Tshivenda 1998 (VEN98)
14

Ri songo haṱulana

141

14:1
Rom. 15:1
1 Korint. 8:9,11
A re na valuvalu kha lutendo ni mu ṱanganedze-vho, tenda na si mu ṱaṱise khani nga zwine a humbula. 2Ndi uri muṅwe u tenda uri zwoṱhe zwi a ḽiwa, hone a songo khwaṱhaho kha lutendo u ḽa miroho fhedzi. 3
14:3
Kol. 2:16
Zwenezwo-ha a ḽaho zwoṱhe a songo nyadza a ilaho zwiṅwe; zwi ḓi nga a ilaho zwiṅwe a songo vhea mulandu kha a sa ili; hufha Mudzimu o mu ṱanganedza. 4Iwe u nnyi une wa vhea mulandu mulanda wa muṅwe? A nakisa u koniswa nga Muṋe wawe; zwi ḓi nga a kundwa, zwi vhonwa nga Muṋe wawe. Hone u ḓo nakisa, ngauri Muṋe wawe u na maanḓa a u mu konisa.

5

14:5
Gal. 4:10
Muṅwe u vhona ḓuvha ḽiṅwe ḽi ḽikhethwa, muṅwe a vhona oṱhe a tshi fana. Tenda muṅwe na muṅwe a vhona zwine a ita zwi zwone vhukuma mbiluni yawe ene muṋe. 6
14:6
1 Korint. 10:31
1 Tim. 4:3-4
Ane a ḽi ita ḽikhethwa u itela u hulisa Muṋe washu; zwi ḓi nga ane a ḽa zwoṱhe, u ḽa a tshi hulisa Muṋe washu, ngauri a tshi ḽa u livhuha Mudzimu. Na ane a ila zwiṅwe, u zwi ila a tshi ri ndi u hulisa Muṋe washu, hu uri na ene u ḓi livhuha Mudzimu. 7
14:7
2 Korint. 5:15
Gal. 2:20
1 Thes. 5:10
Hufha hu si na na muthihi washu ane a ḓitshilela ene muṋe, na ane a ḓifela. 8Ri tshi tshila ri tshilela Muṋe washu, naho ri tshi fa ri fela Muṋe washu. Ndi zwone hu musi ri tshi tshila, hu musi ri tshi fa, ri vha Muṋe washu. 9
14:9
Rom. 8:34
Mish. 10:42
Ndi zwe Khristo a fa a dovha a vuwa; ho vha u itela uri a ḓo vha Khosi ya vho faho na vha tshilaho. 10
14:10
Mat. 25:31-32
Rom. 2:16
Joh. 5:22,27
Zwino inwi-ha, ni ṋetshelani mulandu mukomana waṋu? Inwi-vho, ni nyadzelani murathu waṋu? Hufha roṱhe ri tshi ḓo sengiswa nga Mudzimu. 11
14:11
Yes. 45:23
A thi ri ho ṅwalwa ha pfi,

“ ‘Ndi ana nga vhutshilo hanga,’

hu tshi amba Muṋe washu,

‘vhathu vhoṱhe vha ḓo nnduvha;

vhoṱhe vha ḓo bula

vha ri ndi Mudzimu.’ ”

12

14:12
Mat. 12:36
1 Pit. 4:5
Zwenezwo-ha muṅwe na muṅwe washu u ḓo ḓifhindulela phanḓa ha Mudzimu.

Ri songo wedzana khomboni

13Zwino-ha kha ri litshe u sumbana nga minwe; ndi khwiṋe u vhofha ḽa uri ri songo wedzana khomboni kana u dzhenisana vhutshinyini. 14

14:14
Mat. 15:11Mish. 10:15
Rom. 14:23
1 Korint. 8:7,10
Nge nda vha wa Khristo ndi fulufhela ndi si na valuvalu uri a hu na tshithu na tshithihi tshine tsha pfi tshi na tshika tshone tshiṋe; tshi tou vha tsha tshika kha onoyo a tshi humbulelaho uri tshi na tshika. 15
14:15
1 Korint. 8:11
Arali murathu wau a tshi pfa vhuṱungu nga u vhona zwine iwe wa ḽa, zwenezwo zwine wa ita a u tsha itiswa nga lufuno. Muthu we Khristo a mu fela a songo lovha nga mulandu wa zwine wa ḽa. 16Ni sedze uri zwivhuya zwine na vha nazwo zwi si soliwe, 17
14:17
1 Korint. 8:8
ngauri muvhuso wa Mudzimu a si mafhungo a u ḽa na u nwa, hai, ndi a vhuvhuya, na a mulalo, na a dakalo zwi bvaho kha Muya Mukhethwa. 18Ane a shumela Khristo nga u ralo, Mudzimu u a mu takalela, na vhathu vha a mu hulisa.

19

14:19
2 Tim. 2:22
Heb. 12:14
Zwino-ha kha ri vhe vha ṱoḓahoDziṅwe ṱhanzi dzi ri, “ri dzula ri tshi ṱoḓa ...” zwi ḓisaho mulalo na u fhaṱa. 20
14:20
Tit. 1:15
1 Korint. 8:9-12
Ni songo thutha mushumo wa Mudzimu ni tshi itiswa nga mafhungo a zwiḽiwa. Zwoṱhe zwi nga ḓi ḽiwa, hone ndi u khakha u ḽa tshithu tshine tsha nga wedza muṅwe khomboni. 21
14:21
1 Korint. 8:13
U ita zwone u tshi ḓiilisa ṋama kana waini, kana tshiṅwe-vho arali tshi tshi nga wedza mutendi nga iwe khomboni. 22Hezwo zwine wa tenda u si na valuvalu nga zwi vhe zwa iwe muṋe na Mudzimu. U na mashudu ane a si ḓivhone mulandu musi a tshi ita zwine a vhona zwi zwone.

23Hone ane a ḽa e na valuvalu u na mulandu, nge a ḽa mbilu i sa tendi; huno zwoṱhe zwine wa ita u si na ngoho ndi vhutshinyi.