IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Iimvumi zendlu kaThixo

251Ukumkani uDavide, ekunye neengqwayi-ngqwayi zomkhosi, wachonga abathile koonyana baka-Asafu, nabakaHeman, nababakaJedutum, wabanika umsebenzi wokushumayela bekhalisa iihapu nemirhubhe namacangci. Nanga ke amadoda awayephethe lo msebenzi:

2Koonyana baka-Asafu nguZakure, noJosefu, noNetaniya, noAsharela. Babeshumayela ngokomyalelo kakumkani, bephethwe nguAsafu.

3Koonyana bakaJedutun nguGedaliya, noZeri, noYeshaya, [noShimeyi], noHashabhiya, noMatitiya, bebathandathu. Babephethwe nguyise uJedutun, owayeshumayela esebenzisa ihapu ukubulela nokudumisa *uNdikhoyo.

4Koonyana bakaHeman nguBhukiya, noMataniya, noUziyeli, noShebhuweli, noJerimoti, noHananiya, noHanani, noEliyata, noGidaleti, noRomamti-ezere, noYoshebhekasha, noMaloti, noHotire, noMaziyoti. 5Bonke aba babengoonyana bakaHeman *umshumayeli kakumkani. Wayebanikwe ngokwesithembiso sikaThixo sokuphakamisa isidima sakhe. Ewe, uThixo wanika uHeman oonyana abalishumi elinane neentombi ezintathu.

6Ngokomyalelo kakumkani onke la madoda ayephethwe ngooyise uAsafu, noJedutun, noHeman. Ayevuma enkonzweni endlwini kaNdikhoyo, enamacangci nemirhubhe neehapu. 7Inani lawo, ekunye nabantakwawo ababeqeqeshelwe iingoma zikaNdikhoyo, lalingamakhulu amabini anamashumi asibhozo anesibhozo. 8Xa bawabayo umsebenzi benza *amaqashiso, kungekho ukhethe phakathi komncinane nomkhulu, ngokunjalo nokwaziyo nosaqeqeshwayo.

9Nazi iziphumo zamaqashiso malunga nokulandelelana kwamathuba okusebenza kwamaqela:

elokuqala: elikaJosefu umAsafu,

elesibini: elikaGedaliya,

10elesithathu: elikaZakure,

11elesine: elikaIzeri,

12elesihlanu: elikaNetaniya,

13elesithandathu: elikaBhukiya,

14elesixhenxe elikaYesharela,

15elesibhozo: elikaYeshaya,

16elethoba: elikaMataniya,

17eleshumi: elikaShimeyi,

18eleshumi elinanye: elika-Azarele,

19eleshumi elinambini: elikaHashabhiya,

20eleshumi elinesithathu: elikaShubhayeli,

21eleshumi elinesine: elikaMatitiya,

22eleshumi elinesihlanu: elikaYeremoti,

23eleshumi elinesithandathu: elikaHananiya,

24eleshumi elinesixhenxe: elikaYoshebhekasha,

25eleshumi elinesibhozo: elikaHanani,

26eleshumi elinethoba: elikaMaloti,

27elamashumi amabini: elikaEliyata,

28elamashumi amabini ananye: elikaHotire,

29elamashumi amabini anambini: elikaGidaleti,

30elamashumi amabini anantathu: elikaMaziyoti,

31elamashumi amabini anane: elikaRomamti-ezere.

Iqela ngalinye beliba namadoda alishumi elinambini, liphantsi kwenkokheli yalo.

26

Abagcini-masango bendlu kaThixo

261Nazi iintloko zamaqela abagcini-masango endlu kaThixo: KumaKora yayinguMeshelemiya unyana kaKore wendlu ka-Asafu. 2UMeshelemiya wayenoonyana abasixhenxe: yayinguZekariya owamazibulo, ibe nguYediyali, uZebhadiya, uYateniyeli, 3uElam, uYohanan, noEliyehunayi.

4-5Bekukho no-Obhedi-edom owathamsanqelwa nguThixo waba noonyana abasibhozo. YayinguShemaya owamazibulo, ibe nguYozabhadi, uYowa, uSakare, uNataniyeli, uAmiyeli, uIsakare, noPewuletayi.2 Sam 6:11; 1 Gan 13:14 6Unyana kaObhedi-edom, uShemaya, wazala oonyana abaziinkokheli, nditsho amagorha anobukroti. 7Oonyana bakaShemaya aba ngoo-Oteni, noRafayeli, no-Obhedi, noElizabhadi, kunye nabona badume ngobukroti uElihu noSemakiya. 8Ke kwinzala nezizalwana zikaObhedi-edom kwabakho amadoda angamashumi amathandathu anambini awaba ngabagcini-masango, yaye ayenobukroti kulo msebenzi. 9Kwinzala nezizukulwana zikaMeshelemiya kwakukho amakroti alishumi elinesibhozo.

10-11KumaMerari yayinguHosa noonyana bakhe abane: uShimri, noHilekiya, noTebhaliya, noZekariya. UShimri wamiselwa ubukhulu nguyise nakuba wayengelozibulo. Kwinzala nezizalwane zikaHosa abagcini-masango kwindlu kaThixo babelishumi elinantathu.

12La maqela abagcini-masango aphantsi kweenkokheli zawo xa ewonke ayenesigxina sawo sokulungiselela endlwini *kaNdikhoyo. 13Amaqela la ênza *amaqashiso kumsebenzi wamasango, kungekho ukhethe phakathi komncinci nomkhulu.

14Iqashiso lokugada isango elingasempumalanga laphuma noShelemiya. Unyana wakhe uZekariya, owayedume ngamacebo, naye wenzelwa *amaqashiso, laphuma kwelokuba agade isango langasentla. 15Iqashiso likaObhedi-edom laba lelokugada isango langasezantsi, eloonyana bakhe laba lelokugada oovimba. 16ElooShupim noHosa iqashiso laba lelokugada isango elingasentshonalanga kunye nesango leShalekethe endleleni enyukayo. Abagadayo babengamaqela alandelanayo. 17Mihla le abaLevi abagada ngasempumalanga babebathandathu, bebane ngasentla, bebane nangasezantsi. Koovimba abalindi aba babegada ngababini ngababini. 18Kwinkundla yangasentshonalanga babebane endleleni, babe babini enkundleni phakathi.

19Ngawo lawo ke amaqela abagcini-masango abayinzala kaKora nabayinzala kaMerari.

Abagcini boovimba bendlu kaThixo

20Amawabo abaLevi ayongamele oovimba bendlu kaThixo noovimba bokugcina izinto ezingcwele.

21ULadan, unyana kaGershon, wazala uYehiyeli nabanye oonyana ababeziinkulu zezindlu. 22Oonyana bakaYehiyeli, uZetam nomninawa wakhe uJoweli, babongamele oovimba bendlu *kaNdikhoyo.

23Bekukho nama-Amram, amaIzare, amaHebron, namaUziyeli aphathiswe imisebenzi ethile. 24UShebhuweli umzukulwana kaGershom unyana kaMosis ebengunondyebo wendlu kaThixo. 25UShebhuweli wayezalana noShelomiti. Kaloku uElizere, umntakwabo-Gershom, wazala uRabhiya, uRhabhiya wazala uYeshaya, uYeshaya wazala uYoram, uYoram wazala uZikri, uZikri wazala uShelomiti. 26UShelomiti lo nezizukulwana zakhe wayongamele zonke izipho ezazinikelwe kuThixo ngukumkani uDavide neenkulu zezindlu namanye amadoda amakhulu awayeziingqwayi-ngqwayi nezithwala-ndwe zomkhosi. 27Kaloku la madoda ayethathe inxalenye yamaxhoba emfazwe, anikela ngawo khon' ukuze indlu kaThixo ibe nokulungiswa. 28Yonke into eyayinikelwe *ngumshumayeli uSamweli, nokumkani uSawule unyana kaKishe, noAbhinere unyana kaNere, noJowabhi unyana kaZeruya, nayiphi na enye into eyayinikelwe, yayisesandleni sikaShelomiti nezizalwane zakhe.

Ababethetha amatyala

29Kwinzala kaIzare uKenaniya noonyana bakhe baphathiswa umsebenzi ongenguwo owendlu kaThixo. Lo msebenzi wawukukugcina ucwangco nokuthetha amatyala akwaSirayeli.

30Kwinzala kaHebron uHashabhiya nezizalwane zakhe babesenza umsebenzi kaNdikhoyo nowekomkhulu kumaSirayeli angasentshonalanga kweJordan. La maHebron ayeliwaka elinamakhulu asixhenxe, engamakroti. 31Inkulu yamaHebron yayinguJeriya. Ngonyaka wamashumi amane elawula uDavide yaphandwa inzala kaHebron, kwafunyanwa amaHebron angamagorha eYozere kummandla waseGiliyadi. 32UJeriya wayenezizalwana ezingamawaka amabini anamakhulu asisixhenxe. La madoda ayengooyise bezindlu, engamakroti, waza ukumkani uDavide wabenza abaphathi bamaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase, khon' ukuze benze umsebenzi kaThixo nowekomkhulu.

27

Umkhosi kaDavide

271Nguwo lo umkhosi wamaSirayeli: Bekukho amabutho alishumi elinambini, ibutho ngalinye liba namadoda angamashumi amabini anane amawaka. Amabutho la ayebolekisana ukwenza umsebenzi wakomkhulu inyanga nganye enyakeni. Bekukho iinkulu zezindlu, neengqwayi-ngqwayi, nezithwala-ndwe, noonobhala, bebonke besenza umsebenzi wakomkhulu.

2-3Nazi ke iingqwayi-ngqwayi zala mabutho alishumi elinambini (ibutho ngalinye belinamadoda angamashumi ambini anane amawaka):

inyanga yokuqala: ingqwayi-ngqwayi yayinguYashobham unyana kaZabhediyeli wendlu kaPerezi;

4inyanga yesibini: nguDodayi umAhohi, osekela lakhe belinguMikeloti;

5inyanga yesithathu: nguBhenaya unyana wombingeleli uJoyada 6owayeyinkokheli yeqela lamagorha angamashumi amathathu – isekela lakhe belingunyana wakhe uAmizabhedi;

7inyanga yesine: nguAsayeli umninawa kaJowabhi, owalandelwa ngunyana wakhe uZebhadiya;

8inyanga yesihlanu: nguShamuti umIzare;

9inyanga yesithandathu: nguIra unyana kaIkeshe waseTekowa;

10inyanga yesixhenxe: nguHeleze umEfrayim wasePelon;

11inyanga yesibhozo: nguSibhekayi umZera waseHusha;

12inyanga yethoba: nguAbhiyezere umBhenjamin waseAnatoti;

13inyanga yeshumi: nguMarayi umZera waseNetofa;

14inyanga yeshumi elinanye: nguBhenaya umEfrayim wasePiraton;

15inyanga yeshumi elinambini: nguHeledayi waseNetofa oyinzala kaOteniyeli.

Izibonda zezizwe zakwaSirayeli

16Nazi izibonda zezizwe zakwaSirayeli:

kwaRubhen yayinguElizere unyana kaZiki;

kwaSimon yayinguShefatiya unyana kaMahaka;

17kwaLevi yayinguHashabhiya unyana kaKemuweli;

kwa-Aron yayinguZadoki;

18kwaJuda yayinguElihu umntakwabo-Davide;

kwaIsakare yayinguOmri unyana kaMikayeli;

19kwaZebhulon yayinguIshmaya unyana kaObhadiya;

kwaNafetali yayinguJerimoti unyana ka-Azeriyeli;

20kwaEfrayim yayinguHosheya unyana ka-Azaziya;

kwisiqingatha sesizwe sikaManase yayinguYoweli unyana kaPedaya;

21kwisiqingatha sesizwe sikaManase esiseGiliyadi: yayinguIdo unyana kaZakariya;

kwaBhenjamin yayinguYasiyeli unyana ka-Abhinere;

22kwaDan yayinguAzareli unyana kaJeroham.

Zizo ezo ke izibonda zezizwe zakwaSirayeli.

23Ukumkani uDavide zange ababale abafana abaminyaka imashumi mabini nangaphantsi, kuba uNdikhoyo wayethembise ukuwandisa amaSirayeli abe ngangeenkwenkwezi esibhakabhakeni.ZiQalo 15:5; 22:17; 26:4 24Phofu uJowabhi unyana kaZeruya walinga ukuwabala, kodwa zange agqibe. Ingqumbo kaThixo yawahlela amaSirayeli ngenxa yolu balo,2 Sam 24:1-15; 1 Gan 21:1-14 kwaza kwayekwa amanani engekabhalwa engxelweni yemicimbi yemihla yokumkani uDavide.

Abaphathi ngabaphathi bakomkhulu

25Naba abalawuli bobutyebi bakomkhulu:

uAzemavete unyana ka-Adiyeli wayelawula oovimba bakomkhulu;

uJonatan unyana kaUziya: oovimba abasemaphandleni, noovimba abasezidolophini, noovimba abasezilalini, noovimba bomkhosi;

26uEzri unyana kaKelubhi: amasimi;

27uShimeyi waseRama: izidiliya;

uZabhedi waseShifemoti: izisele zewayini;

28uBhali-hanani waseGedore: iminquma nemithombe esezintilini;

uYowashe: izisele zamafutha omnquma;

29uShitrayi waseSharon: iinkomo ezikumadlelo aseSharon;

uShafati unyana ka-Adelayi: iinkomo ezisezintilini;

30uObhili umIshmayeli: iinkamela;

uYedeya waseMeroniti: iidonki;

31uYozizi umHagri: iigusha neebhokhwe.

Bonke aba babephathiswe impahla kakumkani uDavide.

Amaphakathi kaDavide

32UJonatan, uyisekazi kaDavide, ebeliphakathi. Wayeyindoda ekrele-krele efundileyo. Yena noYehiyeli unyana kaHakimoni babengabaqeqeshi boonyana bakakumkani. 33UAhitofele ebeliphakathi likakumkani. UHushayi umArki wayengumhlobo kakumkani. 34Emva kokusweleka kuka-Ahitofele uJoyada unyana kaBhenaya noAbhiyatare baba ngamaphakathi. Injengele yomkhosi kakumkani yayinguJowabhi.