFilistiya

(1 Gan 20:4-8)

15Kwavuka enye imfazwe phakathi kwamaFilistiya namaSirayeli, wanduluka uDavide waya kulwa namaFilistiya enamadoda akhe. Balwa ke namaFilistiya, waza uDavide wadinwa kakhulu. 16Wasuka uIshbhi-bhenobhi wenzala kaRafa, ephethe umkhonto wobhedu obunzima bungaphezu kweekhilogram ezintathu, enekrele elitsha, wafuna ukubulala uDavide. 17Waza uAbhishayi, unyana kaZeruya, waya kunceda uDavide. Ufike wamhlasela loo mFilistiya, wamosela. Emva koko amadoda kaDavide enza isifungo athi: “Unakanye ukuba uphinde uye edabini kunye nathi, hleze isibane sakwaSirayeli sicinywe.”

18Emva kwelo dabi kwabakho elinye idabi namaFilistiya eGobhi, apho uSibhekayi waseHusha wabulala uSafu wenzala kaRafa.

19Kuphinde kwabakho elinye idabi kunye namaFilistiya kwaseGobhi apho, waza uEl-hanani, unyana kaJayire umlukiOkanye “unyana kaJayare-oregim” waseBhetelehem, wabulala khona uGoliyatiOkanye “uLami umntakwabo-Goliyati” – 1 Gan 20:5 waseGati owayephethe umkhonto ongangesibonda.

20Kubekho elinye idabi eGati, apho kwakukho ingxilimbela eyayikuthanda kunene ukulwa. Yayiyinto eminwe mithandathu kwisandla ngasinye, ineenzwane ezintandathu kunyawo ngalunye, amashumi amabini anesine ukutsho. Nayo yayiyinzala kaRafa. 21Yawathuka amaSirayeli, yabulawa nguJonatan unyana kaShama umntakwabo-Davide.

22Bobane aba babeyinzala kaRafa eGati. Babulawa nguDavide namadoda akhe.

22

Ingoma kaDavide yoloyiso

(Ndum 18)

221UDavide wabhekisa lo mhobe *kuNdikhoyo mhla wamkhulula kwiintshaba zakhe nasesandleni sikaSawule. 2Wathi:

NguNdikhoyo iliwa lam;

nguye inqaba yam;

nguye umkhuseli wam.

3Xa ndizimele ngoThixo wam ndihlala ndikhuselekile.

Nguye ikhaka lam;

nguye ondigcina ndifihlakele.

Nguye inqaba yam ephakamileyo;

nguye isikhundla sam sokuzimela.

Mhlanguli wam, nguwe ondisindisayo kumadoda anogonyamelo.

4Ndithi ndakukhala kuNdikhoyo,

asuke andithi hlasi kwiintshaba zam.

Ngenene, makabongwe uNdikhoyo!

5Bendintlithwa ngamaza abulalayo,

amaza arhaxayo endigubungele.

6Ukufa bekundirhangqile,

ingcwaba selivuleke lithe ng'aa.

7Ndazibika kuNdikhoyo ndikuloo ngxingongo;

ewe, ndabiza kuThixo wam.

Wandiva engqendeve kwibhotwe lakhe,

savakala kuye isikhalo sam.

8Suka wagungqa wanyikima umhlaba,

isibhakabhaka sangcangcazela,

kuba uThixo wayenomsindo.

9Kwathi phoko umsi emathatheni akhe,

walephuza amadangatye ngomlomo,

kuliqika amalahle avuthayo.

10Wasikrazula isibhakabhaka

wehla engqendeve phezu kwelifu elimnyama.

11Wandanda ngenqwelo *yezithunyw' ezimaphiko,

itshebeleza ngesantya emoyeni.

12Wayethiwe gqume sisithokothoko,

kumnyama thsu;

engqingwe ziingqimba zamafu anemvula,

13kutshawuza imibane ngaphambi kwakhe,

kunga kuvutha amalahle.

14Wazongoma esibhakabhakeni uNdikhoyo,

lavakala ilizwi loPhezukonke.

15Wadubula ngeentolo zakhe,

zee qhu saa iintshaba,

eziswantsulisa ngokugqekreza kwemibane.

16Watsho zoma qoko iilwandle,

kwatsho kwavela nezisekelo zelizwe,

akukhalima yena uNdikhoyo,

egragramela iintshaba enomsindo.

17Wehla, wandithi hlasi uNdikhoyo,

wandihlangula kumanzi enzonzobila.

18Wandihlangula kwiintshaba zam

nakwabo bandichasayo, bendivuyelela.

19Bandihlasela ndisengxingweni,

wandikhusela yena uNdikhoyo.

20Wandihlangula ndisengozini,

wandisindisa kuba ekholisekile ndim.

21Wandivuza uNdikhoyo kuba ndandilungisa;

wandithamsanqela kuba ndimsulwa.

22Umthetho kaNdikhoyo ndiyawuthobela;

andimfulathelanga uThixo wam.

23Yonke imiyalelo yakhe ndiyigcinile;

andayaphula imithetho yakhe.

24Uyandazi ukuba andonanga;

ndiyazilumla ekwenzeni ububi.

25Ngoko ke uyandivuza kuba ndisenza okulungileyo;

uyandivuza kuba akukho sikhwa kum.

26Uthembekile, Ndikhoyo, kwabo bathembekileyo;

ubenzela ububele abo bandlela zithe tse.

27Umsulwa kwabo bamsulwa;

uchasene nabo bangamatshijolo.

28Ungumsindisi wabathobekileyo,

obabone benekratshi ubathobe.

29Usisibane sokundikhanyisela, wena Ndikhoyo;

nguwe ondigxothela ubumnyama.

30Ewe, ngawe ndingawuchitha-chitha nomkhosi,

ngamandla akho ndilutsibe nongqameko lwawo.

31Hayi bo, zigqibelele izinto azenzayo lo Thixo!

Hayi ukuthembeka kwelizwi lakhe!

Uyabakhusela bonke abo bathembela ngaye.

32NguNdikhoyo yedwa uThixo;

nguye kuphela osikhuselayo;

33ewe, nguThixo oyinqaba yam;

nguye oyenza iphumelele indlela yam.

34Undicondobisa kuhle njengenxala,Habh 3:19

andichankcathise emaweni ndingatyibiliki.

35Undiqhelisa ukulwa edabini,

andifundise ukugoba isaphetha esomeleleyo.

36Ndikhoyo, undinike ikhaka lokuhlanganisa;

undibonelele ndatsho ndazimaseka.

37Undimise endaweni ephangaleleyo;

azinakutyibilika kuyo iinyawo zam.

38Ndizisukela ndizoyise iintshaba zam;

andijiki ndide ndizitshabalalise.

39Ndizithi ntshinte-ntshinte zingavuki tu,

ziqungquluze apha phambi kwam.

40Undinika amandla edabini,

undoyisele iintshaba zam.

41Ziyandoyika iintshaba zam;

abandithiyileyo ndibatshabalalisile.

42Ziba ngafuna uncedo zingancedwa bani;

ziba ngazibika kuNdikhoyo angaphenduli.

43Mna ndizicumza zibe njengothuli,

ndizinyhashe okodaka endleleni.

44Wena wandihlangula ekuvukelweni ngamawethu,

walimisa igunya lam elizweni,

ndada ndaphatha nabo bendingabazi.

45Ndikhahlelwa nangabasemzini abantu;

bayandithobela bakuwuva umthetho wam.

46Baphuma kwiinqaba zabo begubha,

bephelelwe sisibindi xa bebonke.

47Huntshuu! Khul' ud' ukhokhobe, Ndikhoyo!

Mawubongwe wena mkhuseli wam,

Thixo ongumhlanguli wam!

48Wena undoyisela iintshaba zam;

wena ugoba iintlanga zindikhahlele;

49wena undihlangula kwabandichasayo!

Ewe, undoyisele iintshaba zam,

wandikhusela kubaphalazi-gazi.

50Ngoko ke ndiya kukubonga phakathi kwezizwe,

ndityibele ndivuma umbongo wakho, Ndikhoyo.Roma 15:9

51NguThixo omnika uloyiso ukumkani,

amenzele izibele umthanjiswa wakhe,

uDavide nayo yonke inzala yakhe kude kuse ephakadeni.

23

Umyolelo kaDavide

231Nanku ke umyolelo kaDavide:

Utsho uDavide unyana kaJese,

itsho indoda eyaphakanyiselwa phezulu,

umthanjiswa kaThixo kaYakobi,

iciko leengoma kwaSirayeli.

2UMoya *kaNdikhoyo uthetha ngomlomo wam;

ilizwi lakhe lisencakameni yolwimi lwam.

3Uthethile uThixo kaSirayeli;

iliwa lokhuselo likaSirayeli libhekise kum lathi:

“Lowo kumkani ulawula ngobulungisa,

lowo ulawula esoyika uThixo,

4uqaqamba ngokwelanga ngomsobomvu ngentsasa engenamafu,

lona liqaqambis' umhlaba emva kwemvula,

lintshulise ingca emhlabeni.”

5UThixo ukuzinzisile ukulawula kwenzala yam,

kub' undenzel' umnqophis' ongasoz' ujike,

umnqophis' ongayi kwaphulwa,

dinga elingagugiyo.

Uya kuluphumelelisa usindiso lwam,

awufezekise wonke umnqweno wam.

6Kodwa amatshijolo ngamev' alahliweyo;

ziinkuni ezingathezwayo ngokuhlaba.

7Wona abanjwa ngesixhobo sentsimbi,

okanye atyhalwe ngomphini womkhonto,

atshiselwe kuloo ndawo akuyo.

Amagorha kaDavide

(1 Gan 11:10-41)

8Ngawo la amagama amagorha omkhosi kaDavide: nguYoshebhe-bhashebhete waseTakemon kuqala, owayeyinkokheli yamagorha amathathu. Walwa namakhulu asibhozo amadoda eyedwa, wawabulala onke ngomkhonto wakhe kwidabi elinye.

9Olandelayo nguElazare unyana kaDodo umAhoyi. Engomnye wamagorha amathathu nje, yena wayekunye noDavide xa bacela umngeni kumaFilistiya awayeze edabini. Abuya umva amaSirayeli, 10kodwa yena wangena kuwo amaFilistiya, wabetha sada isandla sakhe sagogeka yinkantsi, watsho akabi nako ukuliyeka ikrele lakhe. *UNdikhoyo watshatshela edabini loo mini. Igalelo labalandeli bakaElazare kwelo dabi yaba kukuthimba impahla yabawileyo.

11Olandelayo nguShama unyana ka-Age waseHarari. Waqubisana namaFilistiya eLehi ngasentsimini yeentlumayo. Abaleka amaSirayeli, 12wema yena uShama, walwa ekhusela loo ntsimi, afa amaFilistiya, watshatshela uNdikhoyo.

13Kwakha kwathi kanye xa kusondela ixesha lokuvuna, kwasuka isithathu kuloo madoda angamashumi amathathu aziintloko zomkhosi kaDavide, saya kuye kumqolomba waseAdulam, lo gama wona umkhosi wamaFilistiya umise ngakwintili yamaRafa. 14Ngelo xesha uDavide wayesezintabeni kwindawo enqabileyo, kukho ibutho lamaFilistiya eBhetelehem. 15UDavide wanxanwa, waza wathi: “Akwaba bekungakho mntu undiphathela amanzi kwelaa qula lingasesangweni eBhetelehem.” 16Loo magorha mathathu ke atyhoboza apho kuloo maFilistiya, aya kukha amanzi apho kwelo qula lingasesangweni eBhetelehem, abuya nawo, awanika uDavide. Kambe ke uDavide wala ukuwasela, ndaweni yaloo nto wawachitha, esenza umnikelo ngawo kuNdikhoyo, esithi: 17“Andinakuze ndiwasele la manzi, Ndikhoyo. Loo nto ingafana nqwa nokusela igazi lala madoda abubeke esichengeni ubomi bawo.” UDavide wala ukuwasela loo manzi.

Zazinjalo ke izigigaba zaloo magorha mathathu.

18UAbhishayi, umntakwabo-Jowabhi, onina unguZeruya, yayinguye inkokheli yamashumi amathathu amagorha. Yena ngomkhonto wakhe walwa namadoda angamakhulu amathathu, wawabulala, watsho wabalasela njengaloo magorha mathathu. 19Ewe, waba yimbalasane njengaloo magorha mathathu, waba yinkokheli yelo qela lingamashumi amathathu, noxa engabandakanywanga kuloo magorha mathathu.

20Enye indoda eyayitshatshele ngemisebenzi yobugorha nguBhenaya unyana kaJoyada waseKabhezeli. Yena wabulala iintshatsheli zamaMowabhi ezimbini. Kwakhona ngemini ekwakukhithika ngayo waya kungena emhadini, wabulala khona ingonyama. 21Wabulala nesigantsontso somJiputa ophethe umkhonto. UBhenaya wamgqebha ngebhunguza, hlasi loo mkhonto, wamgwaza kwangawo loo mJiputa. 22Zazinjalo ke izigigaba zikaBhenaya unyana kaJoyada; naye wayedume njengaloo magorha mathathu. 23Wayebalasele phakathi kwaloo magorha angamashumi amathathu, kodwa wayengabandakanywanga kuloo magorha mathathu. UDavide wamenza inkokheli yabalindi bokumkani.

24Kuloo magorha angamashumi amathathu kwakukho aba:

YayinguAsayeli umntakwabo-Jowabhi,

uEl-hanani unyana kaDodo waseBhetelehem,

25uShama waseHarodi,

uElikana waseHarodi,

26uHeleze wasePeleti,

kunye noIra unyana kaIkeshe waseTekowa.

27Wayelapho uAbhiyezere waseAnatoti,

noMebhunayi waseHusha,

28uZalmon waseAhoyi,

kwakunye noMaharayi waseNetofa,

29uHelebhe unyana kaBhana waseNetofa,

noItayi unyana kaRibhayi waseGibheya kwaBhenjamin.

30Wayelapho uBhenaya wasePiraton,

uHidayi wamaxandeka aseGahashe,

31kunye noAbhiyalebhon waseBhete-arabha,

uAzemavete waseBhawurim,

32noEliyabha waseShalebhon.

Zazilapho iinto zikaYashene,

noJonatan 33unyana kaShama waseHarari,

kunye noAhiyam unyana kaSharare waseHarari,

34uElifelete, unyana ka-Ahasebhayi waseMahaka,

uEliyam unyana ka-Ahitofele waseGilo,

35uHezero waseKarmele,

uParayi waseArbhi,

36uIgali unyana kaNatan waseZobha,

uBhani wakwaGadi,

37uZeleki umAmon,

noNaharayi waseBheroti umphathi-zikrweqe zikaJowabhi, unyana kaZeruya.

38Wayelapho uIra waseItri,

noGarebhe waseItri,

39kunye noUriya umHeti.

Babengamashumi mathathu anesixhenxe xa bebonke.