Tshivenda 1998 (VEN98)
3

Maano a Naumi

31

3:1
Rute 1:9
Ḽiṅwe ḓuvha Naumi a amba na Rute mazwale wawe a ri, “Ṅwananga, ndi funa u ni ṱoḓela munna uri ni vhe na muṱa waṋu. 2A thi ri Buasi uḽa we na ṱwa na vhashumi vhawe ndi shaka ḽashu? Nga madekwana u ḓo vha a khou yo fhula baḽi luvhatani. 3Ṱambani ni ḓole zwinukheleli ni ambare ni tsele luvhatani. Hone a songo ni vhona a sa athu ṅwata na u nwa. 4Ni sedze fhethu hune a lala hone, ni konou sendela ni fukule nguvho ni lale tsini ha milenzhe yawe; ene u ḓo ni vhudza tshine na fanela u ita.” 5Rute a tenda a ri, “Ndi ḓo ita zwoṱhe zwine vha mmbudza.”

6Ndi hone a tshi tsela luvhatani, a tshi swika a ita zwenezwiḽa zwe mazwale vha mu laya. 7Buasi o ri u ḽa na u nwa, mbilu yawe ya takala, a yo lala tsini ha thulwi ya baḽi, Rute a ḓa a tshi tou ṋengeledza, a fukula nguvho ya Buasi a lala tsini ha milenzhe yawe. 8Vhukati ha vhusiku Buasi a karuwa, a rembuluwa a pfa hu na musadzi o lalaho tsini ha milenzhe yawe, 9a vhudzisa a ri, “Ndiwe nnyi?” Rute a ri, “Ndi nṋe Rute muṋe wanga, ndi khou humbela uri vha mmbavhalele, ngauri vha shaka ḽashu.”

10Buasi a fhindula a ri, “Muṋe washu u ḓo ni shudufhadza ṅwananga; ndi hone no sumbedza u fulufhedzea u fhira na zwiḽa zwa u thoma, ngauri a no ngo ṱaha na vhaṱhannga, vha vhashai kana vho pfumaho. 11Zwino-ha ṅwananga, ni songo ḽa mbilu, ndi ḓo ita zwoṱhe zwine na humbela; vhathu vhoṱhe fhano ha hashu vha ni ḓivha ni musadzisadzi. 12

3:12
Rute 2:20
Ni amba zwone, nṋe ndi shaka ḽaṋu, ndi fanela u ni londola. Hone hu na muṅwe munna a re shaka ḽa tsini u fhira nṋe. 13Eḓelani zwaṋu fhano. Arali matshelo onoyo a tshi ḓo tenda u ni dzea, ndi zwone; arali a sa funi ndi ana nga Muṋe washu a tshilaho ndi ri ndi ḓo ni dzea. Inwi eḓelani zwaṋu fhano ḽi vhuye ḽi tshe.”

14Nangoho Rute a eḓela henefho tsini ha milenzhe ya Buasi, ḽi sa athu vhonadza a mbo vuwa uri a si vhonwe nga muthu, ngauri Buasi o vha o mu vhudza a ri, “Ndi khwiṋe vha sa zwi ḓivhi uri ho ḓa musadzi a eḓela fhano luvhatani.” 15Rute a sa athu ṱuwa Buasi a ri a bvule nguvho a i ṱharamudze. Rute a ita nga u ralo, Buasi a shela baḽi ine ya nga swika khilogiramu dza 25, a mu hwesa.

16Buasi a humela muḓini, Rute ene a humela ha mazwale wawe. Vha mu vhudzisa uri o tshimbila hani, a vha hanelela zwoṱhe zwe Buasi a mu itela, 17a ri, “Vho ita na u nṋea khilogiramu dza 25 idzi dza baḽi, ngauri vho ri ndi songo humela kha vhone ndi songo fara tshithu.”

18Naumi a ri, “Zwino sokonu lindela ṅwananga, ni ḓo vhona uri hu ḓo itea mini. Uḽa munna a nga si rudze mbilu, mafhungo u ḓo a dzudzanya ṋamusi.”