Tshivenda 1998 (VEN98)
1

U fulufhedzea ha Rute

11

1:1
Rangap. 2:16
21:25
Misi ya vharangaphanḓa ho vhuya ha wa nḓala shangoni, ha vha na muṅwe munna wa muḓi wa Betlehema kha ḽa Juda we a pfuluwa na musadzi wawe na vhana vhavhili vha vhatuka, vha tshi yo ṱunḓa shangoni ḽa Muaba. 2
1:2
1 Sam. 17:12
Mika 5:2
Mat. 2:1
Uyo munna o vha a tshi pfi Elimelekhe, musadzi wawe a tshi pfi Naumi, vhana vhawe ndi Mahaloni na Khilioni. Vho vha vhe vha Efratha vha Betlehema, shangoni ḽa Juda. Vho ri u swika shangoni ḽa Muaba vha dzula hone.

3Musi vhe Muaba, Elimelekhe a fa, Naumi a sala na vhatuka vhawe vhavhili. 4

1:4
Dot. 23:2-3
Vhenevho vho dzea vhasadzi vha Vhamuaba, Oripa na Rute. Vha dzula Muaba ha fhela miṅwaha ine ya nga swika fumi, 5ha vhuya ha fa na Mahaloni na Khilioni vhuvhili havho, mme avho a sala e tshilikadzi, na ṅwana a si tshee na.

6Musi Naumi a tshee Muaba, a pfa uri Muṋe washu o dovha a tonda vhathu vhawe a vha ṋea zwiḽiwa. Ndi hone a tshi ḓilugisa na vhasadzi vha vhana vhawe, a tshi ri u humela hayani, 7a mbo takuwa he a vha a tshi dzula hone, a fara lwendo e na vhomazwale vhawe vhavhili a tshi vhuelela shangoni ḽa Juda.

8Musi vhe nḓilani, Naumi a amba na vhomazwale vhawe a ri, “Humani ni ye mahayani aṋu ha vhomme aṋu; ngavhe Muṋe washu a tshi ni tonda u ḓi nga inwi no ntonda na vhana vhanga zwiḽa vha tshee hone. 9Ngavhe Muṋe washu a tshi dovha a ni ṋea vhanna, na dzula nga mulalo.” Ndi hone a tshi vha kuvhatedza a tshi ri u onesana navho.

Vhone vha mbo ḓi thoma u lila vha tou ṱavha mukosi, 10vha ri, “Aiwa nandi, ri ṱuwa navho vha tshi vhuelela ha havho!”

11Naumi a si tende, a ri, “Hai nandi vhananga, zwi nga farisa mini ni tshi ṱuwa na nṋe? Kani-ha ndi nga dovha nda beba vhatuka vha vha vhanna vhaṋu? 12Humani zwaṋu, hufha ndo no kegula, ndi nga si tsha wana munna. Hone naho zwo vha zwi tshi nga itea uri ndi vhe na munna vhusiku ha ṋamusi nda beba vhana vha vhatuka, 13no vha ni tshi nga kona u lindela vha vhuya vha aluwa naa? No vha ni tshi nga landula vhaṅwe vhanna nó lindela vhana vhanga vha tshi thoma u aluwa naa? Aiwa nandi vhananga! Hafhu nṋe zwi a mmbavha u fhira inwi, tshanḓa tsha Muṋe washu tsho nnziamedza.”

14Naumi a ri u ralo vha mbo dovha u lila vha tou ṱavha mukosi. Ndi hone Oripa a tshi kuvhatedza mazwale wawe a onesana nae, hone Rute a mu nambatela. 15Naumi a mu kwengweledza a ri, “Hufha murathu waṋu o humela ha hawe hu na midzimu yawe, a ni mu tevheli?”

16

1:16
2 Sam. 15:19-21
Rute a fhindula a ri, “Vha songo nkombetshedza u vha ṱutshela, hune vhone vha ya, na nṋe ndi ya navho; hune vha ḓo dzula hone, na nṋe ndi ḓo dzula henefho; lushaka lwa havho, na nṋe ndi lushaka lwanga; Mudzimu wavho na nṋe ndi Mudzimu wanga; 17hune vha fela hone, na nṋe ndi ḓo fela hone nda swiṱwa henefho; ngavhe Muṋe washu a tshi nthwa a dovha arali nda tenda u fhandekanywa navho; na lwone lufu a lu nga ri fhandekanyi!”

18Naumi a tshi vhona uri Rute o ḓiimisela u ṱuwa nae, a si tsha mu dzivhisa. 19Vha mbo fhirela phanḓa vhoṱhe vha vhuya vha swika Betlehema. Musi vha tshi swika, phungo yavho ya mbo ṱanganya muḓi wa Betlehema, vhafumakadzi vha amba nga tshavho vha ri, “Nṋa ndi Vho-Naumi avha?”

20Naumi ene a ri, “A thi tsha pfi Naumi (Tshinakaho), ndi vho pfi Mara (Zwiavhavha), ngauri Ramaanḓaoṱhe o nnyita zwi vhavhaho vhukuma. 21Ndo ṱuwa ndi na muṱa, Muṋe washu a mmbuisa ndi si na tshithu. Ni kha ḓi mmbidzelani nga ḽa Naumi, hufha Muṋe washu o ntambudza, hufha Ramaanḓaoṱhe o nndivhanya na zwi lemelaho.”

22Ngauralo Naumi o vhuya a tshi bva Muaba na mazwale wawe, Rute wa Mumuaba. Vho swika Betlehema vhathu vha tshi tou thoma u kaṋa bali.

2

Rute a tshi yo ṱala ṱhalane

21

2:1
Rute 4:18-22
Elimelekhe munna wa Naumi o vha e na shaka ḽi no pfi Buasi, muḓivhalea o pfumaho.

2

2:2
Liv. 19:9-10
Ḽiṅwe ḓuvha Rute wa Mumuaba a amba na Naumi a ri, “Kha vha litshe ndi ye masimuni ndi yo ṱala ṱhalane tsimuni ya onoyo ane a nga ntendela.” Naumi a ri, “Ndi zwone ṅwananga.”

3Rute a ya masimuni, a tshenuwa ó swika tsimuni ya Buasi shaka ḽa Elimelekhe, a ṱala ṱhalane a tshi tevhela vhakaṋi. 4Buasi a mbo swika masimuni a tshi bva Betlehema, a reshana na vhakaṋi a ri, “Muṋe washu a vhe na inwi!” Vhone vha mu fhindula vha ri, “Muṋe washu a vha shudufhadze!” 5Buasi a vhudzisa mulangi wa vhakaṋi a ri, “Uḽa musidzana ndi wa nnyi?” 6A fhindula a ri, “Ndi uḽa musadzi wa Mumuaba we a vhuya na Naumi shangoni ḽa Muaba. 7O humbela u ṱala ṱhalane dzo wiswaho nga vhakaṋi. Tshi tsheetsho tshe ḽa tsha ha aweli, ndi hone o thoma u awelanyana zwino murunzini.”

8Ndi hone Buasi a tshi amba na Rute a ri, “Edzonu pfa ṅwananga, ni songo vhuya na ṱuwa na yo ṱala ṱhalane tsimuni ya muṅwe, tshaṋu ni tou ṱwa na vhashumi vhanga vha vhasidzana. 9Konḓelelani afha tsimuni ni tshi tevhela vhakaṋi, ndo vha vhudza uri vha songo ni dina. Na pfa ḓora ni ye mvuvheloni hedziḽa ni nwe maḓi e vhakaṋi vha ḓikela.”

10Rute a mbo ḓi gwadama a losha a ri, “Vha nga nnyita hani nga vhuthu, vha vhuya vha tou ḓidina nga nṋe, hufha ndi mutsinda?”

11

2:11
Gen. 12:1
Buasi a fhindula a ri, “Ndi uri ndo pfa zwoṱhe zwe na itela mazwale waṋu musi vho felwa nga munna, na tou ṱutshela khotsi aṋu na mme aṋu na shango ḽa haṋu na ḓa fhano ha hashu he na vha ni sa hu ḓivhi. 12Ngavhe Muṋe washu a tshi ni pfufha a tevhedza zwivhuya zwe na ita. Ngavhe Muṋe washu Mudzimu wa Israele we na ḓa u khuda nga phapha dzawe a tshi ni ṋea pfufho khulu.”

13Rute a ri, “Muṋe wanga, vha nnyitela vhuthu vhungafha na tshilidzi, vha amba na nṋe nga vhulenda, nṋe ndi sa vhuyi nda vha muṅwe wa vhashumi vhavho!”

14Nga tshifhinga tsha u ṅwata, Buasi a mu vhidza a ri, “Sendelani ngeno ni ḽe, ṅwatani zwaṋu ni thothe kha muthotho washu wa nḓirivhe.” Rute a dzula fhasi na vhakaṋi, Buasi a mu ṋea goroi yo hadzingwaho, a ḽa a fura ya ita na u sala, 15a takuwa a isa phanḓa u ṱala ṱhalane. Buasi a laya vhakaṋi a ri, “Mu litsheni a ṱale na vhukati ha khuḽane dzo no vhoxwaho, ni songo mu halifhela, 16nahone ni ite ni tshi ṱomola khaṱha kha khuḽane ni wisele fhasi uri a kone u doba, ni songo mu kaidza.”

17Rute a ḓi ṱala ṱhalane ḽa vhuya ḽa kovhela. A tshi fhula bali a wana o ṱoḓou swikisa khilogiramu dza 13. 18A i dzhia a humela muḓini. Mazwale wawe vha vhona uri o ṱala nngafhani, a dovha a vha ṋea na yo hadzingwaho ye a sia musi o no ḽa a fura. 19Vha mu vhudzisa vha ri, “No i ṱala ngafhi? No ṱala tsimuni ya nnyi ṋamusi? Ngavhe Muṋe washu a tshi shudufhadza onoyo munna we a ni tonda nga u rali!”

Ndi hone Rute a tshi vha vhudza zwoṱhe zwe a ita tsimuni, a vha vhudza na uri muṋe wa tsimu iyo ndi Buasi. 20

2:20
Gen. 24:27
Naumi a ri, “Ngavhe Muṋe washu a tshi shudufhadza uyo munna, ngauri hu riṋe ri tshilaho, hu vhanna vhashu vho faho, Muṋe washu o ri itela vhuthu roṱhe; hoyo munna ndi shaka ḽashu, ndi muṅwe wa vhalamuleli vhashu.”

21Rute wa Mumuaba a ri, “O dovha a mmbudza uri ndi ṱwe na vhakaṋi vhawe khaṋo i vhuye i fhele.” 22Naumi a fhindula a ri, “Zwo naka ṅwananga, ni ṱwe na vhashumi vhawe vha vhasidzana, tsimuni ya muṅwe vhathu vha nga ni kolela.”

23Nangoho Rute a ḓi ṱwa na vhashumi vha Buasi ha vhuya ha fhela khaṋo ya baḽi na ya goroi, hayani a tshi ḓi dzula na mazwale wawe.