IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Umkhosi kaDavide

271Nguwo lo umkhosi wamaSirayeli: Bekukho amabutho alishumi elinambini, ibutho ngalinye liba namadoda angamashumi amabini anane amawaka. Amabutho la ayebolekisana ukwenza umsebenzi wakomkhulu inyanga nganye enyakeni. Bekukho iinkulu zezindlu, neengqwayi-ngqwayi, nezithwala-ndwe, noonobhala, bebonke besenza umsebenzi wakomkhulu.

2-3Nazi ke iingqwayi-ngqwayi zala mabutho alishumi elinambini (ibutho ngalinye belinamadoda angamashumi ambini anane amawaka):

inyanga yokuqala: ingqwayi-ngqwayi yayinguYashobham unyana kaZabhediyeli wendlu kaPerezi;

4inyanga yesibini: nguDodayi umAhohi, osekela lakhe belinguMikeloti;

5inyanga yesithathu: nguBhenaya unyana wombingeleli uJoyada 6owayeyinkokheli yeqela lamagorha angamashumi amathathu – isekela lakhe belingunyana wakhe uAmizabhedi;

7inyanga yesine: nguAsayeli umninawa kaJowabhi, owalandelwa ngunyana wakhe uZebhadiya;

8inyanga yesihlanu: nguShamuti umIzare;

9inyanga yesithandathu: nguIra unyana kaIkeshe waseTekowa;

10inyanga yesixhenxe: nguHeleze umEfrayim wasePelon;

11inyanga yesibhozo: nguSibhekayi umZera waseHusha;

12inyanga yethoba: nguAbhiyezere umBhenjamin waseAnatoti;

13inyanga yeshumi: nguMarayi umZera waseNetofa;

14inyanga yeshumi elinanye: nguBhenaya umEfrayim wasePiraton;

15inyanga yeshumi elinambini: nguHeledayi waseNetofa oyinzala kaOteniyeli.

Izibonda zezizwe zakwaSirayeli

16Nazi izibonda zezizwe zakwaSirayeli:

kwaRubhen yayinguElizere unyana kaZiki;

kwaSimon yayinguShefatiya unyana kaMahaka;

17kwaLevi yayinguHashabhiya unyana kaKemuweli;

kwa-Aron yayinguZadoki;

18kwaJuda yayinguElihu umntakwabo-Davide;

kwaIsakare yayinguOmri unyana kaMikayeli;

19kwaZebhulon yayinguIshmaya unyana kaObhadiya;

kwaNafetali yayinguJerimoti unyana ka-Azeriyeli;

20kwaEfrayim yayinguHosheya unyana ka-Azaziya;

kwisiqingatha sesizwe sikaManase yayinguYoweli unyana kaPedaya;

21kwisiqingatha sesizwe sikaManase esiseGiliyadi: yayinguIdo unyana kaZakariya;

kwaBhenjamin yayinguYasiyeli unyana ka-Abhinere;

22kwaDan yayinguAzareli unyana kaJeroham.

Zizo ezo ke izibonda zezizwe zakwaSirayeli.

23Ukumkani uDavide zange ababale abafana abaminyaka imashumi mabini nangaphantsi, kuba uNdikhoyo wayethembise ukuwandisa amaSirayeli abe ngangeenkwenkwezi esibhakabhakeni.ZiQalo 15:5; 22:17; 26:4 24Phofu uJowabhi unyana kaZeruya walinga ukuwabala, kodwa zange agqibe. Ingqumbo kaThixo yawahlela amaSirayeli ngenxa yolu balo,2 Sam 24:1-15; 1 Gan 21:1-14 kwaza kwayekwa amanani engekabhalwa engxelweni yemicimbi yemihla yokumkani uDavide.

Abaphathi ngabaphathi bakomkhulu

25Naba abalawuli bobutyebi bakomkhulu:

uAzemavete unyana ka-Adiyeli wayelawula oovimba bakomkhulu;

uJonatan unyana kaUziya: oovimba abasemaphandleni, noovimba abasezidolophini, noovimba abasezilalini, noovimba bomkhosi;

26uEzri unyana kaKelubhi: amasimi;

27uShimeyi waseRama: izidiliya;

uZabhedi waseShifemoti: izisele zewayini;

28uBhali-hanani waseGedore: iminquma nemithombe esezintilini;

uYowashe: izisele zamafutha omnquma;

29uShitrayi waseSharon: iinkomo ezikumadlelo aseSharon;

uShafati unyana ka-Adelayi: iinkomo ezisezintilini;

30uObhili umIshmayeli: iinkamela;

uYedeya waseMeroniti: iidonki;

31uYozizi umHagri: iigusha neebhokhwe.

Bonke aba babephathiswe impahla kakumkani uDavide.

Amaphakathi kaDavide

32UJonatan, uyisekazi kaDavide, ebeliphakathi. Wayeyindoda ekrele-krele efundileyo. Yena noYehiyeli unyana kaHakimoni babengabaqeqeshi boonyana bakakumkani. 33UAhitofele ebeliphakathi likakumkani. UHushayi umArki wayengumhlobo kakumkani. 34Emva kokusweleka kuka-Ahitofele uJoyada unyana kaBhenaya noAbhiyatare baba ngamaphakathi. Injengele yomkhosi kakumkani yayinguJowabhi.

28

Imiyalelo yokwakhiwa kwendlu kaThixo

281UDavide wawabiza onke amagosa akwaSirayeli ukuze aze kuhlangana eJerusalem: iinkokheli zezindlu, neenkokheli zamabakala ngamabakala kwabasebenza komkhulu, neengqwayi-ngqwayi zamabutho aliwaka kunye nalikhulu, namagosa ajongene nemihlaba nemfuyo (zinto ezo izezikakumkani noonyana bakhe), ndawonye namaphakathi asebhotwe, amagorha namatsha-ntliziyo amajoni.

2Ukumkani uDavide waphakama, waza wathi: “Khanindiphulaphule, mawethu, nani bantu bam. Ndandizimisele ukwakha indlu ukuze ibe yindawo ephumla kuyo ityesi yomnqophiso *kaNdikhoyo, esisihlalo seenyawo zoThixo wethu. Ndiwenzile ke amalungiselelo, 3kodwa uThixo uthe kum: ‘Asinguwe oza kwakhela igama lam indlu. Kaloku wena ulijoni, ibe ke uliphalazile igazi.’

4“Kambe ke uNdikhoyo uThixo kaSirayeli unyule mna kwindlu kabawo, ukuze ndilawule ngonaphakade kwaSirayeli. Wanyula uJuda ukuba abe yinkokheli, waza ke kwindlu kaJuda wanyula umzi kabawo; koonyana bakabawo ke wabona kufanelekile ukuba andenze ukumkani kwaSirayeli. 5Kubo bonke oonyana bam – ibe ke uNdikhoyo undiphe babaninzi – unyule unyana wam uSolomon ukuba ahlale esihlalweni sombuso kaNdikhoyo phezu koSirayeli. 6UNdikhoyo uthethe nam wathi: ‘Ngunyana wakho uSolomon oya kundakhela indlu kunye neenkundla zam, kuba ndinyule yena ukuba abe ngunyana wam, mna ke ndibe nguyise. 7Umbuso wakhe ndiya kuwuzinzisa ume ngonaphakade, ukuba ngaba yena uthe akagungqa ekuyithobeleni ayenze imiqathango nemithetho yam, njengoko kusenziwa ngoku.’2 Sam 7:1-16; 1 Gan 17:1-14

8“Ngoko ke ngoku ndiyakuyala apha phambi koSirayeli ephela nalo eli bandla likaNdikhoyo; ewe, ndithetha phambi koThixo wethu: Imiqathango kaNdikhoyo uThixo wakho yithobele ngenyameko, khon' ukuze nime kweli lizwe lihle kunene, nilidlulisele nakwizizukulwana ngezizukulwana, ukuze libe lilifa lazo ngonaphakade.

9“Ke wena, nyana wam Solomon, uze uhambisane noThixo kayihlo, umkhonze ngokuzimisela ngomxhelo wakho uphela nangengqondo evumayo, kuba kaloku uNdikhoyo uyayigoca-goca intliziyo, yaye ke uyaziqonda iinjongo zeengcinga zomntu. Ukuba uyamlangazelela uza kumfumana; kambe ke xa uthe wamlahla uya kukubukula kude kube ngunaphakade. 10Ngoku ke zikisa ukucinga, kuba kaloku uNdikhoyo ukunyulele ukuba umakhele indlu engcwele. Ngoko ke yomelela uwenze lo msebenzi.”

11Ke uDavide uyinikele kunyana wakhe uSolomon yonke iplani yesakhiwo eso, ivaranda namanye amagumbi endlu kaThixo, kunye noovimba bayo, ukuma kwayo phezulu, namagumbi angaphakathi, kananjalo nendawo yokucamagushela izono. 12Wamnika iplani yako konke awayekuthweswe nguMoya mayela neenkundla zendlu kaNdikhoyo namagumbi ayiphahlileyo, oovimba bendlu kaThixo kunye noovimba bezinto ezinikezelwe kuThixo. 13Wamyala ngezigaba zababingeleli nabaLevi nangawo wonke umsebenzi wokulungiselela endlwini kaNdikhoyo, nangokuphathelele kwizinto ezisetyenziswayo apho ekulungiseleleni endlwini kaNdikhoyo. 14Wabumisa nobunzima begolide eya kusetyenziswa kuyo nayiphi na into eyenziwa ngayo, ngokunjalo nobunzima besiliva kuzo zonke izinto ezaziza kwenziwa ngayo. 15Ubunzima begolide yeziphatho-zibane, neyezibane, ubunzima begolide yesiphatho-sibane ngasinye nezibane zaso, nobunzima besiliva kuso ngasinye isiphatho sibane esenziwe ngesiliva kunye nezibane zaso, ngokomsebenzi wesiphatho-sibane eso; 16ubunzima begolide kwitafile nganye yesonka somnikelo; ubunzima besiliva kwitafile nganye eyenziwe ngesiliva; 17ubunzima begolide ecwengileyo yokwenza iifolokhwe, izitya zokufefa, namathunga; ubunzima begolide kwisitya ngasinye esenziwe ngegolide, nobunzima besiliva kwisitya esenziwe ngesiliva; 18ubunzima begolide ecwengileyo yokwenza iqonga lesiqhumiso. Kananjalo wamnika neplani yokwenziwa kwenqwelo leyo yezo *zithunywa zimaphiko zazenziwe ngegolide, ezo zazithe naa amaphiko zifihle ityesi yomnqophiso kaNdikhoyo.

19UDavide wathi: “Yonke le nto ke ibhaliwe, kuba kaloku isandla sikaNdikhoyo sasiphezu kwam, wandinika ukuqiqa nokubuqonda bonke ubucukubhede.”

20UDavide ke uqhube wathi kunyana wakhe uSolomon: “Yomelela ukhaliphe, uwenze lo msebenzi. Uze ungakhe ube nayo idyudyu, utyhafe; kaloku uNdikhoyo uThixo onguThixo wam ungakuwe. Akasokuze akuyekele, okanye akulahle, ude ube uphumelele wonke lo msebenzi wokwakhiwa kwendlu yakhe. 21Izigaba zababingeleli nabaLevi seziwulungele wonke umsebenzi wendlu kaThixo, yaye ke yonke indoda ezimiseleyo kulawo anobuchule nakuyiphi na inkalo iya kusebenzisana nawe kuwo wonke umsebenzi. Onke amagosa nabantu ngokunjalo baya kuwuthobela nawuphi na umyalelo wakho.”

29

Izipho zokwakha indlu kaThixo

291Ukumkani uDavide wathetha nebandla likaSirayeli liphela, wathi: “Unyana wam uSolomon, lo unyulwe *nguNdikhoyo, noko uselula, yaye ke akanamava. Umsebenzi lo ke wona mkhulu, kuba eli bhotwekazi liza kwakhiwa asilamntu, koko lelikaNdikhoyo uThixo. 2Mna ndenze unako-nako ndiqokelela izinto ezingamalungiselelo okwakha indlu kaThixo: oozigolide kumsebenzi oza kwenziwa ngegolide, isiliva kwizinto eziza kwenziwa ngesiliva, ubhedu kwizinto eziza kwenziwa ngobhedu, intsimbi kwizinto eziza kwenziwa ngentsimbi, kanti nomthi kwezomthi; namatye axabisekileyo okuhombisa: oozionike noomatekosi, amatye amibala-bala, nazo zonke iindidi zamatye axabisekileyo nemàbhula. Zonke ke ezi zinto zikho ngendlu yazo.1 Gan 22:5 3Ngaphezu koko ke ngangokuba ndizinikezele kule ndlu kaThixo wam, ngoku ndinikezela ngobutyebi bam, igolide nesiliva, khon' ukuze kwakhiwe indlu kaThixo wam. 4Ezi ke izinto zithe geqe kumalungiselelo endiwenzileyo okwakha le ndlu ingcwele ngaphezu kweetoni ezilikhulu zegolide yodidi, nesiliva ecwengileyo ekwisithuba seetoni ezingamakhulu amabini namashumi amane. Ke yona yeyokuhombisa iindonga zendlu kaThixo, 5nazo zonke izinto eziya kwenziwa ngamagcisa. Namhlanje ke ndicela umngeni kuye wonke umntu ozivayo; makakhuphe nantoni na, anikele kuNdikhoyo!”

6Ngoko ke iinkulu zezindlu, namaphakathi ezizwe zikaSirayeli, neengqwayi-ngqwayi zamabutho aliwaka nalikhulu, ngokunjalo namaphakathi kakumkani, xa bebonke banikela ngezandla ezivulekileyo. 7Kulo msebenzi wokwakhiwa kwendlu kaThixo zanikela igolide engaphezu kwekhulu elinamashumi asixhenxe eetoni, neetoni zesiliva ezingaphezu kwamakhulu amathathu anamashumi amane, neetoni zobhedu ezikwisithuba samakhulu amathandathu anamashumi amabini, neetoni zentsimbi ezingaphezu kwamawaka amathathu anamakhulu amane. 8Umntu onamatye axabisekileyo wayenikela ngawo apho kuvimba wendlu kaNdikhoyo, zigcinwe nguYehiyeli umGershon. 9Nabantu ke bavuyiseka yindlela ezakuthakazelela ngayo iinkokheli zabo ukunikela; kaloku zanikela kuNdikhoyo ngezandla ezivulekileyo. Kananjalo ke naye ukumkani uDavide wavuya kakhulu.

Umthandazo kaDavide

10Ke kaloku uDavide wabonga *uNdikhoyo phambi kwalo lonke ibandla likaSirayeli, wathi:

“Ungowokubongwa, wena Ndikhoyo,

Thixo kabawo wethu uSirayeli,

kuse ephakadeni lasemaphakadeni.

11Ewe, Ndikhoyo, bobakho bonke ubukhulu ndawonye namandla;

naso isidima sikwasesakho, ubungangamsha nobunewu-newu.

Kaloku zezakho zonke ezisezulwini,

kanti nezisemhlabeni ikwazezakho.

Ewe, Ndikhoyo, lolwakho ulawulo;

uyingqanga-ngqanga evelele konke jikelele.Mat 6:13

12Isidima nobutyebi ziphuma kuwe;

wena ungumlawuli weento zonke.

Kulapho kwezo zandla zakho ukomelela ndawonye namandla.

Xa bebonke ubanike ubukhulu namandla.

13Ngoko ke siyakubulela, Thixo wethu;

ewe, siyadomboza sikuncoma ngenxa yegama lakho elinesihomo!

14“Kodwa kodwa kuxa ndingubani mna, beyintoni bona aba bantu bam, ukuba singade sibe nako ukukwenzela izinwe ngolu hlobo? Kaloku yonke into iphuma kuwe, ngoko ke nangoku sikunika kwaoko kuphuma esandleni sakho. 15Kaloku thina ebusweni bakho singabasemzini neembacu kwanjengokuba babenjalo noobawo-mkhulu. Imihla yethu kulo mhlaba ifana nesithunzi, ayithembisi mpela. 16Ewe, Ndikhoyo, Thixo wethu, yonke le mfumba siyinikele ukulungiselela ukwakhiwa kwendlu egameni lakho elingcwele; yonke yinto ephuma esandleni sakho, ngoko ke konke nje kokwakho kakade. 17Ndiyazi kambe, Thixo wam, ukuba wena uyayivavanya intliziyo, ukholiswa ngumntu othe ngqo. Ewe, zonke ezi zinto ndizinikela ngezandla ezivulekileyo nangeenjongo zokunyaniseka. Kananjalo nam ndibone ndatsho ndavuya xa aba bantu bakho abalapha namhlanje benikela kuwe ngezinwe ezinje. 18Ewe, Ndikhoyo, Thixo woobawo bethu uAbraham, uIsake, noSirayeli, olu langazelelo lugcine luvutha ezintliziyweni zabantu bakho, kude kuse ephakadeni; kananjalo iintliziyo zabo zithimbe, ukuze banyaniseke kuwe. 19Nalo nyana wam unguSolomon mnike intliziyo ephelelisileyo ekuyithobeleni imithetho nemiqathango nemimiselo yakho, ukuze enze konke okusemandleni akhe ezabalazela ukulakha eli pomakazi lebhotwe esenjenjalo ukulilungiselela.”

20Ngoku ke uDavide wabhekisa ebandleni lilonke, wathi: “Dombozani nimdumise uNdikhoyo, uThixo wenu.” Ngoko ke bonke abantu bambonga uNdikhoyo uThixo wooyise-mkhulu; ewe, baduma, bakhahlela, bawa phantsi phambi koNdikhoyo naphambi kokumkani.

Ukumiselwa kukaSolomon

21Ngomhla olandelayo ke kwenzelwa *uNdikhoyo amadini; bamenzela amadini atshiswayo ngewaka leenkunzi zeenkomo, iwaka leenkunzi zeegusha, newaka lamaxhwane angamaduna, kunye neminikelo ethululwayo, kwaneminye iminikelo, yonke iyintabalala enikelwa egameni lamaSirayeli ewonke jikelele. 22Ngaloo mini ke batya basela bedlokova yimincili apho phambi koNdikhoyo. Baza ke kwakhona abantu bamvuma uSolomon unyana kaDavide ukuba ungukumkani wabo, bamthambisa phambi koNdikhoyo ukuze abe ngumlawuli wabo, ke yena uZadoki abe ngumbingeleli wabo. 23Ngoko ke uSolomon wangqendeva esihlalweni sikaNdikhoyo wangukumkani esikhundleni sikayise uDavide.1 Kum 2:12 Waba nempumelelo ke; wabe yena wonke uSirayeli emthobela. 24Onke ke amaphakathi, kunye namagorha, ngokunjalo nabo bonke oonyana bakakumkani uDavide, bafunga bazibophelela ekumthobeleni ukumkani uSolomon.

25UNdikhoyo ke amaSirayeli onke wawenza amhlonela uSolomon, abuthobela phezu kwakhe bonke ubunewu-newu bomntwan' egazi ngendlela apha engazange yenziwe kuye nawuphi na ukumkani kwabakwaSirayeli ngaphambi kwakhe.

Ukufa kukaDavide

26Ke kaloku uDavide unyana kaJese wayengukumkani kaSirayeli jikelele. 27USirayeli wamlawula iminyaka engamashumi amane: yaba sixhenxe eHebron, yaza yangamashumi amathathu anantathu eJerusalem.2 Sam 5:4-5; 1 Gan 3:4 28Wasweleka seleyindoda enkulu, ekhulile, ebuxhamle ubomi obude, ubutyebi, nesidima. Esikhundleni sakhe kwangena unyana wakhe uSolomon wangukumkani.

29Ke ezinye zeziganeko zolawulo lukakumkani uDavide ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni, nâzo encwadini yeembali *zomshumayeli uSamweli, kwiimbali zomshumayeli uNatan, nakwiimbali zomshumayeli uGadi. 30Zikwalapho ke neenkcukacha zolawulo lwakhe nobungangamsha bakhe, kanti nabo bonke ubucukubhede beemeko ezinxulumene naye siqu, ngokunjalo noSirayeli, nezikumkani zawo onke amanye amazwe.