IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Inzala kaJuda

41Oonyana bakaJuda nguPerezi noHezeron, noKarmi, noYuri, noShobhali. 2URaya, unyana kaShobhali, wazala uYahati, uYahati wazala uAhumayi noLahadi. Zizo ezo ke izindlu zamaZora.

3Oonyana bakaEtam nguYizereli, noIshma, noIdebhashe. Igama lodade wabo nguHazeleleponi. 4UPenuweli, ukhokho weGedore, kunye noEzere, ukhokho weHusha, babeyinzala kaYuri, owayengamazibulo kamka-Kalebi uEfrata, ukhokho weBhetelehem.

5UAskure, ukhokho weTekowa, wayenabafazi ababini, uHela noNahara. 6UNahara wazala uAhuzam, noHefere, noTemani, noHashatari. 7Oonyana bakaHela nguZerete, noZohare, noEtenan, 8noKozi owazala uAnubhi, noZobhebha, nendlu ka-Aharele unyana kaHarum.

9UYabheze wayedumile kunabantakwabo. Unina wamthiya eli gama linguYabhezeEli gama lithetha intlungu esithi: “Kaloku ndimzele ngokubulaleka yintlungu yenimba.” 10UYabeze lo wazibika kuThixo wakwaSirayeli, wathi: “Ngamana wandithamsanqelisa, wawandisa umhlaba wam. Nceda ube nam, undikhusele ebubini, ukuze ndingafi yintlungu.” Ke uThixo wamenzela loo nto ayicelileyo.

Izindlu

11UKelubhi, umntakwabo-Shuwa, wazala uMeyire, uyise kaEshton. 12UEshton wazala uBhete-rafa, noPaseha, noTehina, ukhokho weIre-nahashe. Yinzala yala madoda ke emi eReka.

13Oonyana bakaKenazi nguOteniyeli noSeraya. UOteniyeli wazala uHatati [noMeyonotayi], 14uMeyonotayi wazala uOfra. Ke uSeraya wazala uJowabhi, ukhokho weGeharashim,Oko kukuthi “iNtili yeeNgcibi” eyabizwa ngeli gama kuba abantu balapho babeziingcibi.

15Oonyana bakaKalebhi, unyana kaYefune, nguIru, noEla, noNaham. Unyana kaEla nguKenazi.

16Naba oonyana bakaYehaleleli: nguZifi, uZifa, uTiriya, noAsareli.

17-18Oonyana bakaEzera nguYetere, noMerede, noEfere, noYalon. UMerede wathatha uBhitiya, intombi yokumkani waseJiputa,Okanye “kaFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa baza bazala intombi enguMiriyam noonyana abanguShamayi noIshbha. UIshba lo ngukhokho weZanowa. UMerede wathatha iqadi kwindlu yakwaJuda, lazala uJerede ukhokho weGedore, noHebhere ukhokho weSoko, noYekutiyeli ukhokho weZanowa.

19UHodiya wathatha udade boNaham, ukhokho weKehila. Oonyana bakhe nguGarmi noEshtemowa waseMahaka.

20Naba oonyana bakaShimon: nguAmnon, uRina, uBhen-rhanana, noTilon. Oonyana bakaIshi ngooZoyeti noBhen-zoyeti.

Inzala kaShela

21Oonyana bakaShela, unyana kaJuda, nguEre ukhokho weLeka, noLada ukhokho weMaresha, nezindlu zabasebenza ilineni eBhete-ashbheya, 22noYokim, nabemi baseKozebha, noYowashe, noSarafe, ababeziziphathamandla eMowabhi naseYashubhi-lehem. Ke ezi zizinto zakudala. 23Babengababumbi bezinto zomdongwe. Babehlala nokumkani eNetayim naseGedera, bemsebenzela.

Inzala kaSimon

24Naba oonyana bakaSimon: nguNemuweli, noJamin, noYaribhi, noZera, noShawule. 25UShawule wazala uShalum, uShalum wazala uMibhesam, uMibhesam wazala uMishma. 26Ke uMishma wazala uHamuweli, uHamuweli wazala uZakure, uZakure wazala uShimeyi. 27UShimeyi wayenoonyana abalishumi elinantandathu neentombi ezintandathu, kodwa abantakwabo-Shimeyi ababanga nabantwana abaninzi. Ke ngoko indlu yakwaSimon ayandanga njengendlu yakwaJuda. 28Babehlala eBheshebha, naseMolada, naseHazare-shuwali, 29naseBhileha, nase-Ezem, naseToladi, 30naseBhetuweli, naseHoma, naseZikelage, 31naseBhete-markabhoti, naseHazare-susim, naseBhete-bhiri, naseSharayim. Zizo ezo ke iilali apho yayihlala khona indlu yakwaSimon de uDavide waba ngukumkani. 32Babehlala nakwezinye iindawo ezintlanu: e-Etam, eAyin, eRimon, eToken, naseAshan, 33kwanasezilalini eziphahle ezo ndawo, kude kuye kutsho kwaBhali. Zizo ezo ke iindawo ababehlala kuzo, begcina imilibo yokuzalwa.Yosh 19:2-8

34Nazi ke iintloko zezindlu: UMeshobhabhi; noYamleki; noYosha, unyana ka-Amaziya; 35noYoweli; noYehu, unyana kaYoshibhiya kaSeraya ka-Asiyeli; 36noEliyohenayi; noYakobha; noYeshohaya; noAsaya; noAdiyeli; noJesimiyeli; noBhenaya; 37noZiza, unyana kaShifi ka-Alon kaYedaya kaShimri kaShemaya.

38Ke izindlu zabo zanaba kunene, 39bada baya ngasemacaleni eGedore, beyifunela amadlelo impahla yabo empumalanga entilini yalapho. 40Bafumana amadlelo atyebileyo amahle, ethe thabalala. Elo lizwe lalizolile, lonwabile. Kudala kwakumi amaHam apho. 41Ngemihla kakumkani uHezekiya wakwaJuda la madoda akhankanyiweyo afika awahlasela amaHam ezindlwini zawo, kwakunye namaMehun awayelapho, aza awatshabalalisa kwaphela, njengoko kusenjalo nangoku. Ahlala ezikhundleni zawo ke, kuba amadlelo alapho ebeyifanele impahla yawo. 42Kuwo la maSimon kwaphuma amadoda angamakhulu amahlanu, aya kuhlasela eleentaba lase-Edom. Ayephantsi koPelatiya, noNehariya, noRefaya, noUziyeli, oonyana bakaIshi. 43Baxabela amasalela ama-Amaleki awayesindile, baza bahlala khona unanamhla.

5

Inzala kaRubhen

51Naba oonyana bakaRubhen, amazibulo kaSirayeli.NguYakobi ke lowo – ziQalo 32:28 (Ke wahluthwa ubuzibulo bakhe kuba wasixabhela isilili sikayise,ZiQalo 35:22; 49:3-4 baza ubuzibulo bakhe banikwa oonyana bakaJosefu unyana kaSirayeli. Emilibeni yokuzalwa akasabalwa ke ukuba ungowamazibulo. 2Ke ngoko, nangona uJuda athe wabalasela kunabantakwabo kangangokuba kwada kwaphuma ukumkani kuye,ZiQalo 49:8-10 bona ubuzibulo banikwa uJosefu.) 3Naba ke oonyana bakaRubhen, amazibulo kaSirayeli: nguHanoki, uPalu, uHezeron, noKarmi.

4Nantsi inzala kaYoweli. UYoweli wazala uShemaya, uShemaya wazala uGogi, uGogi wazala uShimeyi, 5uShimeyi wazala uMika, uMika wazala uRaya, uRaya wazala uBhali, 6uBhali wazala uBheyera owafuduswa nguTigelate-pilezere ukumkani waseAsiriya.2 Kum 15:29 UBheyera lo ebesisikhulu samaRubhen.

7Nazi iintloko zendlu yakwaRubhen ngokokulandwa komlibo wokuzalwa: nguYehiyeli, noZekariya, 8noBhela unyana ka-Azazi kaShema kaYoweli. Aba babemi eArohere kuye eNebho naseBhali-meyon. 9Imfuyo yabo yanda ezweni laseGiliyadi, baza banabela empumalanga, baya kuma emacaleni entlango ethabathela emlanjeni iEfrati.

10Ngemihla kaSawule amaRubhen aqhwaya imfazwe, alwa namaHagri, aza awoyisa. Ayithimba ke imizi yamaHagri kuwo wonke umhlaba ongakwimpuma yeGiliyadi.

Inzala kaGadi

11Oonyana bakaGadi babemelene nabakaRubhen ezweni laseBhashan ukuya kutsho eSaleka. 12Indlu enkulu yayiyekaJoweli eBhashan, kulandele ekaShafam, ekaJanayi nekaShafati. 13Ezinye izindlu yayizezi: ekaMikayeli, ekaMeshulam, ekaShebha, ekaJorayi, ekaYakan, ekaZiya, nekaHebhere, zisixhenxe zizonke. 14Babeyinzala ka-Abhihayili, unyana kaYuriyi, kaYarowa, kaGiliyadi, kaMikayeli, kaYeshishayi, kaYado, kaBhuzi. 15UAhi, unyana ka-Abhediyeli kaGuni, wayeyintloko yezi zindlu. 16AmaGadi la ayemi eGiliyadi naseBhashan nasezilalini zalapho nasemadlelweni aseSharon onke. 17Bonke aba babalwa emilibeni yokuzalwa ngemihla kaYotam ukumkani wakwaJuda nangemihla kaJerobhowam ukumkani wakwaSirayeli.

Umkhosi wezizwe zangaphesheya kweJordan

18AmaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase ayenamadoda angamashumi amane anesine amawaka, anamakhulu asixhenxe, anamashumi amathandathu, akufaneleyo ukuphuma umkhosi. La madoda ayengamakroti aqeqeshelwe umkhosi, ekuqhelile ukusebenzisa ikhaka nekrele nokudubula ngeentolo. 19Lo mkhosi waya emfazweni walwa nezizwe zamaHagri ezingamaJeture, namaNafishi, namaNodabhi. 20Umkhosi lo wawukholose ngoThixo, waza wathandazela ukuncedwa nguye ekulweni. Wawuva ke uThixo umthandazo wawo, wawuncedisa emfazweni, oyiswa amaHagri nabo bonke ababekunye nawo. 21Yathinjwa ke impahla yamaHagri: iinkamela ezingamawaka amashumi mahlanu, iigusha ezimawaka amakhulu mabini anamashumi mahlanu, needonki ezingamawaka amabini. Ngaphezu koko bathimba nabantu abalikhulu lamawaka. 22Kwabulawa amaHagri amaninzi, kuba loo mfazwe yayiphuma kuThixo. AmaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase ahlala ezikhundleni zamaHagri ada athinjwa.

Isiqingatha sesizwe sakwaManase

23Isiqingatha sesizwe sakwaManase sande saba ngabantu abaninzi. Imida yabo ibithabathele eBhashan, ise eBhali-hermon, naseSenire, nasentabeni yeHermon. 24Nazi iintloko zezindlu: nguHefere, uIshi, uEliyeli, uAzeriyeli, uJeremiya, uHodaviya, noYadiyeli. Babengamagorha anobukroti, amadoda anegama, eziintloko zezindlu zakumawawo.

Ukuthinjwa kwezizwe zangaphesheya kweJordan

25Kambe ke amaRubhen namaGadi, nesiqingatha sesizwe sakwaManase zange athembeke kuThixo wooyise, koko amlahla akhonza *oothixo bezizwe zelo zwe, ezo uThixo wazitshabalalisayo ukuze angene endaweni yazo. 26Ke ngoko uThixo kaSirayeli wawuxhokonxa umoya kaPuli ukumkani waseAsiriya (lo ukwabizwa ngokuba nguTigelate-pilezere)2 Kum 15:19,29 wazifudusa ezi zizwe, wazisa eHala, naseHabhore, naseHara, nasemlanjeni iGozan, apho zisekhona unanamhla.2 Kum 17:6

6

Inzala yababingeleli abakhulu

61Oonyana bakaLevi nguGershon, noKohati, noMerari. 2Oonyana bakaKohati nguAmram, noIzare, noHebron, noUziyeli. 3Abantwana baka-Amram ngooAron, noMosis, noMiriyam. Oonyana baka-Aron ngooNadabhi, noAbhihu, noElazare, noItamare.

4UElazare wazala uFineyasi, uFineyasi wazala uAbhishuwa, 5uAbhishuwa wazala uBhuki, uBhuki wazala u-Uzi, 6u-Uzi wazala uZeraya, uZeraya wazala uMerayoti, 7uMerayoti wazala uAmariya, uAmariya wazala uAhitubhi, 8uAhitubhi wazala uZadoki, uZadoki wazala uAhimazi, 9uAhimazi wazala uAzariya, uAzariya wazala uYohanan. 10UYohanan wazala uAzariya lo wayengumbingeleli ngexesha lokwakhiwa kwendlu kaThixo nguSolomon eJerusalem. 11UAzariya wazala uAmariya, uAmariya wazala uAhitubhi, 12uAhitubhi wazala uZadoki, uZadoki wazala uShalum, 13uShalum wazala uHilekiya, uHilekiya wazala uAzariya, 14uAzariya wazala uSeraya, uSeraya wazala uYozadaki. 15UYozadaki lo wafuduswa nabemi bakwaJuda neJerusalem basiwa ekuthinjweni ngokuya *uNdikhoyo wayebathumele ngoNebhukadenezare.

Enye inzala kaLevi

16Oonyana bakaLevi nguGershon, noKohati, noMerari. 17Naba oonyana bakaGershon: nguLibheni noShimeyi. 18Oonyana bakaKohati nguAmram, noIzare, noHebron, noUziyeli. 19Oonyana bakaMerari nguMali noMushi.Mfud 6:16-19

Nazi iinkulu zezindlu zabakwaLevi ngokuzana kwazo izizukulwana ngezizukulwana: 20Kwindlu kaGershon inkulu nguLibheni, ibe nguYahati, uZima, 21uJowa, uIdo, uZera, noYaterayi. 22Kwindlu kaKohati inkulu nguAminadabhi, ibe nguKora, uAsire, 23uElikana, uAbhiyasafu, uAsire, 24uTahati, u-Uriyeli, u-Uziya, noShawule. 25Kwindlu kaElikana ngoonyana bakhe ooAmisayi noAhimoti, 26ibe ngunyana ka-Ahimoti uElikana, ibe ngunyana wakhe uZofayi, ibe nguNahati, 27uEliyabhi, uJeroham, uElikana, [noSamweli], 28ibe ngoonyana bakaSamweli, [uJoweli] owamazibulo noAbhiya umninawa wakhe. 29Kwindlu kaMerari inkulu nguMali, ibe nguLibheni, uShimeyi, u-Uza, 30uShimeya, uHagiya, noAsaya.

Iimvumi

31Aba ngâbo ukumkani uDavide wabaphathisa umbandela weengoma *esibingelelweni *sikaNdikhoyo emva kokuba ityesi yomnqophiso yazinziswa khona. 32Babethwele uxanduva lokulungiselela ngeengoma kwisibingelelo esiyintente, wada ukumkani uSolomon wayakha indlu kaNdikhoyo eJerusalem. Umsebenzi wabo babewuqhuba ngokwemiqathango abayibekelweyo.

33Naba ke abebephathiswe iingoma noonyana babo: Kwindlu kaKohati umbhexeshi wekwayara enkulu ibinguHeman unyana koJoweli, kaSamweli, 34kaElikana, kaJeroham, kaEliyeli, kaTowa, 35kaZufi, kaElikana, kaMahati, ka-Amasayi, 36kaElikana, kaJoweli, ka-Azariya, kaZefaniya, 37kaTahati, ka-Asire, ka-Abhiyasafu, kaKora, 38kaIzare, kaKohati, kaLevi, kaSirayeli. 39Ikwayara enganeno ibibhexeshwa nguAsafu unyana kaBherekiya, kaShimeya, 40kaMikayeli, kaBhaseya, kaMalekiya, 41kaEteni, kaZera, ka-Adaya, 42kaEtan, kaZima, kaShimeyi, 43kaYahati, kaGershon, kaLevi. 44Ikwayara yesithathu ibibhexeshwa nguEtan wendlu kaMerari. UEtan lo ebengunyana kaKishi unyana ka-Abhedi, kaMaluki, 45kaHashabhiya, ka-Amaziya, kaHilekiya, 46ka-Amazi, kaBhani, kaShemere, 47kaMali, kaMushi, kaMerari, kaLevi.

48Amawabo abaLevi ayephathiswe wonke umsebenzi ongomnye esibingelelweni nasendlwini kaThixo.

Inzala ka-Aron

49UAron noonyana bakhe babenyusa amadini eqongeni lamadini atshiswayo, beqhumisela eqongeni leziqhumiso, besenza wonke umsebenzi weyona ndawo ingcwele endlwini kaThixo. Bebengxengxeza egameni lamaSirayeli ngokwemiyalelo yonke kaMosis isicaka sikaThixo.

50Naba oonyana baka-Aron: uAron wazala uElazare, uElazare wazala uFineyasi, uFineyasi wazala uAbhishuwa, 51uAbhishuwa wazala uBhuki, uBhuki wazala u-Uzi, u-Uzi wazala uZeraya, 52uZeraya wazala uMerayoti, uMerayoti wazala uAmariya, uAmariya wazala uAhitubhi, 53uAhitubhi wazala uZadoki, uZadoki wazala uAhimahaze.

Imihlaba eyanikwa abaLevi

(Yosh 21:5-39)

54Nantsi imihlaba eyanikwa inzala ka-Aron wendlu yakwaKohati. Banikwe isabelo sokuqala kwiindawo ezabelwe abaLevi *ngeqashiso. 55Banikwa iHebron ezweni lakwaJuda kunye namadlelo ayo. 56Ke wona amasimi aseHebron kunye neelali eziyingqongileyo zanikwa uKalebhi unyana kaJefune.

57Nazi ke iidolophu namadlelo azo ezanikwa oonyana baka-Aron: iHebron (eyayisisixeko sokuphephelaYosh 20:1-9), iLibhena, iYatire, iEshtamowa, 58iHilen, iDebhiri, 59iAshan, neBhete-shemeshe. 60Esizweni sakwaBhenjamin banikwa ezi dolophu zinamadlelo azo: iGebha, iAlemete, neAnatoti. Zizonke ezi dolophu ezazinikwe amaKohati bezilishumi elinantathu.

61Oonyana bakaKohati abaseleyo bazabelwa ngeqashiso iidolophu ezilishumi esiqingatheni sesizwe sakwaManase.

62Oonyana bakaGershon ngokwezindlu zabo banikwa iidolophu ezilishumi elinantathu esizweni sakwaIsakare nasesizweni sakwaNafetali nakwicandelo lesizwe sakwaManase eliseBhashan.

63Oonyana bakaMerari ngokwezindlu zabo bazabelwa ngeqashiso iidolophu ezilishumi elinambini esizweni sakwaRubhen nasesizweni sakwaGadi nasesizweni sakwaZebhulon.

64Ke ngoko amaSirayeli anika abaLevi ezi dolophu zikhankanyiweyo zinamadlelo azo. 65Kwizizwe zakwaJuda, nakwaSimon, nakwaBhenjamin bazifumana ngamaqashiso.

66Ke izindlu ezithile zamaKohati zanikwa iidolophu ezinamadlelo esizweni sakwaEfrayim. 67Kwiintaba zakwaEfrayim banikwa iShekem (eyayisisixeko sokuphephela), neGezere, 68neYokemeham, neBhete-horon, 69neAyalon, neGati-rimon. 70Ke zona izindlu eziseleyo zamaKehati zanikwa iAnere neBhileham namadlelo azo esiqingatheni sesizwe sakwaManase.

71AmaGershon wona abelwa ngolu hlobo: Kwisiqingatha sesizwe sakwaManase anikwa iGolan yaseBhashan neAshtaroti, zinamadlelo azo. 72Kwisizwe sakwaIsakare anikwa iKadeshe, neDabherati, 73neRamoti, neAnem, zinamadlelo azo. 74Kwisizwe sakwa-Ashere anikwa iMashale, neAbhedon, 75neHukoki, neRehobhi, zikunye namadlelo azo. 76Kwisizwe sakwaNafetali anikwa iKedeshe yaseGalili, neHamon, neKiriyatayim, zinamadlelo azo.

77Abaseleyo kubaLevi yayingoonyana bakaMerari. Bona banikwa ezi dolophu zilandelayo zinamadlelo azo: Kwisizwe sakwaZebhulon banikwa iRimon neTabhore. 78Kwisizwe sakwaRubhen ngaphesheya kweJordan ngasempumalanga kweJeriko banikwa iBhezere esentlango, iYaza, 79iKedemoti, neMefati. 80Kwisizwe sakwaGadi banikwa iRamoti yaseGiliyadi, neMahanayim, 81neHeshbhon, neYazere zinamadlelo azo.