Tshivenda 1998 (VEN98)
5

Bono ḽa vhuṱanu-na-vhuthihi: Bugu i fhufhaho

51Ndi tshi dovha u lavhelesa, nda vhona bugu i fhufhaho. 2Muruṅwa a mmbudzisa a ri, “U khou vhona mini?” Nṋe nda fhindula nda ri, “Ndi khou vhona bugu i fhufhaho, vhunavha hayo ndi mitha dza fumi, vhuphara ndi mitha ṱhanu.”

3

5:3
Dot. 27:14-26
Ndi hone a tshi mmbudza a ri, “Zwo ṅwalwaho khayo zwi teketela shango ḽoṱhe. Fobvu ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi ḓo lifhedzwa hu tshi tevhedzwa deketelo ḽeneḽo zwa ḓi nga ane a anela mazwifhi, na ene u ḓo lifhedzwa hu tshi tevhedzwa ḽone. 4Yahavee Mulangazwoṱhe u ri, ‘Deketelo iḽo ndi ḓo ḽi ruma ḽa dzhena nḓuni ya fobvu na nḓuni ya ane a anela mazwifhi nga dzina ḽanga. Ḽi ḓo dzula henefho nḓuni ḽa i ṱahadza, ḽa fheṱa matanda ayo na matombo ayo.’ ”

Bono ḽa vhuṱanu-na vhuvhili: Musadzi a re tshirunduni

5Ndi hone muruṅwa we a vha a tshi khou amba na nṋe a tshi ḓa a mmbudza a ri, “Lavhelesa u vhone uri tshi no khou bvelela ndi mini.”

6Nṋe nda vhudzisa nda ri, “Ndi tshithu-ḓe?” Ene a fhindula a ri, “Ndi tshirundu tsha u ela.” A dovha a ri, “Tshirundu hetshi ndi milandu ya vhathu vha re shangoni heḽi ḽoṱhe.”

7Ha mbo ḓi tibulwa tshitibo tsha mutobvu, nda vhona musadzi o dzula ngomu ha uyo mufaro!

8

5:8
Esek. 2:3-5
Muruṅwa a ri, “Hovhu ndi vhuvhi.” A mbo ḓi mu sukumedzela tshirunduni, a tshi tiba nga tshitibo tshatsho tsha mutobvu. 9Ndi tshi lavhelesa nda vhona vhasadzi vhavhili vha tshi bvelela, muya wa ṱharamudza phapha dzavho! Vho vha vhe na phapha dzi no nga dza gololwane, vha takula tshiḽa tshirundu tsha vha vhukati ha ḽiṱaḓulu na ḽifhasi.

10Nṋe nda vhudzisa uḽa muruṅwa we a vha a tshi khou amba na nṋe nda ri, “Vha khou isafhi uyo mufaro?”

11Ene a fhindula a ri, “Tshirundu itsho tshi khou yo fhaṱelwa thembele shangoni ḽa Babele. I ḓo ri u fhela, tshirundu tsha vhewa henefho nṱha ha khuluṋoni.”