Tshivenda 1998 (VEN98)
14

U vhusa ha Muṋe washu Jerusalema

141Ḓuvha ḽi a ḓa ḽine Muṋe washu a ḓo ita uri maswina aṋu a ni ṱangule thundu a dzi kovhekane henefho muḓini. 2

14:2
Zak. 12:3
Esek. 38:1-9
Juele 3:9-12
Muṋe washu u ḓo kuvhanganya tshakha dzoṱhe Jerusalema uri dzi lwe nawo. Muḓi u ḓo thubiwa, nnḓu dza ṱangulwa, vhasadzi vha tshipiwa, hafu ya vhathu vha re afho muḓini vha ḓo hwalwa vha iswa vhuthubwani, hone vha salaho a vha nga bviswi afho muḓini. 3
14:3
Zak. 12:4
Ek. 14:14
23:27-28
Rangap. 5:4-5
7:7
Nzumb. 19:19,21
Ndi hone Muṋe washu a tshi ḓo bva a yo lwa na idzo tshakha unga a tshi lwa musi wa nndwa.

4

14:4
Mish. 1:11
14:4b
Yes. 40:3-4
Musi wonoyo milenzhe yawe i ḓo kanda Thavhani ya Miolivi, yo lavhelesanaho na Jerusalema thungo ya vhubvaḓuvha. Thavha ya Miolivi i ḓo fhandulwa ya bva zwipiḓa zwivhili, u bva vhubvaḓuvha u ya vhukovhela, ya ita govha ḽihulu, hafu ya thavha i ḓo redzemuwa ya ya devhula, iṅwe hafu ya ya tshipembe. 5
14:5
Am. 1:1
Ni ḓo shavha nga govha ḽa thavha yanga ngauri ḽi ḓo vha ḽi tshi swika Atsele. Ni ḓo shavha unga zwiḽa ni tshi shavha mudzinginyo wa shango musi hu tshi vhusa Uzia khosi ya Juda. Ndi hone Muṋe washu Mudzimu wanga a tshi ḓo ḓa e na vharuṅwa vhoṱhe, vha ḓa ha inwi.

6

14:6-7
Yes. 60:19-20
Musi wonoyo ḓuvha a ḽi tsha ḓo tsha; a hu tsha ḓo vha na murotho, a hu tsha ḓo vha na mahaḓa. 7A ḓo dzula e masiari – heḽo ḓuvha ḽi ḓihwa nga Muṋe washu – masiari kana vhusiku a zwi tsha ḓo tevhekana; na vhusiku hu ḓo vha na tshedza.

8

14:8
Zak. 13:1
Esek. 47:1-8Juele 3:18
Gen. 2:10-14
Nzumb. 22:1
Musi wonoyo hu ḓo ela maḓi a tshilaho a tshi bva Jerusalema, hafu yao a ela a tshi ya lwanzheni lwa vhubvaḓuvha, hafu yao a ela a tshi ya lwanzheni lwa vhukovhela, a ḓo ela tshilimo na vhuriha. 9
14:9
Ps. 96:7-10Nzumb. 11:15
Muṋe washu u ḓo vha Ene khosi ya ḽifhasi ḽoṱhe. Musi ḓuvha iḽo ḽi tshi swika, Muṋe washu u ḓo vha Ene Mudzimu e eṱhe, a hu tsha ḓo rabelwa muṅwe.

10

14:10-11
Jer. 31:38-40
Shango ḽoṱhe ḽi ḓo shanduka ḽa vha mudavhi u bva Geba u swika Rimoni thungo ya tshipembe. Jerusalema u ḓo takulelwa nṱha, naho u tshi ḓo vha u tshee henefhaḽa ha kale, u bva Khoroni ya Benyamini u swika Khoroni ya u ranga (zwine zwa amba khoro ya Khona) na u bva Thawarani ya Hananele u swika bonḓeloni ḽa waini ḽa musanda. 11
14:11
Jer. 33:16
Vhathu vha ḓo dzula hone, a hu tsha ḓo phusukanywa. Jerusalema hu ḓo vha fhethu hune vhathu vha dzula vha sa ofhi tshithu.

12

14:12
2 Mah. 19:34-35
Esek. 38:22
Dwadze ḽine Muṋe washu a ḓo ḽi ḓisela tshakha dzoṱhe dzo lwaho na Jerusalema ndi heḽi: ṋama yavho i ḓo sina vha tshi kha ḓi tshimbila nga milenzhe, maṱo avho a ḓo sina e ṱhohoni dzavho, ndimi dzavho dzi ḓo sina dzi milomoni yavho. 13
14:13
Rangap. 7:22
Musi wonoyo vhathu avho vha ḓo welwa nga nyofho khulu i tshi bva ha Muṋe washu. Muthu u ḓo fara muṅwe nga tshanḓa, vha rwana. 14Na vhathu vha Juda vha ḓo lwa vha lamulela Jerusalema. Lupfumo lwa tshakha dzoṱhe dzi re nga matungo lu ḓo kuvhanganywa: musuku na siliva na zwiambaro, zwa tou khokhana. 15Dwadze ḽi no nga ḽeneḽo ḽi ḓo wela dzibere na dzimeila na dzigamela na dzidonngi na phukha dzoṱhe dzine dza dzula gammbani yeneyo.

Tshakha dzi ḓo ḓa Jerusalema u luvha

16

14:16
Yes. 2:2-366:23
Zak. 8:20-23
Vhathu vhoṱhe vha ponyokaho lufu vha tshakha dzoṱhe dze dza yo lwa na Jerusalema, vha ḓo gonya ṅwaha nga ṅwaha vha yo luvha Khosi Muṋe washu Mulangazwoṱhe, vha ita vhuṱambo ha Mishasha. 17Arali vhathu vha luṅwe lushaka lwa ḽifhasi vha kundwa u gonya Jerusalema u yo luvha Khosi Muṋe washu Mulangazwoṱhe, vhathu vha lwonolwo lushaka a vha nga wani mvula. 18Arali vhathu vha Egipita vha sa yi u luvha, a vha nga welwi nga dwadze ḽine Muṋe washu a ḓo ḽi ḓisela tshakha dzoṱhe dzine dza si gonye u yo ita Vhuṱambo ha Mishasha, vhone hu ḓo tou oma masimu avho. 19Heyo i ḓo vha yone ṱhamu ya vhathu vha Egipita na ya tshakha dzoṱhe dzine dza si gonye u yo ita vhuṱambo ha Mishasha.

20

14:20-21
Ek. 28:36
Esek. 46:24
1 Mah. 7:40-45
Mat. 21:12
Nzumb. 21:26-27
Musi ḓuvha iḽo ḽi tshi swika, ḓilogo dza bere dzi ḓo ṅwalwa maipfi a no ri, “Ndi khethwa, ndi ya Muṋe washu”, nahone khali dzoṱhe dza u bika dzi re thembeleni ya Muṋe washu dzi ḓo fana na midzio ya u handulula i re phanḓa ha aḽiṱari, dza fana nayo nga vhukhethwa. 21Khali dzoṱhe dza u bika dzi re Jerusalema na Juda, dzi ḓo vha khethwa, dzi ḓo pfi ndi dza Muṋe washu, vhoṱhe vhane vha ṱoḓa u ṋekedza zwiṱhavhelo vha ḓo ḓa vha ḓibikela ngadzo. Musi wonoyo a hu tsha ḓo vha na vhashavhi thembeleni ya Muṋe washu Mulangazwoṱhe.