Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Hu tshi pfi vhathu vha laṱe vhuvhi havho

21Inwi lushaka lu si na ṱhoni,

kuvhanganani ni ḓiṱukufhadze ni ḓidzime

2

2:2
Tsef. 1:14-18
Muṋe washu a sa athu ita zwe a vhofha,

ni sa ḓo pwanyeledzwa kathihi fhedzi,

mbiti dza Muṋe washu dzi ofhisaho dzi sa athu ni wela,

ni sa athu ḓelwa nga ḓuvha ḽa mbiti dza Muṋe washu.

3

2:3
Am. 5:15
Juele 2:14
Jonasi 3:9
Ṱoḓani Muṋe washu,

inwi noṱhe ni ḓiṱukufhadzaho,

inwi vhane na ita zwine a zwi amba.

Itani zwi re zwone,

ni ḓiṱukufhadze phanḓa ha Muṋe washu;

khamusi ni ḓo ponyoka ṱhamu musi Muṋe washu

a tshi sumbedza mbiti dzawe.

Ṱhamu ya maswina a Israele

(2:4-15)

Vhafilista

4

2:4-7
Yes. 14:28-32
Vhukuma muḓi wa Gaza u ḓo sala u soga,

Ashkeloni u ḓo sala u matumba.

Vhathu vha Ashidodo vha ḓo thubiwa

masiari tshivhangalala,

vha Ekroni vha ḓo tupulwa.

5

2:5
Am. 9:7
Jer. 47:4
Inwi Vhakhreta ni no dzula tsini ha lwanzhe ni ḓo zwi vhona.

Ipfi ḽa Muṋe washu ḽi kaidza iwe Kanana

shango ḽa Vhafilista, ḽi ri,

“Ndi ḓo u phusukanya ha si sale muthu kha iwe.”

6Shango ḽi dzulaho Vhakhreta ḽi re tsini ha lwanzhe

ḽi ḓo vha fhethu ha vhalisa,

ḽi ḓo vha zwitumba zwa dzinngu,

7ḽi ḓo dzhiwa nga vhathu vha Juda vho ponyokaho lufu;

vha ḓo wana pfulo henefho.

Nga madekwana vha ḓo eḓela nḓuni dza Ashkeloni.

Muṋe washu Mudzimu wavho u ḓo vha londola,

u ḓo ita uri zwi dovhe zwi vha nakele.

Muaba na Amoni

8

2:8-10
Jer. 48:2949:1-6
Muṋe washu u ri,

“Ndo pfa lunyadzo lwa vha Muaba,

ndo pfa maṱamba a Vhaamoni vha tshi sema vhathu vhanga,

vha zuwa uri vha nga vha dzhiela shango.

9

2:9
Gen. 19:24-25
Zwenezwo Nṋe Yahavee Mulangazwoṱhe

Mudzimu wa Israele

ndi ana nga vhutshilo hanga ndi ri:

Vhukuma Muaba ḽi ḓo nga Sodoma,

Vhaamoni vha ḓo nga Gomora,

hu ḓo mela tsheṋe ha vha migodi ya muṋo,

ha vha soga lini na lini.

Vhathu vhanga vho ponyokaho lufu vha ḓo vha ṱangula,

lushaka lwanga lwo salaho lu ḓo dzhia shango ḽavho.”

10

2:10
Jer. 48:26-27
Hetsho ndi tshine vha ḓo wana nge vha ḓihudza, nge vha nyadza vhathu vha Muṋe washu Mulangazwoṱhe vha vha kolela.

11Muṋe washu u ḓo vha ita zwi ofhisaho musi a tshi pwashekanya midzimu yoṱhe ya iḽo shango. Lushaka luṅwe na luṅwe lu ḓo mu luvha lu shangoni ḽalwo, u ḓo luvhiwa nga tshakha dza mashango a seli ha lwanzhe.

Vhakushu

12

2:12
Yes. 18:1-6
Esek. 30:9
Mal. 1:11
Na inwi Vhakushu,

ni ḓo ḽiwa nga pfumo ḽa Muṋe washu.

Vhaashuru

13

2:13-15
Yes. 10:5-19
2:13
Nah. 1:1
Muṋe washu u ḓo angaladza tshanḓa tshawe

a rwa devhula;

u ḓo lozwa Ashuru,

a sia Ninive hu si na muthu,

hó oma unga phanga.

14

2:14
Yes. 13:21-22
34:11
Jer. 50:39
Vhukati hawo hu ḓo awela masambi na phukha dza ḓaka.

Tshiruxwe na magwitha zwi ḓo kavha phuphuni dzawo

vhusiku,

muya u ḓo nuṅunedza mafaseṱereni;

na zwone zwiukhuvha zwi ḓo pwashiwa;

matanda a mikedara a re kha luvhondo

a ḓo kwatulwa.

15

2:15
Yes. 47:8
Jer. 18:16
Ndi zwone zwine zwa ḓo wela muḓi uḽa wa mifhululu,

we wa vha u tshi dzula u sa ofhi tshithu.

Wo amba nga mbilu wa ri,

“Muḓi ndi nṋe, a hu na muṅwe u no nga nṋe.”

Zwino wo no vha matumba,

wo no vha vhudzulo ha phukha dza ḓaka!

Vhoṱhe vhafhiri vha nḓila vha lidza muludzi,

vha dzungudza mavili vha tshi u holedza.