IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Ilitye eliphilayo nesizwe esinyulu

21Ngoko ke yahlukanani nazo zonke ezi zinto: uchuku, inkohliso, ukuzenzisa, nomona, nako konke ukuphixanisa! 2Njengamakholwa aseziintsana langazelelani ubisi olungangxengwanga: ndixela ilizwi likaThixo eliya kunikhulisa nide nisindiswe. 3“Kaloku senibungcamle ububele beNkosi,”Ndum 34:8 njengoko *neziBhalo zisitsho kakade.

4Yizani eNkosini! Kaloku yona lilitye eliphilayo eladelwayo ngabantu; kambe ke lichongiwe, laye lixabisekile kuThixo. 5Yizani kaloku nani nibe ngamatye okwakha indlu kaMoya, khon' ukuze nibe ngababingeleli abanyulu bokwenza amadini kaMoya, amkelekileyo kuThixo ngenxa kaYesu Krestu. 6Kaloku iziBhalo zithi:

“Ndikhethe ilitye elixabisekileyo.

Lilitye lesiseko endilibeka eZiyon.

Nabani na ozinikelayo kuye akayi kudana.”Isaya 28:16

7Kuni, nina bazinikeleyo, eli litye lixabisekile, kodwa kwabo bangakholwayo:

“Kanye elo litye bâlideláyo abakhi

suke laba lelona libalulekileyo lesiseko.”Ndum 118:22

8Lona:

“Lilitye elikhubekisayo,

ulwalwa olutyibilikisayo.”Isaya 8:14-15

Kaloku bayakhubeka kuba bengalithobeli ilizwi; phofu ke bamiselwe loo nto kakade.

9Kambe ke nina niluhlanga olukhethekileyo, ababingeleli basebhotwe, isizwe esinyulu,Mfud 19:5-6; Isaya 43:20 imilowo yakwaThixo.Mfud 19:5; Hlaz 4:20; 7:6; 14:2 UThixo unikhethele ukuze nivakalise isidima nesihomo sakhe.Isaya 43:21 Kaloku wanibiza nisebumnyameni, wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo.Isaya 9:2 10Ngoku nilusapho lukaThixo, nangona nanikade ningelulo; benikade nikude nenceba yakhe, kodwa ngoku niyifumene.Hos 2:23

Isimilo somntu okholwayo

11Ndiyanibongoza, zihlobo zam, kaloku niziimbacu nabaphambukeli kweli lizwe! Ngoko ke phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. Kaloku yona ilwa nani ziqu. 12Izimilo zenu mazibe zihle kangangokuba nabahedeni baniqonde ukuba aninabala. Xa kunjalo ke baya kuthi nokuba bayanityhola ngokungcola, babuye bavume ukuba nimsulwa. Ngaloo ndlela ke baya kumdumisa uThixo ngomhla wokufika kwakhe.

13Ngenxa yeNkosi wathobeleni onke amagunya akhoyo. Ukumkani mthobeleni njengowongamileyo, 14nerhuluneli njengomphathiswa wakhe wokohlwaya abonayo, ancome abo balungisayo. 15Kaloku uThixo ufuna ukuba nithi ngenxa yezimilo ezihle nibatsho basikwe umlomo abo bangaqondiyo, ndawonye nezibhanxa. 16Ziphatheni njengabantu abakhululekileyo. Kambe ke inkululeko leyo mayingabi lokhusi lokungcola; koko ziphatheni njengezicaka zikaThixo. 17Hloniphani wonke umntu; wathandeni amakholwa, nimoyike uThixo, nimthobele osemagunyeni.

Umzekelo esiwunikwe nguKrestu

18Nina zicaka, bahlonipheni abo baniqeshileyo, nibathobele kangangoko. Le nto ke sanukuyenza kwabo banobubele nobuntu kuphela, koko yenzeni nakwabo bakhohlakeleyo. 19Kaloku uThixo uyamthamsanqelisa umntu onyamezela ingcinezelo engonanga, kuba elangazelela okuthandwa nguThixo. 20Ewe, kaloku umntu akafumani nqaku xa enyamezela isohlwayo ngenxa yesono asenzileyo. Kodwa ke ukuba ùnyamezela ukuphatheka kabuhlungu naxa ungenzanga bubi, uThixo ungakuwe. 21Kakade nabizelwa loo nto; kaloku uKrestu waphatheka kabuhlungu ngenxa yenu, waza ngaloo ndlela wanishiya nomzekelo, ukuze nina nihambe ekhondweni lakhe.Isaya 53:9 22Yena zange one, engazange wakhohlisa. 23Naxa wayengcikivwa wayengaphindisi angcikive. Ngexesha lokuphatheka kabuhlungu akazange aqalekise, koko imeko yakhe wayinikela kulowo ugweba ngobulungisa.Isaya 53:7 24Izono zethu wazithathela kuye siqu, waxhonywa nazo emnqamlezweni, khon' ukuze thina siyeke ukuphilela ukona, koko siphilele ukulungisa. Ninyangwe ngamanxeba akhe.Isaya 53:5 25Nanilahlekile njengeegusha,Isaya 53:6 kambe ke ngoku nibuyiselwe kuMalusi wenu onikhathaleleyo.