Tshivenda 1998 (VEN98)
13

U ṱamba dzitshikha dza vhutshinyi. U ḓikumulula

131

13:1
Zak. 14:8Yes. 12:3
Juele 3:18Esek. 36:25
47:1-12
Num. 8:7
19:9-10
Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Musi ḓuvha ḽeneḽo ḽi tshi swika hu ḓo phulea tshisima tsha u ṱanzwa nnḓu ya Dafita na vhadzulapo vha Jerusalema, tsha vha ṱanzwa vhutshinyi na dzitshika. 2
13:2a
Mika 5:12-13
13:2b-3
Neh. 6:10-13
Jer. 14:13-15Esek. 14:9-11
Musi wonoyo ndi ḓo tupula madzina a midzimu ya zwifanyiso shangoni, a si tsha dovha a buliwa. Ndi ḓo fhelisa vhaporofita na mimuya ya dzitshika ine vha porofita ngayo. 3Arali hu na muthu ane a ḓi funa u porofita, khotsi awe na mme awe vho mu bebaho vha ḓo mu vhudza vha ri, ‘A wo ngo fanela u tshila ngauri u amba mazwifhi nga dzina ḽa Yahavee.’ Nahone hu ḓo ri a tshi kha ḓi porofita khotsi awe na mme awe vho mu bebaho vha mbo mu runga a fa. 4
13:4
2 Mah. 1:8
Mat. 3:4
Ḓuvha ḽeneḽo ḽi tshi swika muporofita muṅwe na muṅwe u ḓo shonela bono ḽawe ḽa vhuporofita. Ha tsha ḓo ambara nguvho ya vhukuse ya muporofita uri a fhure vhathu. 5A tshi amba u ḓo ri, ‘A thi muporofita, ndi mulimi, ndo ḓi tshila nga u lima u bva hanani hanga.’ 6Huno arali muthu a mu vhudzisa a ri, ‘Mavhadzi ayo a re muṱananiVhaporofita vha Baali vho vha vha tshi ḓihuvhadza vha ḓiphula mbonzhe muṱanani. Nga hu sedzwe 1 Mah. 18:28. wau ndi a mini?’ ene u ḓo fhindula a ri, ‘Mavhadzi haya ndo a wana nḓuni ya khonani dzanga.’ ”

“Mulisa nga a vhulawe, nngu dzo salelaho dzi kumululwe.”

7

13:7
Mat. 26:31
Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri,

“Iwe pfumo, vuwa u runge mulisa wa nngu dzanga!

Vhulaha mulisa,

nngu dzi balangane!

Tshanḓa tshanga tshi ḓo rwa na dzone ngwana.”

8

13:8-9
Yes. 1:25Hos. 2:23
Muṋe washu u ri,

“Shangoni ḽoṱhe hu ḓo vhulawa zwipiḓa zwivhili kha zwiraru

zwa vhathu vha dzulaho khaḽo,

ha sala tshipiḓa tshithihi kha zwiraru.

9Tshipiḓa tshenetsho tshithihi

ndi ḓo dovha nda vha longa muliloni,

nda vha ṱanzwa unga siliva i tshi bviswa manyelo,

nda vha linga unga musuku u tshi lingiwa.

Vha ḓo rabela dzina ḽanga,

Nṋe nda vha thetshelesa;

nda ri, ‘Ndi vhathu vhanga,’

vhone vha ri,

‘Yahavee ndi Mudzimu washu!’ ”