IsiXhosa 1996 (XHO96)
16

Umnikelo wokunceda amakholwa

161Ngokunxulumene nomnikelo wokunceda amakholwa akwaJuda,Roma 15:25-26 yenzani ngale ndlela ndandiwayalele ngayo amabandla aseGalati. 2NgeCawe nganye umntu ngamnye makaqokelele isixa esithile semali, ngokwengeniso ayizuzileyo, asibeke bucala, ukwenzela ukuba ningaqali ukuqokelela ndakuba ndifikile. 3Ndakufika ndothuma amadoda eniwakhethileyo nina ngokwenu, ayise imali leyo eJerusalem, ndiwaphathise nencwadi yokuwazisa. 4Ukuba kuyimfuneko ukuba nam ndiye aya kuselehamba nam.

Amalungiselelo kaPawulos

5Emveni kokuba ndigqithile eMakedoni,Mseb 19:21 ndiya kuza kufika nalapho eKorinte. Kaloku ndiza kucanda kwelaseMakedoni. 6Kungenzeka ndihlale ixeshana; mhlawumbi ndingabuchithela apho kuni ubusika. Kofuneka nindixhase ke ukudlula apho kuni, noba ndiya phi na. 7Ukuba iNkosi iyavuma, bendingàthandi kudlula nje, bendingathanda ukukhe ndibe nethutyana ndihleli nani.

8Ndizimisele ukukhe ndihlale apha e-Efese ide idlule *iPentekoste. 9Apha kukho ithuba elihle elivulelekileyo lokusebenza, kodwa ke nenkcaso ikwankulu kangako.Mseb 19:8-10

10Ukuba kwenzekile uTimoti1 Kor 4:17 wagqitha ngapho, ze nincede nimamkele, atsho azive esekhaya. Kaloku naye usisicaka seNkosi njengam. 11Musani ukumdela, koko mncedeni ukuze alufeze uhambo lwakhe ngoxolo, eze apha kum. Nam ndimlindele apha kunye namakholwa.

12Uwethu uApolo ndandimkhuthazile ukuba anihambele kunye namanye amakholwa, kodwa ke akakafuni kuza ngoku. Phofu ke uya kuza akulifumana ithuba.

Isiphetho

13Phaphani, nime zinzi elukholweni! Khaliphani, nomelele! 14Wonke umsebenzi wenzeni ngothando.

15Umzi wakwaStefano1 Kor 1:16 niyawazi ukuba ngowamaKrestu okuqala ukuguquka kweli laseAkaya, yaye bazinikele ekukhonzeni abantu bakaThixo. Ndiyanibongoza ke, mawethu, 16ukuba nibalulamele abantu abanjengabo. Ndixela nabani na osebenza abulaleke njengabo.

17Ukufika kukaStefano noFortunato noAkayiko, kuyandonwabisa; kaloku basivalile isikhewu sokungabikho kwenu, 18bandixolisa njengoko nani benixolisile. Kufuneka athathelwe ingqalelo amadoda anjengala.

19Ayabulisa amabandla ephondo laseAsiya. UAkwila noPrisila,Mseb 18:2 kwakunye nebandla elingenela emzini wabo, bayabulisa ngokwabantu beNkosi. 20Ayabulisa onke amakholwa. Nani bulisanani kakuhle ngokwamakholwa.

21Ndiwubhala ngesam isandla lo mbuliso: Ndiyanibulisa mna Pawulos.

22Nabani na ongayithandiyo iNkosi uqalekisiwe!

“Marana tha” – O, Nkosi, yid' ufike!

23INkosi uYesu mayibe nobubele kuni.

24Ndinithanda xa ninonke ebudlelaneni bukaKrestu Yesu.