IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Inzala kaRubhen

51Naba oonyana bakaRubhen, amazibulo kaSirayeli.NguYakobi ke lowo – ziQalo 32:28 (Ke wahluthwa ubuzibulo bakhe kuba wasixabhela isilili sikayise,ZiQalo 35:22; 49:3-4 baza ubuzibulo bakhe banikwa oonyana bakaJosefu unyana kaSirayeli. Emilibeni yokuzalwa akasabalwa ke ukuba ungowamazibulo. 2Ke ngoko, nangona uJuda athe wabalasela kunabantakwabo kangangokuba kwada kwaphuma ukumkani kuye,ZiQalo 49:8-10 bona ubuzibulo banikwa uJosefu.) 3Naba ke oonyana bakaRubhen, amazibulo kaSirayeli: nguHanoki, uPalu, uHezeron, noKarmi.

4Nantsi inzala kaYoweli. UYoweli wazala uShemaya, uShemaya wazala uGogi, uGogi wazala uShimeyi, 5uShimeyi wazala uMika, uMika wazala uRaya, uRaya wazala uBhali, 6uBhali wazala uBheyera owafuduswa nguTigelate-pilezere ukumkani waseAsiriya.2 Kum 15:29 UBheyera lo ebesisikhulu samaRubhen.

7Nazi iintloko zendlu yakwaRubhen ngokokulandwa komlibo wokuzalwa: nguYehiyeli, noZekariya, 8noBhela unyana ka-Azazi kaShema kaYoweli. Aba babemi eArohere kuye eNebho naseBhali-meyon. 9Imfuyo yabo yanda ezweni laseGiliyadi, baza banabela empumalanga, baya kuma emacaleni entlango ethabathela emlanjeni iEfrati.

10Ngemihla kaSawule amaRubhen aqhwaya imfazwe, alwa namaHagri, aza awoyisa. Ayithimba ke imizi yamaHagri kuwo wonke umhlaba ongakwimpuma yeGiliyadi.

Inzala kaGadi

11Oonyana bakaGadi babemelene nabakaRubhen ezweni laseBhashan ukuya kutsho eSaleka. 12Indlu enkulu yayiyekaJoweli eBhashan, kulandele ekaShafam, ekaJanayi nekaShafati. 13Ezinye izindlu yayizezi: ekaMikayeli, ekaMeshulam, ekaShebha, ekaJorayi, ekaYakan, ekaZiya, nekaHebhere, zisixhenxe zizonke. 14Babeyinzala ka-Abhihayili, unyana kaYuriyi, kaYarowa, kaGiliyadi, kaMikayeli, kaYeshishayi, kaYado, kaBhuzi. 15UAhi, unyana ka-Abhediyeli kaGuni, wayeyintloko yezi zindlu. 16AmaGadi la ayemi eGiliyadi naseBhashan nasezilalini zalapho nasemadlelweni aseSharon onke. 17Bonke aba babalwa emilibeni yokuzalwa ngemihla kaYotam ukumkani wakwaJuda nangemihla kaJerobhowam ukumkani wakwaSirayeli.

Umkhosi wezizwe zangaphesheya kweJordan

18AmaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase ayenamadoda angamashumi amane anesine amawaka, anamakhulu asixhenxe, anamashumi amathandathu, akufaneleyo ukuphuma umkhosi. La madoda ayengamakroti aqeqeshelwe umkhosi, ekuqhelile ukusebenzisa ikhaka nekrele nokudubula ngeentolo. 19Lo mkhosi waya emfazweni walwa nezizwe zamaHagri ezingamaJeture, namaNafishi, namaNodabhi. 20Umkhosi lo wawukholose ngoThixo, waza wathandazela ukuncedwa nguye ekulweni. Wawuva ke uThixo umthandazo wawo, wawuncedisa emfazweni, oyiswa amaHagri nabo bonke ababekunye nawo. 21Yathinjwa ke impahla yamaHagri: iinkamela ezingamawaka amashumi mahlanu, iigusha ezimawaka amakhulu mabini anamashumi mahlanu, needonki ezingamawaka amabini. Ngaphezu koko bathimba nabantu abalikhulu lamawaka. 22Kwabulawa amaHagri amaninzi, kuba loo mfazwe yayiphuma kuThixo. AmaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase ahlala ezikhundleni zamaHagri ada athinjwa.

Isiqingatha sesizwe sakwaManase

23Isiqingatha sesizwe sakwaManase sande saba ngabantu abaninzi. Imida yabo ibithabathele eBhashan, ise eBhali-hermon, naseSenire, nasentabeni yeHermon. 24Nazi iintloko zezindlu: nguHefere, uIshi, uEliyeli, uAzeriyeli, uJeremiya, uHodaviya, noYadiyeli. Babengamagorha anobukroti, amadoda anegama, eziintloko zezindlu zakumawawo.

Ukuthinjwa kwezizwe zangaphesheya kweJordan

25Kambe ke amaRubhen namaGadi, nesiqingatha sesizwe sakwaManase zange athembeke kuThixo wooyise, koko amlahla akhonza *oothixo bezizwe zelo zwe, ezo uThixo wazitshabalalisayo ukuze angene endaweni yazo. 26Ke ngoko uThixo kaSirayeli wawuxhokonxa umoya kaPuli ukumkani waseAsiriya (lo ukwabizwa ngokuba nguTigelate-pilezere)2 Kum 15:19,29 wazifudusa ezi zizwe, wazisa eHala, naseHabhore, naseHara, nasemlanjeni iGozan, apho zisekhona unanamhla.2 Kum 17:6