Tshivenda 1998 (VEN98)
7

U sa tsha vhoxwa nga Mulayo

71Vha hashu, a ni zwi ḓivhi uri mulayo u vhofha muthu zwenezwo a tshi kha ḓi tshila naa? Hufha Mulayo ni tshi u ḓivha noṱhe. 2

7:2
1 Korint. 7:39
Ri nga fanyisedza nga mufumakadzi o vhingiwaho: ene mulayo u mu vhofhekanya na munna musi munna a kha ḓi tshila; hone arali munna o fa, ha tsha vhuswa nga mulayo u mu vhofhekanyaho na munna onoyo. 3
7:3
Mat. 5:32
Arali a tshi ṱahiswa nga muṅwe munna, wawe a tshi kha ḓi tshila, u ḓo pfi phombwe. Hone arali munna wawe o fa, o vhofhololwa nga mulayo; ha tsha pfi phombwe arali a tshi dzewa nga muṅwe munna. 4
7:4
Rom. 8:2
Gal. 5:18
Ef. 2:15-16
Kol. 2:14
1:22
2 Korint. 5:15
Na kha inwi zwo ralo, vha hashu: Khristo a tshi fa, na inwi no fa nae, Mulayo a u tshee na musadzi; zwino inwi no no vha vha muṅwe, no no vha vha Khristo we a vuswa vhafuni. Zwo itelwa uri ni aṋwele Mudzimu mitshelo. 5Zwiḽa ri tshi kha ḓi langwa nga tsiko yashu ya kale, nyemulo dza vhutshinyi dze dza vha dzi tshi dzikuswa nga Mulayo dzo shuma kha riṋe ra aṋwa mitshelo i ḓisaho lufu. 6
7:6
2 Korint. 3:6
Hone zwino nge ra fa, ro vhofhololwa kha Mulayo, uḽa we a vha o ri vhofha kale o felwa. A ri tsha shumela Muṋe washu nga nḓila ya kale ya u tevhedza Mulayo wo ṅwalwaho, ri vho mu shumela nga nḓila ntswa ya Muya wawe.

Mulayo na vhutshinyi

7

7:7
Ek. 20:17
Rom. 3:20
4:15
Ri ḓo ri mini-ha? Kani Mulayo ndi vhutshinyi? Na kathihi! Na vhutshinyi ndo vha ndi sa ḓo vhu ḓivha ngavhe u si vhe Mulayo. Na nyemulo ndo vha ndi sa ḓo dzi ḓivha ngavhe Mulayo u sa ri, “U songo emula.” 8Vhutshinyi ho wana nzanyo nge ha vha na u dzivhisa, ha vusa nyemulo dzoṱhe kha nṋe. Mulayo u siho, na vhutshinyi ho fa. 9Kale ndi sa athu vha na Mulayo ndo vha ndi tshi tshila, hone hu tshi vho vha na u dzivhisa, vhutshinyi ha mbo ḓi vuwa, 10
7:10
Rom. 10:5
nṋe nda fa; yeneyo ndaela ye ya pfi i nnyise vhutshiloni ya vho nnyisa lufuni. 11
7:11
Gen. 3:6,13
Vhutshinyi ho wana nzanyo nga hone u dzivhisa, ha mphura ngaho ha mmbulaha, 12
7:12
Ps. 19:8
wone Mulayo u mukhethwa, na zwine wa laya zwi zwikhethwa, zwi zwone, zwi zwivhuya. 13Kani-ha itsho tshivhuya tsho nnḓisela lufu? Na kathihi! Tsho zwi itaho ndi vhutshinyi, uri vhu vhonale uri ndi vhutshinyi; ndi hone ho nnḓiselaho lufu nga tshi re tshivhuya, hu u itela uri nga ndaela vhutshinyi vhu vhonalese uri ho vhifha vhukuma.

14

7:14
1 Korint. 3:1
Ps. 51:5
Iṱali ri tshi ḓivha uri Mulayo wo vhewa nga Muya wa Mudzimu, nṋe ndi ro vha muthu a langwaho nga vhutshinyi; ndo rengiswa, ndi phuli, muṋe wanga ndi hone vhutshinyi. 15
7:15
Gal. 5:17
Zwine nda shuma a thi zwi ḓivhi: a thi iti zwine nda funa, zwine nda sa fune ndi zwenezwo zwine nda ita. 16Arali zwino ndi tshi ita zwine nda sa fune, zwi sumba uri ndi tenda uri Mulayo ndi wavhuḓi. 17Zwino ha tshee nṋe ane nda zwi ita, ho no vha vhutshinyi ho fhaṱelaho kha nṋe vhune ha zwi ita. 18
7:18
Gen. 6:5
Iṱali ndi tshi zwi ḓivha uri kha nṋe a hu na tshivhuya – ndi amba nga tsiko yanga ya kale. U tama u ita zwivhuya ndi a zwi tama, ndi ro kundwa u zwi ita; 19ngauri a thi iti zwivhuya zwine nda funa u ita, ndi ita zwo vhifhaho zwine nda sa fune u ita. 20Hone arali ndi tshi ita hezwo zwine nda sa fune u ita, ha tshee nṋe ane nda zwi ita, ho no vha vhutshinyi ho fhaṱelaho kha nṋe vhune ha zwi ita.

21Izwo-ha mulayo u re kha nṋe ndi wa uri: hezwi ndi tshi funa u ita zwivhuya, ndi wana ndi kha zwi sa ḓivhalekani fhedzi. 22

7:22
Ps. 119:35
Nṋe nga ndoṱhe ndi pfa ndi tshi tou ḓiphiṋa nga Mulayo wa Mudzimu. 23
7:23
Gal. 5:17
Hone ndi vhona muṅwe mulayo kha miraḓo yanga une wa lwa na hoyu wa mihumbulo yanga, wa nnyita ḽithubwa ḽa mulayo wa vhutshinyi u re kha miraḓo yanga. 24
7:24
Rom. 8:23
Yawee! nṋe muthu a tambulaho! Ndi lamulelwa nga nnyi nda ponyoka lufu holwu lwo ntangaho? 25
7:25a
Rom. 6:6
7:25b
1 Korint. 15:57
Ndi livhuha Mudzimu o zwi itaho nga Yesu Khristo Muṋe washu.

Asizwo: Nṋe muṋe nga mihumbulo ndi shumela Mulayo wa Mudzimu, ngeno nga tsiko yanga ya kale ndi tshi shumela mulayo wa vhutshinyi.