IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

UShebha uvukela ukumkani uDavide

201Apho eGiligali kwakukho itshijolo elithile lomfo ogama linguShebha, unyana kaBhikri wesizwe sakwaBhenjamin. Wasuka wabetha isigodlo sakhe, wamemelela esithi: “Asinasahlulo kuDavide, singenalifa kunyana kaJese. Elowo makaye endlwini yakhe, maSirayeli!”1 Kum 12:16; 2 Gan 10:16

2Ke onke amadoda akwaSirayeli amshiya uDavide, alandela uShebha unyana kaBhikri, kodwa wona amaJuda asala noDavide, amlandela ukusuka eJordan ada aya kutsho naye eJerusalem.

3Wathi uDavide akufika komkhulu eJerusalem, wawathatha lawo maqadi akhe alishumi ayesele ejonge ikomkhulu,2 Sam 16:22 wathi makajongwe ngabalindi. Wayebondla, kodwa akabuyanga ahlangane nabo, bahlala ubomi bobuhlolokazi bonke ubomi babo.

4UDavide wathi kuAmasa: “Wabize amadoda akwaJuda eze apha zingadlulanga iintsuku ezintathu.” 5Wahamba uAmasa, esiya kubiza amaJuda, kodwa akabuya ngosuku awayemiselwe lona ngukumkani.

6Uvakele esithi ukumkani kuAbhishayi: “Phofu uyaqonda na ukuba uShebha unyana kaBhikri uza kusenzela ingxwaba-ngxwaba nangaphezu koAbhasalom. Hamba nala madoda omkhosi wam, nimlandele engekayi kwiidolophu ezinqatyisiweyo, asithele emehlweni ethu.” 7Asuka ke amadoda ebutho likaJowabhi, nabalindi abangamaKreti namaPleti, nawo onke amagorha, anduluka eJerusalem, alanda ekhondweni likaShebha unyana kaBhikri.

8Bathi bakufika ngakwelaa liwa laseGibheyon, bahlangana noAmasa. UJowabhi wayegaxele ezedabi, ikrele lisesingxobeni, sibotshelelwe ebhantini. Uthe akusondela lawa elo krele.

9UJowabhi wathi kuAmasa: “Uphila njani, mfo wethu?” Wamthi nqaku ngentshebe uAmasa ngesokunene isandla sakhe, eza kumanga. 10UAmasa wayengalilumkelanga ikrele elalisesandleni sikaJowabhi, wamhlaba ngalo esiswini, wamkhupha amathumbu. Wafa kwangoko, akwafuneka ukuba abuye amhlabe uJowabhi.

Basuka apho uJowabhi nomntakwabo uAbhishayi bangena endleleni, belandela uShebha unyana kaBhikri. 11Enye kulaa madoda ayehamba noJowabhi yasala imi ngakweso sidumbu sika-Amasa, ikhwaza isithi: “Indoda engakwicala likaJowabhi noDavide mayilandele uJowabhi.” 12Isidumbu sika-Amasa esasilijaja ligazi sasiqungquluze phakathi endleleni. Loo ndoda yathi yakubona amadoda afika eme apho, yasirhuqela entsimini eso sidumbu, yasigquma ngengubo. 13Emva koko ke wonke umntu walandela uJowabhi, kuzingelwa uShebha unyana kaBhikri.

14UShebha wawutyhutyha wonke ummandla wezizwe zakwaSirayeli, wada waya kutsho kwidolophu iAbhele-bhete-mahaka,Okanye “iAbhele ekwayiBhete-mahaka” elandelwa nguwo wonke umzi wakwaBhikri.Okanye “wakwaBheri” 15UJowabhi nomkhosi wakhe bamngqinga uShebha apho eAbhele-bhete-mahaka. Benza amanqwanqwa ngomhlaba okuqabela udonga lwangaphandle, bemba ngaphantsi kodonga, befuna ukuluwisa.

16Kweso sixeko kwakukho umfazi owayehlakaniphile. Wamemeza engaphakathi, wathi: “Khawuphulaphule apha. Nceda undibizele uJowabhi; ndifuna ukuthetha naye.”

17Efikile uJowabhi, wabuza loo mfazi wathi: “UnguJowabhi?”

Wathi: “Ewe, ndinguye.”

Umfazi lowo wathi kuye: “Khawuphulaphule ke, mhlekazi, oko isicakazana sakho sikuthethayo.”

Yena wathi: “Ewe, qhuba, ndimamele.”

18Umfazi lowo wathi: “Kudala kwakudla ngokuthiwa: ‘Yiya kwidolophu iAbhele, uye kuvisa khona.’ Yayisenziwa ke loo nto. 19Le yidolophu exolileyo nethembekileyo kwaSirayeli; kutheni ke ngoku uyidiliza nje, utshabalalisa isixeko esingunozala kuSirayeli? Ngani ukuba ufune ukucima isixeko esililifa *likaNdikhoyo?”

20Waphendula uJowabhi wathi: “Hayi, andingeke ndisidilize isixeko senu ndisicime. 21Asiyiyo injongo yam leyo. Kukho umfo okuthiwa nguShebha, unyana kaBhikri wakweleentaba kwaEfrayim; nguye oqale olu dushe ngokuvukela ukumkani uDavide. Mkhupheni ngaphandle; ndosiyeka esi sixeko.”

“Kulungile, intloko yakhe soyijula ngaphandle kodonga,” utshilo loo mfazi. 22Wabuyela kubemi balapho necebo lakhe, bamnqumla intloko uShebha, bayijula ngaphandle kodonga kuJowabhi. Wasivuthela isigodlo, amadoda akhe ayeka ukusihlasela isixeko, agoduka. Wenjenjeya noJowabhi ukubuyela kukumkani eJerusalem.

Amaphakathi kaDavide

23Umphathi-mkhosi wakwaSirayeli yayinguJowabhi. Abalindi bakakumkani uDavide abangamaKreti namaPleti umphathi wabo yayinguBhenaya unyana kaJoyada. 24UAdoramOkanye “uAdoniram” – 1 Kum 4:6; 5:14 yena wayephethe abo benza umsebenzi ngokunyanzelwa; uYoshafati yena, unyana ka-Ahiludi, wayengumgcini-manqaku, 25uSheva ingunobhala, ababingeleli inguZadoki noAbhiyatare. 26UIra waseJayire wayengomnye wababingeleli bakaDavide.

21

Ukubulawa kwenzala kaSawule

211Kwabakho indlala enkulu eyathatha iminyaka emithathu ngexesha kulawula uDavide. UDavide wafuna ukuqonda *kuNdikhoyo, waza uNdikhoyo wathi: “Kungenxa kaSawule nokuphalaza kwendlu yakhe igazi mhla wababulalayo abantu baseGibheyon.”

2Abantu baseGibheyon bebengengawo amaSirayeli. Babeliqaqobana lama-Amori awathenjiswa ukukhuselwa ngamaSirayeli,Yosh 9:3-15 kodwa uSawule walinga ukuwatshabalalisa, kuba etshiseka ngenxa yenkqubela yamaSirayeli namaJuda. UDavide ke wawabiza amaGibheyon, 3waza wathi kuwo: “Ngaba nifuna ndinenzele ntoni? Ndinganixolisa njani ukuze nilithamsanqelise ilifa likaNdikhoyo?”

4Athi ukuphendula amaGibheyon: “Imbambano yethu noSawule nomzi wakhe ayinakuze ilungiswe ngegolide nesiliva, yaye asizimiselanga ukukhupha isixhiba ngokubulala namnye umSirayeli.”

Yena wathi: “Ke nifuna ndinenzele ntoni?”

5Athi kukumkani: “Indoda eyasitshabalalisayo, iceba ukusicima igama kwimida yakwaSirayeli, 6masinikwe amadoda abe sixhenxe kwinzala yayo, aye kuxhonywa phambi koNdikhoyo eGibheya, isixeko sikaSawule ukumkani owatyunjwa nguNdikhoyo.”

Ukumkani wathi: “Kulungile, ndiza kunikhululela.”

7UDavide wamsindisa uMefibhoshete, unyana kaJonatan unyana kaSawule, ngenxa yesifungo awasenza kunye noJonatan phambi koNdikhoyo.1 Sam 20:15-17; 2 Sam 9:1-7 8Kodwa ke wakhupha uArmoni kunye noMefibhoshete, oonyana ababini bakaRizpa intombi ka-Aya eyabazalela uSawule, kunye noonyana abahlanu bentombi kaSawule uMerabhiEli gama silifumana kwinguqulo yamandulo yesiGrike yeTestamente eNdala nakweyokuQala kaSamweli 18:9. IsiHebhere apha simbiza ngokuba nguMikali. eyabazalela uAdriyeli unyana kaBhazilayi waseMehola, 9wabanikela esandleni sabantu baseGibheyon. Bona baya kubaxhoma entabeni ngaphambi koNdikhoyo. Bafa bonke ngaxesha-nye. Ukufa kwabo kwakungexesha lokuqalisa ukuvuna, ekuqaleni kokuvunwa kwerhasi.

10Emva koko uRizpa intombi ka-Aya wazenzela indlu yamarhonya kwelo litye babefele kulo, wahlala apho ukususela ngexesha lokuvuna kwada kwalixesha leemvula. Emini wayedla ngokugxotha amaxhalanga, aze ngokuhlwa agxothe amarhamncwa afuna ukudla ezo zidumbu.

11Wathi uDavide, zakufika kuye ezo ndaba zento eyenziwa nguRizpa iqadi likaSawule, 12waya kuthatha amathambo kaSawule noJonatan kubantu baseJabheshe eGiliyadi. (Babewabe endaweni yembutho yaseBhete-shan apho yayixhonywe khona imizimba yabo ngamhla amaFilistiya abulala uSawule kwintaba iGilibhowa.1 Sam 31:8-13) 13Wemka nawo uDavide amathambo kaSawule noJonatan kwakunye nawabo basixhenxe babexhonywe apho. 14Bawafaka engcwabeni likaKishe uyise kaSawule amathambo kaSawule noJonatan eZela kummandla wakwaBhenjamin njengokomthetho kakumkani. Emva koko uThixo wayiva imithandazo yabo bethandazela ilizwe.

Amadabi kunye neengxilimbela zamaFilistiya

(1 Gan 20:4-8)

15Kwavuka enye imfazwe phakathi kwamaFilistiya namaSirayeli, wanduluka uDavide waya kulwa namaFilistiya enamadoda akhe. Balwa ke namaFilistiya, waza uDavide wadinwa kakhulu. 16Wasuka uIshbhi-bhenobhi wenzala kaRafa, ephethe umkhonto wobhedu obunzima bungaphezu kweekhilogram ezintathu, enekrele elitsha, wafuna ukubulala uDavide. 17Waza uAbhishayi, unyana kaZeruya, waya kunceda uDavide. Ufike wamhlasela loo mFilistiya, wamosela. Emva koko amadoda kaDavide enza isifungo athi: “Unakanye ukuba uphinde uye edabini kunye nathi, hleze isibane sakwaSirayeli sicinywe.”

18Emva kwelo dabi kwabakho elinye idabi namaFilistiya eGobhi, apho uSibhekayi waseHusha wabulala uSafu wenzala kaRafa.

19Kuphinde kwabakho elinye idabi kunye namaFilistiya kwaseGobhi apho, waza uEl-hanani, unyana kaJayire umlukiOkanye “unyana kaJayare-oregim” waseBhetelehem, wabulala khona uGoliyatiOkanye “uLami umntakwabo-Goliyati” – 1 Gan 20:5 waseGati owayephethe umkhonto ongangesibonda.

20Kubekho elinye idabi eGati, apho kwakukho ingxilimbela eyayikuthanda kunene ukulwa. Yayiyinto eminwe mithandathu kwisandla ngasinye, ineenzwane ezintandathu kunyawo ngalunye, amashumi amabini anesine ukutsho. Nayo yayiyinzala kaRafa. 21Yawathuka amaSirayeli, yabulawa nguJonatan unyana kaShama umntakwabo-Davide.

22Bobane aba babeyinzala kaRafa eGati. Babulawa nguDavide namadoda akhe.

22

Ingoma kaDavide yoloyiso

(Ndum 18)

221UDavide wabhekisa lo mhobe *kuNdikhoyo mhla wamkhulula kwiintshaba zakhe nasesandleni sikaSawule. 2Wathi:

NguNdikhoyo iliwa lam;

nguye inqaba yam;

nguye umkhuseli wam.

3Xa ndizimele ngoThixo wam ndihlala ndikhuselekile.

Nguye ikhaka lam;

nguye ondigcina ndifihlakele.

Nguye inqaba yam ephakamileyo;

nguye isikhundla sam sokuzimela.

Mhlanguli wam, nguwe ondisindisayo kumadoda anogonyamelo.

4Ndithi ndakukhala kuNdikhoyo,

asuke andithi hlasi kwiintshaba zam.

Ngenene, makabongwe uNdikhoyo!

5Bendintlithwa ngamaza abulalayo,

amaza arhaxayo endigubungele.

6Ukufa bekundirhangqile,

ingcwaba selivuleke lithe ng'aa.

7Ndazibika kuNdikhoyo ndikuloo ngxingongo;

ewe, ndabiza kuThixo wam.

Wandiva engqendeve kwibhotwe lakhe,

savakala kuye isikhalo sam.

8Suka wagungqa wanyikima umhlaba,

isibhakabhaka sangcangcazela,

kuba uThixo wayenomsindo.

9Kwathi phoko umsi emathatheni akhe,

walephuza amadangatye ngomlomo,

kuliqika amalahle avuthayo.

10Wasikrazula isibhakabhaka

wehla engqendeve phezu kwelifu elimnyama.

11Wandanda ngenqwelo *yezithunyw' ezimaphiko,

itshebeleza ngesantya emoyeni.

12Wayethiwe gqume sisithokothoko,

kumnyama thsu;

engqingwe ziingqimba zamafu anemvula,

13kutshawuza imibane ngaphambi kwakhe,

kunga kuvutha amalahle.

14Wazongoma esibhakabhakeni uNdikhoyo,

lavakala ilizwi loPhezukonke.

15Wadubula ngeentolo zakhe,

zee qhu saa iintshaba,

eziswantsulisa ngokugqekreza kwemibane.

16Watsho zoma qoko iilwandle,

kwatsho kwavela nezisekelo zelizwe,

akukhalima yena uNdikhoyo,

egragramela iintshaba enomsindo.

17Wehla, wandithi hlasi uNdikhoyo,

wandihlangula kumanzi enzonzobila.

18Wandihlangula kwiintshaba zam

nakwabo bandichasayo, bendivuyelela.

19Bandihlasela ndisengxingweni,

wandikhusela yena uNdikhoyo.

20Wandihlangula ndisengozini,

wandisindisa kuba ekholisekile ndim.

21Wandivuza uNdikhoyo kuba ndandilungisa;

wandithamsanqela kuba ndimsulwa.

22Umthetho kaNdikhoyo ndiyawuthobela;

andimfulathelanga uThixo wam.

23Yonke imiyalelo yakhe ndiyigcinile;

andayaphula imithetho yakhe.

24Uyandazi ukuba andonanga;

ndiyazilumla ekwenzeni ububi.

25Ngoko ke uyandivuza kuba ndisenza okulungileyo;

uyandivuza kuba akukho sikhwa kum.

26Uthembekile, Ndikhoyo, kwabo bathembekileyo;

ubenzela ububele abo bandlela zithe tse.

27Umsulwa kwabo bamsulwa;

uchasene nabo bangamatshijolo.

28Ungumsindisi wabathobekileyo,

obabone benekratshi ubathobe.

29Usisibane sokundikhanyisela, wena Ndikhoyo;

nguwe ondigxothela ubumnyama.

30Ewe, ngawe ndingawuchitha-chitha nomkhosi,

ngamandla akho ndilutsibe nongqameko lwawo.

31Hayi bo, zigqibelele izinto azenzayo lo Thixo!

Hayi ukuthembeka kwelizwi lakhe!

Uyabakhusela bonke abo bathembela ngaye.

32NguNdikhoyo yedwa uThixo;

nguye kuphela osikhuselayo;

33ewe, nguThixo oyinqaba yam;

nguye oyenza iphumelele indlela yam.

34Undicondobisa kuhle njengenxala,Habh 3:19

andichankcathise emaweni ndingatyibiliki.

35Undiqhelisa ukulwa edabini,

andifundise ukugoba isaphetha esomeleleyo.

36Ndikhoyo, undinike ikhaka lokuhlanganisa;

undibonelele ndatsho ndazimaseka.

37Undimise endaweni ephangaleleyo;

azinakutyibilika kuyo iinyawo zam.

38Ndizisukela ndizoyise iintshaba zam;

andijiki ndide ndizitshabalalise.

39Ndizithi ntshinte-ntshinte zingavuki tu,

ziqungquluze apha phambi kwam.

40Undinika amandla edabini,

undoyisele iintshaba zam.

41Ziyandoyika iintshaba zam;

abandithiyileyo ndibatshabalalisile.

42Ziba ngafuna uncedo zingancedwa bani;

ziba ngazibika kuNdikhoyo angaphenduli.

43Mna ndizicumza zibe njengothuli,

ndizinyhashe okodaka endleleni.

44Wena wandihlangula ekuvukelweni ngamawethu,

walimisa igunya lam elizweni,

ndada ndaphatha nabo bendingabazi.

45Ndikhahlelwa nangabasemzini abantu;

bayandithobela bakuwuva umthetho wam.

46Baphuma kwiinqaba zabo begubha,

bephelelwe sisibindi xa bebonke.

47Huntshuu! Khul' ud' ukhokhobe, Ndikhoyo!

Mawubongwe wena mkhuseli wam,

Thixo ongumhlanguli wam!

48Wena undoyisela iintshaba zam;

wena ugoba iintlanga zindikhahlele;

49wena undihlangula kwabandichasayo!

Ewe, undoyisele iintshaba zam,

wandikhusela kubaphalazi-gazi.

50Ngoko ke ndiya kukubonga phakathi kwezizwe,

ndityibele ndivuma umbongo wakho, Ndikhoyo.Roma 15:9

51NguThixo omnika uloyiso ukumkani,

amenzele izibele umthanjiswa wakhe,

uDavide nayo yonke inzala yakhe kude kuse ephakadeni.