IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Umkhosi kaDavide

271Nguwo lo umkhosi wamaSirayeli: Bekukho amabutho alishumi elinambini, ibutho ngalinye liba namadoda angamashumi amabini anane amawaka. Amabutho la ayebolekisana ukwenza umsebenzi wakomkhulu inyanga nganye enyakeni. Bekukho iinkulu zezindlu, neengqwayi-ngqwayi, nezithwala-ndwe, noonobhala, bebonke besenza umsebenzi wakomkhulu.

2-3Nazi ke iingqwayi-ngqwayi zala mabutho alishumi elinambini (ibutho ngalinye belinamadoda angamashumi ambini anane amawaka):

inyanga yokuqala: ingqwayi-ngqwayi yayinguYashobham unyana kaZabhediyeli wendlu kaPerezi;

4inyanga yesibini: nguDodayi umAhohi, osekela lakhe belinguMikeloti;

5inyanga yesithathu: nguBhenaya unyana wombingeleli uJoyada 6owayeyinkokheli yeqela lamagorha angamashumi amathathu – isekela lakhe belingunyana wakhe uAmizabhedi;

7inyanga yesine: nguAsayeli umninawa kaJowabhi, owalandelwa ngunyana wakhe uZebhadiya;

8inyanga yesihlanu: nguShamuti umIzare;

9inyanga yesithandathu: nguIra unyana kaIkeshe waseTekowa;

10inyanga yesixhenxe: nguHeleze umEfrayim wasePelon;

11inyanga yesibhozo: nguSibhekayi umZera waseHusha;

12inyanga yethoba: nguAbhiyezere umBhenjamin waseAnatoti;

13inyanga yeshumi: nguMarayi umZera waseNetofa;

14inyanga yeshumi elinanye: nguBhenaya umEfrayim wasePiraton;

15inyanga yeshumi elinambini: nguHeledayi waseNetofa oyinzala kaOteniyeli.

Izibonda zezizwe zakwaSirayeli

16Nazi izibonda zezizwe zakwaSirayeli:

kwaRubhen yayinguElizere unyana kaZiki;

kwaSimon yayinguShefatiya unyana kaMahaka;

17kwaLevi yayinguHashabhiya unyana kaKemuweli;

kwa-Aron yayinguZadoki;

18kwaJuda yayinguElihu umntakwabo-Davide;

kwaIsakare yayinguOmri unyana kaMikayeli;

19kwaZebhulon yayinguIshmaya unyana kaObhadiya;

kwaNafetali yayinguJerimoti unyana ka-Azeriyeli;

20kwaEfrayim yayinguHosheya unyana ka-Azaziya;

kwisiqingatha sesizwe sikaManase yayinguYoweli unyana kaPedaya;

21kwisiqingatha sesizwe sikaManase esiseGiliyadi: yayinguIdo unyana kaZakariya;

kwaBhenjamin yayinguYasiyeli unyana ka-Abhinere;

22kwaDan yayinguAzareli unyana kaJeroham.

Zizo ezo ke izibonda zezizwe zakwaSirayeli.

23Ukumkani uDavide zange ababale abafana abaminyaka imashumi mabini nangaphantsi, kuba uNdikhoyo wayethembise ukuwandisa amaSirayeli abe ngangeenkwenkwezi esibhakabhakeni.ZiQalo 15:5; 22:17; 26:4 24Phofu uJowabhi unyana kaZeruya walinga ukuwabala, kodwa zange agqibe. Ingqumbo kaThixo yawahlela amaSirayeli ngenxa yolu balo,2 Sam 24:1-15; 1 Gan 21:1-14 kwaza kwayekwa amanani engekabhalwa engxelweni yemicimbi yemihla yokumkani uDavide.

Abaphathi ngabaphathi bakomkhulu

25Naba abalawuli bobutyebi bakomkhulu:

uAzemavete unyana ka-Adiyeli wayelawula oovimba bakomkhulu;

uJonatan unyana kaUziya: oovimba abasemaphandleni, noovimba abasezidolophini, noovimba abasezilalini, noovimba bomkhosi;

26uEzri unyana kaKelubhi: amasimi;

27uShimeyi waseRama: izidiliya;

uZabhedi waseShifemoti: izisele zewayini;

28uBhali-hanani waseGedore: iminquma nemithombe esezintilini;

uYowashe: izisele zamafutha omnquma;

29uShitrayi waseSharon: iinkomo ezikumadlelo aseSharon;

uShafati unyana ka-Adelayi: iinkomo ezisezintilini;

30uObhili umIshmayeli: iinkamela;

uYedeya waseMeroniti: iidonki;

31uYozizi umHagri: iigusha neebhokhwe.

Bonke aba babephathiswe impahla kakumkani uDavide.

Amaphakathi kaDavide

32UJonatan, uyisekazi kaDavide, ebeliphakathi. Wayeyindoda ekrele-krele efundileyo. Yena noYehiyeli unyana kaHakimoni babengabaqeqeshi boonyana bakakumkani. 33UAhitofele ebeliphakathi likakumkani. UHushayi umArki wayengumhlobo kakumkani. 34Emva kokusweleka kuka-Ahitofele uJoyada unyana kaBhenaya noAbhiyatare baba ngamaphakathi. Injengele yomkhosi kakumkani yayinguJowabhi.