Tshivenda 1998 (VEN98)
12

U lamulelwa, u tshidzwa, u kumululwa

(12:1 – 13:6)

Jerusalema u tshi pfi u ḓo lamulelwa

121

12:1
Yes. 42:5
Malaedzwa-nga-Mudzimu: Ngeḽi ipfi ḽa Muṋe washu ḽine ḽa amba Israele.

Hu amba Muṋe washu, Ene we a ṱharamudza lutombo, a tea ḽifhasi, a vhumba muya wa muthu ngomu hawe, u ri, 2

12:2
Zak. 14:2
Jer. 25:15
“Vhonani, Jerusalema ndi ḓo u ita tshinwelo tshi no ḓo kamba tshakha dzoṱhe dzo u tangaho. Hu ḓo ri hu tshi govhelwa Jerusalema, na miḓi ya Juda ya diwa.

3

12:3
Zak. 14:3
Juele 3:9-13
“Musi wonoyo, Jerusalema ndi ḓo u ita tombo ḽine ḽa ḓo takulwa nga tshakha dzoṱhe. Vhoṱhe vhane vha linga u ḽi takula vha ḓo ḓihuvhadza nga maanḓa.” (Tshakha dzoṱhe dzi ḓo vha dzo kuvhanganela u lwa naḽo). 4Musi wonoyo ndi ḓo rwa dzibere dzoṱhe dza hanganea, vhanameli vhadzo nda vha dzhenisa tshipengo. Hone vha Juda ndi ḓo vha sedza nga vhuthu. Bere dza vhathu vha dzitshakha ndi ḓo dzi swingisa. 5Ndi hone vha mitupo ya Juda vha tshi ḓo amba nga mbilu vha ri, “Nungo dza vhadzulapo vha Jerusalema dzi bva kha Yahavee Mulangazwoṱhe Mudzimu wavho, dzi fhira dzanga.”

6

12:6
Obadia 18
“Musi wonoyo vha mitupo ya Juda ndi ḓo vha ita unga khali ya mulilo une wa fhisa dzanda ḽa khuni, vha ḓo nga mulilo une wa fhisa maṱanga, vha ḓo fhisa tshakha dzo vha tangaho matungo oṱhe. Jerusalema u ḓo ima fhethu hawo u sa dzinginyei.”

7Muṋe washu u ḓo ranga nga u lamukisa vhudzulo ha Juda uri khuliso ya muṱa wa Dafita na ya vhadzulapo vha Jerusalema i si fhire ya Juda. 8Musi wonoyo Muṋe washu u ḓo tsireledza vhadzulapo vha Jerusalema, ane a shaya nungo khavho u ḓo vha na nungo dzi no nga dza Dafita, vha muṱa wa Dafita vha ḓo nga vharuṅwa vha Mudzimu, vha ḓo nga Muruṅwa wa Muṋe washu o vha rangaho phanḓa. 9

12:9
Nzumb. 20:9
Musi wonoyo ndi ḓo lozwa tshakha dzoṱhe dzine dza ḓa u lwa na Jerusalema.

U ḓisola ha vha Jerusalema

10

12:10
Esek. 36:26-27
Juele 2:28-29
Joh. 19:37
Nzumb. 1:7
Am. 8:10Yes. 53:5
“Hone vha muṱa wa Dafita na vhadzulapo vha Jerusalema ndi ḓo vha shululela muya wa vhulenda na u ḓivhuedza. Vha ḓo nṱoḓa vha tshi ḓisolela zwiḽa zwe vha runga muḓinḓa wanga a fa, vha mu lilela unga muthu a tshi lilela ṅwana muthihi fhedzi wa mutuka, vha vusa tshililo zwa nga muthu a tshi lilela ṅwana wa tanzhe. 11
12:11
2 Mah. 5:18
Musi wonoyo hu ḓo vha na tshililo tshihulu kha ḽa Juda, zwa nga musi hu tshi lilelwa Hadada RimoniHadadi Rimoni ndi muṅwe wa midzimu ya Vhakanana. Ho vha hu tshi pfi u fa miṅwaha yoṱhe tshilimo, a lilelwa nga tshililo tshihulu. govhani ḽa Megido. 12
12:12
2 Sam. 5:14
Vhathu vha shango vha ḓo lila zwi tshi ya nga mitupo yavho, vha lutsinga lwa Dafita vha ḓo vha vhe thungo, na vhasadzi vhavho vhe nga tshavho; vha lutsinga lwa Nathani vhe thungo, na vhasadzi vhavho vhe nga tshavho; 13vha lutsinga lwa Livi vhe thungo, na vhasadzi vhavho vhe nga tshavho; vha lutsinga lwa Shimei vhe thungo, na vhasadzi vhavho vhe nga tshavho. 14Vha tsinga dzoṱhe dzo salaho vha ḓo lila zwi tshi ya nga mitupo na vhasadzi vhavho vhe nga tshavho.”

13

U ṱamba dzitshikha dza vhutshinyi. U ḓikumulula

131

13:1
Zak. 14:8Yes. 12:3
Juele 3:18Esek. 36:25
47:1-12
Num. 8:7
19:9-10
Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Musi ḓuvha ḽeneḽo ḽi tshi swika hu ḓo phulea tshisima tsha u ṱanzwa nnḓu ya Dafita na vhadzulapo vha Jerusalema, tsha vha ṱanzwa vhutshinyi na dzitshika. 2
13:2a
Mika 5:12-13
13:2b-3
Neh. 6:10-13
Jer. 14:13-15Esek. 14:9-11
Musi wonoyo ndi ḓo tupula madzina a midzimu ya zwifanyiso shangoni, a si tsha dovha a buliwa. Ndi ḓo fhelisa vhaporofita na mimuya ya dzitshika ine vha porofita ngayo. 3Arali hu na muthu ane a ḓi funa u porofita, khotsi awe na mme awe vho mu bebaho vha ḓo mu vhudza vha ri, ‘A wo ngo fanela u tshila ngauri u amba mazwifhi nga dzina ḽa Yahavee.’ Nahone hu ḓo ri a tshi kha ḓi porofita khotsi awe na mme awe vho mu bebaho vha mbo mu runga a fa. 4
13:4
2 Mah. 1:8
Mat. 3:4
Ḓuvha ḽeneḽo ḽi tshi swika muporofita muṅwe na muṅwe u ḓo shonela bono ḽawe ḽa vhuporofita. Ha tsha ḓo ambara nguvho ya vhukuse ya muporofita uri a fhure vhathu. 5A tshi amba u ḓo ri, ‘A thi muporofita, ndi mulimi, ndo ḓi tshila nga u lima u bva hanani hanga.’ 6Huno arali muthu a mu vhudzisa a ri, ‘Mavhadzi ayo a re muṱananiVhaporofita vha Baali vho vha vha tshi ḓihuvhadza vha ḓiphula mbonzhe muṱanani. Nga hu sedzwe 1 Mah. 18:28. wau ndi a mini?’ ene u ḓo fhindula a ri, ‘Mavhadzi haya ndo a wana nḓuni ya khonani dzanga.’ ”

“Mulisa nga a vhulawe, nngu dzo salelaho dzi kumululwe.”

7

13:7
Mat. 26:31
Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri,

“Iwe pfumo, vuwa u runge mulisa wa nngu dzanga!

Vhulaha mulisa,

nngu dzi balangane!

Tshanḓa tshanga tshi ḓo rwa na dzone ngwana.”

8

13:8-9
Yes. 1:25Hos. 2:23
Muṋe washu u ri,

“Shangoni ḽoṱhe hu ḓo vhulawa zwipiḓa zwivhili kha zwiraru

zwa vhathu vha dzulaho khaḽo,

ha sala tshipiḓa tshithihi kha zwiraru.

9Tshipiḓa tshenetsho tshithihi

ndi ḓo dovha nda vha longa muliloni,

nda vha ṱanzwa unga siliva i tshi bviswa manyelo,

nda vha linga unga musuku u tshi lingiwa.

Vha ḓo rabela dzina ḽanga,

Nṋe nda vha thetshelesa;

nda ri, ‘Ndi vhathu vhanga,’

vhone vha ri,

‘Yahavee ndi Mudzimu washu!’ ”

14

U vhusa ha Muṋe washu Jerusalema

141Ḓuvha ḽi a ḓa ḽine Muṋe washu a ḓo ita uri maswina aṋu a ni ṱangule thundu a dzi kovhekane henefho muḓini. 2

14:2
Zak. 12:3
Esek. 38:1-9
Juele 3:9-12
Muṋe washu u ḓo kuvhanganya tshakha dzoṱhe Jerusalema uri dzi lwe nawo. Muḓi u ḓo thubiwa, nnḓu dza ṱangulwa, vhasadzi vha tshipiwa, hafu ya vhathu vha re afho muḓini vha ḓo hwalwa vha iswa vhuthubwani, hone vha salaho a vha nga bviswi afho muḓini. 3
14:3
Zak. 12:4
Ek. 14:14
23:27-28
Rangap. 5:4-5
7:7
Nzumb. 19:19,21
Ndi hone Muṋe washu a tshi ḓo bva a yo lwa na idzo tshakha unga a tshi lwa musi wa nndwa.

4

14:4
Mish. 1:11
14:4b
Yes. 40:3-4
Musi wonoyo milenzhe yawe i ḓo kanda Thavhani ya Miolivi, yo lavhelesanaho na Jerusalema thungo ya vhubvaḓuvha. Thavha ya Miolivi i ḓo fhandulwa ya bva zwipiḓa zwivhili, u bva vhubvaḓuvha u ya vhukovhela, ya ita govha ḽihulu, hafu ya thavha i ḓo redzemuwa ya ya devhula, iṅwe hafu ya ya tshipembe. 5
14:5
Am. 1:1
Ni ḓo shavha nga govha ḽa thavha yanga ngauri ḽi ḓo vha ḽi tshi swika Atsele. Ni ḓo shavha unga zwiḽa ni tshi shavha mudzinginyo wa shango musi hu tshi vhusa Uzia khosi ya Juda. Ndi hone Muṋe washu Mudzimu wanga a tshi ḓo ḓa e na vharuṅwa vhoṱhe, vha ḓa ha inwi.

6

14:6-7
Yes. 60:19-20
Musi wonoyo ḓuvha a ḽi tsha ḓo tsha; a hu tsha ḓo vha na murotho, a hu tsha ḓo vha na mahaḓa. 7A ḓo dzula e masiari – heḽo ḓuvha ḽi ḓihwa nga Muṋe washu – masiari kana vhusiku a zwi tsha ḓo tevhekana; na vhusiku hu ḓo vha na tshedza.

8

14:8
Zak. 13:1
Esek. 47:1-8Juele 3:18
Gen. 2:10-14
Nzumb. 22:1
Musi wonoyo hu ḓo ela maḓi a tshilaho a tshi bva Jerusalema, hafu yao a ela a tshi ya lwanzheni lwa vhubvaḓuvha, hafu yao a ela a tshi ya lwanzheni lwa vhukovhela, a ḓo ela tshilimo na vhuriha. 9
14:9
Ps. 96:7-10Nzumb. 11:15
Muṋe washu u ḓo vha Ene khosi ya ḽifhasi ḽoṱhe. Musi ḓuvha iḽo ḽi tshi swika, Muṋe washu u ḓo vha Ene Mudzimu e eṱhe, a hu tsha ḓo rabelwa muṅwe.

10

14:10-11
Jer. 31:38-40
Shango ḽoṱhe ḽi ḓo shanduka ḽa vha mudavhi u bva Geba u swika Rimoni thungo ya tshipembe. Jerusalema u ḓo takulelwa nṱha, naho u tshi ḓo vha u tshee henefhaḽa ha kale, u bva Khoroni ya Benyamini u swika Khoroni ya u ranga (zwine zwa amba khoro ya Khona) na u bva Thawarani ya Hananele u swika bonḓeloni ḽa waini ḽa musanda. 11
14:11
Jer. 33:16
Vhathu vha ḓo dzula hone, a hu tsha ḓo phusukanywa. Jerusalema hu ḓo vha fhethu hune vhathu vha dzula vha sa ofhi tshithu.

12

14:12
2 Mah. 19:34-35
Esek. 38:22
Dwadze ḽine Muṋe washu a ḓo ḽi ḓisela tshakha dzoṱhe dzo lwaho na Jerusalema ndi heḽi: ṋama yavho i ḓo sina vha tshi kha ḓi tshimbila nga milenzhe, maṱo avho a ḓo sina e ṱhohoni dzavho, ndimi dzavho dzi ḓo sina dzi milomoni yavho. 13
14:13
Rangap. 7:22
Musi wonoyo vhathu avho vha ḓo welwa nga nyofho khulu i tshi bva ha Muṋe washu. Muthu u ḓo fara muṅwe nga tshanḓa, vha rwana. 14Na vhathu vha Juda vha ḓo lwa vha lamulela Jerusalema. Lupfumo lwa tshakha dzoṱhe dzi re nga matungo lu ḓo kuvhanganywa: musuku na siliva na zwiambaro, zwa tou khokhana. 15Dwadze ḽi no nga ḽeneḽo ḽi ḓo wela dzibere na dzimeila na dzigamela na dzidonngi na phukha dzoṱhe dzine dza dzula gammbani yeneyo.

Tshakha dzi ḓo ḓa Jerusalema u luvha

16

14:16
Yes. 2:2-366:23
Zak. 8:20-23
Vhathu vhoṱhe vha ponyokaho lufu vha tshakha dzoṱhe dze dza yo lwa na Jerusalema, vha ḓo gonya ṅwaha nga ṅwaha vha yo luvha Khosi Muṋe washu Mulangazwoṱhe, vha ita vhuṱambo ha Mishasha. 17Arali vhathu vha luṅwe lushaka lwa ḽifhasi vha kundwa u gonya Jerusalema u yo luvha Khosi Muṋe washu Mulangazwoṱhe, vhathu vha lwonolwo lushaka a vha nga wani mvula. 18Arali vhathu vha Egipita vha sa yi u luvha, a vha nga welwi nga dwadze ḽine Muṋe washu a ḓo ḽi ḓisela tshakha dzoṱhe dzine dza si gonye u yo ita Vhuṱambo ha Mishasha, vhone hu ḓo tou oma masimu avho. 19Heyo i ḓo vha yone ṱhamu ya vhathu vha Egipita na ya tshakha dzoṱhe dzine dza si gonye u yo ita vhuṱambo ha Mishasha.

20

14:20-21
Ek. 28:36
Esek. 46:24
1 Mah. 7:40-45
Mat. 21:12
Nzumb. 21:26-27
Musi ḓuvha iḽo ḽi tshi swika, ḓilogo dza bere dzi ḓo ṅwalwa maipfi a no ri, “Ndi khethwa, ndi ya Muṋe washu”, nahone khali dzoṱhe dza u bika dzi re thembeleni ya Muṋe washu dzi ḓo fana na midzio ya u handulula i re phanḓa ha aḽiṱari, dza fana nayo nga vhukhethwa. 21Khali dzoṱhe dza u bika dzi re Jerusalema na Juda, dzi ḓo vha khethwa, dzi ḓo pfi ndi dza Muṋe washu, vhoṱhe vhane vha ṱoḓa u ṋekedza zwiṱhavhelo vha ḓo ḓa vha ḓibikela ngadzo. Musi wonoyo a hu tsha ḓo vha na vhashavhi thembeleni ya Muṋe washu Mulangazwoṱhe.