Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Pfunzo i songo shandeaho

21Inwi hone funzani zwi tshimbilelanaho na pfunzo kwayo. 2Layani vhakalaha vha dzule vho dzivhuluwa, vha vhe na tshileme, vha ḓilange, vha nambatele lutendo lwone-lwone vhe na lufuno, vha tshi konḓelela. 3Ni dovhe ni laye na vhakegulu uri vha ḓifare lu tamisaho. Vha songo vha vhotshiisaphungo, vha songo vha zwidakwa. Vha vhe vhathu vha konaho u laya, 4uri na vhabvana vha gude u funa vhanna vhavho na vhana vhavho 5na u ḓilanga na u ila zwa vhuaḓa na u shuma nga nungo miṱani sa vhasadzi vhavhuḓi, na u thetshelesa vhanna vhavho; vha sa ralo vhathu vha nga nyefula ipfi ḽa Mudzimu.

6Ni dovhe ni laye na vhavhera uri na vhone vha ḓilange, 7inwi muṋe ni tshi tou vha tsumbo khavho ya mishumo yoṱhe mivhuya, ni tshi vhonala ni si na tshimbevha ni tshi funza, ni na tshileme, 8

2:8
1 Pit. 2:12
na pfunzo yaṋu i kwayo i sa hanedzei. Ndi hone vhahanedzi vha tshi ḓo shona nga u kundwa tsha u ri sola ngatsho.

9

2:9
Ef. 6:5
Phuli kha dzi pfe vhaṋe vhadzo dzi ite zwoṱhe zwine vha dzi vhudza. Dzi shume zwi vha takadzaho dzi si na maṅaṅa. 10Dzi songo vha vhatswi, kha dzi vhonale dzi tshi fulufhedzea tshoṱhe. Ndi hone zwoṱhe zwine dza ita zwi tshi ḓo ita uri pfunzo ya Mudzimu Mutshidzi washu i rendwe.

11Ndi tshi ralo ndi uri Mudzimu o dzumbululela vhathu vhoṱhe vhuthu hawe ha u vha tshidza. 12Vhu ri gudisa u laṱa kutshilele kwa u nyadza Mudzimu, na nyemulo dza zwa shango, ra tshila nga u ḓilanga ri vhavhuya vha ofhaho Mudzimu fhano shangoni, 13ró lavhelela mashudu a musi vhugala ha Mudzimu muhulu Mutshidzi washu Yesu Khristo vhu tshi ḓo vhonala. 14Ene Yesu Khristo o ḓikumedza lufu a tshi itela riṋe uri a ri vhofholole vhuvhini hoṱhe a ṱanzwe mbilu dzashu ri vhe lushaka lwawe e eṱhe, ro ḓiimisela u shuma mishumo mivhuya.

15

2:15
1 Tim. 4:12
Hezwo-ha ndi zwine na fanela u zwi amba ni tshi vha ṱuṱuwedza na u vha sumbedza vhukhakhi havho. Ni ambe ni na maanḓa ni sa tendi na muthihi a tshi ni nyadza.