Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Hu tshi pfi vhathu vha laṱe vhuvhi havho

21Inwi lushaka lu si na ṱhoni,

kuvhanganani ni ḓiṱukufhadze ni ḓidzime

2

2:2
Tsef. 1:14-18
Muṋe washu a sa athu ita zwe a vhofha,

ni sa ḓo pwanyeledzwa kathihi fhedzi,

mbiti dza Muṋe washu dzi ofhisaho dzi sa athu ni wela,

ni sa athu ḓelwa nga ḓuvha ḽa mbiti dza Muṋe washu.

3

2:3
Am. 5:15
Juele 2:14
Jonasi 3:9
Ṱoḓani Muṋe washu,

inwi noṱhe ni ḓiṱukufhadzaho,

inwi vhane na ita zwine a zwi amba.

Itani zwi re zwone,

ni ḓiṱukufhadze phanḓa ha Muṋe washu;

khamusi ni ḓo ponyoka ṱhamu musi Muṋe washu

a tshi sumbedza mbiti dzawe.

Ṱhamu ya maswina a Israele

(2:4-15)

Vhafilista

4

2:4-7
Yes. 14:28-32
Vhukuma muḓi wa Gaza u ḓo sala u soga,

Ashkeloni u ḓo sala u matumba.

Vhathu vha Ashidodo vha ḓo thubiwa

masiari tshivhangalala,

vha Ekroni vha ḓo tupulwa.

5

2:5
Am. 9:7
Jer. 47:4
Inwi Vhakhreta ni no dzula tsini ha lwanzhe ni ḓo zwi vhona.

Ipfi ḽa Muṋe washu ḽi kaidza iwe Kanana

shango ḽa Vhafilista, ḽi ri,

“Ndi ḓo u phusukanya ha si sale muthu kha iwe.”

6Shango ḽi dzulaho Vhakhreta ḽi re tsini ha lwanzhe

ḽi ḓo vha fhethu ha vhalisa,

ḽi ḓo vha zwitumba zwa dzinngu,

7ḽi ḓo dzhiwa nga vhathu vha Juda vho ponyokaho lufu;

vha ḓo wana pfulo henefho.

Nga madekwana vha ḓo eḓela nḓuni dza Ashkeloni.

Muṋe washu Mudzimu wavho u ḓo vha londola,

u ḓo ita uri zwi dovhe zwi vha nakele.

Muaba na Amoni

8

2:8-10
Jer. 48:2949:1-6
Muṋe washu u ri,

“Ndo pfa lunyadzo lwa vha Muaba,

ndo pfa maṱamba a Vhaamoni vha tshi sema vhathu vhanga,

vha zuwa uri vha nga vha dzhiela shango.

9

2:9
Gen. 19:24-25
Zwenezwo Nṋe Yahavee Mulangazwoṱhe

Mudzimu wa Israele

ndi ana nga vhutshilo hanga ndi ri:

Vhukuma Muaba ḽi ḓo nga Sodoma,

Vhaamoni vha ḓo nga Gomora,

hu ḓo mela tsheṋe ha vha migodi ya muṋo,

ha vha soga lini na lini.

Vhathu vhanga vho ponyokaho lufu vha ḓo vha ṱangula,

lushaka lwanga lwo salaho lu ḓo dzhia shango ḽavho.”

10

2:10
Jer. 48:26-27
Hetsho ndi tshine vha ḓo wana nge vha ḓihudza, nge vha nyadza vhathu vha Muṋe washu Mulangazwoṱhe vha vha kolela.

11Muṋe washu u ḓo vha ita zwi ofhisaho musi a tshi pwashekanya midzimu yoṱhe ya iḽo shango. Lushaka luṅwe na luṅwe lu ḓo mu luvha lu shangoni ḽalwo, u ḓo luvhiwa nga tshakha dza mashango a seli ha lwanzhe.

Vhakushu

12

2:12
Yes. 18:1-6
Esek. 30:9
Mal. 1:11
Na inwi Vhakushu,

ni ḓo ḽiwa nga pfumo ḽa Muṋe washu.

Vhaashuru

13

2:13-15
Yes. 10:5-19
2:13
Nah. 1:1
Muṋe washu u ḓo angaladza tshanḓa tshawe

a rwa devhula;

u ḓo lozwa Ashuru,

a sia Ninive hu si na muthu,

hó oma unga phanga.

14

2:14
Yes. 13:21-22
34:11
Jer. 50:39
Vhukati hawo hu ḓo awela masambi na phukha dza ḓaka.

Tshiruxwe na magwitha zwi ḓo kavha phuphuni dzawo

vhusiku,

muya u ḓo nuṅunedza mafaseṱereni;

na zwone zwiukhuvha zwi ḓo pwashiwa;

matanda a mikedara a re kha luvhondo

a ḓo kwatulwa.

15

2:15
Yes. 47:8
Jer. 18:16
Ndi zwone zwine zwa ḓo wela muḓi uḽa wa mifhululu,

we wa vha u tshi dzula u sa ofhi tshithu.

Wo amba nga mbilu wa ri,

“Muḓi ndi nṋe, a hu na muṅwe u no nga nṋe.”

Zwino wo no vha matumba,

wo no vha vhudzulo ha phukha dza ḓaka!

Vhoṱhe vhafhiri vha nḓila vha lidza muludzi,

vha dzungudza mavili vha tshi u holedza.

3

Khombo dza Jerusalema

31

3:1
Yes. 1:21-23
Esek. 22:2-12
Khombo i ḓo wela

muḓi wa mashandukwa,

wo ḓalaho dzitshika,

wa vhakandeledzi!

2

3:2
Yes. 7:9
U tshi vhidzwa a wo ngo thetshelesa,

wo vha khundavhalai.

A wo ngo fulufhela Muṋe washu,

a wo ngo sendela tsini ha Mudzimu wawo.

3

3:3-4
Esek. 22:25-29
Magota awo ndi ndau dzi vhombaho,

vhavhusi vhawo ndi maṱalerwa a zwimaho vhusiku,

ḽa ḓi tsha ḽa wana a tshi kha ḓi ponda.

4

3:4
Jer. 2:8
Vhaporofita vhawo vha a ḓihudza, vha na vhufhura.

Vhotshifhe vhawo vha kumadza hukhethwa,

vha pfuka mulayo.

5

3:5
Ps. 76:2Jer. 7:4
Muṋe washu a re ngomu hawo

u ita zwi re zwone, ha khakhi.

Musi muṅwe na muṅwe ḽi tshi tsha

mulayo wawe u ḓi ima wo ralo,

a u pfukwi.

Naho zwo ralo vhatshinyi a vha shoni.

6Muṋe washu u ri,

“Ndi lozwa dzitshakha,

ndo wisa mitsheṱo yavho.

Ndo sia mikoto yavho i si na muthu,

a hu tshee na ane a fhira nga henefho.

Miḓi yavho yo fhalala,

a ho ngo sala muthu,

na muthihi zwawe.

7Ndo vhudza Jerusalema nda ri,

‘Vhukuma u ḓo nnyofha,

wa thetshelesa ndi tshi u laya!’

Zwa ralo vhudzulo havho a vhu nga phusukanywi,

na ṱhamu dzanga a dzi nga vhi khavho,

hone vho ḓi futelela u tshinya vha tshi ya

kha zwoṱhe zwe vha ita.”

8

3:8
Tsef. 1:18
Zak. 14:2
Nzumb. 16:1
Muṋe washu u ri,

“Zwino-ha nndavheleleni hu vhuye hu swike ḓuvha

ḽine nda ḓo takuwa nda sengisa dzitshakha.

Ndo elekanya u kuvhanganya dzitshakha na mivhuso

uri ndi shululele mbiti dzanga khavho,

mbiti dzanga dzoṱhe dzi ofhisaho.

Ḽifhasi ḽoṱhe ḽi ḓo swa nga mulilo wa mbiti dzanga.

9

3:9
Yes. 45:22-24
“Ndi hone milomo ya tshakha ndi tshi ḓo i ṱanzwa tshika,

uri vhoṱhe vha rabele Nṋe,

vha ntshumele sa vhana vha munna.

10

3:10
Yes. 60:9
66:20
Ps. 68:31
Vhathu vhanga vho balanganaho vhane vha nnduvha,

vha ḓo nnḓisela nduvho

vha tshi bva seli ha milambo ya Kushu.

11

3:11
Yes. 11:9
Musi wonoyo a ni tsha ḓo shona

ni tshi humbula zwoṱhe zwe na nkhakhela ngazwo,

ngauri vhaṱongi vhau vhoṱhe vha u ḓihudza

ndi ḓo vha ndo vha bvisa muḓini.

Thavhani yanga khethwa

a ni tsha ḓo dovha na ḓihudza.

12

3:12
Tsef. 2:3
3:12-13
Yes. 10:21-22
Hone vhukati haṋu ndi ḓo sia

vhane vha ḓiṱukufhadza na vha no ḓinyadza;

vhone vha ḓo fulufhela dzina ḽanga.

13

3:13
Nzumb. 14:5
Vhathu vha Israele vhane vha ḓo ponyoka lufu

a vha tsha ḓo khakhela muṅwe muthu,

a vha tsha ḓo zwifha,

na vhufhura a vhu tsha ḓo wanala milomoni yavho.

Vha ḓo nga sambi ḽine ḽa fula ḽa awela,

hu si na tshine tsha vha shushedza.”

Luimbo lwa dakalo

14

3:14-15
Yes. 12:6
Zak. 2:10
9:9
Hee iwe ṅwananyana Tsioni,

fhululedza!

Inwi vhathu vha Israele,

ṱavhani mukosi!

Hee iwe ṅwananyana Jerusalema,

takala u pembele nga mbilu yau yoṱhe!

15Muṋe washu o humisa ṱhamu yau, o thatha maswina au.

Muṋe washu Khosi ya Israele u na iwe,

a hu tshee na khombo ine wa nga i ofha.

16

3:16-17
Yes. 60:16
62:4,12
65:19
49:16Jer. 32:41
Musi wonoyo vha ḓo vhudza Jerusalema vha ri,

“Iwe Tsioni, u songo ofha tshithu, u songo kulea nungo,

17Muṋe washu Mudzimu wau u na iwe,

ndi muhali a u tshidzaho.

U ḓo u takalela zwihulu,

u ḓo u khuthadza nga lufuno lwawe,

u ḓo u pembelela nga nyimbo,

18

3:18
Ps. 137:1
zwa nga musi wa vhuṱambo.”

Muṋe washu u ri,

“Vho nyadziwaho,

vho thubiwaho shangoni ḽa havho,

vhe vha pfuluwa vho shona,

ndi ḓo vha kuvhanganya.

19

3:19
Yes. 11:11-12Esek. 34:12-16
Tshifhinga tshenetsho u ḓo vhona ndi tshi lifhedza

vhane vha u kandeledza zwino;

ndi ḓo lamulela zwihole,

nda kuvhanganya vho balanganaho.

Ndi ḓo ita uri vha khoḓiwe vha vhe na bvumo

mashangoni oṱhe he vha vha vha tshi shoniswa.

20

3:20
Yes. 60:3
Jer. 29:13-14
Musi tshifhinga tshenetsho tshi tshi swika,

ndi ḓo vha Mutshimbidzi waṋu,

ndi ḓo kuvhanganya vhathu vhau.

Ndi ḓo ita uri ni khoḓiwe ni vhe na bvumo

vhukati ha vhathu vhoṱhe vha ḽifhasi

musi ndi tshi ita uri zwi dovhe zwi ni nakele

ni tshi zwi vhona nga aṋu maṱo.”

Hu amba Muṋe washu.