IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Inzala kaIsakare

71UIsakare wayenoonyana abane: uTola, uPuwa, uYashubhi, noShimron. 2Oonyana bakaTola ngu-Uzi, noRefaya, noJeriyeli, noYamayi, noIbhesam, noSamweli. Babeziinkulu zezindlu zakwaTola. Ngemihla kaDavide amadoda akwaTola anokungena emkhosini ayengamashumi amabini anambini amawaka anamakhulu amathandathu.

3Unyana kaUzi nguYezeraya. Oonyana baYezeraya nguMikayeli, no-Obhadiya, noJoweli, noIshiya. Bebonke yayiziinkulu zezindlu. 4Babenabafazi noonyana abaninzi; inzala yabo ibingamadoda angamashumi amathathu anantandathu anokungena emkhosini. 5Ewonke amaIsakare ezindlu ngezindlu anokungena emkhosini ayengamashumi asibhozo anesixhenxe samawaka.

Inzala kaBhenjamin

6UBhenjamin wayenoonyana abathathu: uBhela, uBhekere, noYediyali. 7UBhela wayenoonyana abahlanu abaziinkulu zezindlu, bengamagorha anobukroti: uEzebhon, u-Uzi, u-Uziyeli, uJerimoti, noIri. Inzala yabo ibingamadoda angamashumi anambini amawaka anamashumi amathathu anane anokungena emkhosini.

8Naba oonyana bakaBhekere: nguZemira, noYowashe, noElizere, noEliyohenayi, no-Omri, noJeremoti, noAbhiya, noAnatoti, noAlemete. 9Inzala yabo ngokwezindlu ibingamadoda angamashumi amabini amawaka anamakhulu amabini anokungena emkhosini.

10UYediyali wazala uBhilehan. Oonyana bakaBhilehan nguJewushe, noBhenjamin, noEhude, noKenana, noZetan, noTashishe, noAhishare. 11Oonyana bakaYediyali aba babeziinkulu zezindlu, bengamagorha anobukroti. Inzala yabo ibilishumi elinesixhenxe lamawaka anamakhulu amabini amadoda anokungena emkhosini.

12AmaShupim namaHupim yinzala kaIre, ke wona amaHushim yinzala ka-Ahere.

Inzala kaNafetali

13UNafetali, unyana kaYakobi nomkakhe uBhiliha, wazala uGuni, noYezere, noShalum.

Inzala kaManase

14UManase wayeneqadi elingumAramikazi elazala uAseriyeli noMakire uyise kaGiliyadi. 15UMakire lo wathatha uMahaka udade boHupim noShupim. Omnye wenzala kaMakire nguZelofehadi owazala amantombazana kuphela.

16Umka-Makire uMahaka wazala unyana awamthiya igama elinguPereshe. Umninawa wakhe nguShereshe, owazala u-Ulam noRakem. 17U-Ulam lo wazala uBhedan. Yiyo leyo ke inzala kaGiliyadi, unyana kaMakire, unyana kaManase.

18Udade boGiliyadi uHamolekete wazala uIshodi, noAbhiyezere, noMala.

19Oonyana bakaShemida nguAhiyan, noShekem, noLiki, noAniyam.

Inzala kaEfrayim

20Nantsi inzala kaEfrayim. UEfrayim wazala uShutela, uShutela wazala uBheredi, uBheredi wazala uTahati, uTahati wazala uEliyada, uEliyada wazala uTahati, 21uTahati wazala uZabhadi, uZabhadi wazala uShutela.

Abanye oonyana bakaEfrayim, uEzere noEladi, babulawa xa babefuna ukuthimba imfuyo yabantu baseGati. 22UEfrayim wabazilela ixesha elide oonyana bakhe abaswelekileyo, baza abazalana naye bafika bamkhuza. 23Emva koko umkakhe wamitha, wazala unyana, waza uEfrayim wamthiya igama elinguBheriya,Eli gama lithetha ilishwa kuba indlu yakhe ibihlelwe lilishwa.

24UEfrayim wazala nentombi enguShera. UShera lo wayakha iBhete-horon, eyasezantsi neyasentla, wayakha neUzen-shera.

25UEfrayim wazala nonyana onguRefa. URefa lo wazala uReshefe, uReshefe wazala uTela, uTela wazala uTahan, 26uTahan wazala uLadan, uLadan wazala uAmihudi, uAmihudi wazala uElishama, 27uElishama wazala uNune, uNune wazala uYoshuwa.

28Umhlaba abema kuwo oonyana bakaEfrayim yiBhetele namaphandle ayingqongileyo. Ngasempumalanga umda ubuma ngeNaran, ngasentshona ume ngeGezere neelali eziyingqongileyo, uye kutsho naseShekem neelali zakhona, naseAya neelali zakhona. 29Ngasemdeni wakwaManase ibiyiBhete-shehan, iTanaki, iMegido, iDore, neelali ezizingqongileyo. Kulapho yayimi khona inzala kaJosefu unyana kaSirayeli.

Inzala ka-Ashere

30Nantsi inzala ka-Ashere: oonyana nguImna, noIshwa, noIshvi, noBheriya, nodade wabo uSera.

31Oonyana bakaBheriya nguHebhere noMalkiyeli owazala uBhizaviti. 32Ke yena uHebhere wazala uYafelete, noShemere, noHotam, nodade wabo uShuwa.

33Oonyana bakaYafelete nguPasaki, noBhimehali, noAshevati. 34Oonyana bakaShemere nguAhi noRoga, noYehubha, noAram. 35Oonyana bomntakwabo-Shemere uHelemOgama limbi nguHotam – vesi 32 nguZofa, noImna, noSheleshe, noAmali. 36Ke bona oonyana bakaZofa nguSuwa, noHarenefere, noShuwali, noBheri, noImra, 37noBhezere, noHodi, noShama, noShilesha, noItran, noBhera.

38Oonyana bakaYetere nguYefune, noPisepa, noAra. 39Oonyana bakaUla nguAra, noHaniyeli, noRiziya.

40Bonke aba babeyinzala ka-Ashere. Babeziinkulu, bengamadoda akhethiweyo anobukroti, beziinkokheli ezinamagama. Bebonke babengamadoda angamashumi amabini anantandathu amawaka anokungena emkhosini.

8

Inzala kaBhenjamin

81Naba oonyana abahlanu bakaBhenjamin ngokuzana kwabo: nguBhela owamazibulo, ibe nguAshbhele, uAhara, 2uNoha, noRafa.

3Oonyana bakaBhela nguAdare, noGera, noAbhihudi, 4noAbhishuwa, noNaman, noAhowa, 5noGera, noShefufan, noHuram.

6-7Oonyana bakaEhude nguNaman, noAhiya, noGera. Babeziinkulu zezindlu zaseGebha, ezo zanyanzelekayo ukuba zifuduke, zaza zaya eMahanati, zikhokelwa nguGera uyise kaUza noAhihudi.

8UShaharayim wawuqhawula umtshato wakhe nabafazi bakhe, uHushim noBhayara, waya kuma eMowabhi, 9wathatha uHodeshe, wazala uJobhabhi, noZibheya, noMesha, noMalkom, 10noYehuze, noSakiya, noMirma. Oonyana bakhe aba bonke baba ziinkulu zezindlu. 11Ke nomkakhe uHushim wayemzalele uAhitubhi noElipali. 12Oonyana bakaElipali nguHebhere, noMisham, noShemede lowo wayakhayo iOno kwaneLodi neelali ezizingqongileyo.

AmaBhenjamin aseGati naseAyalon

13OoBheriya noShema babeziinkulu zezindlu ezazimi eAyalon zaza zabagxotha abemi baseGati. 14Kwinzala kaBheriya kukho uAhiyo, noShashaki, noYeremoti, 15noZebhadiya, noAradi, noEdere, 16noMikayeli, noIshpa, noYoha.

AmaBhenjamin aseJerusalem

17-18Oonyana bakaElipali nguZebhadiya, noMeshulam, noHizeki, noHebhere, noIshmerayi, noYeziliya, noJobhabhi.

19-21Oonyana bakaShimeyi nguYakim, noZikri, noZabhedi, noElihenayi, noZiletayi, noEliyeli, noAdaya, noBheraya, noShimrati.

22-25Oonyana bakaShashaki nguIshpan, noHebhere, noEliyeli, noAbhedon, noZikri, noHanan, noHananiya, noElam, noAntotiya, noIfediya, noPenuweli.

26-27Oonyana bakaJeroham nguShamsherayi, noShehariya, noAtaliya, noYareshiya, noEliya, noZikri.

28Zizo ezo ke iinkulu zezindlu ezazihlala eJerusalem.

AmaBhenjamin aseGibheyon naseJerusalem

29Ukhokho weGibheyon1 Gan 9:35 wayehlala khona eGibheyon. Igama lomkakhe nguMahaka. 30Ngokuzana kwabo oonyana bakhe nguAbhedon owamazibulo, ibe nguZure, uKishe, uBhali, uNadabhi, 31uGedore, uAhiyo, uZekere, 32noMikeloti owazala uShimeya. Nabo nenzala yabo babehlala eJerusalem ngakwamanye amaBhenjamin.

Inzala kakumkani uSawule

33UNere wazala uKishe, uKishe wazala uSawule, uSawule wazala uJonatan, noMalkishuwa, noAbhinadabhi, noEshbhali.Ogama limbi nguIshbhoshete – 2 Sam 2:8 34UJonatan wazala uMeribhali,Ogama limbi nguMefibhoshete – 2 Sam 4:4 uMeribhali wazala uMika.

35Oonyana bakaMika nguPiton, noMeleki, noTareya, noAhazi. 36UAhazi wazala uYowada, uYowada wazala uAlemete, noAzemavete, noZimri, waza uZimri wazala uMoza, 37uMoza wazala uBhineya, uBhineya wazala uRafa, uRafa wazala uElasa, uElasa wazala uAzele. 38UAzele ebenoonyana abathandathu, amagama abo inguAzerikam, uBhokeru, uIshmayeli, uShariya, uObhadiya, noHanan. 39Oonyana abathathu bakaEsheki, umntakwabo-Azele ngu-Ulam owamazibulo, ibe nguJewushe noElifelete. 40Oonyana bakaUlam babengamagorha anobuchule kwicala lamatolo. Babenoonyana nabazukulwana abalikhulu elinamashumi amahlanu. Bonke abo babeyinzala kaBhenjamin.

9

Abantu ababuye ekuthinjweni

91AmaSirayeli onke adweliswa ngokwemilibo yawo encwadini yookumkani bakwaSirayeli.

AmaJuda athinjwa, asiwa eBhabheli, ngenxa yokunganyaniseki kwawo. 2Abokuqala ababuya ekuthinjweni bangena balanda ilifa labo ngamaSirayeli athile, nababingeleli, nabaLevi, nabasebenza endlwini kaThixo. 3Bekukho abendlu kaJuda, nabendlu kaBhenjamin, nabendlu kaEfrayim nekaManase ababehlala eJerusalem.Ezra 2:27; Neh 7:73

4Nazi iinkulu zabendlu kaJuda ababehlala eJerusalem: Kwinzala kaPereze, unyana kaJuda, inkulu ngu-Utayi, unyana ka-Amihudi, unyana kaOmri, unyana kaImri, unyana kaBhani. 5Kwindlu kaShela inkulu nguAsaya izibulo, noonyana bakhe. 6Kwindlu kaZera inkulu nguJeweli. Bebonke abantu bendlu yakwaJuda babengamakhulu amathandathu anamashumi alithoba.

7Nazi iinkulu zamaBhenjamin awayehlala eJerusalem: nguSalu kaMeshulam kaHodaviya kaHasenuwa; 8uIbheneya kaJeroham; uEla kaUzi kaMikri; noMeshulam kaShefatiya kaRuweli kaIbheniya. 9La madoda ke ayeziinkulu zezindlu zakowawo. Ewonke la maBhenjamin ayengamakhulu alithoba anamashumi amahlanu anantandathu.

Ababingeleli ababemi eJerusalem

10Naba ababingeleli ababehlala eJerusalem: nguYedaya, uJoyaribhi, uJakin, 11uAzariya kaHilekiya kaMeshulam kaZadoki kaMerayoti ka-Ahitubhi, owayeligosa elikhulu lendlu kaThixo, 12uAdaya kaJehoram kaPashure kaMalekiya, noMasayi ka-Adiyeli kaYazera kaMeshulam kaMeshilemiti kaImere.

13Ababingeleli ababeziinkulu zezindlu babeliwaka elinamakhulu asixhenxe anamashumi amathandathu. Babeziingcungela kumsebenzi wendlu kaThixo.

14Naba abaLevi ababehlala eJerusalem: nguShemaya kaHashubhi ka-Azerikam kaHashabhiya, wendlu kaMerari, 15uBhakebhakare, uHerese, uGalali, uMataniya kaMika kaZikri ka-Asafu, 16uObhadiya kaShemaya, kaGalali kaJedutun, noBherekiya ka-Asa kaElikana, owayehlala kwiilali zamaNetofa.

Abagcini-masango

17Naba abagcini-masango bendlu kaThixo ababehlala eJerusalem: nguShalum, noAkubhi, noTalmon, noAhiman, nabantakwabo. Intloko yabo ibinguShalum. 18Unangoku basagada isango elingasempumalanga, elo adla ngokungena ngalo ukumkani. Mandulo babegada amasango eekampu zabaLevi.

19UShalum unyana kaKore, unyana ka-Abhiyasafu, unyana kaKora, kunye namawabo amaKora, wayephathiswe umsebenzi wokugada amasango endlu kaThixo kanye njengoko ookhokho babo babegada isango lentente esisibingelelo *sikaNdikhoyo. 20Mandulo uFineyasi, unyana kaElazare, wayebongamele abagcini-masango, yaye uNdikhoyo wayenaye. 21UZekariya, unyana kaMeshelemiya, naye wayengumgcini-sango kwindlu kaNdikhoyo.

22Bebonke abagcini-masango bendlu kaThixo babengamakhulu amabini aneshumi elinesibini. Babebalwa ngokwemimandla abahlala kuyo. Ookhokho babo babenikwe uxanduva lokuba ngabagcini-masango ngukumkani uDavide nomshumayeli uSamweli, kuba babengamadoda athembekileyo. 23Bona nenzala yabo babesoloko ke begada amasango endlu kaNdikhoyo. 24Babegada amasango kumacala omane; empumalanga nasentshonalanga, ngasentla nangasezantsi. 25Aba bagadi babencediswa ngamawabo asezilalini awayedla ngokuza kubabambela iintsuku zibe sixhenxe. 26Bekukho abaLevi abane abangabaphathi babagadi. Bona babethenjiwe, begada amagumbi noovimba bendlu kaThixo. 27Ebusuku babelala kufuphi nendlu kaThixo, ukuze bayaluse, baze bayivule yonke intsasa.

Abanye abaLevi

28Abanye kubaLevi babephethe ubugcwabalala obusetyenziswayo xa kunqulwa. Yonke into ephumayo babeyibhala, baphinde benjenjalo naxa ibuyayo. 29Abanye babephethe yonke enye impahla yendlu kaThixo, kunye nomgubo wengqolowa, newayini, namafutha omnquma, nentlaka yokuqhumisa, neziqholo. 30Umsebenzi wokucola iziqholo wona ubuphethwe ngababingeleli.

31UMatitiya, omnye wabaLevi, owayelizibulo likaShalum umKora, wayephathiswe uxanduva lokosa izonka zomnikelo. 32Kumawabo amaKohati bekukho aphathiswe umsebenzi wokosa izonka ebezibekwa etafileni *ngeMihla yokuPhumla.

33Iintloko zezindlu zabaLevi eziziimvumi bezihlala emagumbini endlwini kaThixo, zingaphathiswanga wumbi umsebenzi, kuba uxanduva lweengoma beluphethwe zizo emini nasebusuku.

34Zizo ezi ke iintloko zezindlu zabaLevi ezaziziinkulu ezihlala eJerusalem.

Ookhokho bakaSawule nenzala yakhe

(1 Gan 8:29-38)

35UYehiyeli, ukhokho weGibheyon, wayehlala khona. Igama lomkakhe nguMahaka. 36Ngokuzana kwabo oonyana bakhe nguAbhedon owamazibulo, ibe nguZure, uKishe, uBhali, uNere, uNadabhi, 37uGedore, uAhiyo, uZekariya, noMikeloti. 38UMikeloti wazala uShimeya. Nabo nenzala yabo bebehlala eJerusalem ngakumawabo.

39UNere wazala uKishe, uKishe wazala uSawule, uSawule wazala uJonatan, noMalkishuwa, noAbhinadabhi noEshbhali.Ogama limbi nguIshbhoshete – 2 Sam 2:8 40UJonatan wazala uMeribhali,Ogama limbi nguMefibhoshete – 2 Sam 4:4 uMeribhali wazala uMika.

41Oonyana bakaMika nguPiton, noMeleki, noTareya, 42noAhazi owazala uYara. UYara wazala uAlemete, noAzemavete, noZimri, waza uZimri wazala uMoza, 43uMoza wazala uBhineya, uBhineya wazala uRefaya, uRefaya wazala uElasa, uElasa wazala uAzele. 44UAzele ebenoonyana abathandathu. Amagama abo nguAzerikam, uBhokeru, uIshmayeli, uShariya, uObhadiya, noHanan.