Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Abrahamu a tshi pfi muvhuya

41Ri ri mini nga Abrahamu khotsi a lushaka lwashu? Ho itea mini khae? 2

4:2
Rom. 3:27-28
Ngavhe o pfi muvhuya nga zwe a shuma, ndi musi nangoho a tshi nga kona u ḓikhoḓa. Hone zwino ha koni u zuwela Mudzimu, 3
4:3
Gen. 15:16
Gal. 3:6
Jak. 2:23
vhunga Maṅwalo a tshi ri, “Abrahamu o fulufhela Mudzimu, ndi zwe a pfi muvhuya ngazwo.” 4Ndi uri malamba a mushumi ha ṋewi nga u tou khathutshelwa, ndi o mu fanelaho. 5
4:5
Ek. 23:7
Mir. 17:15
24:24
Yes. 5:23
Huno muthu a si na tshe a shuma, we a tou fulufhela Mudzimu ane a kona u ri mutshinyi ha tshee mutshinyi, onoyo ndi nga u fulufhela hawe a tshi pfi muvhuya. 6
4:6
Rom. 3:28
Ndi one mashudu a no ambiwa nga Dafita, a tshi ri ndi a uyo we a pfi muvhuya a si na tshe a shuma. Dafita a tshi mu amba u ri,

7

4:7-8
Ps. 32:1-2
“Vha na mashudu ndi avho

vhe Mudzimu a vha hangwela zwivhi zwavho,

vhe vhutshinyi havho a vhu fukedza.

8Wa mashudu ndi uyo munna

ane Mudzimu a si mu vhalele vhutshinyi hawe.”

9Aya mashudu a ambiwaho afha, ndi uri ndi a vho fumbaho fhedzi, kana na vha songo fumbaho vha nga vha nao na? Ndi a vhoṱhe. A thi ri hu pfi ndi nga lutendo Abrahamu a tshi pfi muvhuya? 10Zwo tou ḓa hani uri a pfalwo? O pfi muvhuya o no fumba, kana a sa athu? Ndi musi a sa athu fumba. 11

4:11
Gen. 17:11
U fumba tsho tou vha tshiga na luswayo lwe a ṋewa ngavhuya, lwa u khwaṱhisa zwe a vha o no ḓi pfi muvhuya kale nga u fulufhela Mudzimu, zwiḽa a sa athu fumba. Ngauralo o ḓo vha khotsi a vhoṱhe vhane vha fulufhela Mudzimu, naho vha songo fumba, uri na vhone vha kone u pfi vhavhuya. 12Na vho fumbaho o ḓi vha khotsi avho, fhedzi hu si nge vha fumba; ndi nge vha kanda vhuṱalani ha khotsi ashu Abrahamu zwiḽa a tshi fulufhela Mudzimu a sa athu fumba.

U ṱanganedza nga lutendo zwe Mudzimu a fulufhedzisa

13

4:13
Gen. 17:4-6
Hu ḓi nga zwiḽa Mudzimu a tshi fulufhedzisa Abrahamu a ri shango ḽi ḓo vha ifa ḽawe na vhaḓuhulu vhawe, ho ngo zwi ita nge Abrahamu a vha o khunyeledza Mulayo, o zwi ita nge a tou vha na lutendo, a konou pfi muvhuya. 14
4:14
Gal. 3:18
Arali vha tshi ḽa ifa heḽo nga u khunyeledza Mulayo, izwo lutendo a lu tshee na mushumo, na zwe Mudzimu a vha fulufhedzisa a zwi tshee tshithu. 15
4:15
Rom. 7:5,9-10
2 Korint. 3:7,9
Gal. 3:10
Rom. 5:13,20
7:7-8,11,13
Mulayo hufha u tshi ḓisa ṱhamu ya Mudzimu musi ri tshi u pfuka! Hone hu si na mulayo, na u pfuka a huho.

16

4:16
Rom. 3:24
Ndi zwine ra ri zwi bva kha lutendo fhedzi, uri tshi vhe tshilidzi, vhaḓuhulu vhoṱhe vha Abrahamu vha wane zwe vha fulufhedziswa – vhaḓuhulu ri sa ambi avho fhedzi vho ṋewaho Mulayo, ri amba na avho vha lutendo lwonolwo lwa Abrahamu. Kha Mudzimu Abrahamu ndi khotsi ashu roṱhe, 17
4:17
Gen. 17:5
Joh. 5:21
vhunga ho ṅwaliwa ha pfi, “Ndo ita uri u vhe khotsi a tshakha nnzhi.” Onoyo Mudzimu we Abrahamu a mu fulufhela ndi Ene a no ita uri vho faho vha tshile. Ndi Ene ane nga u tou amba fhedzi, a ita uri zwi siho zwi mbo ḓi vha hone. 18
4:18
Gen. 15:5
Naho zwo vha zwi si tsha fulufhedzisa, Abrahamu a ḓi fulufhela, a dzula o lavhelela; ndi zwe a vha khotsi a tshakha nnzhi ngazwo, vhunga zwo vha zwo ambiwa ha pfi, “Na vhaḓuhulu vhau vha ḓo anda nga u tou rali.” 19
4:19
Gen. 17:17
Nga tshifhinga tshenetsho o vha a tshi vho hovhelela miṅwaha ya ḓana; hone ho ngo ri u vhona a si tsha kona u beba, na Sara o no kegula, lutendo lwawe lwa fhungudzea. 20Ho ngo vhuya a timatima nga u sa fulufhela zwe Mudzimu a mu fulufhedzisa; lutendo lwawe lwa khwaṱha ha vha u renda Mudzimu. 21
4:21
Gen. 18:14
A vha na lutendo lwo khwaṱhaho, a tshi ḓivha uri Mudzimu u na maanḓa a u khunyeledza zwoṱhe zwe a fulufhedzisa. 22Ndi zwe Mudzimu a ri o pfi muvhuya ngazwo. 23
4:23-24
Mish. 2:24
Zwino heḽi ḽa uri “o pfi muvhuya” a ḽo ngo ṅwalelwa ene fhedzi; 24ḽo ṅwalelwa na riṋe vhe ra ḓo pfi vhavhuya, riṋe vhe ra fulufhela o vusaho Yesu Muṋe washu vhafuni, Ene Mudzimu. 25
4:25
Yes. 53:5,6,10
Mat. 20:28
Rom. 5:6,8
8:32,34
2 Korint. 5:21
Gal. 1:4
Ef. 5:2
1 Pit. 2:24
3:18
Rom. 5:18
Ene o kumedzwa lufuni nga u khakha hashu, a vuswa uri riṋe ri kone u pfi vhavhuya.

5

Vho pfumedzanywaho na Mudzimu

51

5:1
Rom. 3:28,30
Zwino ri tshi vho pfi vhavhuya nga u fulufhela Yesu, ro pfumedzanywa-haDziṅwe ṱhanzi dzi ri, “Kha ri pfumedzanywe-ha ...” na Mudzimu nga Muṋe washu Yesu Khristo. 2
5:2
Ef. 2:18
Ndi Ene Khristo we a ri swikisa kha vhuthu ha Mudzimu he ra ima khaho zwino, ra vho tou pembelaKana: “kha ri pembele-ha ...” ro lavhelela vhugala ha Mudzimu vhune ra ḓo wana. 3
5:3
Mat. 5:12
1 Pit. 3:14
Jak. 1:2-3
Nahone a ri pembeleli hezwo fhedzi, ri pembelela na hone u tambudzwa,Kana: “Nahone ri songo pembelela hezwo fhedzi, ri pembelele na u tambudzwa,” nga u ḓivha uri u tambudzwa hu ḓisa u konḓelela, 4u konḓelela ha ita uri ri si dzinginyee, zwenezwo zwa ita uri ri ṱulutshele Mudzimu, 5
5:5
Filip. 1:20
huno a ṱulutshelaho Mudzimu ha nga shoni, ngauri Mudzimu o ḓadza mbilu dzashu nga lufuno lwawe nga u ri ṋea Muya Mukhethwa.

6

5:6
Rom. 4:25
A thi ri Khristo o ri musi ri sa athu vha na tshine ra kona, a fela riṋe vhavhi nga tshifhinga tsho fanelaho. 7A si kanzhi muthu a tshi nga fela muṅwe, naho onoyo a si na mulandu. Naho zwo ralo arali e muvhuya khamusi muṅwe a nga ḓifunga a mu fela. 8
5:8
Rom. 3:25
Atsina Mudzimu u ri sumbedza lufuno lwawe nga Khristo a tshi ri fela ri tshee vhatshinyi. 9
5:9
1 Thes. 1:10
Zwino ró no pfi vhavhuya nga malofha awe, u ḓo kundwa ngani u ri tshidza kha ṱhamu ya Mudzimu? 10
5:10
Kol. 1:21
Arali ro pfumedzanywa na Mudzimu nga u fa ha Murwa wawe zwiḽa ri tshee maswina awe, zwino ró no pfumedzanywa ri nga kundwa hani u tshidzwa nga u tshila hawe? 11Hone a si hezwo fhedzi; ri vho tou zuwa Mudzimu nga Muṋe washu Yesu Khristo we a ri pfumelela.

Khristo a tshi vhambedzwa na Adamu

12

5:12
Gen. 3:6
2:17
3:19
1 Korint. 15:21-22
Edzonu pfa: Vhutshinyi ho dzhena shangoni nga muthu muthihi, hone ha ḓisa lufu, lufu lwa ṱanganya vhathu vhoṱhe nge vha vha vho tshinya vhoṱhe. 13
5:13
Rom. 4:15
Mulayo u tshi ḓa wo wana vhutshinyi vhu hone shangoni; hone naho muthu a tshi tshinya, ha pfi u na mulandu arali hu si na mulayo. 14
5:14
1 Korint. 15:45
Naho zwo ralo lufu lwo ḓi vhusa u bva kha Adamu u swika kha Mushe, hu tshi fa na vha songo tshinyaho sa Adamu we a fa nge a pfuka mulayo – Adamu ene-ha a tshi vhambedzwa na we a ḓa ngavhuya. 15U khakha ha Adamu hu nga vhuya ha vhambedzwa na u tonda ha Mudzimu naa? Ndi zwone, vhe vha fa nga u khakha ha muthu muthihi ndi vhanzhi, hone zwe Mudzimu a ṋea vhanzhi nga vhuthu hawe nga onoyo muṅwe muthihi a re Yesu Khristo zwi fhira kule vhukhakhi ha uḽa wa u thoma. 16Huno zwi no bva kha tshifhiwa tsha Mudzimu zwi fhira zwi no bva kha vhutshinyi ha uḽa muthihi. U tshinya kathihi ho ḓisa khaṱhulo ya u laṱwa; hone ró no khakha hunzhi ra ṋewa itsho tshifhiwa ra vho pfi a ri na mulandu. 17Nangoho nga u khakha ha muthu muthihi lufu lwa mbo ḓi thoma u vhusa nga mulandu wa onoyo muthihi. Zwino tshifhiwa tsha u pfi vhavhuya tshi fhira kule vhuḽa vhukhakhi, zwenezwo vhe vha tshi wana vha ḓo kundwa nga mini u tshila na u vhusa nga zwe zwa itwa nga uḽa muṅwe muthihi a re Yesu Khristo?

18

5:18
Heb. 2:9
Rom. 4:25
Izwo-ha vhunga vhathu vhoṱhe vho laṱwa nga u khakha ha muthihi, sa zwenezwo vhathu vhoṱhe vha vho pfi a vha tshee na mulandu, kha vha tshile, nge ha vha na muthihi o itaho zwivhuya. 19Unga vhanzhi vho pfi ndi vhatshinyi nga u sa pfa ha muthu muthihi, sa zwenezwo vhanzhi vho ḓo pfi vhavhuya nge ha vha na muthihi ane a thetshelesa Mudzimu.

20

5:20
Rom. 4:15
5:20b
Yes. 55:7
Hu tshi vho dzhena Mulayo ho vha u itela uri u khakha hu mbo ḓi tou anda; zwino he ha anda vhutshinyi, na tshilidzi tsha kalula, 21
5:21
Joh. 1:17
Rom. 2:7
hu u itela uri unga kale ho vha hu tshi vhusa vhutshinyi nga lufu, zwino hu vhuse tshilidzi ri tshi pfi vhavhuya nga zwe zwa shuṅwa nga Yesu Khristo Muṋe washu, uri ri kone u wana vhutshilo vhu sa gumi.

6

Vho faho na Khristo vho bva vhupulini ha vhutshinyi, vha vho tshilela Mudzimu

61

6:1
Rom. 3:8
Ri ḓo ri mini-ha? Ri ḓi futelela u tshinya kani, uri tshilidzi tshi ande? 2
6:2
Kol. 2:20
3:3
Na kathihi! Hufha ro fa siani ḽa vhutshinyi, ri nga kona hani u ḓi tshila khaho? 3
6:3
Gal. 3:27
Kani a ni zwi ḓivhi uri musi ri tshi baḓekanywa na Khristo nga ndovhedzo ho vha u baḓekanywa na lufu lwawe? 4
6:4
Kol. 2:12
Ef. 2:5
U lovhedzwa ha mbo ḓi vha u fa na u swiṱwa nae, uri unga Khristo o vuswa vhafuni nga maanḓa a Khotsi, sa zwenezwo na riṋe ri tshile nga kutshilele kuswa.

5

6:5
Filip. 3:10-11
Arali ro baḓekanywa nae nga u fa unga Ene, na kha u vuwa ri ḓo baḓekanywa nae. 6
6:6
Ef. 4:22
Gal. 2:20
5:24
6:14
Kol. 2:11
A ri tshee phuli dza vhutshinyi, vhunga ri tshi zwi ḓivha uri muthu washu mulala o vhambiwa tshifhambanoni khathihi na Khristo, uri muthu mulala wa vhutshinyi a lovhe, 7
6:7
1 Pit. 4:1
vhunga o faho iṱali o vhofhololwa kha vhutshinyi. 8
6:8
2 Tim. 2:11
Arali ro fa na Khristo, ri fulufhela uri ri ḓo tshila nae. 9Ri a zwi ḓivha uri Khristo ó vuwa vhafuni ha tsha fa; lufu a lu tshee na maanḓa khae. 10
6:10
Heb. 9:28
10:10
A tshi fa ho vha u fhandekana na vhutshinyi, a fa luthihi zwa vha zwo fhela. U tshila hawe zwino ndi u tshilela Mudzimu. 11
6:11
Gal. 2:19
Na inwi ivhani vho faho siani ḽa vhutshinyi, ni tshilele Mudzimu, vhunga ni vhathihi na Khristo Yesu.

12Vhutshinyi vhu songo tsha vhusa mivhili yaṋu i faho; ni songo vhuswa nga nyemulo dzayo. 13Nahone ni songo kumedza miraḓo yaṋu vhutshinyi uri i shume zwi songo lugaho; ḓikumedzeni Mudzimu vhunga ni vha tshilaho ni tshi bva vhafuni, na miraḓo yaṋu ni i kumedze Mudzimu uri i shume zwivhuya. 14

6:14
Joh. 1:17
Vhutshinyi a vhu tsha ḓo ni langa, vhunga ni si tshee dangani ḽa Mulayo, nó no vha dangani ḽa tshilidzi.

Vho ḓikumedzaho Mudzimu

15

6:15
Rom. 6:1
Zwino ró no bva dangani ḽa Mulayo, ró no dzhena dangani ḽa tshilidzi, ri a tshinya zwashu na? Na kathihi! 16
6:16
Joh. 8:34
A ni zwi ḓivhi uri onoyo ane na ḓikumedza ene uri ni mu pfe, ni tou vha phuli dzawe tshoṱhe? Arali na ḓikumedza u tshinya, ḓivhani uri phuli dza vhutshinyi dzi ḓo lovha; arali na ḓikumedza u pfa Mudzimu ni ḓo pfi vhavhuya. 17
6:17
2 Tim. 1:13
Kha ri livhuhe Mudzimu ngauri naho kale no vha ni phuli dza vhutshinyi, no ri u dzhena kha pfunzo ya Tshikhriste na i ṱanganedza nga mbilu yoṱhe. 18
6:18
Joh. 8:32
1 Korint. 7:22
1 Pit. 2:16
Zwino no vhofhololwa vhutshinyini, no ḓikumedza vhuvhuya. 19Vhunga ni vhathu vha ṋama, litshani ndi ni fanyisedzele nga zwa vhathu, ndi ri: no vha no kumedza miraḓo yaṋu vhuaḓa na vhuvhi; i kumedzeni-ha kha vhuvhuya sa zwenezwo uri ni tshilele Mudzimu.

20Zwiḽa ni tshee phuli dza vhutshinyi vhuvhuya ho vha vhu sa ni langi. 21

6:21
Rom. 7:5
8:6,13
No wanani ngazwo? A si zwine zwino na vho shona ni tshi zwi humbula? Zwi guma nga u ḓisa lufu. 22Zwino-ha vhunga no vhofhololwa kha vhutshinyi, nó no vha phuli dza Mudzimu, ni wana vhukhethwa, na guma nga u wana vhutshilo vhu sa gumi. 23
6:23
Rom. 5:12
Gen. 2:17
1 Pit. 1:3-4
Malamba a vhutshinyi ndi lufu, tshifhiwa tshine Mudzimu a ri ṋea ndi vhutshilo vhu sa fheli nga Khristo Yesu Muṋe washu.