IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

AbaLevi

231Ke kaloku uthe akukhula, xa seleyindoda enkulu, uDavide wabeka unyana wakhe uSolomon wangukumkani kwaSirayeli.

2Kananjalo waqokelela zonke iinkokheli zakwaSirayeli kunye nababingeleli nabaLevi. 3Babalwa abaLevi ababudala bungamashumi amathathu nangaphezulu, baza bafumaneka bengamashumi amathathu anesibhozo amawaka. 4UDavide wathi: “Amashumi amabini anesine amawaka abaLevi baya kongamela umsebenzi wendlu *kaNdikhoyo, size isithandathu samawaka sibe ngamagosa nabagwebi. 5Ke wona amawaka amane aya kuba ngabagcini-masango; kananjalo amanye amawaka amane adumise uNdikhoyo ngeengoma esebenzisa izikhalisi endizilungiselele loo njongo.”

6UDavide wabahlula-hlula abaLevi ngokwamaqela oonyana bakaLevi: uGershon, uKohati, noMerari.

7Oonyana bakaGershon nguLadan noShimeyi. 8Oonyana bakaLadan bathathu: nguYehiyeli owamazibulo, ibe nguZetam noJoweli. 9Oonyana bakaShimeyi nabo bathathu: nguShelimoti, noHaziyeli, noHaran. Zizo ezo ke iinkulu zezindlu zakwaLadan. 10-11Oonyana bakaShimeyi bane: nguYahati owamazibulo, kulandele uZina, ibe nguJewushe noBheriya. Ke uJewushe noBheriya babengenanyana baninzi, yaza inzala yabo yabalelwa ekubeni yindlu enye.

12Oonyana bakaKohati bane: nguAmram, noIzare, noHebron, noUziyeli. 13Oonyana baka-Amram nguAron noMosis. UAron nenzala yakhe bachongwa ukuba bagcine izinto ezingcwele zonqulo, bamkhonze uNdikhoyo, bemenzela iziqhumiso, besikelela abantu egameni lakhe kude kube ngunaphakade. 14Ke bona oonyana bakaMosis, umfo wakwaThixo, babalelwa kubaLevi. 15Oonyana bakaMosis nguGershom noElizere. 16Inkulu yoonyana bakaGershom nguShebhuweli. 17Inkulu yoonyana bakaElizere nguRehabhiya. UElizere akazalanga wumbi unyana ngaphandle koRehabhiya, kodwa uRehabhiya wazala oonyana abaninzi gqitha.

18Inkulu yoonyana bakaIzare nguShelomiti. 19Inkulu yoonyana bakaHebron abane nguTeriya, ibe nguAmariya, noYaziyeli, noYekamam. 20Koonyana baka-Aziyeli nguMika inkulu, ibe nguIshiya owesibini.

21Oonyana bakaMerari nguMali noMushi. Oonyana bakaMali nguElazare noKishe. 22UElazare wafa engenanyana, eneentombi zodwa, zaza zathathwa ngamawabo oonyana bakaKishe. 23Oonyana bakaMushi bathathu: nguMali, noEdere, noYeremoti.

24Ezi ke yayizizizukulwana zikaLevi ngokwezindlu zazo – iinkulu zezindlu ngokwamagama okubhaliswa kwazo zibalwa ngazinye, abasebenzi abaminyaka imashumi mabini nangaphezulu, abo babelungiselela endlwini kaNdikhoyo. 25Kaloku uDavide wathi: “Ngoku uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ubanike ukuphumla abantu bakhe; yena ke uya kusoloko ehlala ehleli eJerusalem. 26Ngoko ke abaLevi aba akuseyomfuneko kubo ukuthwala isibingelelo nezixhobo ezisetyenziswa kuso.” 27Ngokwalo myalelo kaDavide ke abaLevi babalwa kuqalelwa kwabo baneminyaka emashumi mabini nangaphezulu. 28Umsebenzi wabaLevi aba ke yayikukunceda inzala ka-Aron kumsebenzi wendlu kaNdikhoyo: ukujonga iinkundla namagumbi azo, ukuhlanjululwa kwezinto ezingcwele, nokujongana nayo yonke eminye imisebenzi yendlu kaThixo. 29Yayingabo abajongene nesonka esasihlala etafileni, umgubo womnikelo weenkozo, nemiqhathane enganyuswanga, ukubhaka nokuxuba, nazo zonke iindidi zemilinganiselo. 30Ngazo zonke iintsasa kwakufuneka beme babulele badumise uNdikhoyo; nasemalanga ke kwakufuneka benze kwaloo nto. 31Ukanti nanini na kusenzelwa uNdikhoyo amadini atshiswayo *ngeMihla yokuPhumla nangemibhiyozo yokuthwasa kwenyanga, nangawo onke amatheko amisiweyo. Kwakufuneka bahlale belungiselela uNdikhoyo ngamathuba amisiweyo, naloo nto ke beyenza ngendlela emisiweyo.

32Ngoko ke abaLevi abo bawuqhuba umsebenzi wabo apho esibingelelweni nakwindawo engcwele, bephantsi kwabantakwabo abayinzala ka-Aron, belungiselela apho endlwini kaNdikhoyo.

24

Ukwahlulwa-hlulwa kwababingeleli

241Oonyana baka-Aron babahlulwa-hlulwe kanje: Naba oonyana baka-Aron: uNadabhi, uAbhihu, uEliyazare, noItamare. 2Kambe ke yena uNadabhi noAbhihu basweleka bengenanyana kwangaphambi kokusweleka kukayise. Ngoko ke ababingeleli yaba nguEliyazare noItamare. 3UDavide wancediswa nguZadoki, owayeyinzala kaEliyazare, kunye noAhimeleki, owayeyinzala kaItamare; baza ke babahlula-hlula bangamaqela okulungiselela ngezigaba ezimisiweyo. 4Kwafumaneka iqela elikhulu kwinzala kaEliyazare kunelo lafumaneka kwinzala kaItamare, baza ke bahlulwa-hlulwa ngokunjalo: Yaba ziinkulu ezilishumi elinesithandathu kwinzala kaEliyazare, yaziinkulu ezisibhozo kwinzala kaItamare. 5Babahlula-hlula ngendlela engenaxanasi ngokwenza *amaqashiso, kuba kaloku kwakukho amagosa esibingelelo namagosa ezakwaThixo kuzo zozibini izizukulwana zikaEliyazare nezo zikaItamare.

6Ke unobhala uShemaya, unyana kaNataniyeli umLevi, wawabhala amagama abo ekho nokumkani kunye nala magosa: umbingeleli uZadoki, uAhimeleki unyana ka-Abhiyatare, kunye neenkulu zezindlu zababingeleli kunye nezabaLevi. Kwakuthathwa indlu ibe nye kuEliyazare, ize ibe nye nakuItamare.

7Amaqashiso aphuma ngolu hlobo:

Elokuqala laphuma noJoyaribhi,

elesibini noYedaya,

8elesithathu noHarim,

elesine noSeworim,

9elesihlanu noMalekiya,

elesithandathu noMiyamin,

10elesixhenxe noHakoze,

elesibhozo noAbhiya,

11elethoba noYeshuwa,

eleshumi noShekaniya,

12eleshumi elinanye noEliyashibhi,

eleshumi elinesibini noYakim,

13eleshumi elinesithathu noHupa,

eleshumi elinesine noYeshebhabhi,

14eleshumi elinesihlanu noBhilega,

eleshumi elinesithandathu noImere,

15eleshumi elinesixhenxe noHezire,

eleshumi elinesibhozo noHapizere,

16eleshumi elinethoba noPetaya,

elamashumi amabini noYezekeli,

17elamashumi amabini ananye noJakin,

elamashumi amabini anambini noGamuli,

18elamashumi amabini anantathu noDelaya,

nelamashumi amabini anane noMaziya.

19Lulo olo ke uluhlu lokusebenzisana kwabo ekulungiseleleni endlwini kaNdikhoyo ngokwemimiselo abayinikwa ngukhokho wabo uAron ethobela umyalelo kaNdikhoyo uThixo kaSirayeli.

Abanye abaLevi

20Nazi ke ezinye iinkulu zezindlu zakwaLevi:

koonyana baka-Amram nguShubhayeli,

koonyana bakaShubhayeli nguYedeya,

21koonyana bakaRehabhiya inkulu nguIshiya,

22kumaIzare nguShelomoti,

koonyana bakaShelomoti nguYahati,

23koonyana [bakaHebron] nguJeriya inkulu, ibe nguAmariya owesibini, noYeziyeli owesithathu, noYekamam owesine,

24koonyana bakaUziyeli nguMika,

koonyana bakaMika nguShamire,

25koonyana bakaIshiya, umntakwabo-Mika, nguZekariya,

26-27koonyana bakaMerari nguMali noMushi,

koonyana bakaYaziya, unyana kaMerari, nguBheno, noShoham, noZakure, noHibri,

28koonyana bakaMali nguElazare ongabanga nanyana,

29koonyana bakaKishe nguJerameli,

30koonyana bakaMushi nguMali, noEdere, noJerimoti.

Abo ke ngabaLevi ngokwezindlu zabo. 31Nabo benza *amaqashiso kwanjengabantakwabo abayinzala ka-Aron, ekho nokumkani uDavide, uZadoki, uAhimeleki, neenkulu zezindlu zababingeleli nezabaLevi. Izindlu zâbo baziinkulu zaziphathwa ngokufanayo nezo zâbo baziinci.

25

Iimvumi zendlu kaThixo

251Ukumkani uDavide, ekunye neengqwayi-ngqwayi zomkhosi, wachonga abathile koonyana baka-Asafu, nabakaHeman, nababakaJedutum, wabanika umsebenzi wokushumayela bekhalisa iihapu nemirhubhe namacangci. Nanga ke amadoda awayephethe lo msebenzi:

2Koonyana baka-Asafu nguZakure, noJosefu, noNetaniya, noAsharela. Babeshumayela ngokomyalelo kakumkani, bephethwe nguAsafu.

3Koonyana bakaJedutun nguGedaliya, noZeri, noYeshaya, [noShimeyi], noHashabhiya, noMatitiya, bebathandathu. Babephethwe nguyise uJedutun, owayeshumayela esebenzisa ihapu ukubulela nokudumisa *uNdikhoyo.

4Koonyana bakaHeman nguBhukiya, noMataniya, noUziyeli, noShebhuweli, noJerimoti, noHananiya, noHanani, noEliyata, noGidaleti, noRomamti-ezere, noYoshebhekasha, noMaloti, noHotire, noMaziyoti. 5Bonke aba babengoonyana bakaHeman *umshumayeli kakumkani. Wayebanikwe ngokwesithembiso sikaThixo sokuphakamisa isidima sakhe. Ewe, uThixo wanika uHeman oonyana abalishumi elinane neentombi ezintathu.

6Ngokomyalelo kakumkani onke la madoda ayephethwe ngooyise uAsafu, noJedutun, noHeman. Ayevuma enkonzweni endlwini kaNdikhoyo, enamacangci nemirhubhe neehapu. 7Inani lawo, ekunye nabantakwawo ababeqeqeshelwe iingoma zikaNdikhoyo, lalingamakhulu amabini anamashumi asibhozo anesibhozo. 8Xa bawabayo umsebenzi benza *amaqashiso, kungekho ukhethe phakathi komncinane nomkhulu, ngokunjalo nokwaziyo nosaqeqeshwayo.

9Nazi iziphumo zamaqashiso malunga nokulandelelana kwamathuba okusebenza kwamaqela:

elokuqala: elikaJosefu umAsafu,

elesibini: elikaGedaliya,

10elesithathu: elikaZakure,

11elesine: elikaIzeri,

12elesihlanu: elikaNetaniya,

13elesithandathu: elikaBhukiya,

14elesixhenxe elikaYesharela,

15elesibhozo: elikaYeshaya,

16elethoba: elikaMataniya,

17eleshumi: elikaShimeyi,

18eleshumi elinanye: elika-Azarele,

19eleshumi elinambini: elikaHashabhiya,

20eleshumi elinesithathu: elikaShubhayeli,

21eleshumi elinesine: elikaMatitiya,

22eleshumi elinesihlanu: elikaYeremoti,

23eleshumi elinesithandathu: elikaHananiya,

24eleshumi elinesixhenxe: elikaYoshebhekasha,

25eleshumi elinesibhozo: elikaHanani,

26eleshumi elinethoba: elikaMaloti,

27elamashumi amabini: elikaEliyata,

28elamashumi amabini ananye: elikaHotire,

29elamashumi amabini anambini: elikaGidaleti,

30elamashumi amabini anantathu: elikaMaziyoti,

31elamashumi amabini anane: elikaRomamti-ezere.

Iqela ngalinye beliba namadoda alishumi elinambini, liphantsi kwenkokheli yalo.