Tshivenda 1998 (VEN98)
4
Solomoni a tshi ambisa musidzana:

41

4:1-3
Luimbo. 6:5-7
Mufunwa wanga, no naka hani!

Maṱo aṋu a penya unga a maivha

hezwi no khurumela ṅwenda.

Mavhudzi aṋu a nga sambi ḽa mbudzi

dzi tshi tsa thavha ya Giliadi.

2Maṋo aṋu o tshena unga phwidzi

dzi tshi kha ḓi bva u vheulwa

dzi tshi bva maḓini;

dzoṱhe dzi dzwala mafhaṱa,

a hu na i no tshedza.

3Milomo yaṋu i nga thambo tswuku;

mulomo waṋu wo naka hani u tshi amba!

Ṱhaha dzaṋu dzo tswuka unga thungulu hezwi no khurumela.

4Mutsinga waṋu u nga thawara ya Dafita,

yó fhaṱwa nga muduba wa matombo.

No ambara vhulungu vhu no nga zwiṱangu

zwa tshigidi zwa vhahali.

5

4:5
Luimbo. 7:4
Mir. 5:19
Maḓamu aṋu a nga tholo mbili,

a nga tsephe dza mafhaṱa dzi fulaho vhukati ha phendephende.

6Ndi ḓo ni lindela thavhani ya dziṋonzhe,

thavhani ya zwinukheleli,

u swika nga madekwana hu tshi vho rotholela,

mirunzi i tshi vhuya.

7No naka hani mufunwa wanga!

A ni na tshi no solisea.

Muṱhannga: “Kha ri ṱuwe roṱhe!”

8Ibvani henefho Libanoni, muselwa wanga,

iḓani ri ṱuwe roṱhe!

Itsani muṱumbani wa thavha ya Amana!

Itsani thavha ya Seniri

na thavha ya Heremoni,

hune ha dzula ndau na nngwe!

9No tswa mbilu yanga,

khaladzi anga,

muselwa wanga.

No tswa mbilu yanga

nga u tou hasha maṱo kathihi fhedzi,

nga nungu nthihi fhedzi ya vhulungu haṋu.

10

4:10
Luimbo. 1:2
Lufuno lwaṋu lu a ntakadza, khaladzi anga, muselwa wanga;

lufuno lwaṋu lu takadza u fhira waini;

tshiḓolo tshaṋu tshi nukhelela u fhira zwilungalungane zwoṱhe.

11Muselwa wanga, mulomoni waṋu

hu na muḓifho wa mutoli ni tshi khisa;

lulimi lwaṋu ndi pfa lu tshi nga mukhaha na mutoli;

zwiambaro zwaṋu zwi na zwinukheleli zwoṱhe zwa Libanoni.

12Khaladzi anga, muselwa wanga,

ni tsimu yo valeaho;

ni tshisima tshi fhaṱeledzwaho,

tsho shatelwaho.

13Ni he zwimela zwa ḓala hone;

zwi mela unga miri ya mitshelo i titimaho tsimuni, ine ya aṋwa mitshelo yavhuḓi,

hu na maluvha a no nukhelela u ḓifha,

14na khinamoni,

na zwioro zwa tshakha dzoṱhe;

miri ya ṋonzhe na bindamutshe zwi mela henefho,

na zwiḓolo zwoṱhe zwi no nukhelela u ḓifha.

15Ni tshisima tshi sheledzaho muṱanga;

ni dzivha ḽa maḓi a elaho;

ni milambwana i gubunyeaho i tshi bva thavhani ya Libanoni.

Musidzana:

16Iwe muya wa devhula, vuwa!

Vuwa muya wa tshipembe!

Fhunga tsimuni yanga u ḓadze muya nga zwinukheleli,

mufunwa wanga a ḓe tsimuni yawe a ḽe mitshelo yayo i fhiraho yoṱhe!