IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Inzala ka-Adam kude kuye kuma kuAbraham

(ZiQalo 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11UAdam wazala uSeti, uSeti wazala uEnoshe, 2uEnoshe wazala uKenan, uKenan wazala uMahalaleli, uMahalaleli wazala uJerede, 3uJerede wazala uInoki, uInoki wazala uMethusela, uMethusela wazala uLameki, uLameki wazala uNowa. 4Ke uNowa wazala uShem noHam noYafete.

5OonyanaElithi oonyana ngathi lithetha oonyana nabazukulwana nezizwe ezizelwe ngabo bakaYafete nguGomere, noMagogi, noMadayi, noJavan, noTubhali, noMesheki, noTirasi. 6Oonyana bakaGomere nguAshekenazi, noRifati,Okanye “noDifati” noTogarma. 7Oonyana bakaJavan: nguElisha, noTashishe, namaKiti, namaRoda.

8Naba oonyana bakaHam: nguKushe, noMizerayim,Oko kukuthi “noJiputa” noPuti,Oko kukuthi “noLibhiya” noKanana. 9Oonyana bakaKushe nguSebha, noHavila, noSabheta, noRama, noSabheteka. Oonyana bakaRama nguShebha noDedan. 10Ke uKushe wazala uNimrodi owaba ligorha lokuqala emhlabeni. 11Nasi isizukulwana sikaMizerayim: ngamaLudi, nama-Anam, namaLehabhi, namaNafetuyi, 12namaPatrusi, namaKaseluyi (apho kwaphuma khona amaFilistiya), namaKafto. 13UKanana wazala uSidon owamazibulo, noHeti, 14kunye namaJebhusi, nama-Amori, namaGirgashi, 15namaHivi, nama-Areki, namaSini, 16nama-Arvadi, namaZemari, namaHamati.

17Oonyana bakaShem nguElam, noAsuri, noArpakishadi, noLudi, noAram, noUzu, noHuli, noGetere, noMesheki. 18UArpakishadi wazala uShela, uShela wazala uHebhere. 19UHebhere wayenoonyana ababini. Inkulu yabizwa ngokuba nguPelege,Oko kukuthi “nguYantlukwano” ngokuba ngemihla yakhe bahluka-hlukana abemi bomhlaba. Yona inci yayinguJoketan. 20Oonyana bakaJoketan nguAlemodadi, noShelefe, noHazare-mavete, noJera, 21noHadoram, noUzali, noDikela, 22noEbhali, noAbhimayeli, noShebha, 23no-Ofire, noHavila, noJobhabhi. Yonke le ke yinzala kaJoketan.

24Nanku umlibo kaShem: UShem wazala uArpakishadi, uArpakishadi wazala uShela, 25uShela wazala uHebhere, uHebhere wazala uPelege, uPelege wazala uRewu, 26uRewu wazala uSerugi, uSerugi wazala uNahore, uNahore wazala uTera, 27uTera wazala uAbram, lo ukwabizwa ngokuba nguAbraham.

Inzala kaIshmayeli

(ZiQalo 25:12-16)

28Oonyana baka-Abraham nguIsake noIshmayeli. 29Nantsi inzala yabo: owamazibulo kuIshmayeli nguNebhayoti, ibe nguKedare, noAdebhele, noMibhesam, 30noMishma, noDuma, noMasa, noHadadi, noTema, 31noJeture, noNafishi, noKedema. Yinzala kaIshmayeli ke leyo. 32UAbraham wayeneqadi uKetura owazala oonyana abanguZimran, noYokeshan, noMedan, noMidiyan, noIshbhaki, noShuwa. Oonyana bakaYokeshan nguShebha noDedan. 33Oonyana bakaMidiyan nguHefa, noEfere, noHanoki, noAbhida, noElda. Bonke abo ngoonyana bakaKetura.

Inzala kaEsawu

(ZiQalo 36:1-19)

34UAbraham wazala uIsake. Oonyana bakaIsake nguEsawu noSirayeli.NguYakobi ke lowo – ziQalo 32:28 35Oonyana bakaEsawu nguElifazi, noRuweli, noJewushe, noJalam, noKora. 36Oonyana bakaElifazi nguTeman, no-Oma, noZefi, noGatam, noKenazi, noTimna, noAmaleki. 37Oonyana bakaRuweli nguNahati, noZera, noShama, noMiza.

Abantwana bomthonyama base-Edom

(ZiQalo 36:20-30)

38Oonyana bakaSeyireNguEdom ke lowo nguLotan, noShobhali, noZibheyon, noAna, noDishon, noEzere, noDishan. 39Oonyana bakaLotan nguHori noHomam. Udade boLotan nguTimna. 40Oonyana bakaShobhali nguAliyana, noManahati, noEbhali, noShefi, no-Onam. Oonyana bakaZibheyon nguAya noAna. 41Unyana ka-Ana nguDishon. Oonyana bakaDishon nguHamran, noEshbhan, noItran, noKeran. 42Oonyana bakaEzere nguBhilehan, noZavan, noYakane. Oonyana bakaDishan ngu-Uze noAran.

Ookumkani bakwaEdom

(ZiQalo 36:31-43)

43Naba ookumkani ababelawula ezweni lakwaEdom phambi kokuba kwaSirayeli kubekho ukumkani olawulayo: NguBhela unyana kaBhehore, okomkhulu laliyiDinabha. 44Akufa uBhela kwangena esikhundleni sakhe uJobhabhi unyana kaZera waseBhozera. 45Akufa uJobhabhi kwangena esikhundleni sakhe uHusham wakummandla wakwaTeman. 46Akufa uHusham kwangena esikhundleni sakhe uHadadi unyana kaBhedadi, owawachitha edabini amaMidiyan kwelamaMowabhi, okomkhulu laliyiHaviti. 47Akufa uHadadi kwangena esikhundleni sakhe uSamla waseMasereka. 48Akufa uSamla kwangena esikhundleni sakhe uShawule waseRehobhoti phezu komlambo iEfrati. 49Akufa uShawule kwangena esikhundleni sakhe uBhali-hanani unyana ka-Akibho. 50Akufa uBhali-hanani kwangena esikhundleni sakhe uHadadi okomkhulu laliyiPawu, omkakhe wayenguMetabheli intombi kaMatredi intombi kaMezabhi.

51Akufa uHadadi yaba zezi izikhulu zakwaEdom: uTimna, uAleva, uYetete, 52uHolibhama, uEla, uPinon, 53uKenazi, uTeman, uMibheza, 54uMagediyeli, noIram. Zizo ezo izikhulu zakwaEdom.

2

Inzala kaYakobi

21Naba oonyana bakaSirayeli:NguYakobi ke lowo – ziQalo 32:28 nguRubhen, uSimon, uLevi, uJuda, uIsakare, uZebhulon, 2uDan, uJosefu, uBhenjamin, uNafetali, uGadi, noAshere.

Inzala kaJuda

3Oonyana bakaJuda nguEre, no-Onan, noShela, oonyana abathathu abazelwe ngumKananakazi uBhashuwa.Okanye “intombi kaShuwa” Ke uEre, amazibulo kaJuda, zange amkholise *uNdikhoyo, waza wambulala. 4UTamare, umolokazana kaJuda, wamzalela uPerezi noZera. Bebonke ke oonyana bakhe babebahlanu.

5Oonyana bakaPerezi nguHezeron noHamuli. 6Oonyana bakaZera nguZimri, noEtan, noHeman, noKalkoli, noDara. Bebonke babebahlanu. 7Unyana kaKarmi nguAkana,Igama elinguAkana lifumaneka kuYoshuwa 7:1. Apha isiHebhere sithi nguAkare, igama elithetha ishwangusha lowo wawahlisela inkathazo amaSirayeli, wenza ubuqhophololo ngokuwathathela kuye amaxhoba awayefanele ukutshatyalaliswa.

8Unyana kaEtan nguAzariya.

Umlibo kaDavide

9Oonyana bakaHezeron nguJerameli, noRam, noKelubhayi. 10URam wazala uAminadabhi, uAminadabhi wazala uNashon, inkulu yamaJuda. 11UNashon wazala uSalma, uSalma wazala uBhowazi, 12uBhowazi wazala uObhede, uObhede wazala uJese.

13Naba oonyana abasixhenxe bakaJese ngokuzana kwabo: uEliyabhi, uAbhinadabhi, uShimeha, 14uNataniyeli, uRadayi, 15uOzem, noDavide. 16Oodade babo yayinguZeruya noAbhigeli. UZeruya wayenoonyana abathathu: uAbhishayi, uJowabhi, noAsayeli. 17UAbhigeli wazala uAmasa; uyise ka-Amasa nguYetere umIshmayeli.

Inzala kaHezeron

18Unyana kaHezeron uKalebhi wazalelwa intombi enguJerihoti ngumkakhe uAzubha, waza wazala oonyana abanguYeshere, noShobhabhi, noArdon. 19Akusweleka uAzubha uKalebhi wathatha uEfrati owazala uYuri. 20UYuri wazala u-Uri, u-Uri wazala uBhezaleli.

21Emva koko, xa uHezeron wayeminyaka imashumi mathandathu, wathatha intombi kaMakire uyise kaGiliyadi, eyamzalela uSegubhi. 22USegubhi wazala uJayire owayenemizi engamashumi amabini anantathuOkanye “owayephethe iilali ezingamashumi amabini anantathu” ezweni laseGiliyadi. 23Ke uGeshuri noAram bathimba iHavoti-yayire kunye neKenati namaphandle azo, iilali ezingamashumi amathandathu zizonke. Bonke aba bantu babeyinzala kaMakire uyise kaGiliyadi.

24Emva kokusweleka kukaHezeron eKalebhi yase-Efrata, umka-Hezeron uAbhiya wamzalela uAshure ukhokho weTekowa.

Inzala kaJerameli

25Oonyana bakaJerameli, amazibulo kaHezeron, nguRam owamazibulo, noBhuna, no-Oren, no-Ozem, noAhiya. 26UJerameli ebenomnye umfazi ogama linguAtara, owayengunina kaOnam. 27Oonyana bakaRam, amazibulo kaJerameli, nguMazi, noTamin, noEkere. 28Oonyana bakaOnam nguShamayi noYada. Oonyana bakaShamayi nguNadabhi noAbhishure.

29Umka-Abhishure nguAbhihayili owazala uAbhan noMolidi. 30Oonyana bakaNadabhi nguSelede noApayim. USelede wafa engenamntwana. 31Unyana ka-Apayim nguIshi, uyise kaSheshan owazala uAlayi.

32Oonyana bakaYada, umntakwabo-Shamayi, nguYetere noJonatan. UYetere wafa engenamntwana. 33Oonyana bakaJonatan nguPelete noZaza. Bonke aba ke yinzala kaJerameli. 34USheshan ebengenanyana; ibiziintombi zodwa. Ebenesicaka esingumJiputa esigama linguYar-ha. 35Ke uSheshan wendisela intombi yakhe kwisicaka sakhe uYar-ha yaza yazala uAtayi. 36UAtayi wazala uNatan, uNatan wazala uZabhadi, 37uZabhadi wazala uEflali, uEflali wazala uObhedi, 38uObhedi wazala uYehu, uYehu wazala uAzariya, 39uAzariya wazala uHeleze, uHeleze wazala uElasa, 40uElasa wazala uSisamayi, uSisamayi wazala uShalum, 41uShalum wazala uYekamiya, uYekamiya wazala uElishama.

Inzala kaKalebhi

42Amazibulo kaKalebhi, umntakwabo-Jerameli, nguMesa. UMesa wazala uZifi, uZifi wazala uMaresha, ukhokho weHebron. 43Oonyana bakaHebron nguKora, noTapuwa, noRekem, noShema. 44UShema wazala uRaham, uyise kaYokeham. URekem yena wazala uShamayi. 45UShamayi wazala uMahon, ukhokho weBhete-zure.

46UKalebhi wayeneqadi elinguHefa elazala uHaran, noMoza, noGazeze. UHaran wazala uGazeze.

( 47Oonyana bakaYadayi nguRegem, noJotam, noGeshan, noPelete, noHefa, noShahafe.)

48UKalebhi wayenelinye iqadi elinguMahaka elazala uShebhere noTirana. 49Liphinde lazala uShahafe, ukhokho weMademana, noSheva, ukhokho weMakebhena neGibheya. Intombi kaKalebhi nguAkesa.

50Naba balandelayo bakwayinzala kaKalebhi:

Oonyana bakaYuri, amazibulo kaEfrata, nguShobhali ukhokho weKiriyati-yarim. 51Ubuye wazala uSalma ukhokho weBhetelehem, waza wazala noHarete ukhokho weBhete-gadere.

52Inzala kaShobhali, ukhokho weKiriyati-yarim, ngabantu baseHarowe necandelo labantu baseManati, 53kwakunye nezindlu zaseKiriyati-yarim ezingamaItri, amaPuti, amaShumati, namaMisherayi. Aphuma apha amaZorati namaEshtawoli.

54Inzala kaSalma ngabantu baseBhetelehem, nabaseNetofa, nabaseAteroti-bhete-jowabhi, nelinye icandelo labantu baseManati amaZori. 55Ukwangukhokho wezindlu zababhali ababehlala eYabheze: amaTira, amaShimeya, namaSuka. La ngamaKeni ayinzala kaHamati ukhokho weBhete-rekabhi.

3

Oonyana bakaDavide

31Naba oonyana abathandathu bakaDavide abazalelwa eHebron ngokuzana kwabo: uAmnon onina inguAhinowam waseYizereli; uDaniyeli onina inguAbhigeli waseKarmele; 2uAbhasalom ozalwa nguMahaka, intombi kaTalmayi ukumkani waseGeshuri; uAdoniya ozalwa nguHagiti; 3uShefatiya onina inguAbhitali; noItram onina inguEgla. 4Bobathandathu aba bazalelwa eHebron, apho uDavide wayelawula khona iminyaka esixhenxe eneenyanga ezintandathu.

Emva koko uDavide waba neminyaka emashumi mathathu anantathu elawula eJerusalem2 Sam 5:4-5; 1 Kum 2:11; 1 Gan 29:27 5apho wazala oonyana abaninzi khona. Umkakhe uBhashebhaIsiHebhere apha simbiza ngokuba nguBhashuwa – 2 Sam 11:3 intombi ka-Amiyeli wazala uShimeya, noShobhabhi, noNatan, noSolomon. 6Abanye nguIbhare, uElishuwa, uElifelete, 7uNoga, uNifege, uYafiya, 8uElishama, uEliyada, noElifelete, belithoba bebonke. 9Aba ke ngoonyana bakaDavide, ngaphandle kwabo bamaqadi. Udade wabo nguTamare.

Ookumkani bakwaJuda

10Unyana kaSolomon nguRewobhowam; unyana kaRewobhowam nguAbhiya; unyana ka-Abhiya nguAsa; unyana ka-Asa nguYoshafati; 11unyana kaYoshafati nguYoram; unyana kaYoram nguAhaziya; unyana ka-Ahaziya nguYowashe; 12unyana kaYowashe nguAmaziya; unyana ka-Amaziya nguAzariya; unyana ka-Azariya nguYotam; 13unyana kaYotam nguAhazi; unyana ka-Ahazi nguHezekiya; unyana kaHezekiya nguManase; 14unyana kaManase nguAmon; unyana ka-Amon nguYosiya. 15Oonyana abane bakaYosiya ngokuzana kwabo nguYohanan, uJoyakim, uZedekiya, noShalum. 16Abangene ezihlangwini zikaJoyakim ngunyana wakhe uJoyakinIsiHebhere apha simbiza ngelinye igama lakhe elinguJekoniya yaza yaba nguZedekiya.

Inzala kaJoyakin

17Nantsi inzala kaJoyakin owathinjwayo: Oonyana bakaJoyakin nguShelatiyeli, 18noMalkiram, noPedaya, noShenazare, noYekamiya, noHoshama, noNedabhiya. 19Oonyana bakaPedaya nguZerubhabheli noShimeyi. Oonyana bakaZerubhabheli ngooMeshulam, noHananiya, benodade wabo uShelomiti, 20kwakunye nesinye isihlanu soonyana: uHashubha, uOheli, uBherekiya, uHasadiya, noYushabhi-rhesedi. 21Oonyana bakaHananiya nguPelatiya noJesaya; ewe, noonyana bakaRefaya, nabaka-Arnana, nabakaObhadiya, nabakaShekaniya. 22Oonyana bakaShekaniya nguShemaya noonyana bakhe: uHatushe, uIgali, uBhariya, uNeyariya, noShafati, bebathandathu bebonke. 23Oonyana bakaNeyariya bathathu: nguEliyohenayi, uHezekiya, noAzerikam. 24UEliyohenayi yena wayenoonyana abasixhenxe: uHodaviya, uEliyashibhi, uPelaya, uAkubhi, uYohanan, uDelaya, noAnani.