Tshivenda 1998 (VEN98)
1

11

1:1
2 Mah. 22:1
Jer. 1:2
Heḽi ndi ipfi ḽa Muṋe washu ḽe a amba na Tsefania ṅwana wa Khushi, ṅwana wa Gedalia, ṅwana wa Amaria, ṅwana wa Hiskia, musi hu tshi vhusa Josiasi ṅwana wa Amoni, khosi ya Juda.

Ḓuvha ḽa khaṱhulo ya Muṋe washu

2

1:2-3
Gen. 6:5-7
Muṋe washu o ri,

“Zwithu zwoṱhe zwi re shangoni ndi ḓo zwi swielela kule.

3

1:3
Mat. 13:41
Ndi ḓo swiela vhathu na dziphukha na zwiṋoni

na khovhe dzi re lwanzheni,

na vha no khakhisa vhaṅwe,

na vhavhi,

vhathu vha re shangoni nda vha swielela kule.”

Hu amba Muṋe washu.

4

1:4
2 Mah. 21:3-7
23:4-7
“Ndi ḓo angaladza tshanḓa tshanga

nda rwa vhathu vha Juda na vhoṱhe

vha dzulaho Jerusalema.

Hafha fhethu ndi ḓo ita uri hu si tsha luvhiwa Baali

na kathihi,

na madzina a vhotshifhe vha vhannḓa vha midzimu iyo

ha tsha ḓo pfala.

5

1:5
Jer. 19:13
2 Mah. 23:13
Ndi ḓo lozwa vhane vha shuvhama nṱha ha ṱhanga

vha luvha ḓuvha na ṅwedzi na dziṋaledzi.

Ndi ḓo lozwa vhane vha gwadama phanḓa hanga

vha ana nga Nṋe Yahavee

vha dovha vha ana nga mudzimu Molekhe.

6Ndi ḓo lozwa vho humelaho murahu

vha si tsha ntevhela vha si tsha nṱoḓa,

vha sa humbeli nyeletshedzo kha Nṋe.”

7

1:7
Yes. 34:5-8
Jer. 46:10
Ni tshete phanḓa ha Muṋe wa zwoṱhe

Muṋe washu!

Ḓuvha ḽa Muṋe washu ḽi tsini.

Vhukuma Muṋe washu o lugisa tshiṱhavhelo,

o ḓikhethela vhahali a vha ramba.

8Musi wonoyo wa tshiṱhavhelo tsha Muṋe washu

u ḓo lifhedza vhavhusi na vhakololo

na vhoṱhe

vha edzisaho maitele a vhasili.

9

1:9
Mika 3:1-3
Musi wonoyo u ḓo lifhedza vhoṱhe vha no ila u kanda tshiukhuvha,Kha hu sedzwe 1 Sam. 5:4-5.

havho vhane vha ḓadza pfamo ya khosi yavho

nga zwe vha wana nga vhuvemu na vhufhura.

10Muṋe washu u ri,

“Musi wonoyo hu ḓo pfala mukosi u tshi bva Khoroni ya Khovhe,

hu ḓo pfala u honḓa hu tshi bva muḓini muswa,

hu ḓo pfala u tshema mivhunduni.

11Lilani inwi vha dzingu ḽa Mutuli;

vhashavhi vhaṋu vhoṱhe vha ḓo lovha,

vhoṱhe vha funaho tshelede vha ḓo swielelwa kule.

12

1:12b
Ps. 14:1Jer. 5:12
“Musi wonoyo ndi ḓo fhenḓa hoṱhe Jerusalema

ndó fara mbone,

nda lifhedza vhathu vhane vha ḓifulufhela,

vha no dzula kha mvuvhelo dza waini yavhuḓi

vhó wela mativhani,

vhane mbiluni dzavho vha ri,

‘Yahavee ha na maanḓa a u ita tshivhuya kana tshivhi.’

13

1:13
Am. 5:11-12
Vha ḓo ṱangulwa lupfumo lwavho,

nnḓu dzavho dza thuthiwa.

Vha ḓo fhaṱa dzinnḓu vha si dzule khadzo;

vha ḓo ṱavha minḓirivhe vha si nwe waini yayo.”

14

1:14
Nzumb. 6:17
1:14-18
Am. 5:18-20
Ḓuvha ḽihulu ḽa Muṋe washu ḽi tsini;

ḽi tsini, ḽi khou ḓa nga luvhilo!

Tshililo nga ḓuvha ḽa Muṋe washu tshi ḓo ṱungufhadza;

vhahali vha ḓo ṱavha mukosi wa nndwa!

15Iḽo ḓuvha ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa mbiti,

ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa u hanganea na vhuṱungu,

ḓuvha ḽa phusuphusu na ndozwo,

ḓuvha ḽa swiswi ḽitswu-ḽitswu,

ḓuvha ḽa makole ḽo swifhalaho,

16ḓuvha ḽa phalaphala i tshi lila hu tshi pfala mukosi wa nndwa,

hu tshi diwa miḓi yo tingeledzwaho nga mutsheṱo,

na thawara ndapfu.

17Muṋe washu u ri,

“Vhathu ndi ḓo ri zwi vha konḓele,

vha ḓo tshimbila unga mabofu,

nge vha khakhela Nṋe.

Malofha avho a ḓo shululwa zwi sa londwi,

zwa nga ndi buse,

zwitumbu zwavho zwa nga mupfudze.

18

1:18
Tsef. 3:8
Esek. 7:19
Siliva yavho na musuku wavho zwi nga si vha tshidze

musi wa mbiti dzanga.

Shango ḽoṱhe ḽi ḓo fhiswa nga mulilo wa mbiti dzanga

ndi tshi ḓilwela,

vhathu vhoṱhe vha dzulaho shangoni

ndi ḓo vha lozwa nda vha fhedza kathihi fhedzi.”

2

Hu tshi pfi vhathu vha laṱe vhuvhi havho

21Inwi lushaka lu si na ṱhoni,

kuvhanganani ni ḓiṱukufhadze ni ḓidzime

2

2:2
Tsef. 1:14-18
Muṋe washu a sa athu ita zwe a vhofha,

ni sa ḓo pwanyeledzwa kathihi fhedzi,

mbiti dza Muṋe washu dzi ofhisaho dzi sa athu ni wela,

ni sa athu ḓelwa nga ḓuvha ḽa mbiti dza Muṋe washu.

3

2:3
Am. 5:15
Juele 2:14
Jonasi 3:9
Ṱoḓani Muṋe washu,

inwi noṱhe ni ḓiṱukufhadzaho,

inwi vhane na ita zwine a zwi amba.

Itani zwi re zwone,

ni ḓiṱukufhadze phanḓa ha Muṋe washu;

khamusi ni ḓo ponyoka ṱhamu musi Muṋe washu

a tshi sumbedza mbiti dzawe.

Ṱhamu ya maswina a Israele

(2:4-15)

Vhafilista

4

2:4-7
Yes. 14:28-32
Vhukuma muḓi wa Gaza u ḓo sala u soga,

Ashkeloni u ḓo sala u matumba.

Vhathu vha Ashidodo vha ḓo thubiwa

masiari tshivhangalala,

vha Ekroni vha ḓo tupulwa.

5

2:5
Am. 9:7
Jer. 47:4
Inwi Vhakhreta ni no dzula tsini ha lwanzhe ni ḓo zwi vhona.

Ipfi ḽa Muṋe washu ḽi kaidza iwe Kanana

shango ḽa Vhafilista, ḽi ri,

“Ndi ḓo u phusukanya ha si sale muthu kha iwe.”

6Shango ḽi dzulaho Vhakhreta ḽi re tsini ha lwanzhe

ḽi ḓo vha fhethu ha vhalisa,

ḽi ḓo vha zwitumba zwa dzinngu,

7ḽi ḓo dzhiwa nga vhathu vha Juda vho ponyokaho lufu;

vha ḓo wana pfulo henefho.

Nga madekwana vha ḓo eḓela nḓuni dza Ashkeloni.

Muṋe washu Mudzimu wavho u ḓo vha londola,

u ḓo ita uri zwi dovhe zwi vha nakele.

Muaba na Amoni

8

2:8-10
Jer. 48:2949:1-6
Muṋe washu u ri,

“Ndo pfa lunyadzo lwa vha Muaba,

ndo pfa maṱamba a Vhaamoni vha tshi sema vhathu vhanga,

vha zuwa uri vha nga vha dzhiela shango.

9

2:9
Gen. 19:24-25
Zwenezwo Nṋe Yahavee Mulangazwoṱhe

Mudzimu wa Israele

ndi ana nga vhutshilo hanga ndi ri:

Vhukuma Muaba ḽi ḓo nga Sodoma,

Vhaamoni vha ḓo nga Gomora,

hu ḓo mela tsheṋe ha vha migodi ya muṋo,

ha vha soga lini na lini.

Vhathu vhanga vho ponyokaho lufu vha ḓo vha ṱangula,

lushaka lwanga lwo salaho lu ḓo dzhia shango ḽavho.”

10

2:10
Jer. 48:26-27
Hetsho ndi tshine vha ḓo wana nge vha ḓihudza, nge vha nyadza vhathu vha Muṋe washu Mulangazwoṱhe vha vha kolela.

11Muṋe washu u ḓo vha ita zwi ofhisaho musi a tshi pwashekanya midzimu yoṱhe ya iḽo shango. Lushaka luṅwe na luṅwe lu ḓo mu luvha lu shangoni ḽalwo, u ḓo luvhiwa nga tshakha dza mashango a seli ha lwanzhe.

Vhakushu

12

2:12
Yes. 18:1-6
Esek. 30:9
Mal. 1:11
Na inwi Vhakushu,

ni ḓo ḽiwa nga pfumo ḽa Muṋe washu.

Vhaashuru

13

2:13-15
Yes. 10:5-19
2:13
Nah. 1:1
Muṋe washu u ḓo angaladza tshanḓa tshawe

a rwa devhula;

u ḓo lozwa Ashuru,

a sia Ninive hu si na muthu,

hó oma unga phanga.

14

2:14
Yes. 13:21-22
34:11
Jer. 50:39
Vhukati hawo hu ḓo awela masambi na phukha dza ḓaka.

Tshiruxwe na magwitha zwi ḓo kavha phuphuni dzawo

vhusiku,

muya u ḓo nuṅunedza mafaseṱereni;

na zwone zwiukhuvha zwi ḓo pwashiwa;

matanda a mikedara a re kha luvhondo

a ḓo kwatulwa.

15

2:15
Yes. 47:8
Jer. 18:16
Ndi zwone zwine zwa ḓo wela muḓi uḽa wa mifhululu,

we wa vha u tshi dzula u sa ofhi tshithu.

Wo amba nga mbilu wa ri,

“Muḓi ndi nṋe, a hu na muṅwe u no nga nṋe.”

Zwino wo no vha matumba,

wo no vha vhudzulo ha phukha dza ḓaka!

Vhoṱhe vhafhiri vha nḓila vha lidza muludzi,

vha dzungudza mavili vha tshi u holedza.