Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Rute a tshi yo ṱala ṱhalane

21

2:1
Rute 4:18-22
Elimelekhe munna wa Naumi o vha e na shaka ḽi no pfi Buasi, muḓivhalea o pfumaho.

2

2:2
Liv. 19:9-10
Ḽiṅwe ḓuvha Rute wa Mumuaba a amba na Naumi a ri, “Kha vha litshe ndi ye masimuni ndi yo ṱala ṱhalane tsimuni ya onoyo ane a nga ntendela.” Naumi a ri, “Ndi zwone ṅwananga.”

3Rute a ya masimuni, a tshenuwa ó swika tsimuni ya Buasi shaka ḽa Elimelekhe, a ṱala ṱhalane a tshi tevhela vhakaṋi. 4Buasi a mbo swika masimuni a tshi bva Betlehema, a reshana na vhakaṋi a ri, “Muṋe washu a vhe na inwi!” Vhone vha mu fhindula vha ri, “Muṋe washu a vha shudufhadze!” 5Buasi a vhudzisa mulangi wa vhakaṋi a ri, “Uḽa musidzana ndi wa nnyi?” 6A fhindula a ri, “Ndi uḽa musadzi wa Mumuaba we a vhuya na Naumi shangoni ḽa Muaba. 7O humbela u ṱala ṱhalane dzo wiswaho nga vhakaṋi. Tshi tsheetsho tshe ḽa tsha ha aweli, ndi hone o thoma u awelanyana zwino murunzini.”

8Ndi hone Buasi a tshi amba na Rute a ri, “Edzonu pfa ṅwananga, ni songo vhuya na ṱuwa na yo ṱala ṱhalane tsimuni ya muṅwe, tshaṋu ni tou ṱwa na vhashumi vhanga vha vhasidzana. 9Konḓelelani afha tsimuni ni tshi tevhela vhakaṋi, ndo vha vhudza uri vha songo ni dina. Na pfa ḓora ni ye mvuvheloni hedziḽa ni nwe maḓi e vhakaṋi vha ḓikela.”

10Rute a mbo ḓi gwadama a losha a ri, “Vha nga nnyita hani nga vhuthu, vha vhuya vha tou ḓidina nga nṋe, hufha ndi mutsinda?”

11

2:11
Gen. 12:1
Buasi a fhindula a ri, “Ndi uri ndo pfa zwoṱhe zwe na itela mazwale waṋu musi vho felwa nga munna, na tou ṱutshela khotsi aṋu na mme aṋu na shango ḽa haṋu na ḓa fhano ha hashu he na vha ni sa hu ḓivhi. 12Ngavhe Muṋe washu a tshi ni pfufha a tevhedza zwivhuya zwe na ita. Ngavhe Muṋe washu Mudzimu wa Israele we na ḓa u khuda nga phapha dzawe a tshi ni ṋea pfufho khulu.”

13Rute a ri, “Muṋe wanga, vha nnyitela vhuthu vhungafha na tshilidzi, vha amba na nṋe nga vhulenda, nṋe ndi sa vhuyi nda vha muṅwe wa vhashumi vhavho!”

14Nga tshifhinga tsha u ṅwata, Buasi a mu vhidza a ri, “Sendelani ngeno ni ḽe, ṅwatani zwaṋu ni thothe kha muthotho washu wa nḓirivhe.” Rute a dzula fhasi na vhakaṋi, Buasi a mu ṋea goroi yo hadzingwaho, a ḽa a fura ya ita na u sala, 15a takuwa a isa phanḓa u ṱala ṱhalane. Buasi a laya vhakaṋi a ri, “Mu litsheni a ṱale na vhukati ha khuḽane dzo no vhoxwaho, ni songo mu halifhela, 16nahone ni ite ni tshi ṱomola khaṱha kha khuḽane ni wisele fhasi uri a kone u doba, ni songo mu kaidza.”

17Rute a ḓi ṱala ṱhalane ḽa vhuya ḽa kovhela. A tshi fhula bali a wana o ṱoḓou swikisa khilogiramu dza 13. 18A i dzhia a humela muḓini. Mazwale wawe vha vhona uri o ṱala nngafhani, a dovha a vha ṋea na yo hadzingwaho ye a sia musi o no ḽa a fura. 19Vha mu vhudzisa vha ri, “No i ṱala ngafhi? No ṱala tsimuni ya nnyi ṋamusi? Ngavhe Muṋe washu a tshi shudufhadza onoyo munna we a ni tonda nga u rali!”

Ndi hone Rute a tshi vha vhudza zwoṱhe zwe a ita tsimuni, a vha vhudza na uri muṋe wa tsimu iyo ndi Buasi. 20

2:20
Gen. 24:27
Naumi a ri, “Ngavhe Muṋe washu a tshi shudufhadza uyo munna, ngauri hu riṋe ri tshilaho, hu vhanna vhashu vho faho, Muṋe washu o ri itela vhuthu roṱhe; hoyo munna ndi shaka ḽashu, ndi muṅwe wa vhalamuleli vhashu.”

21Rute wa Mumuaba a ri, “O dovha a mmbudza uri ndi ṱwe na vhakaṋi vhawe khaṋo i vhuye i fhele.” 22Naumi a fhindula a ri, “Zwo naka ṅwananga, ni ṱwe na vhashumi vhawe vha vhasidzana, tsimuni ya muṅwe vhathu vha nga ni kolela.”

23Nangoho Rute a ḓi ṱwa na vhashumi vha Buasi ha vhuya ha fhela khaṋo ya baḽi na ya goroi, hayani a tshi ḓi dzula na mazwale wawe.

3

Maano a Naumi

31

3:1
Rute 1:9
Ḽiṅwe ḓuvha Naumi a amba na Rute mazwale wawe a ri, “Ṅwananga, ndi funa u ni ṱoḓela munna uri ni vhe na muṱa waṋu. 2A thi ri Buasi uḽa we na ṱwa na vhashumi vhawe ndi shaka ḽashu? Nga madekwana u ḓo vha a khou yo fhula baḽi luvhatani. 3Ṱambani ni ḓole zwinukheleli ni ambare ni tsele luvhatani. Hone a songo ni vhona a sa athu ṅwata na u nwa. 4Ni sedze fhethu hune a lala hone, ni konou sendela ni fukule nguvho ni lale tsini ha milenzhe yawe; ene u ḓo ni vhudza tshine na fanela u ita.” 5Rute a tenda a ri, “Ndi ḓo ita zwoṱhe zwine vha mmbudza.”

6Ndi hone a tshi tsela luvhatani, a tshi swika a ita zwenezwiḽa zwe mazwale vha mu laya. 7Buasi o ri u ḽa na u nwa, mbilu yawe ya takala, a yo lala tsini ha thulwi ya baḽi, Rute a ḓa a tshi tou ṋengeledza, a fukula nguvho ya Buasi a lala tsini ha milenzhe yawe. 8Vhukati ha vhusiku Buasi a karuwa, a rembuluwa a pfa hu na musadzi o lalaho tsini ha milenzhe yawe, 9a vhudzisa a ri, “Ndiwe nnyi?” Rute a ri, “Ndi nṋe Rute muṋe wanga, ndi khou humbela uri vha mmbavhalele, ngauri vha shaka ḽashu.”

10Buasi a fhindula a ri, “Muṋe washu u ḓo ni shudufhadza ṅwananga; ndi hone no sumbedza u fulufhedzea u fhira na zwiḽa zwa u thoma, ngauri a no ngo ṱaha na vhaṱhannga, vha vhashai kana vho pfumaho. 11Zwino-ha ṅwananga, ni songo ḽa mbilu, ndi ḓo ita zwoṱhe zwine na humbela; vhathu vhoṱhe fhano ha hashu vha ni ḓivha ni musadzisadzi. 12

3:12
Rute 2:20
Ni amba zwone, nṋe ndi shaka ḽaṋu, ndi fanela u ni londola. Hone hu na muṅwe munna a re shaka ḽa tsini u fhira nṋe. 13Eḓelani zwaṋu fhano. Arali matshelo onoyo a tshi ḓo tenda u ni dzea, ndi zwone; arali a sa funi ndi ana nga Muṋe washu a tshilaho ndi ri ndi ḓo ni dzea. Inwi eḓelani zwaṋu fhano ḽi vhuye ḽi tshe.”

14Nangoho Rute a eḓela henefho tsini ha milenzhe ya Buasi, ḽi sa athu vhonadza a mbo vuwa uri a si vhonwe nga muthu, ngauri Buasi o vha o mu vhudza a ri, “Ndi khwiṋe vha sa zwi ḓivhi uri ho ḓa musadzi a eḓela fhano luvhatani.” 15Rute a sa athu ṱuwa Buasi a ri a bvule nguvho a i ṱharamudze. Rute a ita nga u ralo, Buasi a shela baḽi ine ya nga swika khilogiramu dza 25, a mu hwesa.

16Buasi a humela muḓini, Rute ene a humela ha mazwale wawe. Vha mu vhudzisa uri o tshimbila hani, a vha hanelela zwoṱhe zwe Buasi a mu itela, 17a ri, “Vho ita na u nṋea khilogiramu dza 25 idzi dza baḽi, ngauri vho ri ndi songo humela kha vhone ndi songo fara tshithu.”

18Naumi a ri, “Zwino sokonu lindela ṅwananga, ni ḓo vhona uri hu ḓo itea mini. Uḽa munna a nga si rudze mbilu, mafhungo u ḓo a dzudzanya ṋamusi.”

4

Buasi a tshi dzea Rute

41

4:1-4
Liv. 25:25
Nga matsheloni Buasi a bubela khoroni ya muḓi a dzula henefho. Ḽiḽa shaka ḽa tsini ḽe a ḽi amba ḽa fhira nga henefho. Buasi a mu vhidza a ri, “Wa hashu, nga vha thome u ḓa ngeno, vha dzule fhasi ri ambe.” Uḽa a ḓa a dzula. 2Buasi a dovha a vhidza vhaṅwe vhahulwane vha muḓi vha fumi a ri vha dzule-vho henefho. Musi vho no dzula fhasi, 3a vhudza shaka ḽawe a ri, “A thi ri Naumi o vhuya Muaba? Zwino u khou ṱoḓa u rengisa iḽa tsimu ya shaka ḽashu Elimelekhe, 4nṋe ndi tshi zwi pfa nda ri ndi fanela u vha luma nḓevhe nga ayo mafhungo. Zwino-ha, arali vha tshi i ṱoda nga vha i renge. Ṱhanzi ndi havha vhoṱhe vho dzulaho hafha, khathihi na vhahulwane avha vha muḓi. Arali vha tshi landula vha mmbudze uri ndi zwi ḓivhe. Ndi uri wa u thoma ane a fanela u i renga ndi vhone, ha konou ḓa nṋe.”

Munna uyo a ri, “Ndi ḓo i renga.”

5

4:5
Dot. 25:5-6
Buasi a ri, “Ndi zwone. Huno arali vha tshi renga iyo tsimu kha Naumi, vha ḓo wana na Rute wa Mumuaba, tshilikadzi ya shaka ḽashu, uri vha bebele mufu muḽaifa ane a ḓo wana tsimu iyo.”

6Munna uyo a fhindula a ri, “Izwo ndi nga si kone u i renga, ngauri i nga si vhe ifa ḽa vhana vhanga. Vhone nga vha i renge, nṋe ndi nga si zwi kone.”

7

4:7-8
Dot. 25:9
Zwino misi iḽa kha ḽa Israele, hu tshi dzudzanywa zwa thengo kana vhathu vha tshi renganyisa thundu, murengisi o vha a tshi bvula navhula yawe a i ṋea murengi ha vha u khwaṱhisa mafhungo. 8Ndi zwe uḽa munna a tshi ri Buasi a renge zwawe tsimu, a mbo ḓi bvula navhula. 9Ndi hone Buasi a tshi vhudza vhahulwane na vhaṅwe vhoṱhe vhe vha vha vhe hone a ri, “Ṋamusi noṱhe ni ṱhanzi dza uri thundu yoṱhe ye ya vha i ya Elimelekhe na vhana vhawe Khilioni na Mahaloni ndo i renga kha Naumi, 10nda dzhia na Rute wa Mumuaba tshilikadzi ya Mahaloni uri a vhe musadzi wanga, u itela uri thundu iyo i ḓi vha ya muṱa wa mufu, lutsinga lwawe lwa si tumuwe kha vhathu vha hawe na muḓini. Ṋamusi inwi ni dziṱhanzi.”

11

4:11
Gen. 35:23-26
Vhahulwane na vhaṅwe vhathu vhoṱhe vho dzulaho khoroni vha mbo tenda vha ri, “Ri dziṱhanzi. Ngavhe Muṋe washu a tshi ita uri musadzi wavho a nge Rahele na Lea vhomakhulukuku wa Vhaisraele vhoṱhe. Nga zwi vha nakele mutuponi wa Efratha, vha vhe na bvumo Betlehema. 12
4:12
Gen. 38:27-30
Rute 4:18-22
Vhana vhane Muṋe washu a ḓo vha ṋea nga uyu musidzana, ngavhe vha tshi anda unga muṱa wa Pheretse ṅwana wa Juda na Thamara.”

Rute a tshi vha makhulukuku wa Dafita

13Buasi a vhinga Rute a mu dzhenisa nḓuni. Muṋe washu a mu shudufhadza a vhifha muvhilini, a beba ṅwana wa mutukana. 14Vhasadzi vha dalela Naumi vha ri, “Nga hu rendwe Muṋe washu, o vha ṋea muḓuhulu ane a ḓo vha londola. Ngavhe uyo mutukana a tshi vha na bvumo kha Vhaisraele! 15Musadzi wa ṅwana wavho u a vha funa, o vha tonda u fhira vhana vha vhatuka vhaṱanu na vhavhili. Zwino o vha bebela muḓuhulu ane a ḓo ita uri vha tshile zwavhuḓi a vha vhavhalela vho no kegula.”

16Naumi a takula uyo ṅwana a mu lela a nga ndi wawe. 17Vhasadzi vha vhahura vha fhululedza vha ri, “Naumi o wana ṅwana wa mutukana,” vha ri u pfi Obede.

Obede a vha khotsi a Isai, khotsi a Dafita.

18-22

4:18-22
Mat. 1:3-6
Lutsinga lwa Pheretse u swika kha Dafita asulu: Pheretse, Esromu, Ramu, Aminadaba, Nahashoni, Salimoni, Buasi, Obede, Isai, Dafita.