Tshivenda 1998 (VEN98)
6
Vhasadzi:

61Inwi no nakaho u fhira vhasadzi vhoṱhe, mufunwa waṋu o yafhi?

Ri vhudzeni uri o fara ifhio, ri ḓo ni ṱoḓisa.

Musidzana:

2Mufunwa o tsela tsimuni yawe,

o ya zwidimani zwa zwilungalungane;

u khou fulisa sambi ḽawe tsimuni,

u ita a tshi ka na phendephende.

3

6:3
Luimbo. 2:16
Mufunwa wanga ndi wanga fhedzi,

na nṋe ndi wawe fhedzi,

wa onoyo a no fulisa sambi ḽawe phendephendeni.

Solomoni a tshi ambisa musidzana:

4

6:4
Luimbo. 6:10
Mufunwa wanga,

no naka u fana na muḓi wa Thiritsa,

ni takadza unga Jerusalema,

ni na vhugala vhu no nga ha vhahali vho hwala tshiphuga.

5

6:5-7
Luimbo. 4:1-3
Ni songo nndavhelesa nga u ralo,

maṱo aṋu a a nnḓaḓisa;

mavhudzi aṋu a nga sambi ḽa mbudzi

dzi tshi tsa thavha ya Giliadi.

6Maṋo aṋu o tshena unga sambi ḽa phwidzi

dzi tshi kha ḓi bva u ṱamba;

dzoṱhe dzi dzwala mafhaṱa,

a hu na i no tshedza.

7Ṱhaha dzaṋu dzo tswuka unga thungulu

hezwi no khurumela.

Muṱhannga:

8Vhamusanda vha na vhafumakadzi vha mahumi maṱanu na ḽithihi,

na vhasadzi vha mahumi maṱanu na mararu,

na vhasidzana vha si na mbalo,

9hone nṋe ndi funa muthihi fhedzi;

o naka unga ḽiivha,

ha na tsho ṱahelaho;

ndi ene musidzana e eṱhe wa mme awe,

ndi ene a funeswaho nga mme awe;

vhasidzana vhoṱhe vha a mu sedza vha mu khoḓa,

vhafumakadzi na vhasadzi vha a mu renda.

Vhasadzi vha tshi vhona muṱhannga:

10

6:10
Luimbo. 6:4
Ndi nnyi uyu ane u tshi mu sedza a nga ḓuvha ḽi tshi bva,

o naka sa ṅwedzi,

u penya sa ḓuvha ḽi kombodzaho,

u na vhugala vhu no nga ha vhahali vho hwala tshiphuga?

Musidzana:

11

6:11
Luimbo. 7:13
Ndo vha ndo tsela tsimuni ya miri ya thebvu

u yo vhona miri i fhufhumisaho ngei govhani,

na minḓirivhe i tshi kulukusha,

na miri i titimaho i tshi ṱuma lurere.

12Ndo ri ndi sa athu ḓivha tshithu nda tshenuwa ndo hwalwa

nga gariki ya musanda!

Vhasadzi:

13Vhuyani, vhuyani,

inwi musidzana wa Shulamu!

Vhuyani, vhuyani,

ri ni ṱalele!

Musidzana:

Ndi mini ni tshi ṱalela musidzana wa Mushulamu,

a tshi nga u khou tshina vhukati ha vhaṱaleli?