Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Phalaphala ya vhuṱanu

91

9:1
Nzumb. 20:1
Luk. 8:31
Zwenezwo muruṅwa wa vhuṱanu a lidza phalaphala yawe. Nda vhona ṋaledzi yo wela fhasi; iyo ṋaledzi ya ṋewa khii ya u vula muṋango wa dindi. 2Ya vula dindi ḽo itaho tshisiku, henefho ha mbo duba vhutsi vhu no nga vhu bvaho ṋanḓoni khulu, ḓuvha na lutombo zwa swifhala nga vhutsi vhu bvaho kha dindi iḽo. 3
9:3
Ek. 10:4-15
Henefho vhutsini ha bva nzie dza kavha fhasi, dza ṋewa maanḓa a u luma sa phame. 4
9:4
Nzumb. 7:2-3
Idzo nzie dza vhudzwa upfi dzi songo ḽa hatsi kana miri kana tshiṅwe tshimela-vho, dza pfi dzi lume vhenevho fhedzi vha si na luswayo lwa Mudzimu kha phanḓa dzavho; 5dza pfi dzi songo vha vhulaha, dzi tou vha shengedza miṅwedzi miṱanu yoṱhe, u vhavha ha hone hu tshi nga ha musi muthu o luṅwa nga phame. 6
9:6
Jer. 8:3
Misi yeneyo vhathu vha ḓo ri, “Ngavhe ri tshi fa!” hone vha si fe; vha tou tama lufu, lwone lwa vha shavha.

7

9:7-12
Juele 1:6
2:4-11
Tshivhumbeo tsha idzo nzie tsho vha tshi tshi nga tsha bere dzo lugiselwaho u bva pfumo, ṱhohoni dzo ambadzwa zwiṅwe zwithu zwi no nga khare dza musuku, khofheni hadzo hu tshi nga ha vhathu, 8mavhudzi adzo a tshi nga a vhasadzi, maṋo adzo a tshi nga a ndau, 9dzo ambadzwa zwipilakhana zwi no nga tsimbi, mibvumo ya phapha dzadzo i tshi nga ya bere nnzhi dzi tshi kokodza gariki dzi tshi ya nndwani. 10Dzo vha dzi na mitshila ya mbolela dzi no nga dza phame. Dzo vha na maanḓa a u shengedza vhathu nga yeneo mitshila miṅwedzi miṱanu yoṱhe. 11
9:11
Mir. 30:27
Dzi na khosi yadzo i dzi vhusaho. Onoyo ndi muruṅwa wa ḽiḽa dindi, ane nga Tshiheberu a pfi “Abadoni”, nga Tshigiriki a pfi “Apolioni”, ḽine ḽa amba uri “Mutshinyadzi”.

12

9:12
Nzumb. 8:13
Khombo ya u thoma zwino yo fhira. Hu tshee ho sala khombo mbili.

Phalaphala ya 6

13

9:13
Ek. 27:1-2
Ndi hone muruṅwa wa 6 a tshi lidza phalaphala yawe. Nda pfa ipfi ḽi tshi bva vhukati ha ṋanga nṋa dza aḽiṱari ya musuku i re phanḓa ha Mudzimu, 14
9:14
Nzumb. 7:1
16:12
Jer. 47:2-3
ḽa amba na muruṅwa wa 6 o faraho phalaphala ḽa ri, “Vhofholola vhaḽa vharuṅwa vhaṋa vho vhoxwaho ngei mulamboni muhulu wa Yufuratha.” 15Avho vharuṅwa vho vha vho telwa ṅwaha wonoyo, ṅwedzi wonoyo, ḓuvha ḽeneḽo, tshifhinga tshenetsho. Ndi hone vha tshi mbo ḓi vhofhololwa uri vha vhulahe tshipida tshithihi kha zwiraru tsha vhathu. 16
9:16
Ps. 68:17
Dan. 7:10
Nda vhudzwa upfi tshivhalo tsha maswole ayo o namelaho dzibere ndi maḓana a dzimilioni. 17Kha bono ḽanga nda vhona dzibere na vhanameli vhadzo vho ambara zwipilakhana zwo tswukaho unga mulilo na zwa muvhala wa lutombo wo dziaho na zwa tshirulwane, ṱhoho dza idzo bere dzi tshi nga dza ndau, milomoni yadzo hu tshi bva mulilo na vhutsi na tsevhela. 18Tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha vhathu tsha vhulawa nga madambudzo eneo mararu: mulilo na vhutsi na tsevhela zwi bvaho milomoni ya idzo bere. 19Maanḓa adzo o vha e milomoni yadzo na mitshilani, mitshila yadzo i tshi nga dziṋowa dzi re na dziṱhoho, dzi tshi huvhadza vhathu ngayo.

20

9:20
Ps. 115:4-8
Ek. 7:22Rom. 2:4-5
Vhathu vhe vha si vhulawe nga ayo madambudzo a vho ngo laṱa zwa u luvha midzimu ye vha tou ḓiitela nga zwanḓa zwavho, na madimoni na zwifanyiso zwa musuku na siliva na musina na matombo na dzithanda, zwi sa vhoni, zwi sa pfi, zwi sa tshimbili. 21
9:21
Nzumb. 16:9,11
A vho ngo laṱa vhupondi na vhuloi na vhupombwe na vhufobvu.