IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Oonyana bakaDavide

31Naba oonyana abathandathu bakaDavide abazalelwa eHebron ngokuzana kwabo: uAmnon onina inguAhinowam waseYizereli; uDaniyeli onina inguAbhigeli waseKarmele; 2uAbhasalom ozalwa nguMahaka, intombi kaTalmayi ukumkani waseGeshuri; uAdoniya ozalwa nguHagiti; 3uShefatiya onina inguAbhitali; noItram onina inguEgla. 4Bobathandathu aba bazalelwa eHebron, apho uDavide wayelawula khona iminyaka esixhenxe eneenyanga ezintandathu.

Emva koko uDavide waba neminyaka emashumi mathathu anantathu elawula eJerusalem2 Sam 5:4-5; 1 Kum 2:11; 1 Gan 29:27 5apho wazala oonyana abaninzi khona. Umkakhe uBhashebhaIsiHebhere apha simbiza ngokuba nguBhashuwa – 2 Sam 11:3 intombi ka-Amiyeli wazala uShimeya, noShobhabhi, noNatan, noSolomon. 6Abanye nguIbhare, uElishuwa, uElifelete, 7uNoga, uNifege, uYafiya, 8uElishama, uEliyada, noElifelete, belithoba bebonke. 9Aba ke ngoonyana bakaDavide, ngaphandle kwabo bamaqadi. Udade wabo nguTamare.

Ookumkani bakwaJuda

10Unyana kaSolomon nguRewobhowam; unyana kaRewobhowam nguAbhiya; unyana ka-Abhiya nguAsa; unyana ka-Asa nguYoshafati; 11unyana kaYoshafati nguYoram; unyana kaYoram nguAhaziya; unyana ka-Ahaziya nguYowashe; 12unyana kaYowashe nguAmaziya; unyana ka-Amaziya nguAzariya; unyana ka-Azariya nguYotam; 13unyana kaYotam nguAhazi; unyana ka-Ahazi nguHezekiya; unyana kaHezekiya nguManase; 14unyana kaManase nguAmon; unyana ka-Amon nguYosiya. 15Oonyana abane bakaYosiya ngokuzana kwabo nguYohanan, uJoyakim, uZedekiya, noShalum. 16Abangene ezihlangwini zikaJoyakim ngunyana wakhe uJoyakinIsiHebhere apha simbiza ngelinye igama lakhe elinguJekoniya yaza yaba nguZedekiya.

Inzala kaJoyakin

17Nantsi inzala kaJoyakin owathinjwayo: Oonyana bakaJoyakin nguShelatiyeli, 18noMalkiram, noPedaya, noShenazare, noYekamiya, noHoshama, noNedabhiya. 19Oonyana bakaPedaya nguZerubhabheli noShimeyi. Oonyana bakaZerubhabheli ngooMeshulam, noHananiya, benodade wabo uShelomiti, 20kwakunye nesinye isihlanu soonyana: uHashubha, uOheli, uBherekiya, uHasadiya, noYushabhi-rhesedi. 21Oonyana bakaHananiya nguPelatiya noJesaya; ewe, noonyana bakaRefaya, nabaka-Arnana, nabakaObhadiya, nabakaShekaniya. 22Oonyana bakaShekaniya nguShemaya noonyana bakhe: uHatushe, uIgali, uBhariya, uNeyariya, noShafati, bebathandathu bebonke. 23Oonyana bakaNeyariya bathathu: nguEliyohenayi, uHezekiya, noAzerikam. 24UEliyohenayi yena wayenoonyana abasixhenxe: uHodaviya, uEliyashibhi, uPelaya, uAkubhi, uYohanan, uDelaya, noAnani.

4

Inzala kaJuda

41Oonyana bakaJuda nguPerezi noHezeron, noKarmi, noYuri, noShobhali. 2URaya, unyana kaShobhali, wazala uYahati, uYahati wazala uAhumayi noLahadi. Zizo ezo ke izindlu zamaZora.

3Oonyana bakaEtam nguYizereli, noIshma, noIdebhashe. Igama lodade wabo nguHazeleleponi. 4UPenuweli, ukhokho weGedore, kunye noEzere, ukhokho weHusha, babeyinzala kaYuri, owayengamazibulo kamka-Kalebi uEfrata, ukhokho weBhetelehem.

5UAskure, ukhokho weTekowa, wayenabafazi ababini, uHela noNahara. 6UNahara wazala uAhuzam, noHefere, noTemani, noHashatari. 7Oonyana bakaHela nguZerete, noZohare, noEtenan, 8noKozi owazala uAnubhi, noZobhebha, nendlu ka-Aharele unyana kaHarum.

9UYabheze wayedumile kunabantakwabo. Unina wamthiya eli gama linguYabhezeEli gama lithetha intlungu esithi: “Kaloku ndimzele ngokubulaleka yintlungu yenimba.” 10UYabeze lo wazibika kuThixo wakwaSirayeli, wathi: “Ngamana wandithamsanqelisa, wawandisa umhlaba wam. Nceda ube nam, undikhusele ebubini, ukuze ndingafi yintlungu.” Ke uThixo wamenzela loo nto ayicelileyo.

Izindlu

11UKelubhi, umntakwabo-Shuwa, wazala uMeyire, uyise kaEshton. 12UEshton wazala uBhete-rafa, noPaseha, noTehina, ukhokho weIre-nahashe. Yinzala yala madoda ke emi eReka.

13Oonyana bakaKenazi nguOteniyeli noSeraya. UOteniyeli wazala uHatati [noMeyonotayi], 14uMeyonotayi wazala uOfra. Ke uSeraya wazala uJowabhi, ukhokho weGeharashim,Oko kukuthi “iNtili yeeNgcibi” eyabizwa ngeli gama kuba abantu balapho babeziingcibi.

15Oonyana bakaKalebhi, unyana kaYefune, nguIru, noEla, noNaham. Unyana kaEla nguKenazi.

16Naba oonyana bakaYehaleleli: nguZifi, uZifa, uTiriya, noAsareli.

17-18Oonyana bakaEzera nguYetere, noMerede, noEfere, noYalon. UMerede wathatha uBhitiya, intombi yokumkani waseJiputa,Okanye “kaFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa baza bazala intombi enguMiriyam noonyana abanguShamayi noIshbha. UIshba lo ngukhokho weZanowa. UMerede wathatha iqadi kwindlu yakwaJuda, lazala uJerede ukhokho weGedore, noHebhere ukhokho weSoko, noYekutiyeli ukhokho weZanowa.

19UHodiya wathatha udade boNaham, ukhokho weKehila. Oonyana bakhe nguGarmi noEshtemowa waseMahaka.

20Naba oonyana bakaShimon: nguAmnon, uRina, uBhen-rhanana, noTilon. Oonyana bakaIshi ngooZoyeti noBhen-zoyeti.

Inzala kaShela

21Oonyana bakaShela, unyana kaJuda, nguEre ukhokho weLeka, noLada ukhokho weMaresha, nezindlu zabasebenza ilineni eBhete-ashbheya, 22noYokim, nabemi baseKozebha, noYowashe, noSarafe, ababeziziphathamandla eMowabhi naseYashubhi-lehem. Ke ezi zizinto zakudala. 23Babengababumbi bezinto zomdongwe. Babehlala nokumkani eNetayim naseGedera, bemsebenzela.

Inzala kaSimon

24Naba oonyana bakaSimon: nguNemuweli, noJamin, noYaribhi, noZera, noShawule. 25UShawule wazala uShalum, uShalum wazala uMibhesam, uMibhesam wazala uMishma. 26Ke uMishma wazala uHamuweli, uHamuweli wazala uZakure, uZakure wazala uShimeyi. 27UShimeyi wayenoonyana abalishumi elinantandathu neentombi ezintandathu, kodwa abantakwabo-Shimeyi ababanga nabantwana abaninzi. Ke ngoko indlu yakwaSimon ayandanga njengendlu yakwaJuda. 28Babehlala eBheshebha, naseMolada, naseHazare-shuwali, 29naseBhileha, nase-Ezem, naseToladi, 30naseBhetuweli, naseHoma, naseZikelage, 31naseBhete-markabhoti, naseHazare-susim, naseBhete-bhiri, naseSharayim. Zizo ezo ke iilali apho yayihlala khona indlu yakwaSimon de uDavide waba ngukumkani. 32Babehlala nakwezinye iindawo ezintlanu: e-Etam, eAyin, eRimon, eToken, naseAshan, 33kwanasezilalini eziphahle ezo ndawo, kude kuye kutsho kwaBhali. Zizo ezo ke iindawo ababehlala kuzo, begcina imilibo yokuzalwa.Yosh 19:2-8

34Nazi ke iintloko zezindlu: UMeshobhabhi; noYamleki; noYosha, unyana ka-Amaziya; 35noYoweli; noYehu, unyana kaYoshibhiya kaSeraya ka-Asiyeli; 36noEliyohenayi; noYakobha; noYeshohaya; noAsaya; noAdiyeli; noJesimiyeli; noBhenaya; 37noZiza, unyana kaShifi ka-Alon kaYedaya kaShimri kaShemaya.

38Ke izindlu zabo zanaba kunene, 39bada baya ngasemacaleni eGedore, beyifunela amadlelo impahla yabo empumalanga entilini yalapho. 40Bafumana amadlelo atyebileyo amahle, ethe thabalala. Elo lizwe lalizolile, lonwabile. Kudala kwakumi amaHam apho. 41Ngemihla kakumkani uHezekiya wakwaJuda la madoda akhankanyiweyo afika awahlasela amaHam ezindlwini zawo, kwakunye namaMehun awayelapho, aza awatshabalalisa kwaphela, njengoko kusenjalo nangoku. Ahlala ezikhundleni zawo ke, kuba amadlelo alapho ebeyifanele impahla yawo. 42Kuwo la maSimon kwaphuma amadoda angamakhulu amahlanu, aya kuhlasela eleentaba lase-Edom. Ayephantsi koPelatiya, noNehariya, noRefaya, noUziyeli, oonyana bakaIshi. 43Baxabela amasalela ama-Amaleki awayesindile, baza bahlala khona unanamhla.

5

Inzala kaRubhen

51Naba oonyana bakaRubhen, amazibulo kaSirayeli.NguYakobi ke lowo – ziQalo 32:28 (Ke wahluthwa ubuzibulo bakhe kuba wasixabhela isilili sikayise,ZiQalo 35:22; 49:3-4 baza ubuzibulo bakhe banikwa oonyana bakaJosefu unyana kaSirayeli. Emilibeni yokuzalwa akasabalwa ke ukuba ungowamazibulo. 2Ke ngoko, nangona uJuda athe wabalasela kunabantakwabo kangangokuba kwada kwaphuma ukumkani kuye,ZiQalo 49:8-10 bona ubuzibulo banikwa uJosefu.) 3Naba ke oonyana bakaRubhen, amazibulo kaSirayeli: nguHanoki, uPalu, uHezeron, noKarmi.

4Nantsi inzala kaYoweli. UYoweli wazala uShemaya, uShemaya wazala uGogi, uGogi wazala uShimeyi, 5uShimeyi wazala uMika, uMika wazala uRaya, uRaya wazala uBhali, 6uBhali wazala uBheyera owafuduswa nguTigelate-pilezere ukumkani waseAsiriya.2 Kum 15:29 UBheyera lo ebesisikhulu samaRubhen.

7Nazi iintloko zendlu yakwaRubhen ngokokulandwa komlibo wokuzalwa: nguYehiyeli, noZekariya, 8noBhela unyana ka-Azazi kaShema kaYoweli. Aba babemi eArohere kuye eNebho naseBhali-meyon. 9Imfuyo yabo yanda ezweni laseGiliyadi, baza banabela empumalanga, baya kuma emacaleni entlango ethabathela emlanjeni iEfrati.

10Ngemihla kaSawule amaRubhen aqhwaya imfazwe, alwa namaHagri, aza awoyisa. Ayithimba ke imizi yamaHagri kuwo wonke umhlaba ongakwimpuma yeGiliyadi.

Inzala kaGadi

11Oonyana bakaGadi babemelene nabakaRubhen ezweni laseBhashan ukuya kutsho eSaleka. 12Indlu enkulu yayiyekaJoweli eBhashan, kulandele ekaShafam, ekaJanayi nekaShafati. 13Ezinye izindlu yayizezi: ekaMikayeli, ekaMeshulam, ekaShebha, ekaJorayi, ekaYakan, ekaZiya, nekaHebhere, zisixhenxe zizonke. 14Babeyinzala ka-Abhihayili, unyana kaYuriyi, kaYarowa, kaGiliyadi, kaMikayeli, kaYeshishayi, kaYado, kaBhuzi. 15UAhi, unyana ka-Abhediyeli kaGuni, wayeyintloko yezi zindlu. 16AmaGadi la ayemi eGiliyadi naseBhashan nasezilalini zalapho nasemadlelweni aseSharon onke. 17Bonke aba babalwa emilibeni yokuzalwa ngemihla kaYotam ukumkani wakwaJuda nangemihla kaJerobhowam ukumkani wakwaSirayeli.

Umkhosi wezizwe zangaphesheya kweJordan

18AmaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase ayenamadoda angamashumi amane anesine amawaka, anamakhulu asixhenxe, anamashumi amathandathu, akufaneleyo ukuphuma umkhosi. La madoda ayengamakroti aqeqeshelwe umkhosi, ekuqhelile ukusebenzisa ikhaka nekrele nokudubula ngeentolo. 19Lo mkhosi waya emfazweni walwa nezizwe zamaHagri ezingamaJeture, namaNafishi, namaNodabhi. 20Umkhosi lo wawukholose ngoThixo, waza wathandazela ukuncedwa nguye ekulweni. Wawuva ke uThixo umthandazo wawo, wawuncedisa emfazweni, oyiswa amaHagri nabo bonke ababekunye nawo. 21Yathinjwa ke impahla yamaHagri: iinkamela ezingamawaka amashumi mahlanu, iigusha ezimawaka amakhulu mabini anamashumi mahlanu, needonki ezingamawaka amabini. Ngaphezu koko bathimba nabantu abalikhulu lamawaka. 22Kwabulawa amaHagri amaninzi, kuba loo mfazwe yayiphuma kuThixo. AmaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase ahlala ezikhundleni zamaHagri ada athinjwa.

Isiqingatha sesizwe sakwaManase

23Isiqingatha sesizwe sakwaManase sande saba ngabantu abaninzi. Imida yabo ibithabathele eBhashan, ise eBhali-hermon, naseSenire, nasentabeni yeHermon. 24Nazi iintloko zezindlu: nguHefere, uIshi, uEliyeli, uAzeriyeli, uJeremiya, uHodaviya, noYadiyeli. Babengamagorha anobukroti, amadoda anegama, eziintloko zezindlu zakumawawo.

Ukuthinjwa kwezizwe zangaphesheya kweJordan

25Kambe ke amaRubhen namaGadi, nesiqingatha sesizwe sakwaManase zange athembeke kuThixo wooyise, koko amlahla akhonza *oothixo bezizwe zelo zwe, ezo uThixo wazitshabalalisayo ukuze angene endaweni yazo. 26Ke ngoko uThixo kaSirayeli wawuxhokonxa umoya kaPuli ukumkani waseAsiriya (lo ukwabizwa ngokuba nguTigelate-pilezere)2 Kum 15:19,29 wazifudusa ezi zizwe, wazisa eHala, naseHabhore, naseHara, nasemlanjeni iGozan, apho zisekhona unanamhla.2 Kum 17:6